Học TậpLớp 6Toán 6 Chân trời sáng tạo

Bài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 3: So sánh phân số

Bài 1 trang 15 Toán lớp 6 Tập 2: So sánh hai phân số.

a)Bài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6Bài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6;

Bạn đang xem: Bài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

b)Bài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6Bài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6;

c)Bài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6Bài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6;

d)Bài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6Bài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6 .

Lời giải:

a)Bài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6và.

Mẫu số chung: 24.

Ta thực hiện:Bài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6 và giữ nguyên phân sốBài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6.

Vì −9 < −5 nênBài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6.

Do đóBài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6<Bài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6 .

VậyBài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6<Bài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6 .

b)Bài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6Bài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6 

Cách 1: (Đưa hai phân số về cùng mẫu dương rồi so sánh tử số của hai phân số đó).

Đưa hai phân số về cùng mẫu dương, ta được:

Bài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Vì −2 > −3  nên Bài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

VậyBài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6 >Bài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6.

Cách 2: (So sánh hai phân số đó với 0 và áp dụng tính chất bắc cầu).

Ta có: Bài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6 > 0 (phân số có tử số và mẫu số cùng dấu)

Và Bài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6< 0 (phân số có tử số và mẫu số trái dấu).

Áp dụng tính chất bắc cầu, ta suy ra:Bài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6>Bài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6  .

VậyBài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6>Bài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6  .

c)Bài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6Bài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6 

Cách 1: (Đưa hai phân số về cùng mẫu dương rồi so sánh tử số của hai phân số đó).

Ta có:Bài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6.

Mẫu số chung của hai phân sốBài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6Bài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6là 20.

Ta thực hiện:Bài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6 vàBài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6  .

Vì 6 > −7  nênBài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6hayBài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6.

VậyBài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6.

Cách 2: (So sánh hai phân số đó với 0 và áp dụng tính chất bắc cầu).

Ta có:Bài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6> 0 (phân số có tử số và mẫu số cùng dấu)

Bài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6< 0 (phân số có tử số và mẫu số trái dấu).

Áp dụng tính chất bắc cầu, ta suy ra:Bài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6>Bài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6  .

VậyBài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6>Bài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6 .

d)Bài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6Bài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6 

Ta có:Bài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6 

Mẫu số chung của hai phân sốBài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6Bài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6là 20.

Ta thực hiện:Bài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6và giữ nguyên phân sốBài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6.

Vì −25 < −23 nênBài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6hayBài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6.

VậyBài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6<Bài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6.

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 3: So sánh phân số hay, chi tiết khác:

 • Hoạt động khám phá 1 trang 13 Toán lớp 6 Tập 2: Do dịch bệnh Covid-19, trung bình mỗi tháng trong 3 tháng cuối năm 2020, ….

 • Thực hành 1 trang 13 Toán lớp 6 Tập 2: So sánh (-4)/(-5) và 2/(-5) ….

 • Hoạt động khám phá 2 trang 13 Toán lớp 6 Tập 2: Đưa hai phân số (-4)/(-15) và (-2)/(-90) về dạng hai phân số có mẫu dương ….

 • Thực hành 2 trang 14 Toán lớp 6 Tập 2: So sánh (-7)/18 và 5/(-12) ….

 • Thực hành 3 trang 14 Toán lớp 6 Tập 2: Viết số nguyên dưới dạng phân số rồi so sánh ….

 • Hoạt động khám phá 3 trang 14 Toán lớp 6 Tập 2: Thực hiện quy đồng mẫu số ba phân số (-2)/5; (-3)/8; ….

 • Thực hành 4 trang 14 Toán lớp 6 Tập 2: So sánh a) (-21)/10 và 0; b) 0 và (-5)/(-2) ….

 • Vận dụng trang 14 Toán lớp 6 Tập 2: Bạn Nam rất thích ăn sô cô la. Mẹ Nam có một thanh sô cô la, mẹ cho ….

 • Bài 2 trang 15 Toán lớp 6 Tập 2: Tổ 1 gồm 8 bạn có tổng chiều cao là 115 dm. Tổ 2 gồm 10 bạn ….

 • Bài 3 trang 15 Toán lớp 6 Tập 2: a) So sánh (-11)/5 với (-7)/4 với –2 bằng cách ….

 • Bài 4 trang 15 Toán lớp 6 Tập 2: Sắp xếp các số 2; 5/(-6); 3/5; −1 ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

Rate this postTrường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button