Học TậpLớp 7Tiếng Anh 7 Friend plus CTST

Tiếng Anh 7 Unit 4 Vocabulary trang 44, 45 – Friend plus Chân trời sáng tạo

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 7 Unit 4 Vocabulary trang 44, 45 – Chân trời sáng tạo

1 (trang 44 SGK Tiếng Anh 7): Match pictures 1-10 with the verbs in the box. Then listen and check. (Nối các bức tranh 1-10 với các động từ trong hộp.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 4 Vocabulary trang 44, 45 – Friend plus Chân trời sáng tạo

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 Unit 4 Vocabulary trang 44, 45 - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Đáp án:

1. climb up

2. jump up

3. lie on

4. kick

5. pick up

6. stand in

7. sit on

8. walk on

9. hold

10. hang from

Hướng dẫn dịch:

1. leo lên

2. nhảy lên

3. nằm trên

4. đá

5. nhặt

6. đứng ở trong

7. ngồi lên trên

8. đi trên

9. giữ

10. đu từ đâu

2 (trang 44 SGK Tiếng Anh 7): Read the descriptions of four photos in the observation test and match descriptions 1-4 with four photos from A-F. Then choose the correct verbs in blue. (Đọc phần mô tả của bốn bức ảnh trong bài kiểm tra quan sát và nối phần mô tả 1-4 với bốn bức ảnh từ A-F. Sau đó chọn các động từ màu xanh đúng.)

Tiếng Anh 7 Unit 4 Vocabulary trang 44, 45 - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Đáp án:

1. D – picking up / lying on

2. B – walking on

3. C – kicking

4. A – holding

Hướng dẫn dịch:

1. Điều này thật tuyệt vời. Cậu bé đang ở trên bãi biển và cậu ấy đang nhặt cái đầu của mình đang nằm trên cát.

2. Họ đang ở sa mạc, hoặc một nơi nào đó rất nóng. Người phụ nữ đang đội một chiếc mũ và có một người đàn ông tí hon trên đó. Anh ấy đang đi bộ trên chiếc mũ.

3. Người đàn ông đang đá con khủng long. Anh ấy rất dũng cảm vì anh ấy rất nhỏ mà con khủng long thì khổng lồ và rất giận dữ!

4. Người đàn ông đang ở trong công viên và anh ấy đang giữ một người phụ nữ rất nhỏ ở trong bàn tay của mình. Cô ấy đang mặc một chiếc váy trắng. Họ sắp kết hôn phải không?

3 (trang 45 SGK Tiếng Anh 7): Watch or listen. Which photos are the speakers describing? (Xem hoặc nghe. Những người nói đang miêu tả bức ảnh nào?)

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 Unit 4 Vocabulary trang 44, 45 - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Đáp án:

Speaker 1: Photo F

Speaker 2: Photo E

Speaker 3: Photo F

Speaker 4: Photo E

Hướng dẫn dịch:

Người nói 1: Ảnh F

Người nói 2: Ảnh E

Người nói 3: Ảnh F

Người nói 4: Ảnh E

Nội dung bài nghe:

1. – What can you see in this photo?

    – I can see people in an open space. A man is standing in the middle, and two people are hanging from his arms. There’s one person on the left, and one person on the right. He’s a superman.

2. – Look at this photo, and tell me what you can see.

    – Hey that’s a good one. There’s a woman, and she’s sitting somewhere, like a rock. She’s holding a tiny man who’s jumping up and down on her hand. That’s funny.

3. – What can you see in this photo?

    – Oh, it’s an illusion. It looks like there’re two people hanging from a man’s arms, but they aren’t really. The man is actually standing in the foreground, and the two people are standing behind him in the background. It’s a clever picture.

4. – What can you see in this photo?

    – There’s a woman holding a really small jumping man. What? Oh, not really, of course. The man is jumping up in the background, and he looks small because he’s behind the woman. She’s in front of him, in the foreground, so she looks bigger than him, so it looks like she’s holding him, but she isn’t really. She isn’t holding anything. Ah, I like that.

Hướng dẫn dịch:

1. – Bạn có thể nhìn thấy gì trong bức ảnh này?

    – Tôi có thể nhìn thấy mọi người trong một không gian mở. Một người đàn ông đang đứng ở giữa, và hai người đang đu từ tay anh ta. Có một người ở bên trái và một người ở bên phải. Anh ấy là một siêu nhân.

2. – Nhìn vào bức ảnh này, và cho tôi biết những gì bạn có thể nhìn thấy.

    – Này, đó là một bức đẹp. Có một người phụ nữ, và cô ấy đang ngồi ở đâu đó, giống như một tảng đá. Cô ấy đang ôm một người đàn ông nhỏ bé đang nhảy lên nhảy xuống trên tay mình. Thật là buồn cười.

3. – Bạn có thể nhìn thấy gì trong bức ảnh này?

    – Ồ, đó là một ảo ảnh. Có vẻ như có hai người đang đu trên một người đàn ông, nhưng họ không thực sự như vậy. Người đàn ông thực sự đang đứng ở phía trước, và hai người đang đứng ở phía sau của anh ta ở phía sau. Đó là một bức tranh thông minh.

4. – Bạn có thể nhìn thấy gì trong bức ảnh này?

    – Có một người phụ nữ đang ôm một người đàn ông rất nhỏ bé đang nhảy. Gì? Ồ, không hẳn, tất nhiên rồi. Người đàn ông đang nhảy lên ở phía sau và anh ta trông nhỏ bé vì anh ta đứng sau người phụ nữ. Cô ấy ở phía trước anh ấy, ở phía trước, vì vậy cô ấy trông lớn hơn anh ấy, vì vậy có vẻ như cô ấy đang giữ anh ấy, nhưng cô ấy không thực sự. Cô ấy không giữ bất cứ thứ gì. Ah, tôi thích điều đó.

4 (trang 45 SGK Tiếng Anh 7): Watch or listen again. Which of the key phrases do you hear? Who says them? (Xem hoặc nghe lại. Bạn nghe thấy những từ khóa nào? Ai nói chúng?)

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 Unit 4 Vocabulary trang 44, 45 - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Đáp án:

In the middle: Speaker 1

In front of: Speaker 4

Behind: Speaker 4

On the left / On the right: Speaker 1

At the top / At the bottom: Not used

In the foreground / In the background: Speaker 3, 4

Hướng dẫn dịch:

Ở giữa: Người nói 1

Phía trước: Người nói 4

Phía sau: Người nói 4

Bên trái / Bên phải: Người nói 1

Ở trên cùng / Ở dưới cùng: Không được sử dụng

Ở phía trước / Ở phía sau: Người nói 3, 4

5 (trang 45 SGK Tiếng Anh 7): USE IT!

Work in a group. Use the Key Phrases to create your own photograph. (Thực hành. Làm việc theo nhóm. Sử dụng các từ khóa để tạo nên bức ảnh của riêng bạn.)

Tiếng Anh 7 Unit 4 Vocabulary trang 44, 45 - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Hướng dẫn dịch:

Hãy nhớ!

Các câu mệnh lệnh khẳng định:

– Đứng ở đây.

– Ngồi ở đây.

– Di chuyển ra đằng sau nó.

Ex: Maria, đứng ra phía trước ở đây. Hãy cầm lấy chiếc cốc này. David và Juan, ngồi lên những chiếc ghế ở phía sau này, thì nó sẽ giống như các cậu đang đứng ở trong cái cốc vậy. 

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Reading (trang 46 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the Study Strategy… 2. Look at the photos. What are the people doing…

Langage focus 1 (trang 47 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences with the words in the box…2. Look at the sentences in exercise 1…

Vocabulary and Listening (trang 48 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the texts and choose the correct words… 2. Complete the table with the adjectives and adverbs in exercise…

Language focus 2 (trang 49 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the questions 1-4 with answers a-d… 2. Write questions and answers using the past continuous…

Speaking (trang 50 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the dialogue with the phrases in the box…2. Look at the Key Phrases…

Writing (trang 51 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the story. Where was the rescue? What was the writer doing… 2. Complete the key phrases from the text in your notebook…

CLIL (trang 52 Tiếng Anh lớp 7): 1. Check the meaning of the words in the box… 2. Read and listen to the text. Match headings a-d with paragraphs 1-4…

Puzzles and Games (trang 53 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs. Follow the instructions… 2. Someone took a famous painting from the National Gallery…

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 7 Friend plus – Chân trời sáng tạo

5/5 - (1 bình chọn)


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button