Học TậpLớp 7Tiếng Anh 7 Global Success KNTT

Tiếng Anh 7 Unit 6 Communication trang 64, 65 – Global Success Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 7 Unit 6 Communication trang 64, 65 – Kết nối tri thức

1 (trang 64 SGK Tiếng Anh 7): Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted sentence (Nghe và đọc đoạn hội thoại. Chú ý đến câu được đánh dấu)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 6 Communication trang 64, 65 – Global Success Kết nối tri thức

Mi: Are you doing anything this Sunday?

Phong: Not really.

Mi: Would you like to go with us to Binh Minh Lower Secondary School?

Phong: Sounds great! Can you tell me more?

Mi: We’ll leave at 7 a.m. My friends David and Nick are coming too.

Hướng dẫn dịch:

Mi: Chủ nhật này bạn có làm gì không?

Phong: Không hẳn.

Mi: Bạn có muốn đi cùng chúng tôi đến trường THCS Bình Minh không?

Phong: Nghe hay quá! Bạn có thể nói cho tôi biết thêm?

Mi: Chúng ta sẽ rời đi lúc 7 giờ sáng. Những người bạn của tôi, David và Nick cũng sẽ đến.

2 (trang 64 SGK Tiếng Anh 7): Work in pairs. Ask and answer questions about your visit to a famous school. Use “Can you tell me more?” or “Can you tell me why?”, “Can you tell me how?” (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về chuyến thăm của bạn đến một trường học nổi tiếng. Sử dụng “Bạn có thể cho tôi biết thêm không?” hoặc “Bạn có thể cho tôi biết tại sao không?”, “Bạn có thể cho tôi biết cách làm không?”)

– Would you like to go with us to Quoc Hoc – Hue High School for the Gifted?

– Sounds great! Can you tell me why?

– Well, it’s one of the most famous high schools in Viet Nam.

– Can you tell me more?

– I’ll go there with my class. We’ll leave at 7 a.m.

– Can you tell me how?

– We’ll go there by bus.

Hướng dẫn dịch:

– Bạn có muốn đi cùng chúng tôi đến trường THPT Chuyên Quốc Học – Huế không?

– Nghe hay đấy! Bạn có thể cho tôi biết tại sao?

– Đó là một trong những trường trung học nổi tiếng nhất Việt Nam.

– Bạn có thể nói cho tôi biết thêm?

– Tôi sẽ đến đó với lớp của tôi. Chúng tôi sẽ rời đi lúc 7 giờ sáng.

– Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào?

– Chúng ta sẽ đến đó bằng xe buýt.

3 (trang 65 SGK Tiếng Anh 7): Imagine that some overseas friends are planning to visit your school. Make a list of what you want to show them, then fill in the note. (Hãy tưởng tượng rằng một số người bạn nước ngoài đang có kế hoạch đến thăm trường của bạn. Lập danh sách những gì bạn muốn cho họ xem, sau đó điền vào ghi chú.)

Tiếng Anh 7 Unit 6 Communication (ảnh 1)

Work in pairs. Ask and answer questions about your plan. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về kế hoạch của bạn.)

Gợi ý:

A: I’m going to show them the school library.

B: Sounds good. Can you tell me why?

A: I want them to see our learning resources. I think they’re very modern.

Hướng dẫn dịch:

A: Tôi sẽ cho họ xem thư viện của trường.

B: Nghe hay đấy. Bạn có thể cho tôi biết tại sao?

A: Tôi muốn họ xem tài nguyên học tập của chúng tôi. Tôi nghĩ chúng rất hiện đại.

4 (trang 65 SGK Tiếng Anh 7): Work in groups. Read the passage and complete the table about a high school in the UK. Then discuss and fill in the information about your school. (Làm việc nhóm. Đọc đoạn văn và hoàn thành bảng về một trường trung học ở Vương quốc Anh. Sau đó thảo luận và điền thông tin về trường của bạn.)

Wilson High School is for students aged 11 – 16 in London. It has about 1,000 students and 100 teachers. The school has some modern science laboratories, computer rooms, a large library, a sports hall, and an activity studio. The students study many different subjects such as English, literature, maths, science, etc. They also study extra subjects and get involved in projects, use school resources and take part in a number of outdoor activities and school trips.

Hướng dẫn dịch:

Trường trung học Wilson dành cho học sinh từ 11 – 16 tuổi tại London. Nó có khoảng 1.000 sinh viên và 100 giáo viên. Trường có một số phòng thí nghiệm khoa học hiện đại, phòng máy tính, thư viện lớn, nhà thi đấu thể thao và studio hoạt động. Học sinh học nhiều môn khác nhau như tiếng Anh, văn, toán, khoa học, v.v … Các em cũng học thêm các môn khác và tham gia vào các dự án, sử dụng tài nguyên của trường và tham gia một số hoạt động ngoài trời và các chuyến đi học.

Gợi ý:

There are about 1,000 students in Wilson High School. They are between 11 and 16 years old.

Our school has about 900 students. We are between 11 and 14 years old.

Hướng dẫn dịch:

Có khoảng 1.000 học sinh trong trường Trung học Wilson. Họ từ 11 đến 16 tuổi.

Trường chúng tôi có khoảng 900 học sinh. Chúng tôi từ 11 đến 14 tuổi.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Kết nối tri thức hay khác:

Getting Started (trang 60,61 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read…2.Read the conversation again…

A closer look 1 (trang 62 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the words in columns A and B…2. Complete the sentences withthe phrases…

A closer look 2 (trang 63,64 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences…2. Work in pairs…

Skills 1 (trang 66 Tiếng Anh lớp 7): 1. Look at the pictures and answer…2. Read the passage and answer…

Skills 2 (trang 67 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs. Look at the pictures…2. Listen to an interview between a…

Looking back (trang 68 Tiếng Anh lớp 7): 1. Find the words and phrases…2. Complete the sentences with…

Project (trang 69 Tiếng Anh lớp 7): 1. Search for a school you would… 2. Look at the table and tell the…

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 7 Global Success KNTT

5/5 - (1 bình chọn)


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button