Tài liệu & Biểu mẫu

Giấy ủy quyền sử dụng xe máy

Giấy ủy quyền sử dụng xe máy là biểu mẫu được lập ra nhằm ủy quyền, cho mượn phương tiện sử dụng và hai bên phải tự thương lượng và thống nhất các điều khoản liên quan, tự giải quyết mâu thuẫn phát sinh nếu có.

Trong trường hợp không có thỏa thuận cụ thể, khi có tranh chấp phát sinh hai bên phải cùng chịu trách nhiệm. Thời hạn ủy quyền xe máy được xác định theo theo văn bản ủy quyền, cụ thể trong giấy ủy quyền các bên đã có thỏa thuận hoặc ghi nhận về thời hạn này. Trường hợp trong giấy ủy quyền không ghi nhận thời hạn đại diện thì thời hạn đại diện là 01 năm, kể từ thời điểm phát sinh quyền đại diện.

1. Giấy ủy quyền xe máy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————– o0o —————–

Bạn đang xem: Giấy ủy quyền sử dụng xe máy

GIẤY ỦY QUYỀN
(Dành cho cá nhân)

Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

……………………………………….., ngày …. tháng …..năm ……; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên: ………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

Số CCCD/CMND: ……………………….. cấp ngày: ……………………. nơi cấp: …………..

Quốc tịch: …………………..

Quan hệ: Là ……………………………………. của người được ủy quyền.

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên: ………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..

Số CCCD/CMND: ……………………………. cấp ngày: …………………. nơi cấp: …………..

Quốc tịch: ………………………….

Quan hệ: Là …………………………….của người ủy quyền.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Ủy quyền sử dụng phương tiện xe máy…………………..Biển kiểm soát ……..giấy đăng kí lần đầu số……….do công an tỉnh ……………cấp ngày ………………………

IV. CAM KẾT

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản, lưu văn phòng công chứng 01 bản.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

…………………………

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

……………………………

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Giấy ủy quyền xe máy có thời hạn bao lâu?

Giấy ủy quyền xe máy tương tự như giấy ủy quyền theo mẫu chung, do vậy thời hạn ủy quyền xe máy được áp dụng theo Điều 140 Bộ luật dân sự 2015 . Theo đó, thời hạn ủy quyền xe máy được xác định theo theo văn bản ủy quyền, cụ thể trong giấy ủy quyền các bên đã có thỏa thuận hoặc ghi nhận về thời hạn này. Trường hợp trong giấy ủy quyền không ghi nhận thời hạn đại diện thì thời hạn đại diện là 01 năm, kể từ thời điểm phát sinh quyền đại diện.

3. Có thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký xe không?

Theo quy định hiện hành, bạn có thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký xe bằng Giấy ủy quyền.

Trường hợp bạn không thể tự đi làm thủ tục đăng ký xe thì có thể ủy quyền cho người khác nhưng phải có giấy Ủy quyền và phải xuất trình Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền. Người được ủy quyền đến đăng ký xe phải xuất trình Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân của mình; nộp giấy ủy quyền có chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc xác nhận của cơ quan, đơn vị công tác.

Trên đây là nội dung bài viết Giấy ủy quyền sử dụng xe máy được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

5/5 - (3 bình chọn)

Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button