1. Hiệu trưởng: Huỳnh Công Danh

2. Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thiện Trãi

1.

 

 

2. Phó hiệu trưởng: Lê Nguyên Thông