Tài liệu & Biểu mẫu

Bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ quản lý, lãnh đạo năm 2023

Bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023 gồm gợi ý cách viết và 4 mẫu chi tiết đầy đủ nhất. Qua 4 mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm các đồng chí cán bộ quản lý có thêm nhiều gợi ý tham khảo để nhanh chóng hoàn thiện bản kiểm điểm cuối năm cho riêng mình chỉn chu nhất.

Bản kiểm điểm Đảng viên cho cán bộ quản lý, lãnh đạo

Bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ, lãnh đạo, quản lí là bản tự kiểm điểm dùng cho các cá nhân nhằm trình bày những sai sót, khuyết điểm mà mình để từ đó rút ra được kinh nghiệm trong những thời gian tới. Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm thường được diễn ra vào cuối năm học hoặc vào tháng 12 hằng năm. Vậy dưới đây là gợi ý cách viết và 4 bản kiểm điểm cuối năm của cán bộ quản lí mời các bạn cùng theo dõi. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm mẫu bản kiểm điểm dành riêng cho giáo viên, quân đội, tổng phụ trách, bí thư chi bộ….

Bạn đang xem: Bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ quản lý, lãnh đạo năm 2023

Mục lục

1. Bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý – Mẫu 1

ĐẢNG BỘ …………

Chi bộ: …………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày… tháng… năm…

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Năm …..

(Đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên: ………….…………… Ngày sinh: …………………………..

Chức vụ Đảng: ……………………….…………………………………..

Chức vụ chính quyền: ……………………………………….……………

Chức vụ đoàn thể: …..……………………………………….……………

Đơn vị công tác: ……………………….………………………….……..

Chi bộ ……………………………….…………………………. ………..

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

– Về tư tưởng chính trị.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Về ý thức tổ chức kỷ luật.

– Về tác phong, lề lối làm việc.

Việc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân.

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

3. Về tinh thần đổi mới sáng tạo, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ và có sản phẩm cụ thể lượng hóa được;trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

4. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 4 nội dung nêu trên).

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

1. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

2. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

3. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng đảng viên: … (kèm theo phiếu phân tích chất lượng-Mẫu 5a)

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

* Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Đối với chi ủy cơ sở

+ Nhận xét, đánh giá của chi ủy (ưu điểm, hạn chế): …………………………………..

+ Chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng :……………………………………….

T/M CHI BỘ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2. Bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý – Mẫu 2

ĐẢNG BỘ …………

Chi bộ: …………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày… tháng… năm…

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Năm …..

(Đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên: ……………………………….Sinh ngày:………………………..

Ngày vào Đảng: ………….. Ngày chính thức: …………………………

Chức vụ hiện nay: – Chức vụ Đảng: Bí thư chi bộ

– Chức vụ chính quyền: Hiệu trưởng

Sinh hoạt Đảng tại chi bộ : Trường THCS ……..; Đảng bộ: Xã…………….

Thực hiện kế hoạch số 68-KH/HU của huyện uỷ ………….. ngày 28 tháng 11 năm 20…., Kế hoạch của Đảng ủy xã Tân Việt về “ Kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng Đảng viên năm 20…. gắn với thực hiện nghị quyết TW 4 (Khoá XI) về xây dựng Đảng”. Trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện, công tác và phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của Đảng viên theo điều lệ Đảng và tổ chức Đảng phân công. sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết TW4 (Khóa XI). Tôi tự nghiêm túc kiểm điểm đánh giá trước chi bộ những ưu khuyết điểm trong năm như sau:

I- Ưu điểm:

1- Về tư tưởng chính trị:

– Là một đảng viên, công tác trong ngành giáo dục bản thân tôi luôn xác định rõ vai trò trách nhiệm và lập trường quan điểm đúng đắn trong nhiệm vụ giáo dục. Luôn kiên định tin tưởng tuyệt đối vào đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực hiện đầy đủ kế hoạch triển khai việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện triển khai đầy đủ các chuyên đề đến đảng viên trong chi bộ cùng quán triệt học tập trong đó chú trọng công tác chọn việc làm theo.

– Gương mẫu chấp hành quan điểm, chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, và chính sách pháp luật của nhà nước. Tuyên truyền, vận động gia đình và quần chúng nhân dân, cán bộ đảng viên, học sinh cùng thực hiện. Kiên quyết chống lại các hành vi sai trái gây tác hại đến quan điểm đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Luôn có ý thức giữ gìn sự trong sạch trong tổ chức cơ sở Đảng.

– Thực hiện phê bình và tự phê bình theo Nghị quyết TW4 của bản thân và của đảng viên trong chi bộ nghiêm túc, trong đó tăng cường công tác phê và tự phê để mọi đảng viên giúp nhau nhận thức rõ những hạn chế yếu kém để có kế hoạch sửa chữa kịp thời. Ngăn chặn và đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

– Bản thân luôn tham gia đầy đủ các đợt học tập chính trị, học tập Nghị quyết do các cấp tổ chức để nâng cao trình độ lý luận chính trị. Tham gia đầy đủ, các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, về trong công tác quản lý do cấp trên tổ chức.

– Tham mưu với Đảng ủy, UBND xã xây dựng kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất, tổ chức chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra về công tác xây dựng trường THCS Đạt chuẩn Quốc gia. Tuyên truyền động viên cán bộ đảng viên nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng trường THCS đạt chuẩn Quốc gia. Tham mưu và tổ chức đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia và tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập trường xứng tầm với quê hương Tân Việt nơi cội nguồn của cách mạng ……………

– Luôn có tinh thân học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị đáp ứng cho yêu cầu của công việc. Đồng thời cũng vận động CBGV, NV đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị đồng thời tạo điều kiện để CBGV, NV có thời gian đi học.

2- Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

– Bản thân và gia đình luôn giữ gìn được đạo đức tốt, lối sống giản dị trong sáng.

– Luôn tuyên truyền gia đình, CBGV, NV, học sinh thực hành tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, quan liêu và kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện trên và các tiêu cực khác.

– Giữ gìn tư cách đạo đức, tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, tạo cho mình một lối sống chuẩn mực, giản dị, ngay thẳng, trung thực, chấp hành quy định của Bộ chính trị về 19 điều Đảng viên không được làm, gương mẫu thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động và Phong trào thi đua do ngành Giáo dục phát động.

– Tổ chức đăng ký nêu gương của cán bộ Đảng viên theo tinh thần chỉ đạo của Huyện uỷ đúng quy trình và đảm bảo các yêu cầu và đạt hiệu quả.

– Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; có tinh thần tương thân tương ái;

– Luôn có tinh thần tự phê bình và phê bình, giữ gìn mối đoàn kết trong đảng trên cơ sở, cương lĩnh và điều lệ Đảng.

– Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Với cương vị là Bí thư chi bộ và Hiệu trưởng nhà trường tôi luôn hiện việc lãnh đạo chi bộ và nhà trường theo đúng quy chế dân chủ trong mọi công việc. Luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Đảng viên, CBGV và của nhân dân, luôn giữ mối liên hệ và lắng nghe ý kiến, tiếp thu ý kiến, học hỏi và rút kinh nghiệm cho bản thân.

– Đối với địa phương, làng xóm nơi cư trú luôn quan tâm, gần gũi, hoà đồng, gương mẫu, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Thực hiện tốt các quy định, các hoạt động tại địa phương, vận động bà con lối xóm cùng tham gia thực hiện các hoạt động của địa phương đặc biệt là xây dựng văn hóa ở khu dân cư góp phần xây dựng nông thôn mới.

3-Về thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được giao:

-Trong năm qua được giao nhiệm vụ là bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường bản thân tôi luôn lãnh đạo chi bộ và nhà trường thực hiện được các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị.

– Là bí thư chi bộ tôi luôn Triển khai kịp thời các văn bản, Nghị quyết của Đảng các cấp tới toàn thể đảng viên. Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị trong đảng viên, cán bộ giáo viên và tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh. Mọi đảng viên, cán bộ giáo viên đều chấp hành tốt chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng và thực hiện tốt Pháp luật của nhà nước. Vận động đảng viên, cán bộ giáo viên và học sinh tích cực Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thường xuyên nắm bắt tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương. Chấp hành tốt các quy định của địa phương, tham gia các tổ chức chính trị xã hội của địa phương, thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân…Lãnh đạo chi bộ hoạt động theo đúng nguyên tắc và điều lệ Đảng.

– Trong năm 20…., Ban giám hiệu đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy UBND xã xây dựng kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất tổ chức xây dựng trường THCS đạt trường chuẩn Quốc gia theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Lãnh đạo BGH xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện xây dựng trường THCS đạt trường chuẩn Quốc gia. Kết quả đạt được là đã lãnh đạo chi bộ, BGH xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia vào 2/5/20…. theo Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương.

– Lãnh đạo các đoàn thể trong cơ quan như Công đoàn, Đoàn-đội hoạt động đạt kết quả tốt, trong đó Công Đoàn được Công đoàn giáo Tỉnh khen tặng.

– Là CBQL tôi luôn nắm vững và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của ngành giáo dục, các công văn liên ngành đến toàn thể cán bộ giáo viên trong nhà trường. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo tôi xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện và tổ chức kiểm tra tiến trình thực hiện.Trong đó đã triển khai và tổ chức thực hiện các cuộc vận động như cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động“Hai không”, cuộc vận động“Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về tự học và sáng tạo”; thực hiện phong trào thi đua “Hai tốt ” ; “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực”… trong nhà trường đạt hiệu quả tốt. Nhà trường được công nhận là “trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

+ Chỉ đạo quản lý việc dạy và học trong nhà theo đúng các văn bản chỉ đạo của cấp trên, chỉ đạo giáo viên tích cực học tập, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý. Có những biện pháp phối hợp giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt chú trọng giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, kỹ năng sống cho HS, không để xảy ra bạo lực trong trường học. Tích cực phát hiện và bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu kém. Trong năm học 20…-20…. kết quả dạy- học và phong trào thi đua trong nhà trường đạt được thành tích đáng kể.

– Tuy trường đạt TT LĐTT với các chỉ tiêu đạt được cao.

– Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 2 đ/c( năm học 20… – 20…. trong đó có một giải nhì môn Hóa học, cả hai đ/c đều là đảng viên)

– CSTĐ cấp cơ sở: 3đ/c(trong đó có 3 là đảng viên).

– HS giỏi huyện:20 giải huyện(có 4 em tham dự thi HSG tỉnh có 3 em đạt giải 2 giải ba 1 giải khuyến khích) đồng đội xếp thứ 1 trong toàn huyện; HS giỏi trường 71 em đạt 15.4%(năm học 20… – 20….)

-Tỷ lệ HS khối 6, 7, 8 lên lớp:98, 1%; HS Tốt nghiệp THCS: 98, 3%

– Chất lượng HS đại trà được xếp thức cao trong huyện.

– HS thi vào lớp 10 THPT điểm bình quân xếp thứ 4/26 trường trong huyện, xếp thứ 50/273 trường trong tỉnh ( Đây là năm thứ 4 trường vẫn giữ trong tốp đầu).

– Từ đầu năm học 20…-20…. hoạt động chuyên môn trong nhà trường được duy trì ổn định.

+Thực hiện công tác quản lý CBVC đúng quy định của luật cán bộ viên chức, đảm bảo đúng, đủ mọi quyền lợi chế độ. Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá giáo viên viên chức đúng quy định.

+Công tác quản lý tài chính, tài sản: Chỉ đạo bộ phận tài chính trong nhà trường thu chi đúng quy định, đúng nguyên tắc tài chính, đúng luật ngân sách và theo quy chế chi tiêu nội bộ. Đảm bảo chi đúng, chi đủ trên tinh thần thực hành tiết kiệm. Hồ sơ chứng từ thu chi rõ ràng, rành mạch và được công khai trong hội đồng sư phạm.

– Thường xuyên tiết kiệm chi tiêu mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học, sách tham khảo phục vụ cho dạy và học của GV và HS. Tu bổ thêm CSVC, cảnh quan trong nhà trường. Tham mưu với cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương có kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất từng bước thực hiện kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục tranh thủ sự hỗ trợ của các cá nhân tập thể ủng hộ cơ sở vật chất của nhà trường, cùng chung tay với nhà trường để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

+Ngoài công tác quản lý bản thân tôi tham gia giảng dạy đủ 2 tiết theo quy định, gương mẫu thực hiện các quy định trong chuyên môn, trong các phong trào thi đua của nhà trường và đoàn thể.

+Thực hiện đầy đủ các quy định của địa phương và nghĩa vụ công dân nơi cư trú (theo quy định 76 của Bộ chính trị), động viên gia đình và những người xung quanh cùng chung tay thực hiện nhiệm vụ chính trị xây dựng nông thôn mới.

+Tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể, cơ quan, địa phương.

+Luôn giữ mối liên hệ với lãnh đạo các cấp và mối liên hệ với mọi người trong và ngoài cơ quan để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

– Bước đầu năm học 20…. – 20…. là năm học đầu tiên thực hiện nhiệm vụ chính trị là năm đầu tiên với vai trò của trường đạt chuẩn. Chi bộ lãnh đạo BGh thực hiện nhiệm vụ phát huy vai trò của trường đạt chuẩn để phát huy thương hiệu của nhà trường, uy tín của nhà trường để xứng đáng là điểm đến tin cậy của cha mẹ học sinh và học sinh, Kết quả bước đầu đạt được:

+ Duy trì sĩ số, đẩm bảo các chỉ tiêu và được công nhận đạt phổ cập giáo dục THCS năm 20…..

+ Các hoạt động của nhà trường ổn định, duy trì các nền nếp dạy và học.

+ Chất lượng mũi nhọn giáo viên giỏi: 1/2 đồng chí đều được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện( trong đó có 1 đồng chí được cử đi dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 20…. – 20…. ở bộ môn Sinh học)

+ Chất lượng mũi nhọn học sinh giỏi: 19 giải học sinh giỏi huyện trong đó có 4 giải nhì, 2 giải ba và 13 khuyến khích.

+ Trường đang triển khai làm công tác tự đáng giá cơ sở giáo dục tiến tới đón đoàn đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT.

+ Phối hợp chặt chẽ các lực lượng giáo dục để giáo dục đạo đức học sinh, từng bước nâng cao chất lượng đại trà.

– Trong quan hệ công tác bản thân tôi luôn có quan hệ mật thiết với Đảng uỷ, các ban ngành đoàn thể địa phương để phối hợp trong công việc.

– Bản thân luôn ý thức được trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân; giải quyết kịp thời các kiến nghị đề xuất, đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, cha mẹ học sinh và học sinh.

– Trong năm vừa qua không có đơn thư nào xảy ra.

4- Về tổ chức kỷ luật:

– Bản thân luôn thực hiện tốt nguyên tắc Tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, gương mẫu trong mọi hoạt động của chi bộ, của nhà trường.

– Luôn có tinh thần tự phê bình và phê bình, lắng nghe và tiếp thu ý kiến, tự rèn luyện và khắc phục nhược điểm.

– Luôn phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức đảng, chính quyền.

– Thực hiện chế độ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đầy đủ, đúng quy định.

– Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của Tổ chức đảng, cơ quan, mặt trận, các đoàn thể.

5. Kết quả phát huy những ưu điểm , khắc phục, sửa chữa yếu kém , khuyết điểm theo nghị quyết trung ương 4( khóa XI) và những vấn đề phát sinh mới :

*. Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một số bộ phận không nhỏ cán bộ Đảng viên. Trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng:

+ Ngay từ đầu năm 20…., bản thân đã tập trung cao hơn nữa việc lãnh đạo công tác tuyên truyền quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng nói chung và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nhằm giúp cho chi ủy và đảng viên nhận thức đúng đắn, đầy đủ những biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Qua đó, Chi ủy và đảng viên tự đánh giá mức độ suy thoái và có giải pháp khắc phục sửa chữa kịp thời.

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị (khoá XI) về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tăng cường, giữ vững mối quan hệ gia đình – nhà trường – xã hội, phối hợp giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, giảm hiện tượng học sinh vi phạm kỷ luật.

+ Đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, chủ động ngăn ngừa những hạn chế, vướng mắc trong Đảng viên, giáo viên; giữ kỷ luật kỷ cương trong Đảng; chất lượng sinh hoạt Chi bộ đạt hiệu quả.

+ Bản thân luôn luôn tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, nhìn thẳng vào sự thật, nhất là những mặt yếu kém, không nể nang, né tránh. Lãnh đạo chi bộ khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm.

+ Đã tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đảng viên, kiên quyết đấu tranh phê phán những tư tưởng, quan điểm sai trái tự chuyển hóa trong nội bộ.

*. Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế:

+ Đã quan tâm sâu sát hơn nữa công tác phát triển đảng viên là giáo viên, phát hiện những giáo viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Trong năm 20…. đã kết nạp được 1 đảng viên mới.

+ Vận động, khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ có thể tự học, tự rèn luyện, tự đào tạo nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Trong năm đã có 1 đ/c đi học lớp Trung cấp chính trị và lập danh sách cử tiếp 1 đ/c đi học lớp trung cấp chính trị đợt tiếp theo.

*. Về xác định rõ thẫm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp uỷ, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng:

– Xây dựng Quy chế làm việc của Chi bộ.Quy định nhiệm vụ cụ thể cho Ban chi ủy, các thành viên của chi ủy. Phân công nhiệm vụ cho đảng viên, trong đó xác định nhiệm vụ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chi bộ và đứng đầu của nhà trường và các đoàn thể. Phân công chuyên môn của nhà trường đảm bảo phù hợp với trình độ chuyên môn đào tạo, năng lực, sở trường của từng người, tuyệt đối không phân công dạy chéo môn. Kết quả, chất lượng học sinh đại trà được nâng lên; chất lượng mũi nhọn học sinh giỏi trường so với năm học trước.

– Đã tăng cường sự phối hợp giữa Bí thư với các thành viên cấp ủy, giữa chi ủy với các đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của chi bộ; phân công, phân nhiệm rõ ràng giữa các thành viên cấp ủy.

– Qua kiểm điểm, tinh thần phê bình và tự phê bình của đảng viên được nâng cao với tinh thần cởi mở, chân thành, ý thức xây dựng. Từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc của đảng viên nói riêng và cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường nói chung trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Bản thân đồng chí Bí thư chi bộ nhận thức được rõ ưu, nhược điểm của mình, từ đó sửa chữa, khắc phục những tồn tại, thiếu sót, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo, quản lý.

6. Hạn chế , yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân

*Hạn chế , yếu kém, khuyết điểm:

Bên cạnh những việc đã làm được trong năm qua bản thân còn những hạn chế yếu kém, đó là:

– Đôi khi công việc còn nhiều chưa sắp xếp được khoa học còn hiện tượng chồng chéo. Cần có kế hoạch dài hơi để thực hiện nhiệm vụ của chi bộ. Xử lý công việc cần khéo léo hơn.

– Trong công tác quản lý đảng viên của chi bộ trong sinh hoạt Đảng bộ chưa thật vẫn còn đảng viên vắng, nói chuyện trong khi học tập Nghị quyết.

*Nguyên nhân chủ yếu:

– Chưa phát huy hết sức mạnh của đội ngũ. Bố trí nội dung, thời gian thực hiện có lúc chưa thật khoa học.

– Xử lý công việc chưa thật khéo léo còn nóng nảy.

7. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém , khuyết điểm trong thời gian tới.

Bản thân phát huy những ưu điểm, có kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm cụ thể:

Tăng cường học tập lý luận, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể thiết thực hiệu quả, phấn đấu luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam, có đạo đức lối sống giản dị trong sáng, trung thực, chí công vô tư, vì tập thể; luôn xác định phải gương mẫu trong công việc cũng như trong sinh hoạt đời thường, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong tập thể cơ quan, đoàn kết trong cấp uỷ, tổ chức cơ sở Đảng. Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo vì lợi ích chung của nhà trường Luôn chú trọng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện có hiệu quả các mặt trong công tác.

– Tiếp tục phối kết hợp với các cấp lãnh đạo xã, ban, ngành, đoàn thể, hội cha mẹ học sinh trong xã tuyên truyền đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giáo dục, mọi người dân quan tâm tới giáo dục, chăm lo cho việc học tập của con em mình. Phát huy sức mạnh nội lực, sức mạnh tập thể.

– Tăng cường học hỏi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của bản thân. Chủ động bố trí công việc, thời gian một cách phù hợp để vừa đảm bảo việc chuyên môn; giữ vững nguyên tắc tổ chức trong sinh hoạt Đảng, kiên nhẫn rèn luyện tác phong và giữ đúng mực mối quan hệ trong chi bộ, đồng chí, đồng nghiệp; lắng nghe và học tập, tôn trọng ý kiến xây dựng của đồng chí.

-Bản thân tôi xin hứa sẽ tích cực học hỏi, cố gắng khắc phục các nhược điểm để lãnh đạo chi bộ thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng năm 20…. và nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 20….-20…..

8. Tự nhận mức xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức :

8.1 Xếp loại chất lượng đảng viên.

Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

8.2 Xếp loại chất lượng cán bộ , công chức :

Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệmvụ.

Trên đây là bản kiểm điểm đảng viên năm 20…. của bản thân tôi trong đó đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí đảng viên trong chi bộ và đã chỉnh sửa. Tôi rất mong được các đồng chí dự hội nghị góp ý bổ sung để bản kiểm điểm của tôi được hoàn thiện hơn./.

NGƯỜI VIẾT KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Bản kiểm điểm cá nhân của người đứng đầu – Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
——-o0o————

…………, ngày …. tháng ….. năm 20……

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Về việc thực hiện chức trách được giao trong nhiệm trong …… năm

Họ và tên: ………….…………… Ngày sinh: …………………………..

Chức vụ Đảng: ……………………….…………………………………..

Chức vụ chính quyền: ……………………………………….……………

Chức vụ đoàn thể: …..……………………………………….……………

Đơn vị công tác: ……………………….………………………….……..

Chi bộ ……………………………….…………………………. ………..

Thực hiện nội dung kế hoạch thực hiện Quy trình bổ nhiệm lại Cán bộ Quản lý trường học của Ban tổ chức huyện uỷ ………….. Trong thời gian được bổ nhiệm thực hiện giữ chức danh Hiệu trưởng tại trường THCS ………… từ 25/8/20…….. đến nay tôi xin kiểm điểm đánh giá việc thực hiện chức trách của mình như sau:

I- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống:

a- Ưu điểm:

– Là một đảng viên, được giao giữ chức danh Hiệu trưởng một trường THCS bản thân tôi luôn xác định rõ vai trò tránh nhiệm và lập trường quan điểm đúng đắn trước nhiệm vụ được giao. Luôn kiên định tin tưởng tuyệt đối vào đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Gương mẫu chấp hành quan điểm, chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, và chính sách pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền, vận động gia đình và quần chúng nhân dân, cán bộ đảng viên, học sinh, CMHS cùng thực hiện. Kiên quyết chống lại các hành vi sai trái gây tác hại đến quan điểm đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Luôn có ý thức giữ gìn sự trong sạch trong tổ chức cơ sở Đảng.

– Thực hiện phê bình và tự phê bình của bản thân và của cán bộ, viên chức, lao động, học sinh một cách nghiêm túc, trong đó tăng cường công tác phê và tự phê để mọi người giúp nhau nhận thức rõ những hạn chế yếu kém để có kế hoạch sửa chữa kịp thời. Ngăn chặn và đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

– Bản thân luôn tham gia đầy đủ các đợt học tập chính trị, học tập Nghị quyết do các cấp tổ chức để nâng cao trình độ lý luận chính trị. Tham gia đầy đủ, các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, về trong công tác quản lý do cấp trên tổ chức.

– Luôn có tinh thân học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị đáp ứng cho yêu cầu của công việc. Đồng thời cũng vận động CBGV, NV đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị đồng thời tạo điều kiện để CBGV, NV có thời gian đi học.

– Bản thân và gia đình luôn giữ gìn được đạo đức tốt, lối sống giản dị trong sáng. Luôn tuyên truyền gia đình, CBGV, NV, học sinh thực hành tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, quan liêu và kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện trên và các tiêu cực khác.

– Giữ gìn tư cách đạo đức, tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, tạo cho mình một lối sống chuẩn mực, giản dị, ngay thẳng, trung thực, chấp hành quy định của Bộ chính trị về 19 điều Đảng viên không được làm, gương mẫu thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động và Phong trào thi đua do ngành Giáo dục phát động.

Thực hiện đăng ký nêu gương của cán bộ Đảng viên theo tinh thần chỉ đạo của Huyện uỷ đúng quy trình và đảm bảo các yêu cầu và đạt hiệu quả.

b- Hạn chế:

– Trong thời gian giữ chức trách được giao tại trường THCS ………… vẫn còn hiện tượng viên chức vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa dân số.

II- Kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

Trong 5 năm qua với chức trách nhiệm vụ được giao Hiệu trưởng, bí thư chi bộ bản thân tôi luôn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị cụ thể như sau:

– Là bí thư chi bộ tôi luôn Triển khai kịp thời các văn bản, Nghị quyết của Đảng các cấp tới toàn thể đảng viên. Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị trong đảng viên, cán bộ giáo viên và tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh. Mọi đảng viên, cán bộ giáo viên đều chấp hành tốt chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng và thực hiện tốt Pháp luật của nhà nước. Vận động đảng viên, cán bộ giáo viên và học sinh tích cực Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thường xuyên nắm bắt tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương. Chấp hành tốt các quy định của địa phương, tham gia các tổ chức chính trị xã hội của địa phương, thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân…Lãnh đạo chi bộ hoạt động theo đúng nguyên tắc và điều lệ Đảng.

– Xây dựng chiến lược phát triển của nhà trường: Trong 5 năm từ khi được bổ nhiệm về công tác tại nhà trường bản thân tôi đã tìm hiểu về đội ngũ của nhà trường, cơ sở vật chất hiện có, tình hình kinh tế chính trị của địa phương. Trên cơ sở nghiên cứu đó tôi đã tự lên cho mình một lộ trình để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ xã ………… đề ra. Ban giám hiệu đã xây dựng được chiến lược phát triển của nhà trường đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 20…….. Chiến lược được rà soát và điều chỉnh một cách thường xuyên nhằm phù hợp với đặc điểm của nhà trường và tình hình kinh tế chính trị xã hội của địa phương.

– Công tác tham mưu, công tác XHH GD, xây dựng CSVC:

+ Thường xuyên tiết kiệm chi tiêu mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học, sách tham khảo phục vụ cho dạy và học của GV và HS. Tu bổ thêm CSVC, cảnh quan trong nhà trường.

+ Ban giám hiệu đã xây dựng lộ trình đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy UBND xã xây dựng kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất tổ chức xây dựng trường THCS đạt trường chuẩn Quốc gia. Cùng với việc tham mưu với địa phương để xây dựng cơ sở vật chất nhà trường cũng đã có kế hoạch tự hoàn thiện các hạng mục công trình nhỏ và động viên khuyến khích các tập thể cá nhân hỗ trợ trang thiết bị cho nhà trường để phục vụ cho công tác dạy và học. Lãnh đạo BGH xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện xây dựng trường THCS đạt trường chuẩn Quốc gia. Sau khi hoàn thành việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, nhà trường đã tham mưu với địa phương tổ chức ngày Hội trường đã được địa phương nhiệt tình ủng hộ và được con em địa phương ủng hộ nhiệt tình. Kết quả đạt được là đã lãnh đạo chi bộ, BGH xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia vào 2/5/20…. theo Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương. Hàng năm, nhà trường làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng trong và ngoài nhà trường để làm tốt công tác xã hội hóa hằng năm.

– Công tác quản lý tài chính, tài sản:

+ Chỉ đạo bộ phận tài chính trong nhà trường thu chi đúng quy định, đúng nguyên tắc tài chính, đúng luật ngân sách và theo quy chế chi tiêu nội bộ. Đảm bảo chi đúng, chi đủ trên tinh thần thực hành tiết kiệm. Hồ sơ chứng từ thu chi rõ ràng, rành mạch và được công khai trong hội đồng sư phạm.

+ Chỉ đạo chi đúng, chi đủ, chi đảm bảo theo các chế độ của nhà nước và theo quy chế chi tiêu nội bộ hằng năm của trường.

– Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể trong nhà trường: Xây dựng kế hoạch lãnh đạo các đoàn thể trong nhà trường xây dựng kế hoạch hằng năm trên cơ sở nhiệm vụ chính trị chung của nhà trường một cách sát thực khả thi. Thường xuyên kiểm tra, giám sát điều chỉnh hoạt động của các đoàn thể trong nhà trường theo quỹ đạo chung của nhà trường. Lựa chọn cán bộ phụ trách các đoàn thể năng động nhiệt tình, trách nhiệm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ. Luôn tạo điều kiện bồi dưỡng đội ngũ cốt cán, đội ngũ cán bộ nguồn của nhà trường. Lãnh đạo các đoàn thể trong cơ quan như Công đoàn, Đoàn-đội hoạt động đạt kết quả tốt đều được công nhận là vững mạnh, vững mạnh cấp huyện, trong đó Công Đoàn được Công đoàn giáo tỉnh khen tặng( năm 20….).

– Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

+ Là CBQL tôi luôn nắm vững và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của ngành giáo dục, các công văn liên ngành đến toàn thể cán bộ giáo viên trong nhà trường. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo tôi xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện và tổ chức kiểm tra tiến trình thực hiện.Trong đó đã triển khai và tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong nhà trường đạt hiệu quả tốt trong 5 năm vừa qua. Nhà trường được công nhận là “trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

+ Chỉ đạo quản lý việc dạy và học trong nhà theo đúng các văn bản chỉ đạo của cấp trên, chỉ đạo giáo viên tích cực học tập, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý. Nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể theo tuần, tháng, học kỳ, năm học sát thực khả thi. Tập trung vào những biện pháp phối hợp giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt chú trọng giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, kỹ năng sống cho HS, không để xảy ra bạo lực trong trường học. Tích cực phát hiện và bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu kém. Động viên cán bộ giáo viên tích cực tự học, đổi mới PPDH nâng cao chất lượng hiệu quả công tác được giao. Các phong trào của nhà trường được cán bộ giáo viên tích cực hưởng ứng mang lại hiệu quả cao.

+ Thực hiện tốt các mục tiêu phổ cập giáo dục THCS hằng năm theo kế hoạch của địa phương. Công tác đánh giá đầu vào đầu ra luôn được nhà trường quan tâm.

+Thực hiện công tác quản lý CBVC đúng quy định của luật cán bộ viên chức, đảm bảo đúng, đủ mọi quyền lợi chế độ. Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá giáo viên viên chức đúng quy định.

+Ngoài công tác quản lý bản thân tôi tham gia giảng dạy đủ 2 tiết theo quy định, gương mẫu thực hiện các quy định trong chuyên môn, trong các phong trào thi đua của nhà trường và đoàn thể.

Kết quả đạt được:

+ Xây dựng được chiến lược phát triển của nhà trường đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 20……., thường xuyên rà soát điều chỉnh chiến lược phù hợp đảm bảo sát thực khả thi.

+ Thực hiện tốt công tác quản lý và xây dựng đội ngũ, công tác quản lý tài sản, tài chính, công tác. Thực hiện tốt công tác tham mưu và công tác XHH giáo dục.

+ Công tác chuyên môn từng bước được khảng định vị thế của nhà trường so với các trường trong khu trong huyện.

1) Đội ngũ được đánh giá cao trong huyện với đồng đội GVG luôn đạt cao về số lượng, chất lượng( đợt nào cũng có giáo viên tham gia và đều được công nhận, trong đó cao nhất là giải nhì trong hội thi GVDG cấp tỉnh- 2 lần).

2) Đồng đội học sinh giỏi của nhà trường luôn được khẳng định vị trí tốp đầu của huyện: ( trong 3 năm nay xếp thứ 1, 2, 3 của huyện). Có nhiều học sinh được bồi dưỡng thi tỉnh và đạt giải.

3) Chất lượng đại trà của nhà trường được nâng lên rõ rệt hai mặt giáo dục. Số lượng học sinh giỏi toàn diện được nâng lên. Tỉ lệ lên lớp luôn đạt trên 98%, tỉ lệ tốt nghiệp luôn đạt trên 98%. Kết quả trúng tuyển vào THPT luôn đứng tốp đầu của huyện của tỉnh trong đó năm 2010 – 20…..: xếp thứ 2 của huyện sau Chu Văn An, xếp thứ 16 trong tỉnh; năm 20….. – 20…: xếp thứ 7 trong huyện, xếp thứ 86 trong tỉnh; năm 20… – 20….: xếp thứ 4 trong huyện, xếp thứ 50 trong tỉnh; năm 20…. – 20…..: tỉ lệ trúng tuyển của học sinh vào lớp 10 THPT là 82%( chưa có xếp thứ).

4) Nhà trường được công nhận là TT LĐTT( có 2 năm không đạt). Trường được công nhận là: “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

5) Trường được công nhận là trường đạt chuẩn Quốc gia năm 20…..

6) Trường đã hoàn thiện công tác kiểm định chất lượng đạt cấp độ 3(với số tiêu chí đạt cao nhất tỉnh) vào năm 20……

III- Đoàn kết quan hệ trong công tác, tinh thần và thái độ phục vụ:

– Phối hợp với công đoàn xây dựng tập thể nhà trường thành cơ quan văn hóa trong đó năm 20….. được công nhận là cơ quan văn hóa cấp huyện. Tập thể đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; có tinh thần tương thân tương ái; không có hiện tượng đơn thư khiếu kiện xảy ra.

– Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Với cương vị là Bí thư chi bộ và Hiệu trưởng nhà trường tôi luôn hiện việc lãnh đạo chi bộ và nhà trường theo đúng quy chế dân chủ trong mọi công việc. Luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Đảng viên, CBGV và của nhân dân, luôn giữ mối liên hệ và lắng nghe ý kiến, tiếp thu ý kiến, học hỏi và rút kinh nghiệm cho bản thân.

– Bản thân và đồng nghiệp luôn có tinh thần thái độ đúng mực khi tiếp cha mẹ học sinh và nhân dân đến liên hệ công việc; đến phối hợp giáo dục học sinh. Thực hiện văn hóa công sở, đạo đức của ngành.

– Đối với địa phương, làng xóm nơi cư trú luôn quan tâm, gần gũi, hoà đồng, gương mẫu, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Thực hiện tốt các quy định, các hoạt động tại địa phương, vận động bà con lối xóm cùng tham gia thực hiện các hoạt động của địa phương đặc biệt là xây dựng văn hóa ở khu dân cư góp phần xây dựng nông thôn mới.

IV- Sức khỏe:

– Bản thân luôn đảm bảo sức khỏe tốt để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

V- Triển vọng phát triển và khả năng đảm nhiệm công tác:

Trên cơ sở thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ 5 năm tại trường THCS ………… và trong thời gian công tác của tôi trong ngành giáo dục tôi nhận thấy.

– Tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục về chuyên môn và về quản lý.

– Tuy trong 5 năm về công tác tại trường vẫn còn những hạn chế xong tôi sẽ tiếp tục học hỏi để hoàn thiện bản thân và hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Trên đây là bản kiểm điểm của tôi trong 5 năm thực hiện chức danh Hiệu trưởng trường THCS …………./.

NGƯỜI VIẾT KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Bản kiểm điểm Đảng viên cho cán bộ quản lý, lãnh đạo – Mẫu 4

ĐẢNG BỘ ………………

CHI BỘ ………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

…, ngày … tháng …năm 20…….

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 20…
(Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên: …………………………………………. Ngày sinh: …../…/…..

Chức vụ Đảng:…………………………………………………………………..

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………………………..

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………

Chi bộ:………………………………………………………………………………

I. Ưu điểm:

1. Về chính trị tư tưởng:

 • Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu xây dựng nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh gắn liền với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trung thành với chủ nghĩa Mác- Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng.
 • Chấp hành tốt chủ trương đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy của ngành, của nhà trường, quy ước của địa phương.
 • Tích cực đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng, bảo vệ lẽ phải, chân lý.
 • Tích cực tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
 • Tích cực học tập tự rèn luyện bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chính trị và năng lực công tác.

2. Về phẩm chất đạo đức lối sống:

 • Phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, giản dị, khiêm tốn, phát huy tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công tác, quan hệ mật thiết với phụ huynh và nhân dân.
 • Thực hiện “Cần, Kiệm, Liêm chính, Chí công, vô tư” theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh và có tinh thần hợp tác giúp đỡ đồng nghiệp.
 • Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và tích cực đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.
 • Trung thực, thẳng thắng, khách quan, chân thành trong phê bình và tự phê bình, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Tích cực đấu tranh với biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ; được đồng nghiệp tin tưởng, tín nhiệm.

3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

 • Có năng lực quản lý, lãnh đạo nhà trường và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ. Điều hành các hoạt động của nhà trường có nền nếp, hiệu quả, đúng tiến độ.
 • Có tinh thần, trách nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ, có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác và có ý thức phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực công tác của đơn vị.
 • Ý thức tham gia xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị: Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh;
 • Thường xuyên nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân; giải quyết tốt các đề xuất, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chính đáng của đảng viên và quần chúng; tích cực đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân. Không có biểu hiện hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân và phụ huynh.

4. Về tổ chức kỷ luật:

 • Chấp hành tốt sự phân công, điều động của tổ chức; thực hiện tốt những Điều đảng viên không được làm và nội quy quy chế của nhà trường, địa phương và nơi cư trú.
 • Thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt đảng, chú trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Thực hiện sinh hoạt đảng đúng quy định và đóng đảng phí đầy đủ.
 • Có ý thức chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức đảng;
 • Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị;
  Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

5. Kết quả lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều hành; việc quy tụ, đoàn kết, thái độ công tâm, khách quan và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng:

 • Xây dựng đầy đủ các loại kế hoạch, triển khai thực hiện đúng tiến độ thời gian, có hiệu quả tốt; tích cực tham mưu với chính quyền địa phương và lãnh đạo các cấp, thu hút sự đầu tư của các dự án.
 • Năm học 20…-20… Nhà trường hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ năm học: Huy động trẻ đến lớp đạt kế hoạch giao; chỉ đạo nhà trường nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, tỷ lệ trẻ ăn bán trú đạt 92%, chất lượng giáo dục đạt: trên 90%, chất lượng chuyển giao trẻ 5T vào lớp Một đạt 100%; Tham gia đầy đủ các hội thi cấp huyện: Hội thi “Xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp, thân thiện, hiệu quả” đạt Xuất sắc, Hội thi “Tự làm đồ dùng đồ chơi” có 2 giáo viên đạt giỏi cấp huyện, trong đó có 01 đ/c đạt giải “Khuyến khích”; trang web của trường thành lập, hoạt động có hiệu quả.
 • Nhà trường được công nhận đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi”. Đạt chuẩn “Trường học an toàn về an ninh trật tự”; an toàn giao thông; Đội ngũ đoàn kết, vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ; Không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình. Đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”;
 • Công đoàn được khen Tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.
 • Bản thân tôi được khen danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

6. Tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của địa phương, cơ quan đơn vị; làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể:

 • Cùng các đ/c cấp uỷ xây dựng nghị quyết và triển khai thực hiện nghị quyết chi bộ có hiệu quả; Triển khai và chỉ đạo đội ngũ thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định và các văn bản hướng dẫn của các cấp quản lý.
 • Thực hiện quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định, phân công phần hành cho đội ngũ hợp lý, được sự đồng thuận cao; đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định hiện hành; Không có biểu hiện trù dập cán bộ, giáo viên, nhân viên.
 • Tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường và các tổ chức đoàn thể; phối hợp tốt với các đ/c phó hiệu trưởng làm tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành nhà trường hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ năm học. Tích cực tham gia các hoạt động Công đoàn, động viên đoàn viên tích cực hưởng ứng các cuộc vận động và các phong trào thi đua. Tích cực tham gia các hoạt động và đóng góp nhiều ý kiến trong việc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá xã hội ở địa phương.

Hạn chế: Công tác dự giờ, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ chưa nhiều. Do đó, một số giáo viên năng lực sư phạm còn hạn chế.

Trách nhiệm của bản thân đối với những hạn chế: Bản thân đã tích cực bồi dưỡng, chỉ đạo đội ngũ tích cực đổi mới phương pháp giáo dục trẻ và tự học tập nâng cao năng lực sư phạm. Song một số đ/c do tuổi cao, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin hạn chế, một số đ/c mới vào nghề nên kinh nghiệm chưa nhiều vì vậy năng lực chuyên môn chưa vững chắc.

7. Ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tu dưỡng đạo đức lối sống, ý thức nêu gương của bản thân và gia đình:

 • Tích cực tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, thường xuyên “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 • Luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công tác, động viên người thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chăm lo xây dựng gia đình đầm ấm, hạnh phúc, đạt gia đình văn hoá.

II. Khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân:

 • Tổ chức sinh hoạt đảng đôi khi chưa đúng thời gian quy định.
 • Nguyên nhân: Do trường có nhiều khu vực, một số khu vực cách xa trung tâm, giáo viên phải ở lại cả tuần nên phải sắp xếp thời gian sinh hoạt chi bộ thuận tiện cho giáo viên.
 • Một số giáo viên được đào tạo có trình độ trên chuẩn song năng lực sư phạm chưa đáp ứng yêu cầu.

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục:

 • Cần tiếp tục đầu tư thời gian, công sức để bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ.

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng:

 • Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

– Chi bộ phân loại chất lượng:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……….., ngày … tháng … năm 20…

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng:………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..….

……………………………………………………………………………………………………………..….

5. Hướng dẫn đánh giá đảng viên là cán bộ quản lý

Đây là một trong những nội dung quan trọng về đánh giá xếp loại Đảng viên theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW mới nhất của Ban Tổ chức Trung ương.

a) Kiểm điểm đảng viên

– Về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc:

+ Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

+ Phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

+ Ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; trách nhiệm nêu gương của đảng viên; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú.

+ Tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

+ Liên hệ 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

– Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ:

+ Việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, quyền hạn và trách nhiệm đối với các chức vụ công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể) theo quy định.

+ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

+ Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

– Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

– Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước.

– Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có).

Đối với đảng viên là công chức, viên chức và những người khác hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Khi kiểm điểm cần đi sâu làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân.

b) Kiểm điểm cán bộ lãnh đạo, quản lý

Ngoài những nội dung nêu tại khoản a) trên đây, còn phải kiểm điểm sâu sắc các nội dung sau:

– Kết quả lãnh đạo, quản lý, điều hành, trách nhiệm của cá nhân trong tham gia cùng tập thể lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị; quan hệ, phối hợp với cấp ủy và tập thể lãnh đạo, quản lý; thái độ công tâm, khách quan; việc quy tụ, đoàn kết nội bộ và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

– Ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi. Việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Trách nhiệm nêu gương theo quy định của Trung ương và cấp ủy các cấp.

Trên đây là nội dung bài viết Bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ quản lý, lãnh đạo năm 2023 được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

5/5 - (19 bình chọn)

Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button