13/03/2023

  Lý thuyết hàm số lượng giác: Bài 1. Hàm số lượng giác…

  Thầy cô trường THCS Bình Chánh xin giới thiệu đến các em bài học hôm nay với nội dung: Lý…
  13/03/2023

  Bài 1 trang 17 sgk giải tích 11: Hãy xác định các giá trị của x trên đoạn…

  Thầy cô trường THCS Bình Chánh xin giới thiệu đến các em bài học hôm nay với nội dung: Bài…
  13/03/2023

  Bài 2 trang 17 sgk giải tích 11:Tìm tập xác định của các hàm số…

  Thầy cô trường THCS Bình Chánh xin giới thiệu đến các em bài học hôm nay với nội dung: Bài…
  13/03/2023

  Bài 4 trang 17 sgk giải tích 11: Chứng minh rằng…

  Thầy cô trường THCS Bình Chánh xin giới thiệu đến các em bài học hôm nay với nội dung: Bài…
  13/03/2023

  Bài 6 trang 18 sgk giải tích 11: Dựa vào đồ thị hàm số y = sinx…

  Thầy cô trường THCS Bình Chánh xin giới thiệu đến các em bài học hôm nay với nội dung: Bài…
  13/03/2023

  Lý thuyết phương trình lượng giác cơ bản: Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản…

  Thầy cô trường THCS Bình Chánh xin giới thiệu đến các em bài học hôm nay với nội dung: Lý…
  13/03/2023

  Bài 2 trang 28 sgk giải tích 11: Với những giá trị nào của x thì…

  Thầy cô trường THCS Bình Chánh xin giới thiệu đến các em bài học hôm nay với nội dung: Bài…
  13/03/2023

  Bài 4 trang 29 sgk giải tích 11: Giải PT 2 cos 2x / 1 – sin 2x = 0…

  Thầy cô trường THCS Bình Chánh xin giới thiệu đến các em bài học hôm nay với nội dung: Bài…
  13/03/2023

  Bài 6 trang 29 giải tích 11: Với những giá trị nào của x?…

  Thầy cô trường THCS Bình Chánh xin giới thiệu đến các em bài học hôm nay với nội dung: Bài…
  13/03/2023

  Bài 1 trang 36 sgk giải tích 11: Giải phương trình …

  Thầy cô trường THCS Bình Chánh xin giới thiệu đến các em bài học hôm nay với nội dung: Bài…