Học TậpLớp 11

Câu 5 trang 142 Đại số và giải tích 11: Ôn tập chương IV – Giới hạn…

Thầy cô trường THCS Bình Chánh xin giới thiệu đến các em bài học hôm nay với nội dung: Câu 5 trang 142 Đại số và giải tích 11: Ôn tập chương IV – Giới hạn…

Câu 5 trang 142 SGK Đại số và giải tích 11: Ôn tập chương IV – Giới hạn. Tính các giới hạn sau

(Quảng cáo)

Bài 5. Tính các giới hạn sau

Bạn đang xem: Câu 5 trang 142 Đại số và giải tích 11: Ôn tập chương IV – Giới hạn…

a) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 2} {{x + 3} \over {{x^2} + x + 4}}\)                                                      

b) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  – 3} {{{x^2} + 5x + 6} \over {{x^2} + 3x}}\)

c) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {4^ – }} {{2x – 5} \over {x – 4}}\)                                                              

d) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } ( – {x^3} + {x^2} – 2x + 1)\)

e) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  – \infty } {{x + 3} \over {3x – 1}}\)                                                              

f) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  – \infty } {{\sqrt {{x^2} – 2x + 4}  – x} \over {3x – 1}}\)

a) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 2} {{x + 3} \over {{x^2} + x + 4}} = {{2 + 3} \over {{2^2} + 2 + 4}} = {1 \over 2}\)

b)

\(\eqalign{
& \mathop {\lim }\limits_{x \to – 3} {{{x^2} + 5x + 6} \over {{x^2} + 3x}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to – 3} {{(x + 2)(x + 3)} \over {x(x + 3)}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to – 3} {{x + 2} \over x} \cr
& = {{ – 3 + 2} \over { – 3}} = {1 \over 3} \cr} \)

c) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {4^ – }} {{2x – 5} \over {x – 4}}\)

Ta có: 

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to {4^ – }} (2x – 5) = 3 > 0\)(1)

\(\left\{ \matrix{
x – 4 < 0,\forall x < 4 \hfill \cr
\mathop {\lim }\limits_{x \to – 4} (x – 4) = 0 \hfill \cr} \right.\)

(2)

Từ (1) và (2) suy ra: \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {4^ – }} {{2x – 5} \over {x – 4}} =  – \infty \)

d) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } ( – {x^3} + {x^2} – 2x + 1) = \mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } {x^3}( – 1 + {1 \over x} – {2 \over {{x^2}}} + {1 \over {{x^3}}}) =  – \infty \)

e) 

\(\eqalign{
& \mathop {\lim }\limits_{x \to – \infty } {{x + 3} \over {3x – 1}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to – \infty } {{x(1 + {3 \over x})} \over {x(3 – {1 \over x})}} \cr
& = \mathop {\lim }\limits_{x \to – \infty } {{1 + {3 \over x}} \over {3 – {1 \over x}}} = {1 \over 3} \cr} \)

 f) 

\(\eqalign{
& \mathop {\lim }\limits_{x \to – \infty } {{\sqrt {{x^2} – 2x + 4} – x} \over {3x – 1}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to – \infty } {{|x|\sqrt {1 – {2 \over x} + {4 \over {{x^2}}}} – x} \over {3x – 1}} \cr
& \mathop {\lim }\limits_{x \to – \infty } {{ – x\sqrt {1 – {2 \over x} + {4 \over {{x^2}}}} – x} \over {x(3 – {1 \over x})}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to – \infty } {{ – \sqrt {1 – {2 \over x} + {4 \over {{x^2}}}} – 1} \over {3 – {1 \over x}}} = {{ – 2} \over 3} \cr} \).

Hy vọng nội dung bài học Câu 5 trang 142 Đại số và giải tích 11: Ôn tập chương IV – Giới hạn… sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: Trường THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *