Tài liệu & Biểu mẫu

Báo cáo thành tích 5 năm hoàn thành xuất sắc đề nghị tặng giấy khen

Báo cáo thành tích cá nhân dành cho Đảng viên là mẫu báo cáo thường được sử dụng vào dịp cuối năm.

Báo cáo thành tích cá nhân Đảng viên được sử dụng để tổng hợp, báo cáo các thành tích của Đảng viên trong thời gian qua, bao gồm thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ của Đảng viên và đoàn thể, cũng như vai trò của bản thân trong công tác quản lý. Vậy dưới đây là 5 mẫu báo cáo thành tích cá nhân Đảng viên mới nhất mời các bạn cùng theo dõi. Ngoài ra các bạn xem thêm bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm.

Nội dung trong mẫu báo cáo thành tích 5 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bao gồm các vấn đề cơ bản như:

Bạn đang xem: Báo cáo thành tích 5 năm hoàn thành xuất sắc đề nghị tặng giấy khen

  • Tên báo cáo;
  • Các thông tin cá nhân: Họ tên, giới tính, ngày sinh, nơi thường trú, đơn vị, chức vụ hiện tại, thời gian công tác…
  • Những khó khăn, thuận lợi trong quá trình hoàn thành công việc
  • Quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm của bản thân trong công việc được giao.
  • Thành tích của cá nhân: Sơ lược, nêu lên được những thành tích mà cá nhân đã đặt được.
  • Chữ ký, xác nhận của người báo cáo/ Thủ trưởng đơn vị/ cấp trình khen.

Mục lục

Báo cáo thành tích cá nhân Đảng viên – Mẫu 1

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng……. năm……..

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG……. 2

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

– Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): ………………………………………….

– Sinh ngày, tháng, năm: ……………………………………………………… Giới tính:……………….

– Quê quán3:………………………………………………………………………………………………………….

– Trú quán: …………………………………………………………………………………………………………..

– Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………………

– Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): ………………………………………………………………..

– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ………………………………………………………………………….

– Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: ……………………………………………………………….

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: …………………………………………………..

2. Thành tích đạt được của cá nhân4: ……………………………………………………………………….

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG5

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2. Hình thức khen thưởng;

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)


XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG
(Ký, đóng dấu)

Báo cáo thành tích đảng viên xuất sắc – Mẫu 2

ĐẢNG BỘ XÃ ……
CHI BỘ ………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
————
….., ngày …. tháng…. năm 20…..

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Đề nghị tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (20… -20…)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

– Họ và tên đảng viên: …………………………………………. Nam (nữ):……………

– Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………..

– Ngày vào Đảng:………………………………………………………………………………

– Đơn vị đang công tác: ……………………………………………………………………..

-Chức vụ hiện nay (đảng, chính quyền):………………………………………………

II.THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

1. Sơ lược thành tích của đảng viên:

– Trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Kết quả đã đạt được về số lượng, chất lượng; áp dụng sáng kiến, sửa đổi lề lối làm việc, cải cách hành chính…

– Trong thực hiện nhiệm vụ của đảng viên: Thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; tham gia các hoạt động nơi cư trú, hoạt động xã hội khác….

– Trong việc thực hiện nhiệm vụ của đoàn thể (nếu là thành viên).

– Đối với đảng viên làm công tác quản lý, nêu thêm vai trò của bản thân đối với tập thể cấp uỷ, lãnh đạo và tóm tắt thành tích của đơn vị.

2. Danh hiệu khen thưởng đã nhận được:

a) Danh hiệu khen thưởng của các cấp uỷ Đảng:

Ghi rõ, đầy đủ, liên tục theo năm.

b) Danh hiệu khen thưởng của Nhà nước, đoàn thể:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

CẤP UỶ NƠI ĐẢNG VIÊN SINH HOẠT

ĐẢNG VIÊN BÁO CÁO

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

….…………………………………………………………………

….…………………………………………………………………

….…………………………………………………………………

Báo cáo thành tích Đảng xuất sắc – Mẫu 3

ĐẢNG BỘ XÃ ……
CHI BỘ ………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
————
….., ngày …. tháng…. năm 20…..

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Đề nghị tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:

Họ và tên:………………… Sinh năm : ……

Ngày vào Đảng (dự bị ) :…… ; Chính thức: ……

Chức vụ Đảng: ……………………………………

Chức vụ Chính quyền : …………………………

Chức vụ Đoàn thể: …………… Trường…………

Sinh hoạt tại Chi bộ Trường ………… – Đảng Bộ xã ……

Thành tích kết quả đạt được trong 05 năm liền (từ 20… đến 20…) như sau:

II. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Về phẩm chất đạo đức lối sống:

Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị và hòa đồng với mọi người, không vi phạm đạo đức nhà giáo, luôn thực hành tiết kiệm, không xa hoa lãng phí, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Kiên quyết lên án và chống lại các biểu hiện tiêu cực, các hành vi phi đạo đức, trái pháp luật.

Đối với Đảng thì tuyệt đối trung thành, đặt quyền lợi của Đảng lên trên lợi ích của cá nhân, chấp hành triệt để những quy định của Đảng, không vi phạm những điều đảng viên không được làm. Thực hiện nghiêm túc tinh thần phê bình và tự phê bình, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, luôn quan tâm giúp đỡ, đồng nghiệp, học sinh.

Luôn đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm; trong giữ gìn đạo đức, lối sống và phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, của nhà giáo; chấp hành tốt Quy định về những điều đảng viên không được làm; luôn trung thực, khách quan trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ. Thực hiện đúng quy chuẩn đạo đức nhà giáo. Thực hiện đúng quy chế dân chủ trong đơn vị, giữ gìn tốt mối liên hệ với nhân dân nơi cư trú. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của viên chức trong đơn vị. Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén lợi ích cho cá nhân và gia đình.

Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên.

Trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; quan hệ gắn bó, mật thiết với quần chúng nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Có tinh thần tự phê và phê bình, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác, đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái làm mất đoàn kết nội bộ.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn:

Có tinh thần trách nhiệm cao với chức trách, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước phân công. Nỗ lực phấn đấu và thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền.

Với cương vị Chi ủy viên, tổ trưởng, UVBCH CĐ bản thân luôn nỗ lực cố gắng là trung tâm đoàn kết, gương mẫu thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền bản thân được công nhận đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bản thân luôn nỗ lực cố gắng thực hiện và hoàn thành tốt chức trách được giao. Chủ động, tích cực, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công tác của đơn vị và phối hợp với các tổ chức, đoàn thể chính trị trong, ngoài nhà trường thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục, xây dựng cơ quan văn hóa.

Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi bộ, đảng bộ nơi cư trú; Thực hiện tốt và hoàn thành nghĩa vụ công dân nơi cư trú, xây dựng gia đình văn hóa và hưởng ứng thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của ấp.

Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể nơi ở và nơi công tác. Tích cực tham gia công tác phát triển đảng viên của đơn vị.

Luôn tích cực đi đầu trong các phong trào thi đua của ngành và địa phương, tham gia tốt các hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp.

Tích cực đổi mới sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp, kĩ thuật dạy học. Luôn ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc và giảng dạy.

Luôn duy trì sĩ số học sinh đạt 100% góp phần cùng nhà trường thực hiện tốt phổ cập giáo dục mức độ 2.

100% học sinh đều hoàn thành chương trình lớp học, học sinh tham gia tích cực và có kết quả các phong trào do trường, ngành tổ chức. Trong năm học 20.. – 20… có 01 học sinh đạt giải cuộc thi Violympic Toán cấp tỉnh.

Nhiều năm liền bản thân được tặng giấy khen, danh hiệu:

Năm học …….. – …….. và …….. – …….. được Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Thạnh Phú chứng nhận Đạt danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện. Năm học …….. – …….. và …….. – …….. được Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Thạnh Phú chứng nhận Đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

Năm …….. đến …….. (3 năm liền) được UBND xã…………… tặng giấy khen Đạt thành tích tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Năm học …….. – …….. đến năm học …….. – …….. (5 năm liền) được Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Hai năm học liên tục …….. – ……..; …….. – …….. và …….. – …….. được Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre tặng Bằng khen Thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học liên tục.

3. Nội dung đăng ký phấn đấu và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nêu gương cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ở cơ sở học tập:

Thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thể hiện qua hiệu quả công việc được đánh giá hàng tháng. Nêu cao tinh thần gương mẫu của đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả đánh giá nêu gương năm …….. đến …….. được UBND xã…………… tặng giấy khen Đạt thành tích tốt trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

4. Những sáng kiến, trong thực hiện nhiệm vụ:

Từ năm học ……..-…….. đến ……..-…….. đều có sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy và công tác chủ nhiệm do hội đồng khoa học của ngành giáo dục công nhận.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KKEN THƯỞNG TỪ NĂM …….. ĐẾN NAY:

1. Thành tích của cá nhân:

1.1. Khen thưởng về công tác Đảng:

Là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm …….. đến nay.

Năm …….. – …….. (3 năm liền) được UBND xã…………… tặng giấy khen Đạt thành tích tốt trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

1.2. Khen thưởng về việc thực hiện nhiệm vụ:

2.1. Danh hiệu thi đua: (Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến thi đua cấp tỉnh, Tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc)

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
……..-…….. Chiến sĩ thi đua cơ sở Quyết định số ……../ QĐ-UBND ngày 09 tháng 08 năm …….. của UBND huyện ……..
……..-…….. Chiến sĩ thi đua cơ sở Quyết định số ……../ QĐ-UBND ngày 11 tháng 08 năm …….. của UBND huyện ……..
……..-…….. Chiến sĩ thi đua cơ sở Quyết định số ……../ QĐ-UBND ngày 30 tháng 07 năm …….. của UBND huyện……..
……..-…….. Chiến sĩ thi đua cơ sở Quyết định số ……../ QĐ-UBND ngày 12 tháng 08 năm …….. của UBND huyện ……..
……..-…….. Chiến sĩ thi đua cơ sở Quyết định số……../ QĐ-UBND ngày 26 tháng 07 năm …….. của UBND huyện ………

2.2. Hình thức khen thưởng: (bằng khen, giấy khen)

Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
……..-…….. Bằng khen Quyết định số ……../ QĐ-UBND ngày 05 tháng 09 năm …….. của UBND tỉnh……..
……..-…….. Bằng khen Quyết định số……../QĐ-LĐLĐ ngày 24 tháng 8 năm …….. của UBND tỉnh ……..
……..-…….. Bằng khen Quyết định số……../QĐ-LĐLĐ ngày 28 tháng 8 năm …….. của UBND tỉnh ……..
…….. Giấy khen Quyết định số ……../ QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm …….. của UBND xã…………….
…….. Giấy khen Quyết định số ……../ QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm …….. của UBND xã…………….
…….. Giấy khen Quyết định số……../ QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm …….. của UBND xã…………….

2. Thành tích của tập thể:

Năm học …….. – …….. đến năm học ……..-…….. đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh, trường Tiên tiến cấp huyện.

Năm …….. là thành viên của tổ khối 5 được UBND huyện tặng giấy khen Đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

XÁC NHẬN CHI BỘ
BÍ THƯ
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁO CÁO
(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY XÃ……………

……………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Báo cáo thành tích đảng viên xuất sắc – Mẫu 4

ĐẢNG BỘ XÃ ……
CHI BỘ TRƯỜNG………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
————
….., ngày …. tháng…. năm 20…..

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Đề nghị tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

– Họ và tên đảng viên: ……………………………………Nam (nữ):…………..

– Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………

– Ngày vào Đảng:……………………………………..Ngày chính thức:………

– Đơn vị công tác:……………………………………………………………………..

– Chức vụ hiện nay (đảng, chuyên môn, đoàn thể):………………………

II. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

1. Sơ lược thành tích của đảng viên

– Trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Kết quả đã đạt được về số lượng, chất lượng; áp dụng sáng kiến, sửa đổi lối làm việc, cải cách hành chính…..

– Trong thực hiện nhiệm vụ của đảng viên: thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; vai trò cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; tham gia các hoạt động nơi cư trú, hoạt động xã hội khác…..

– Trong việc thực hiện nhiệm vụ của đoàn thể (nếu là thành viên)

– Đối với đảng viên làm công tác quản lý, nêu thêm vai trò của bản thân đối với tập thể cấp ủy, lãnh đạo và tóm tắt thành tích của đơn vị.

2. Danh hiệu khen thưởng đã được nhận

a) Danh hiệu khen thưởng của các cấp ủy đảng: ghi rõ, đầy đủ, liên tục theo năm.

b) Danh hiệu khen thưởng của Nhà nước, đoàn thể

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

ĐẢNG VIÊN BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

….……………………………………………………………

….…………………………………………………………..

….……………………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY TRƯỜNG

Báo cáo thành tích đảng viên xuất sắc – Mẫu 5

ĐẢNG ỦY XÃ …………

CHI BỘ ………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.…. ngày ….tháng ….năm 20……

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

CỦA ĐẢNG VIÊN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ

Năm học 20…. – 20….

Họ và tên :………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh………………………………………………………………….

Ngày vào Đảng :…………… Chính thức :…………………………………………..

Chức vụ: Tổ trưởng

Đơn vị công tác hiện nay: Trường tiểu học 20…..

1. Về tư tưởng chính:

Luôn kiên định với đường lối chính sách của Đảng, mục tiêu độc lập tộc và chủ nghĩa xã hội, luôn luôn trung thành với chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Có lập trường quan điểm vững vàng không hoang mang giao động trước mọi vấn đề xảy ra, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Có tính thần học tập nâng cao chính trị qua các buổi học bồi dưỡng chính trị do các cấp tổ chức. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ qua các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn do phòng, trường tổ chức.

Bản thân tự học tự rèn, tích cực tham gia dự giờ thăm lớp nhằm học hỏi rút kinh nghiệm và nâng cao vốn kiến thức, nhiệt tình trong mọi công việc được giao.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống :

Bản thân luôn tự tu dưỡng đạo đức lối sống, gương mẫu của người Đảng viên, có tinh thần tiết kiệm, luôn đấu tranh phòng chống tham nhũng, chống lãng phí.

Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh” chấp hành nghiêm chỉnh các Quy định của Bộ chính trị về những điều đảng viên không được làm.

Luôn gần gũi và thương yêu học sinh, có quan hệ tốt với phụ huynh học sinh, không xúc phạm đến danh dự, nhân cách của học sinh và được phụ huynh yêu mến và tin yêu.

Luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Quan hệ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

3. Về việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

Trong năm học 20…. bản thân luôn có tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ mà nhà trường giao phó. Bản thân được phân công tổ khối trưởng khối Bốn nên tôi đã xác định rõ nhiệm vụ của mình luôn tự phấn đấu tốt trong mọi lĩnh vực công tác được giao. Bản thân luôn chấp hành tốt mọi quy chế chuyên môn. Soạn bài nghiêm túc, hồ sơ dầy đủ đảm bảo chất lượng, tích cực học hỏi bạn bè anh chị em đồng nghiệp nhằm nâng cao chuyên môn tay nghề, thường xuyên tự học tự rèn qua việc truy cập mang, đọc thêm nhiều sách báo.

Thực hiện và chấp hành tốt quyền và nghĩa vụ công nhân nơi cư trú như tham gia đóng góp các nguồn quỹ phúc lợi, Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt ở địa phương.

Có ý thức xây dựng tổ chức đảng chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị.

– Xác nhận nơi cư trú cuối năm cả ba mục đều được đánh giá: Tốt.

4. Về tổ chức kỷ luật :

Thực hiện nguyên tác tập trung dân chủ, phê và tự phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công điều động của tổ chức.

Việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định, thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, cơ quan đoàn thể.

Hạn chế: Tinh thần phê và tự phê chưa cao, còn chưa khéo léo trong xử lý công việc.

* Tự xếp loại năm 20….: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

* Chi bộ xếp loại năm 20….: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– Kết quả thực hiện năm học trước:

– Học sinh hoàn thành xuất sắc: 3 em – Tỉ lệ: 18,75%.

– Học sinh hoàn thành: 13 em – Tỉ lệ: 81,25%.

– Hoàn thành chương trình tiểu học: 100%.

– Tham gia hội thi đọc diễn cảm cấp huyện đạt: giải Ba.

– Đã đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

– Năm hoc 20….-20…. được Ủy ban nhân dân huyện công nhận: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

5. Phương hướng công tác, biện pháp khắc phục sửa chữa những khuyết điểm:

Bản thân luôn phát huy những mặt tốt và cố gắng khắc phục những hạn chế của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.

Trong năm qua nhờ có ý thức phấn đấu vươn lên trong mọi lĩnh vực công tác, chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, mọi nội quy, quy chế của nhà trường, địa phương, có mối quan hệ chặt chẽ trong Chi bộ và chính quyền địa phương do đó bản thân tôi không mắc phải một khuyết điểm nào luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm được giao.

Xác nhận của bí thư chi bộ

Phó bí thư

Người viết báo cáo

Trên đây là nội dung bài viết Báo cáo thành tích 5 năm hoàn thành xuất sắc đề nghị tặng giấy khen được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Rate this post

Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button