Học TậpLớp 10Tiếng Anh 10 ilearn Smart World

Tiếng Anh 10 Unit 8 Lesson 3 trang 70, 71 – ilearn Smart World

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 10 Unit 8 Lesson 3 trang 70, 71 – ilearn Smart World

Let’s Talk!

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 8 Lesson 3 trang 70, 71 – ilearn Smart World

(trang 70 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10) In pairs: What environmental problems can you see in the pictures? Do you have these problems where you live? What other problems are there in your hometown? (Theo cặp: Những vấn đề môi trường nào mà bạn có thể thấy trong các bức tranh? Bạn có những vấn đề này ở nơi bạn sống? Có những vấn đề gì khác ở quê hương của bạn không?)

Lời giải:

Floods and droughts

Hướng dẫn dịch:

Lũ lụt và hạn hán

Listening

a (trang 70 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10) Listen to a lecture about climate change. What is discussed in the lecture? (Nghe bài thuyết trình về biến đổi khí hậu. Cái được thảo luận trong bài thuyết trình là gì?)

Tiếng Anh 10 Unit 8: Ecology and the Environment - ilearn Smart World (ảnh 22)

Lời giải:

1. The causes and effects of climate change

Hướng dẫn dịch:

1. Nguyễn nhân và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

2. Nguyên nhân và cách giải quyết của biến đổi khí hậu

Nội dung bài nghe:

M: So, you’ve probably heard about climate change. But what changes are happening? The Earth has become warmer by about one degree Celsius since 1880. Why should we care about a one-degree difference? In the past, when the temperature dropped by one to twodegrees, the Earth was put into the Little Ice Age, which lasted from the fourteenth to the mid-nineteenth century. Europe and North America experienced years of long winters leading to poor crops and people dying of hunger. So, as temperature increases, ice is melting faster, and sea levels are rising. In the future, some places will face more deadly storms and floods while other places will experience more heat waves and wildfires. Most scientists agree that the cause of climate change is because of human activity. Burning fuel, which produces greenhouse gases, for electricity and transportation is the main cause. These gases trap the sun’s heat. Cutting down forests also contributes to global warming because trees help reduce the amount of carbon dioxide. CO2 is the most common greenhouse gas. Forests also trap water during heavy rainfall and slow down speed of water flowing into rivers. This helps to reduce flooding. So, what should we do? First,..

Hướng dẫn dịch:

M: Vì vậy, bạn có thể đã nghe nói về biến đổi khí hậu. Nhưng những thay đổi nào đang xảy ra? Trái đất đã trở nên ấm hơn khoảng 1 độ C kể từ năm 1880. Tại sao chúng ta nên quan tâm đến sự khác biệt một độ? Trong quá khứ, khi nhiệt độ giảm xuống một điểm, Trái đất được đưa vào Kỷ Băng hà Nhỏ, kéo dài từ thế kỷ XIV đến giữa thế kỷ XIX. Châu Âu và Bắc Mỹ trải qua nhiều năm mùa đông kéo dài dẫn đến mùa màng kém chất lượng và người dân chết vì đói. Vì vậy, khi nhiệt độ tăng, băng tan nhanh hơn và mực nước biển dâng cao. Trong tương lai, một số nơi sẽ phải đối mặt với nhiều trận bão và lũ lụt chết người hơn trong khi những nơi khác sẽ hứng chịu nhiều đợt nắng nóng và cháy rừng hơn. Hầu hết các nhà khoa học đều đồng ý rằng nguyên nhân của biến đổi khí hậu là do hoạt động của con người. Đốt nhiên liệu, tạo ra khí nhà kính, cho điện và giao thông là nguyên nhân chính. Các khí này giữ nhiệt của mặt trời. Chặt phá rừng cũng góp phần làm trái đất nóng lên vì cây cối giúp giảm lượng khí cacbonic. CO2 là khí nhà kính phổ biến nhất. Rừng cũng giữ nước khi mưa lớn và làm chậm tốc độ nước chảy vào sông. Điều này giúp giảm lũ lụt. Vậy chúng ta nên làm gì? Đầu tiên,..

b (trang 70 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10) Now, listen and answer the questions. (Bây giờ, nghe và trả lời câu hỏi.)

1. How much has the global temperature increased since 1880? 

2. When did the Little Ice Age begin? 

3. What will happen in the future? 

a. cold winters                b. deadly storms and floods 

4. Which human activity is the main cause of climate change? 

5. What helps reduce CO, and flooding?

Lời giải:

1. by about one degree Celsius

2. in the fourteenth century

3. b

4. burning fuel

5. forests

Hướng dẫn dịch:

1. Nhiệt độ toàn cầu đã tăng lên bao nhiêu kể từ năm 1880? – khoảng 1 độ C

2. Kỷ Băng hà nhỏ bắt đầu khi nào? – thế kỷ 14

3. Điều gì sẽ xảy ra trong tương lai?

a. mùa đông lạnh giá b. bão lụt chết người

4. Hoạt động nào của con người là nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu? – đốt nguyên nhiên liệu

5. Điều gì giúp giảm lượng khí CO và lũ lụt? – rừng

Reading

a (trang 70 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10) Read and choose the best title for Jane’s essay. (Đọc và chọn tiêu đề hay nhất với bài văn của Jane.)

1. How plastic harms fish 

2. Why we should stop using single-use plastic 

Our oceans are an important source of food, but now there is a serious threat from something we use every day: plastic.

Plastic pollution is a big problem because it affects animals that live in the sea, and it can make humans sick, too. Plastic can break up into tiny pieces called microplastics. These microplastics stay in the stomachs of fish and sea animals, and it stops them from eating real food. Plastic in clothes and water bottles also releases microplastics that we breathe in, eat and drink. This can make us very sick.

One solution is to ban single-use plastic. We use too many plastic shopping bags, so supermarkets should stop giving them away for free. Cafés and restaurants should use paper straws instead of plastic ones.

It is important to ban single-use plastic because it cannot be recycled and ends up in the oceans. Plastic pollution is a world problem that affects all life on our planet. We

should stop using single-use plastics before the problem becomes even worse.

Lời giải:

2. Why we should stop using single-use plastic

Hướng dẫn dịch:

1. Nhựa gây hại cho cá như thế nào

2. Tại sao chúng ta nên ngừng sử dụng nhựa dùng một lần

Các đại dương của chúng ta là một nguồn cung cấp thực phẩm quan trọng, nhưng hiện nay có một mối đe dọa nghiêm trọng từ thứ mà chúng ta sử dụng hàng ngày: nhựa.

Ô nhiễm nhựa là một vấn đề lớn vì nó ảnh hưởng đến các loài động vật sống ở biển, và nó cũng có thể khiến con người bị bệnh. Nhựa có thể vỡ ra thành những mảnh nhỏ gọi là vi nhựa. Những hạt vi nhựa này nằm trong dạ dày của cá và động vật biển, và nó ngăn chúng ăn thức ăn thực. Nhựa trong quần áo và chai nước cũng giải phóng vi nhựa mà chúng ta hít vào, ăn uống. Điều này có thể khiến chúng ta bị ốm nặng.

Một giải pháp là cấm nhựa sử dụng một lần. Chúng ta sử dụng quá nhiều túi mua sắm bằng nhựa, vì vậy các siêu thị nên dừng việc phát miễn phí chúng. Các quán cà phê và nhà hàng nên sử dụng ống hút giấy thay vì ống hút nhựa.

Điều quan trọng là phải cấm nhựa sử dụng một lần vì nó không thể tái chế và cuối cùng sẽ trôi vào đại dương. Ô nhiễm nhựa là một vấn đề thế giới ảnh hưởng đến tất cả sự sống trên hành tinh của chúng ta. chúng ta nên ngừng sử dụng đồ nhựa dùng một lần trước khi vấn đề trở nên tồi tệ hơn.

b (trang 70 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10) Now, read and complete the notes. Write one word only for each blank. (Bây giờ, đọc và hoàn thành chú ý.)

Problem: plastic pollution 

Terrible effects on wildlife and humans:

– breaks up and releases (1) ___________ 

– (2) ___________ and sea animals eat plastic and die 

– could make people sick 

Solution: (3) ___________ single-use plastic 

– no plastic bags and (4) ___________ 

Single-use plastic can’t be (5) ___________

Lời giải:

1. microplastics

2. fish

3. ban

4. straws

5. recycled

Hướng dẫn dịch:

Vấn đề: ô nhiễm nhựa

Ảnh hưởng khủng khiếp đến động vật hoang dã và con người:

– phá vỡ và thải ra vi nhựa

– cá và động vật biển ăn nhựa và chết

– có thể làm cho mọi người bị bệnh

Giải pháp: cấm nhựa sử dụng một lần

– không có túi nhựa và ống hút nhựa

Nhựa dùng một lần không được tái chế

c (trang 70 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10) In pairs: Which idea is better: stop giving away plastic bags or use paper straws? Why? (Theo cặp: Ý tưởng nào tốt hơn: ngừng vứt túi ni lông hay sử dụng ống hút giấy? Tại sao?)

Lời giải:

I think the idea of stopping giving away plastic bags is better because it will help to reduce a large amount of plastic waste.

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ ý tưởng ngừng vứt đi túi ni lông sẽ tốt hơn vì nó sẽ giúp giảm thiểu một lượng lớn rác thải nhựa.

Writing

a (trang 71 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10) Read about writing problem and solution essays, then read Jane’s essay again and underline the sentences she used to…

(Đọc về cách viết các bài tiểu luận về vấn đề và giải pháp, sau đó đọc lại bài luận của Jane và gạch chân những câu mà cô ấy đã từng…)

1. explain why plastic pollution is a big problem. 

2. introduce the solution. 

Writing Skill

Writing problem and solution essays

To write a problem and solution essay, you should:

1. Introduce the topic and the problem in the introduction.

Air pollution is one of the most serious problems in our town.

2. Describe the problem. Explain why the problem needs solving and give examples.

Air pollution is a serious problem because poor air quality can kill people.

Air pollution leads to global warming. This has terrible impacts on our environment, for example,...

3. Suggest a solution. Explain how it can solve the problem.

To solve this problem, we should switch to renewable energy sources.

One solution is to encourage people to use public transportation.

4. Summarize your main points in the conclusion.

We should all try to reduce air pollution and bring back the blue sky to our town.

Lời giải:

1. Plastic pollution is a big problem because it affects animals that live in the sea, and it can make humans sick, too. (Ô nhiễm nhựa là một vấn đề lớn vì nó ảnh hưởng đến các loài động vật sống ở biển, và nó cũng có thể khiến con người bị bệnh.)

2. One solution is to ban single-use plastic. (Một cách giải quyết là cấm nhựa dùng một lần.)

Hướng dẫn dịch:

1. giải thích tại sao ô nhiễm nhựa là một vấn đề lớn.

2. giới thiệu giải pháp.

Kĩ năng viết

Viết tiểu luận vấn đề và giải pháp

Để viết một bài luận vấn đề và giải pháp, bạn nên:

1. Giới thiệu chủ đề và vấn đề trong phần mở đầu.

Ô nhiễm không khí là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất ở thị trấn của chúng tôi.

2. Mô tả vấn đề. Giải thích tại sao vấn đề cần giải quyết và cho ví dụ.

Ô nhiễm không khí là một vấn đề nghiêm trọng vì chất lượng không khí kém có thể giết chết con người.

Ô nhiễm không khí dẫn đến sự nóng lên toàn cầu. Điều này có tác động khủng khiếp đến môi trường của chúng ta, chẳng hạn,...

3. Đề xuất giải pháp. Giải thích cách nó có thể giải quyết vấn đề.

Để giải quyết vấn đề này, chúng ta nên chuyển sang các nguồn năng lượng tái tạo.

Một giải pháp là khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng.

4. Tóm tắt những điểm chính của bạn trong phần kết luận.

Tất cả chúng ta nên cố gắng giảm thiểu ô nhiễm không khí và mang lại bầu trời xanh cho thị trấn của chúng ta.

b (trang 71 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10) Match the problems with the solutions. (Nối những vấn đề những giải pháp.)

1. Loss of forests due to cattle farming         a. Use new technology that produces less pollution.

2. People dumping trash into rivers             b. Eat less meat.

3. Poor crops due to bad soil                       c. Raise people’s awareness and provide more trash cans.

4. Air pollution from factories                     d. Plant more trees and different crops each year.

Lời giải:

1. b

2. c

3. d

4. a

Hướng dẫn dịch:

1. Mất rừng do chăn nuôi gia súc       a. Sử dụng công nghệ mới ít ô nhiễm hơn.

2. Người ta đổ rác xuống sông           b. Ăn ít thịt.

3. Cây trồng kém do đất xấu              c. Nâng cao nhận thức của mọi người và cung cấp nhiều thùng rác.

4. Ô nhiễm không khí từ các nhà máy         d. Trồng nhiều cây hơn và các loại cây trồng khác nhau mỗi năm.

Speaking

a (trang 71 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10) You’re discussing how to improve the environment in your country. In pairs: Think of three environmental problems and discuss why they happen. (Bạn đang thảo luận về cách cải thiện môi trường ở nước bạn. Theo cặp: Nghĩ về ba vấn đề môi trường và thảo luận tại sao chúng xảy ra.)

Lời giải:

– air pollution: emissions from factories, vehicles

– deforestation: create lands for growing food

– water pollution: waste from factories,…

Hướng dẫn dịch:

– ô nhiễm không khí: khí thải từ các nhà máy, xe cộ

– phá rừng: tạo đất trồng lương thực

– ô nhiễm nguồn nước: chất thải từ các nhà máy, …

b (trang 71 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10) Choose one prolem and think of a solution to solve it. Complete the notes below. (Chọn một vấn đề và nghĩ cách giải quyết nó. Hoàn thành ghi chú sau.)

What is the problem?

What are its effects?

What is the solution?

How can it solve the problem?

Lời giải:

What is the problem?: air pollution

What are its effects?: harmful to our health, impact the environment by reducing visibility and blocking sunlight, causing acid rain.

What is the solution?: set up air cleaner system, use more public transportation

How can it solve the problem?: reduce emissons

Hướng dẫn dịch:

Vấn đề là gì ?: ô nhiễm không khí

Tác hại của nó là gì ?: có hại cho sức khỏe của chúng ta và tác động đến môi trường bằng việc làm giảm tầm nhìn và cản ánh sáng mặt trời, gây ra mưa axit.

Giải pháp là gì ?: thiết lập hệ thống làm sạch không khí, sử dụng nhiều phương tiện công cộng hơn

Làm thế nào nó có thể giải quyết vấn đề ?: giảm lượng khí thải

Let’s Write!

(trang 71 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10) Now, write a problem and solution essay about an environmental problem in your country. Use the Feedback form to help you. Write 120 to 150 words. (Bây giờ, hãy viết một bài luận vấn đề và giải pháp về một vấn đề môi trường ở đất nước của bạn. Sử dụng biểu mẫu Phản hồi để giúp bạn. Viết từ 120 đến 150 từ.)

Tiếng Anh 10 Unit 8: Ecology and the Environment - ilearn Smart World (ảnh 23)

Lời giải:

Our country is facing many environmental problems, especially plastic pollution. We should do something to solve this problem before it is too late. Plastic pollution is a major threat to our oceans. Sea animals might think it is food, and because the plastic stays in their bodies, they cannot eat real food and die. Trash on beaches is also very bad for our tourism. No one wants to visit a dirty

beach. One possible solution is to recycle more. We should put more recycling bins in public places. There are not enough bins, and people sometimes just throw recyclable plastic like water bottles away. This is a good solution because recycling will reduce the amount of plastic we produce. Plastic pollution is a terrible problem. By recycling more plastic, we can reduce a huge amount of plastic trash that can end up in the oceans.

Hướng dẫn dịch:

Nước ta đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về môi trường, đặc biệt là ô nhiễm nhựa. Chúng ta nên làm gì đó để giải quyết vấn đề này trước khi quá muộn. Ô nhiễm nhựa là một mối đe dọa lớn đối với các đại dương của chúng ta. Động vật biển có thể nghĩ rằng đó là thức ăn, và vì nhựa vẫn còn trong cơ thể chúng, chúng không thể ăn thức ăn thực và chết. Rác thải trên các bãi biển cũng ảnh hưởng rất xấu đến hoạt động du lịch của chúng ta. Không ai muốn đến thăm một nơi bẩn thỉu

bờ biển. Một giải pháp khả thi là tái chế nhiều hơn. Chúng ta nên đặt nhiều thùng rác tái chế ở những nơi công cộng. Không có đủ thùng, và đôi khi mọi người chỉ ném nhựa tái chế như chai nước đi. Đây là một giải pháp tốt vì tái chế sẽ làm giảm lượng nhựa mà chúng ta sản xuất. Ô nhiễm nhựa là một vấn đề khủng khiếp. Bằng cách tái chế nhiều nhựa hơn, chúng ta có thể giảm thiểu một lượng lớn rác nhựa có thể thải ra đại dương.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 sách ilearn Smart World hay khác:

Lesson 1 (trang 64, 65, 66)

Lesson 2 (trang 67, 68, 69)

Review 3 (trang 72, 73)

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 10 ilearn Smart World

5/5 - (1 bình chọn)


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button