Học TậpLớp 10Tiếng Anh 10 Global Success – Kết nối tri thức

Tiếng Anh 10 Unit 5 Speaking trang 56 | Global Success

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 10 Unit 5 Speaking trang 56 – Global Success

1 (trang 56 Tiếng Anh 10): Work in pairs. Talk about the uses of these inventions. Use the expressions below to help you (Làm việc theo cặp. Nói về công dụng của những phát minh này. Sử dụng các diễn đạt dưới đây để giúp bạn)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 5 Speaking trang 56 | Global Success

Gợi ý:

1. The Internet helps us to communicate over long distances.

2. People can use e-readers to store and read texts from the Internet.

3. Robots help us to do difficult or dangerous tasks effectively.

4. 3D printing is used for making three dimensional objects.

5. Driverless cars allows us to travel around without a person in control.

Hướng dẫn dịch:

1. Internet giúp chúng ta liên lạc trên một khoảng cách xa.

2. Mọi người có thể sử dụng thiết bị đọc sách điện tử để lưu trữ và đọc các văn bản từ Internet.

3. Robot giúp chúng ta làm những công việc khó khăn hoặc nguy hiểm một cách hiệu quả.

4. In 3D được sử dụng để tạo ra các vật thể ba chiều.

5. Xe không người lái cho phép chúng ta đi khắp nơi mà không cần người điều khiển.

2 (trang 56 Tiếng Anh 10): Work in groups. Talk more about one of the inventions in 1. Use the outline below to help you prepare a presentation. (Làm việc nhóm. Nói thêm về một trong những phát minh trong 1. Sử dụng dàn ý bên dưới để giúp bạn chuẩn bị bài thuyết trình.)

Gợi ý:

I think the Internet is one of the best inventions of the world. It helps us to communicate over long distances. In my family, everyone uses the Internet to keep in touch with my grandparents and relatives. The Internet plays an important role in our daily life.

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ rằng Internet là một trong những phát minh tốt nhất của thế giới. Nó giúp chúng tôi giao tiếp trên một khoảng cách xa. Trong gia đình tôi, mọi người đều sử dụng Internet để giữ liên lạc với ông bà và họ hàng của tôi. Internet đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

3 (trang 56 Tiếng Anh 10): Present your ideas to the whole class. Then vote for the most interesting group presentation (Trình bày ý kiến của bạn cho cả lớp. Sau đó bình chọn bài thuyết trình của nhóm thú vị nhất) 

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 sách Global Success hay khác:

Getting Started (trang 52,53 Tiếng Anh lớp 10): 1. Listen and read… 2. Read the conversation again and…

Language (trang 53,54 Tiếng Anh lớp 10): 1. Listen and repeat…2. Then listen and check your answers…

Reading (trang 55 Tiếng Anh lớp 10): 1. Look at the pictures of Asimo and Sophia… 2. Read the text again and match the…

Listening (trang 57 Tiếng Anh lớp 10): 1. Complete the sentences with the words… 2. Listen to a conversation about…

Writing (trang 58 Tiếng Anh lớp 10): 1. Choose an invention in this unit…2. Rewrite the second sentence so that…

Communication and Culture (trang 59,60 Tiếng Anh lớp 10): 1. Listen and complete a conversation…2. Work in pairs…

Looking back and Project (trang 60,61 Tiếng Anh lớp 10): 1. Solve the crossword… 2. Circle the correct answers…

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 10 Global Success – Kết nối tri thức

Rate this post


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button