Học Tập

Báo cáo kết quả ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023

Báo cáo kết quả ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 được xây dựng chi tiết để mọi người có được nguồn tài liệu tham khảo, thông qua mẫu báo cáo này chúng ta sẽ có được những kinh nghiệm quý báu cho ngày hội đoàn kết toàn dân tộc năm sau. Bên cạnh đó để chuẩn bị thật chu đáo cho ngày hội, các bạn có thể tham khảo thêm mẫu kịch bản, lời dẫn chương trình, bài phát biểu.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra vào ngày 18/11 với mục đích phát huy truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Kế hoạch tổ chức Ngày hội đại đoàn kết diễn ra ở các cụm khu dân cư nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới.

Mục lục

Đề cương xây dựng báo cáo Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023

ĐỀ CƯƠNG XÂY DỰNG BÁO CÁO
Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 – 2023

Bạn đang xem: Báo cáo kết quả ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023

Phần thứ nhất: Kết quả 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 – 2023

I. Đặc điểm tình hình

– Đặc điểm về địa lý; hệ thống chính trị; nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội.

– Đặc điểm về công tác Mặt trận, dân tộc, tôn giáo.

II. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”

– Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức đảng đối với Ngày hội.

– Công tác phối hợp với hệ thống chính quyền, các tổ chức thành viên tổ chức Ngày hội.

III. Những kết quả đạt được qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023

1. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cơ sở để củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giáo dục truyền thống yêu nước; tăng cường đồng thuận xã hội góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

2. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mỹ tục và tình đoàn kết, nghĩa đồng bào trong mỗi cộng đồng.

3. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giải pháp để phát huy vai trò tự quản của mỗi cộng đồng, từng cá nhân, hộ gia đình trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế – xã hội của địa phương.

4. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kết quả của đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác Mặt trận từ mỗi địa bàn cơ sở.

5. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cơ sở huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể Nhân dân ngày càng vững mạnh.

IV. Đánh giá chung và những bài học kinh nghiệm

1. Kết quả đạt được

2. Nguyên nhân của những kết quả đạt được

3. Hạn chế, tồn tại

4. Nguyên nhân của hạn chế, tồn tại

5. Những bài học kinh nghiệm trong tổ chức Ngày hội

Phần thứ hai: Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” trong giai đoạn mới

I. Phương hướng và mục tiêu

II. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

1. Nhiệm vụ:

Nâng cao chất lượng Ngày hội đại đoàn kết đáp ứng với tình hình mới nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội và nâng cao đời sống của Nhân dân.

2. Giải pháp thực hiện

a) Giải pháp chung:

b) Giải pháp cụ thể:

– Giải pháp về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức đảng; nội dung nhiệm vụ phối hợp của cấp chính quyền và các tổ chức thành viên Mặt trận trong tổ chức Ngày hội.

– Giải pháp nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tổ chức Ngày hội.

– Giải pháp về đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày hội.

– Giải pháp phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, tính sáng tạo của mỗi địa phương trong tổ chức Ngày hội.

– Giải pháp đảm bảo và huy động nguồn lực trong tổ chức Ngày hội.

III. Một số kiến nghị, đề xuất.

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
Xã, phường, thị trấn……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH
Hộ nghèo đề nghị tặng quà nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

STT Họ và tên Chỗ ở hiện nay Trị giá suất quà (đồng) Ghi chú
1 500.000
2 500.000
3 500.000
4 500.000
5 500.000
6 500.000
7 500.000
8 500.000
9 500.000
10 500.000
11 500.000
12 500.000
13 500.000
14 500.000
15 500.000
16 500.000
17 500.000
18 500.000
19 500.000
20 500.000
Tổng cộng: 10.000.000
Số tiền bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn
Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)
Xác nhận của UBND xã ………., ngày……. tháng …… năm 2022

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM…………
(Ký tên, đóng dấu)

Đề cương báo cáo kết quả Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023

I. CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Tham mưu Công văn cho huyện ủy, thành ủy chỉ đạo triển khai thực hiện.

2. Xây dựng kế hoạch và Hướng dẫn MTTQ cấp xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện.

3. Phối hợp với chính quyền, các ban, ngành liên quan tổ chức Ngày hội.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Hoạt động của các đồng chí lãnh đạo huyện và các Ban, ngành tham dự Ngày hội (nêu rõ hoạt động của lãnh đạo từng cấp: cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã)

2. Các hoạt động Ngày hội ở khu dân cư (nêu rõ những điểm mới trong tổ chức Ngày hội)

– Chủ đề Ngày hội (nếu có);

– Các hoạt động tuyên truyền;

– Các hoạt động tổ chức trước, trong và sau Ngày hội (trao đổi, đối thoại nhân dân, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian…).

– Các hoạt động thăm hỏi gia đình chính sách, gia đình lão thành cách mạng…

– Các hoạt động trồng cây bảo vệ môi trường, xây dựng các công trình phúc lợi, công trình dân sinh, nhà ở cho hộ nghèo tại khu dân cư…

3. Tổng số khu dân cư được khen thưởng trong Ngày hội

– Số khu dân cư tiêu biểu được khen thưởng trong Ngày hội;

– Số gia đình tiêu biểu được khen thưởng trong Ngày hội;

– Số cá nhân tiêu biểu được khen thưởng trong Ngày hội.

4. Một số hoạt động tiêu biểu trong Ngày hội (nêu rõ nội dung, hình thức và hiệu quả một số hoạt động tiêu biểu trong dịp tổ chức Ngày hội)

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt được

2. Hạn chế, tồn tại

3. Kiến nghị, đề xuất

Báo cáo kết quả ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc – Mẫu 1

UBMT XÃ …………..

BCTMT KDC ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……………., ngày…tháng…năm….

BÁO CÁO TỔNG KẾT CUỘC VẬN ĐỘNG
TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XDĐSVH Ở KHU DÂN CƯ VÀ DỰ THẢO PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM …………

Thực hiện chương trình thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện ………….. và chương trình công tác Mặt trận năm …….. của UBMT xã ………. Ban công tác Mặt trận khu dân cư Bắc Bình, báo cáo thành tích 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với việc chung sức xây dựng nông thôn mới

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Làng văn hóa …………có lịch sử hình thành từ năm ……… ban đầu chỉ có ………. hộ sinh sống, trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử đến nay toàn thôn có …….. hộ gia đình với tổng số ……… nhân khẩu. Trong đó có ……. hộ thuộc diện chính sách, ……. liệt sĩ và …….. thương binh, có ……….. họ tộc. Tổng diện tích ……… ha trong đó đất nông nghiệp ………. ha, đất thổ cư …….. ha, đất lâm nghiệp ……….. ha. Bình quân đất nông nghiệp ………… m2/ khẩu. …………… là vùng đất ẩm thấp, thời tiết mưa nắng thất thường, mặt khác giá cả các loại vật tư phân bón, một số mặt hàng thiết yếu phục vụ cho sản xuất, đời sống tăng cao làm ảnh hưởng không ít đến việc sản xuất của bà con nhân dân. Nhưng dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của mặt trận cấp trên, sự lãnh đạo trực tiếp của Cấp ủy chi bộ, Ban công tác mặt trận đã phát huy trách nhiệm của mình, phối kết hợp với chính quyền thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu dân cư tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động. Bà con nhân dân ở khu dân cư đã đoàn kết, phát huy đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa bàn, khắc phục khó khăn để vươn lên, xây dựng khu dân cư ổn định và ngày càng phát triển khá về mọi mặt

B. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

I. Phong trào đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới

Trong 5 năm qua thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ và các kế hoạch của HĐND, UBND xã và của Chi bộ về phát triển kinh tế xã hội, Ban công tác MT KDC đã cụ thể thành các chỉ tiêu nội dung phù hợp với tình hình để ký cam kết và tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực hiện. Chủ động phát triển các mô hình kinh tế, ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, đầu tư thâm canh tăng năng suất sản lượng cây trồng vật nuôi

1. Về trồng trọt

– Tổng diện tích lúa cả năm ……….. ha, tăng so với các năm ……. ha, riêng năm ………. tăng đến ………. ha. Năng suất bình quân …….. tạ/ha/ năm. Tăng so với các năm trước ………… tạ/ha

– Thực hiện đề án nâng cao hiệu quả vùng lạc của Huyện, đồng thời thôn áp dụng Công nghệ sinh học vào sản xuất được Huyện và Tỉnh chọn làm điểm nên diện tích đất trồng ……… đến nay có ………….. ha năng suất bình quân …………. tạ/ha tăng so với các năm trước …… tạ/ha. Đặc biệt hai năm ………………….. gieo trồng ………. ha ………….. có phủ bạt nilong cho năng suất cao ………… tạ/ha tăng so với năng suất……….. thường ……. tạ/ha.

Cây …………hiện có ……………. ha đang đi vào chăm sóc năm thứ 4 phát triển tốt

Là một thôn áp dụng Công nghệ sinh học lại có thêm lợi thế bãi bồi ven sông nên bà con đầu tư phát triển các loại rau màu cho năng suất rất cao. Đặc biệt như cây …………….… bà con đã chuyển dịch bố trí hợp lí cơ cấu đúng thời vụ, phù hợp với chất đất mang lại thu nhập bình quân 2,5 – 3 triệu đồng/sào. Có nhiều hộ trồng 5 – 7 sào/vụ

2.Về lâm nghiệp

Đã ổn định diện tích, đi vào chăm sóc 80 ha rừng của dự án Việt – Đức, nhờ vào phát triển trồng rừng nên có nhiều hộ có thu nhập khá, đã tu sửa nhà cửa khang trang sạch đẹp, mua sắm các phương tiện sinh hoạt đắt tiền

3. Về chăn nuôi

Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về cải tạo và phát triển chăn nuôi bò, vừa qua bà con thay đổi đàn bò cỏ địa phương bằng bò lai có năng suất cao, đến nay tổng đàn Bò có 145 con vượt so năm trước 38 con, trong đó bò lai có 32 con. Tỉ lệ tiêm phòng hàng năm đạt 80%.

Năm ………… trồng 2,5 ha cỏ các loại, năm …………….. đã mở rộng diện tích trồng cỏ lên đến 3 ha. Đặc biệt trong năm 2013 thành lập được một Câu lạc bộ chăn nuôi Bò gồm 30 hộ, nhờ sự quan tâm của Phòng Nông Nghiệp Huyện và sự kết hợp giúp đỡ về kỉ thuật của trường Đại học Nông Nghiệp 2 – Huế, hướng dẫn có 21 hộ nuôi 29 con bò vỗ béo trong thời gian 3 tháng, tăng bình quân 30kg/con/tháng. Đây là một mô hình đem lại kết quả tốt cần nhân rộng

Các ngành nghề dịch vụ như: Nề, Mộc, rèn, thợ may, vận chuyển, dịch vụ buôn bán nhỏ trên địa bàn khu dân cư từng bước được phát triển, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho gia đình.

Thực hiện chủ trương xoá đói giảm nghèo, bà con nhân dân trong thôn đã đoàn kết quyên góp tiền để giúp đỡ khi có người bị tai nạn rủi ro đau ốm. Các tổ chức đoàn thể đã xây dựng nguồn quỹ để giúp nhau phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo

Nhờ làm tốt công tác phát triển kinh tế nên đời sống của bà con trong thôn từng bước được ổn định, thu nhập bình quân đầu người hiện nay ước đạt 13 triệu đồng/khẩu/năm, so năm ……………. là 11 triệu đồng/khẩu/năm. Hộ làm ăn khá ngày càng tăng, hộ nghèo năm …….. giảm còn 10,8%. So năm …….. = 12,6%

II. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình

Ban công tác Mặt trận khu dân cư hàng năm đã tổ chức tốt việc đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, tuyên dương gia đình văn hoá trong dịp Ngày hội đại đoàn kết 18/11, đồng thời thường xuyên tuyên truyền vận động bà con tích cực thực hiện nên chất lượng xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa được nâng cao. Qua bình xét chất lượng hàng năm đạt trên 85% hộ đạt gia đình văn hoá. Phối hợp với các đoàn thể vận động nhân dân ở khu dân cư tích cực tham gia xây dựng cơ sở vật chất và các thiết chế văn hoá cộng đồng, các công trình phục vụ sản xuất với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Bê tông hóa 350m kênh mương thủy lợi, 750m giao thông nội đồng, bà con đã hiến 1830m2 và trên 200 công lao động

Thực hiện tốt nếp sống văn hoá văn minh trong đám cưới, đám tang và trong các lễ hội theo chỉ thị 27 của Bộ Chính trị và Quyết định số …………. của UBND tỉnh …………. Văn hóa tâm linh luôn được tôn trọng và quan tâm, thôn đã quy hoạch 3,5 ha nghĩa địa nhân dân để an táng người qua đời. Đặc biệt đã xây dựng Đàn âm hồn trị giá gần 50 triệu đồng từ nguồn vốn do bà con trong thôn và những người xa quê đóng góp. Quan hệ xóm làng gần gũi thân thiết, giao tiếp ứng xử với nhau trong cộng đồng dân cư hòa nhã, cởi mở, tình làng nghĩa xóm ngày càng được thắt chặt hơn; con cháu hiếu thảo với ông bà cha mẹ; đặc biệt là có nét đẹp truyền thống khi trong thôn có tang gia, tai nạn rủi ro bà con đã đóng góp ngày công củng như tiền của để ủng hộ động viên giúp đỡ.

Phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao luôn được tổ chức sôi nổi ở khu dân cư, tham gia Đại hội thể dục thể thao do Xã tổ chức đạt được nhiều giải thưởng đáng khích lệ, các trò chơi dân gian truyền thống được duy trì và tổ chức vào các dịp lễ hội. Ngoài ra khu dân cư còn tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ đón xuân nhân dịp tết cổ truyền và những ngày lễ lớn của quê hương đất nước, mang ý nghĩa thiết thực, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong cán bộ và nhân dân

Phong trào xây dựng xã hội học tập, xã hội hoá giáo dục được phát động sâu rộng trong địa bàn dân cư. Trẻ đúng tuổi đi học được đưa đến trường. Hội khuyến học thôn và các ban khuyến học dòng họ duy trì hoạt động có hiệu quả. Các mô hình “Gia đình hiếu học” được phát triển và nhân rộng. Quỹ khuyến học hàng năm có từ 2,5 – 3 triệu đồng, số tiền này là do bà con trong thôn tự nguyện đóng góp. Nhờ có sự cổ vũ động viên trong việc học tập nên các cháu tiến bộ vượt khó vươn lên rõ rệt

Công tác dân số KHHGĐ thường xuyên được vận động, trẻ em trong độ tuổi đều được tiêm chủng đủ các mũi vắc xin phòng dịch, công tác khám sức khỏe cho nhân dân được duy trì, đặc biệt là chị em phụ nữ và hội người cao tuổi

III. Đoàn kết xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp

Công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng được thường xuyên chú trọng, có 100% hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh, không để phát sinh lây lan các loại dịch bệnh trên địa bàn. Đã phân chia cho các hộ đảm nhận 3200m đường bê tông và đường đất nội thôn vệ sinh quét dọn, có 01 điểm thu gom rác thải, trên 95% số hộ có hố xí hợp vệ sinh, trong đó có 65 hộ có hố xí tự hoại kết hợp với phòng tắm chiếm 68,4%. Đã trồng cây lâu năm trong khuôn viên khu vui chơi để tạo cảnh quan môi trường Xanh – Sạch – Đẹp, đường làng ngõ xóm luôn được phát quang sạch sẽ, hiện nay đang vận động bà con mở rộng đường nội thôn trên 5m theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới

IV. Đoàn kết phát huy dân chủ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh

Bà con đã chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Hướng dẫn cho nhân dân tham gia góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp 1992 và Luật đất đai sửa đổi. Thực hiện pháp lệnh dân chủ ở xã, phường thị trấn, các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước đều được tuyên truyền phổ biến đến tận người dân, những nội dung công việc có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân đều được đưa ra bàn bạc, lấy ý kiến đóng góp

Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp để phản ánh những tâm tư nguyện vọng và những bức xúc trong nhân dân đến các cấp chính quyền giải quyết

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và công tác quốc phòng luôn được nhân dân tham gia tích cực, làm tốt công tác động viên con em lên đường làm nghĩa vụ quân sự, thanh niên đến tuổi được đi khám tuyển và tham gia nghĩa vụ quân sự đầy đủ, không có người đào bỏ ngũ. Tổ chức lực lượng dân quân và An ninh thôn được củng cố, thường xuyên làm tốt nhiệm vụ tuần tra canh gác bảo vệ ANCT trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu dân cư. Nhờ vậy tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi, không có người vi phạm pháp luật, các mâu thuẫn nảy sinh trong nhân dân được tập trung giải quyết kịp thời, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp

Các tổ chức trong hệ thống chính trị ở khu dân cư được thường xuyên củng cố và hoạt động có hiệu quả:

Chi bộ Đảng có 6 đảng viên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ được nâng cao, thể hiện được vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Công tác phát triển đảng viên luôn được quan tâm

Công tác điều hành hoạt động của Ban thôn có hiệu quả, kịp thời triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đến tận người dân

Ban mặt trận và các chi hội đoàn thể đều hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được phân công

V. Đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Tương thân, tương ái”

Hưởng ứng cuộc vận động ngày vì người nghèo do Mặt trận các cấp phát động, 5 năm qua khu dân cư đã vận động bà con đóng góp quỹ người nghèo và quỹ tình nghĩa đạt và vượt chỉ tiêu vận động. Thường xuyên thăm hỏi, động viên giúp đỡ các gia đình chính sách, thương binh liệt sỹ nhân các dịp lễ tết.

Ngoài ra bà con ở khu dân cư đã tham gia đóng góp các nghĩa vụ đối với nhà nước và địa phương đầy đủ

* Đánh giá chung

Trong năm qua, mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng cán bộ và bà con khu dân cư đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đời sống của bà con nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao, bộ mặt nông thôn từng bước được khởi sắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH được ổn định, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở khu dân cư được củng cố kiện toàn và đi vào hoạt động có nề nếp

C. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những mặt tồn tại hạn chế. Trên cơ sở bám sát các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và nhà nước, các chỉ tiêu thực hiện phong trào thi đua do MT các cấp phát động. Trong thời gian tới KDC cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng con nuôi, ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, đầu tư thâm canh tăng năng suất cây trồng vật nuôi; mở mang các ngành nghề, dịch vụ nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và các đề án phát triển kinh tế của huyện: Về cải tạo và phát triển chăn nuôi bò; nâng cao hiệu quả vùng lạc; phát triển cây cao su để nâng cao thu nhập cải thiện đời sống, xóa đói giảm nghèo một cách bền vững. Tập trung chăm sóc diện tích cây cao su hiện có. Xây dựng các vùng chuyên canh đồng thời kết hợp vận động dồn điền, đổi thửa cho phù hợp với điều kiện sản xuất. Nâng cao chất lượng đàn gia súc, gia cầm, chú trọng thực hiện tốt việc lai tạo đàn bò. Đẩy mạnh việc quy hoạch và cải tạo vườn tạp để nâng cao giá trị kinh tế vườn, thành lập các tổ hợp tác trồng rau màu và chăn nuôi

2. Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, phấn đấu có trên 90% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Đóng góp để xây dựng các thiết chế văn hoá gắn với việc chỉnh trang xây dựng nông thôn mới. Tổ chức tốt các hoạt động vui chơi giải trí, văn hoá văn nghệ, TDTT tại cộng đồng khu dân cư, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo tinh thần chỉ thị ………………… Đẩy mạnh phong trào hiếu học, phong trào khuyến học, khuyến tài trong mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng khu dân cư

3. Giữ gìn vệ sinh môi trường sinh thái, duy trì hoạt động của tổ thu gom rác thải, vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, tiếp tục trồng thêm cây xanh ở khu vui chơi để tạo cảnh quan môi trường. Phong trào thắp sáng đường quê và đoạn đường tự quản giao cho chi đoàn thanh niên phụ trách

4. Tập trung củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội ở khu dân cư, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trong giai đoạn mới” theo chương trình phối hợp số ……… ngày ………………. giữa Ban Thường trực UBTWMTTQ Việt Nam và Bộ Văn hóa thể thao & Du lịch gắn với cuộc vận động ” Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” do các cấp các ngành phát động, nhằm thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Tăng cường công tác tập hợp và thu hút quần chúng vào các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và tổ chức hoạt động có chất lượng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chăm lo xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

5. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và đóng góp đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước. Chăm lo cho các gia đình chính sách, phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái trong cộng đồng Trên đây là báo cáo tổng kết của Ban công tác mặt trận khu dân cư ………………. trong năm ………… và phương hướng hoạt động trong những năm tới. Kính mong quý đại biểu và bà con đóng góp ý kiến nhằm xây dựng cho bản dự thảo phương hướng hoạt động được đầy đủ hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

Báo cáo kết quả ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc – Mẫu 2

A. Phần mở đầu:

Nêu khái quát đặc điểm, tình hình khu dân cư và sự chỉ đạo hướng dẫn của Cấp uỷ, Ban Thường trực Uỷ Ban MTTQ Việt Nam cấp xã, tạo điều kiện của Chính quyền; phối hợp của các đoàn thể, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

B. Phần nội dung:

I. Kết quả thực hiện 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”:

1. Cuộc vận động đã động viên, khơi dậy các tầng lớp nhân dân đoàn kết giúp nhau kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh:

– Hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: Tham gia xây dựng xây dựng và thực hiện quy hoạch trên địa bàn; vận động hiến đất, hiến cây, mở rộng đường giao thông, đóng góp xây dựng hạ tầng cơ sở…

– Vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng kinh tế gia đình ổn định từng bước phát triển: Các hình thức vận động, giúp đỡ và kết quả giúp nhau về giống cây trồng, vật nuôi, ngày công, vốn … trong cộng đồng; nêu mô hình, điển hình giúp nhau, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi…

Đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Góp phần tăng hộ giàu, hộ khá, hộ thoát nghèo, hộ nghèo hiện còn, nhà tạm còn …

2. Cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú ở khu dân cư, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình:

– Công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hoá, ứng xử văn minh. Việc thực hiện theo quy ước, hương ước trong việc tang, cưới, lễ hội.

– Số hộ sử dụng điện thắp sáng, các phương tiện đi lại, nghe, nhìn …

– Số hộ gia đình đăng ký xây dựng và số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá (đạt… %); KDC đạt danh hiệu văn hoá …

– Công tác chăm sóc sức khoẻ, nhất là bảo hiểm y tế cho người nghèo; thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; vận động học sinh đến trường, phổ cập tiểu học, số học sinh bỏ học, giúp đỡ học sinh nghèo, khuyến khích học sinh giỏi.

Đánh giá kết quả và nêu những tấm gương tiêu biểu trong phong trào.

3. Cuộc vận động đã góp phần xây dựng ở các khu dân cư và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp:

– Các hoạt động bảo vệ môi trường: vệ sinh đường làng, ngõ xóm, hệ thống cấp thoát nước, các điểm thu gom, xử lý rác thải, trồng cây xanh; việc lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè.

– Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch; chuồng trại, hố xí hợp vệ sinh…

Đánh giá kết quả và nêu điển hình.

4. Cuộc vận động đã góp phần phát huy dân chủ tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh:

– Vấn đề ý thức chấp hành Pháp luật, các Hương ước, quy ước của cộng đồng.

– Tình hình thực hiện dân chủ: những vấn đề công khai trước dân, những hoạt động có sự tham gia giám sát của nhân dân, việc tiếp thu, phản hồi ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

– Kết quả phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, ma tuý, HIV/AIDS; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, số nguồn tin tố giác tội phạm, số vụ việc được hòa giải …

– Vai trò lãnh đạo của Cấp uỷ trong thực hiện Cuộc vận động, vai trò quản lý của Ban điều hành thôn, chủ trì của Mặt trận, sự phối hợp giữa các tổ chức thành viên trong công tác vận động nhân dân.

Đánh giá kết quả các hoạt động, xếp loại cuối năm của Chi bộ, Mặt trận, các đoàn thể và nêu điển hình.

5. Cuộc vận động đã khơi dậy trong các tầng lớp nhân dân tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng; phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Tương thân, tương ái”:

– Sự tham gia hưởng ứng của cán bộ và nhân dân đối với “Quỹ đền ơn đáp nghĩa’ và các hoạt động khác như: xây dựng, sửa chữa nhà ở, tặng sổ tiết kiệm, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, thăm hỏi ốm đau, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ…

– Huy động nhân dân đóng góp cho các hoạt động nhân đạo từ thiện như: hỗ trợ, giúp đỡ người già đơn không nơi nương tựa, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam, người bị thiên tai, hoả hoạn…

Đánh giá kết quả và nêu điển hình.

II. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

2. Tồn tại, hạn chế

III. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022:

Triển khai thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động, tiếp tục vận động nhân dân nâng cao chất lượng, lồng ghép vào các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những công việc cụ thể, đề ra các giải pháp thực hiện, phấn đấu từng khu dân cư: Đoàn kết, có đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đoàn kết chăm lo sự nghiệp giáo dục; chăm sóc sức khỏe, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình, xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng. Xây dựng Gia đình văn hoá, KDC văn hoá . Phát động đăng ký thi đua …

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trong ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư.

Trên đây là nội dung bài viết Báo cáo kết quả ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 được đăng trong chuyên mục Học Tập

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

5/5 - (2 bình chọn)

Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button