Học TậpLớp 10Tiếng Anh 10 Explore new worlds

Tiếng Anh 10 Unit 3D Plan a vacation trang 34, 35 – Explore New Worlds

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 10 Unit 3D Plan a vacation trang 34, 35 – Explore New World

Reading

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 3D Plan a vacation trang 34, 35 – Explore New Worlds

A (trang 34 sgk Tiếng Anh 10): When you go on vacation, which activities do you like to do? Tell the class. (Khi đi nghỉ, bạn thích làm những hoạt động nào? Nói với cả lớp)

Unit 3D lớp 10 Plan a vaction | Tiếng Anh 10 Cánh diều Explore New Worlds

Đáp án:

– Eat local food

– Go to festivals

– Go shopping

– Go sightseeing

Hướng dẫn dịch:

– Ăn các món ăn địa phương

-Đi lễ hội

-Đi mua sắm

– Đi tham quan

B (trang 34 sgk Tiếng Anh 10): Read the article. Which activities in A are in the articles? Check the boxes. (Đọc bài báo. Các hoạt động ở A nằm trong các bài nào? Kiểm tra bảng)

Make your vacation more interesting

Aziz Abu Sarah has a travel company and often gives advice to tourists. Here he answers the question: “How can a vacation be more interesting?

Don’t plan everything

Tourists often study maps and plan everything before they go on vacation. It’s fun to go sightseeing, but sometimes it’s interesting to leave the map at the hotel. When I was in Tokyo for the first time, I traveled to the suburbs. Two hours later, I was singing karaoke and dancing with local people.

Try the local food

Eating local food always makes a vacation more interesting. Go to food markets where local people sell fresh food that they grew or cooked. You can learn more about their food and culture. It’s much more interesting than going to a supermarket – and the food is better!

Find out where local people go

When you arrive in a new place, find out about festivals and events. Local magazines and posters have information about art galleries and live music. If you like sports, find out where people play. When I was in Tunisia, I played soccer on the beach with a group of local men.

Ask for advice and suggestions

All around the world, people are always happy to give advice. Don’t always use the guidebook or the Internet. Ask local people for suggestions on where to go or where to eat. Once, in Curitiba, Brazil, I asked a local group where I should have dinner in the city. They invited me for dinner and I am still friends with them!

Đáp án:

– Eat local food- Go to festivals- Meet local people

Hướng dẫn dịch: Khiến cho kì nghỉ của bạn trở nên hấp hẫn hơn

Aziz Abu Sarah

có một công ty du lịch và thường đưa lời khuyên cho khách hàng. Đây là cách anh ấy trả lời câu hỏi: “Làm thế nào để một kì nghỉ trở nên thú vị hơn?

Đừng nên kế hoạch gì cả

Khánh du lịch thường nghiên cứu bản đồ và lên kế hoạch cho mọi thứ trước khi họ đi du lịch. Đi ngắm cảnh thì cũng vui nhưng thỉnh thoảng còn thú vị hơn khi ta bỏ bản đồ ở khách sạn. Khi lần đầu tiên tớ ở Tokyo, tớ đã đi đến ngoại ô. Hai giờ sau, tớ đang hát karaoke và nhày với người dân địa phương.

Thử đồ ăn địa phương

Ăn đồ ăn địa phương luôn luôn khiến kì nghỉ thú vị hơn. Đi đến chợ ẩm thực nơi mà người dân địa phương bán thức ăn tươi. Bạn có thể tìm hiểu về đồ ăn cũng như văn hóa của họ. Nó thường thú vụ hơn đi siêu thị và đồ ăn thì lại ngon hơn.Tìm nơi mà những người dân địa phương điKhi bạn đến một nơi mới, hãy tìm hiểu các lễ hội và sự kiện. Tạp chí địa phương và ảnh có thông tin về về triển lãm nghệ thuật và nghe nhạc trực tiếp. Nếu bạn thích thể thao, tìm hiểu về nơi họ chơi. Khi tớ ở Tunisia, tớ đã chơi bóng đá ở trên biển với một nhóm người địa phương.

Hỏi lời khuyên và gợi ý

Trên toàn thế giới, mọi người luôn luôn vui vẻ khi đưa lời khuyên. Đừng luôn luôn sử dụng sách hướng dẫn hoặc trên Internet. Hỏi những người dẫn địa phương về những gợi ý về nơi để đi và ăm. Một lần, ở Curitiba, Brazil, tớ đã hỏi một nhóm người dân địa phương nơi mà tớ nên ăn tối ở thành phố. Họ mời tớ ăn tối và tớ vẫn là bạn với họ.

C (trang 34 sgk Tiếng Anh 10): Read the article again. Does the author agree or disagree with this advice? Circle A for agree or D for disagree. (Đọc lại bài. Tác giả đồng ý hay không đồng ý với lời khuyên này? Khoanh tròn A cho đồng ý hoặc D cho không đồng ý)

Unit 3D lớp 10 Plan a vaction | Tiếng Anh 10 Cánh diều Explore New Worlds

Đáp án:

1- D 2- A 3- D
4- D 5- A  

Hướng dẫn dịch:

1. Lên kế hoạch mọi thứ trước kì nghỉ của bạn

2. Thăm những nơi mới ngoài trung tâm thành phố

3. Luôn luôn mua đồ ăn từ siêu thị

4. Tìm hiểu các thông tin từ sách hướng dẫn và trên Internet

5. Nói chuyện với những người dân địa phương để lấy lời khuyên và gợi ý.

D (trang 34 sgk Tiếng Anh 10): Do you agree with the author’s advice? Why? Tell a partner. (Bạn có đồng ý với lời khuyên của tác giả nhé? Tại sao? Nói với bạn cùng nhóm)

Hướng dẫn dịch: Yes, because it is more interesting.(Có vì nó thú vị hơn)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 sách Explore New Worlds hay khác:

Unit 3A: Talk about your possessions (trang 28, 29)

Unit 3B: Ask for and give travel information (trang 30, 31)

Unit 3C: Ask for and give advice (trang 32, 33)

Unit 3E: Describe a place (trang 36, 37)

Grammar Reference (trang 148, 149)

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 10 Explore new worlds

5/5 - (1 bình chọn)


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button