Học TậpLớp 10Tiếng Anh 10 Friends Global Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh 10 Unit 3B Grammar trang 36 – Friends Global Chân trời sáng tạo

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 10 Unit 3B Grammar trang 36 – Chân trời sáng tạo

1 (trang 36 SGK Tiếng Anh 10): Work in pairs. Which of these kinds of video games do you prefer? Give an example of each kind. If you do not like any, say why. (Làm việc theo cặp. Bạn thích loại trò chơi điện tử nào hơn? Cho một ví dụ về từng loại. Nếu bạn không thích cái nào, hãy nói lý do.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 3B Grammar trang 36 – Friends Global Chân trời sáng tạo

adventure (phiêu lưu)          city-building (xây dựng thành phố)          

combat (chiến đấu)              puzzle (giải đố)

racing (đua xe thể thao)       role-playing (đóng vai)            sports (thể thao)

Đáp án gợi ý:

I prefer adventure and puzzles. For example, I usually play puzzle bubbles. To win the game, I have to shoot the colored bubbles to link 3 or more of the same color, thus eliminating them from play. Playing the game helps me improve my attention and problem solving ability

Hướng dẫn dịch:

Tôi thích phiêu lưu và giải đố hơn. Ví dụ, tôi thường chơi trò xếp hình bong bóng. Để giành chiến thắng trong trò chơi, tôi phải bắn các bong bóng màu để liên kết 3 hoặc nhiều hơn cùng màu, do đó loại chúng khỏi cuộc chơi. Chơi game giúp tôi cải thiện sự chú ý và khả năng giải quyết vấn đề của mình

2 (trang 36 SGK Tiếng Anh 10): Read the text. Does the game sound interesting to you? Why? / Why not? (Đọc văn bản. Trò chơi có vẻ thú vị với bạn? Tại sao? / Tại sao không?)

Anno 2070 is a video game set in the year 2070. Many cities are now under the ocean. There aren’t any countries or continents, but there are a lot of islands. Players have to build new cities. There are two main groups of characters: the Tycoons and the Ecos. As a player, you can choose to be in either group. Anno 2070 is not a combat game, but there are a few conflicts between the two groups and there are some important differences between them. The Tycoons build cities quickly and earn a lot of money. But their lifestyle causes a lot of pollution, and there are not many trees or plants on their islands. In contrast, the Ecos build “green” cities but their progress is slow. They don’t use any coal or oil so there is not much pollution on their islands. The inhabitants eat healthy food and even have a little time for some hobbies, like listening to music. The aim of the game is to create your own world. How many cities can you build? How much energy do they all need? Can you grow any food? Can you complete any special missions? It depends on how well you play the game!

Đáp án gợi ý:

I am interested in Anno 2070. Although it is a game for entertainment, it warns us of the consequences we have done to the earth and also gives us the choice of the world we want to live in.

(Tôi thích Anno 2070. Mặc dù đây là một trò chơi để giải trí, nhưng nó cảnh báo chúng ta về những hậu quả mà chúng ta đã gây ra cho trái đất và cũng cho chúng ta sự lựa chọn về thế giới mà chúng ta muốn sống.)

Hướng dẫn dịch:

Anno 2070 là một trò chơi điện tử lấy bối cảnh năm 2070. Nhiều thành phố hiện đang nằm dưới lòng đại dương. Không có bất kỳ quốc gia hay lục địa nào, nhưng có rất nhiều hòn đảo. Người chơi phải xây dựng các thành phố mới. Có hai nhóm nhân vật chính: Tycoons và Ecos. Là một người chơi, bạn có thể chọn tham gia một trong hai nhóm. Anno 2070 không phải là một trò chơi chiến đấu, nhưng có một vài xung đột giữa hai nhóm và có một số khác biệt quan trọng giữa chúng. Các Tycoons xây dựng thành phố nhanh chóng và kiếm được nhiều tiền. Nhưng lối sống của họ gây ra rất nhiều ô nhiễm, và không có nhiều cây cối hoặc thực vật trên đảo của họ. Ngược lại, các Ecos xây dựng các thành phố “xanh” nhưng tiến độ của họ rất chậm. Họ không sử dụng bất kỳ than đá hoặc dầu mỏ nên không có nhiều ô nhiễm trên các hòn đảo của họ. Những người dân ăn thức ăn lành mạnh và thậm chí có một chút thời gian cho một số sở thích, như nghe nhạc. Mục đích của trò chơi là tạo ra thế giới của riêng bạn. Bạn có thể xây dựng bao nhiêu thành phố? Tất cả chúng cần bao nhiêu năng lượng? Bạn có thể trồng bất kỳ thực phẩm? Bạn có thể hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ đặc biệt? Nó phụ thuộc vào cách bạn chơi trò chơi tốt như thế nào!

3 (trang 36 SGK Tiếng Anh 10): Find examples of some and any in the text in exercise 2. Then complete the rules in the Learn this! box. (Tìm ví dụ về một số và bất kỳ ví dụ nào trong văn bản ở bài tập 2. Sau đó, hoàn thành các quy tắc trong phần Learn this!)

LEARN THIS! some and any

We use some and any with uncountable and plural countable nouns.

a We use ________ in affirmative sentences.

b We use ________ in negative sentences and questions.

Đáp án:

a. some

b. any

Hướng dẫn dịch:

LEARN THIS! some and any

Chúng tôi sử dụng some và any với danh từ đếm được không đếm được và số nhiều.

a Chúng tôi sử dụng some trong câu khẳng định.

b Chúng tôi sử dụng any trong câu phủ định và câu hỏi.

4 (trang 36 SGK Tiếng Anh 10): Complete the sentences with some or any. (Hoàn thành các câu với some hoặc any)

1 This game doesn’t contain _____ violence at all.

2 I spent _____ time choosing a good game for my sister.

3 There are _____ well-known sports games, like FIFA series.

4 Racing games often include _____ amazing special effects.

5 Twenty-five years ago, there weren’t _____ 3D graphics.

6 Do you play _____ role-playing games?

Đáp án:

1. any

2. some

3. some

4. some

5. any

6. any

Hướng dẫn dịch:

1 Trò chơi này hoàn toàn không chứa bạo lực.

2 Tôi đã dành một chút thời gian để chọn một trò chơi hay cho em gái mình.

3 Có một vài trò chơi thể thao nổi tiếng, như loạt game FIFA.

4 Trò chơi đua xe thường bao gồm một số hiệu ứng đặc biệt tuyệt vời.

5 Cách đây 25 năm, không có đồ họa 3D.

6 Bạn có chơi trò chơi nhập vai không?

5 (trang 36 SGK Tiếng Anh 10): Look at the bold phrases and the nouns that follow them in the text in exercise 2. Then complete the rules in the Learn this! box. (Nhìn vào các cụm từ in đậm và các danh từ theo sau chúng trong văn bản ở bài tập 2. Sau đó hoàn thành các quy tắc trong phần Learn this!)

LEARN THIS not much, not many, a lot of, a little, a few

a We use _____ or _____ + uncountable noun for a small quantity of something.

b We use _____ or _____ + plural noun for a small number of something.

c We use much + uncountable noun for a large quantity of something.

d We use many + plural noun for a large number of something.

e We use _______ + uncountable or plural noun for a large quantity or number of something.

f We use _______ ? + uncountable noun or _______ ? + plural noun for questions about quantity or number.

Đáp án:

a. not much – a little

b. not many – a few

e. a lot of

f. much – many

Hướng dẫn dịch:

LEARN THIS not much, not many, a lot of, a little, a few

a Chúng tôi sử dụng not much hoặc a little + danh từ không đếm được cho một số lượng nhỏ của một cái gì đó.

b Chúng tôi sử dụng not many hoặc a few + danh từ số nhiều cho một số lượng nhỏ một cái gì đó.

c Chúng tôi sử dụng much + danh từ không đếm được cho một số lượng lớn của một cái gì đó.

d Chúng tôi sử dụng many + danh từ số nhiều cho một số lượng lớn một cái gì đó.

e Chúng tôi sử dụng a lot of + danh từ không đếm được hoặc số nhiều cho một số lượng lớn hoặc số lượng của một cái gì đó.

f Chúng tôi sử dụng much …? + danh từ không đếm được hoặc many …? + danh từ số nhiều cho câu hỏi về số lượng hoặc số lượng.

6 (trang 36 SGK Tiếng Anh 10): Read the Look out! box above and the dialogue below. Circle the correct words to complete the dialogue. Then listen and check. (Đọc Look out! hộp bên trên và đoạn hội thoại bên dưới. Khoanh tròn các từ đúng để hoàn thành đoạn hội thoại. Sau đó, lắng nghe và kiểm tra.)

Bài nghe:

Jack: Look, there’s a building with 1many / some people outside. Turn left just before you get there.

Evie: I can’t see 2any / some people. There isn’t 3many / much light. Hey! What’s that noise?

Jack: Nothing. There was 4any / some rubbish in the road.

Evie: I hate this part of town. There aren’t 5 a few / many nice areas. Let’s go north.

Jack: How 6many / much fuel have we got? Only 7 a few / a little litres.

Evie: Oh no, listen. The police are chasing us now.

Jack: Let me drive. I know 8a few / a little tricks.

Mum: Jack, are you doing 9any / many homework in there?

Jack: Er … Yes. We’re doing 10 a little / much IT homework.

Evie: Jack! That’s not true …

Jack: Well, we’re spending 11 a lot of / a few time on the computer!

Evie: But we aren’t doing 12some / any work!

Đáp án:

1. some   2. any   3. much    4. some     5. many           6. much        7. a few

8. a few     9. any     10. a little        11. a lot of       12. any

Hướng dẫn dịch:

Jack: Nhìn này, có một tòa nhà với vài người ở bên ngoài. Rẽ trái ngay trước khi bạn đến đó.

Evie: Tôi không thể nhìn thấy người nào. Không có nhiều ánh sáng. Này! Tiếng ồn đó là gì?

Jack: Không có gì. Có một số rác trên đường.

Evie: Tôi ghét phần này của thị trấn. Không có nhiều khu vực đẹp. Hãy đi về phía bắc.

Jack: Chúng ta có bao nhiêu bao nhiêu nhiên liệu? Chỉ còn một vài lít.

Evie: Ồ không, nghe này. Cảnh sát đang truy đuổi chúng tôi.

Jack: Để tôi lái. Tôi biết một vài thủ thuật.

Mẹ: Jack, bạn có đang làm bài tập về nhà trong đó không?

Jack: Ơ … Vâng. Chúng con đang làm bài tập về môn tin học.

Evie: Jack! Đó không phải sự thật …

Jack: Chà, chúng ta đang dành rất nhiều thời gian chơi máy tính!

Evie: Nhưng chúng tôi không làm bất kỳ công việc nào! 

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Unit 3A Vocabulary (trang 34 – 35 Tiếng Anh lớp 10): 1. Look at photos A—D. Do you know any of these films or TV programmes… 2. Match four of the words below with photos A—D.

Unit 3C Listening (trang 37 Tiếng Anh lớp 10): 1.Work in pairs. Do the slogans quiz. Then decide which slogan is the best… 2. Read the Listening Strategy. You are going to hear an advertisement for bread…

Unit 3D Grammar (trang 38 Tiếng Anh lớp 10): 1. Do you know the game show in the photo? What happens on the show?… 2. Read and listen to the dialogue and circle the correct verbs…

Unit 3E Word skills (trang 39 Tiếng Anh lớp 10): 1. Read the notices. What are they warning you not to do?…2. Read the views of some teenagers. Who thinks illegally downloading things…

Unit 3F Reading (trang 40 – 41 Tiếng Anh lớp 10): 1. Look at the headlines… 2. Read the text. How many different video games does the writer mention by name?…

Unit 3G Speaking (trang 42 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in pairs. Look at the posters. What genres of film are they… 2. Read the Speaking Strategy and the task below…

Unit 3H Writing (trang 43 Tiếng Anh lớp 10): 1. Look at the photo. Do you know this film? Can you name the actor…2. Read the task below and the letter on the right…

Unit 3I Culture (trang 44 Tiếng Anh lớp 10): 1. Look at the photo. Do you know this TV series?… 2. Read the text. Check your answer to exercise 1…

Unit 3 Review (trang 45 Tiếng Anh lớp 10): 1. Read the following passage and circle True (T), False (F) or Doesn’t say (DS)… 2. You will hear four speakers talk about entertainment…

Unit 3 Grammar Builder (trang 112 Tiếng Anh lớp 10): 1. Complete the dialogue with some or any… 2. Complete the recipe with a little or a few…

Unit 3 Vocabulary Builder (trang 125 Tiếng Anh lớp 10): 1. Complete the sentences using the prepositions below…2. Use the bold phrases in exercise 1 (including the correct prepositions) to…

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 10 Friends Global Chân trời sáng tạo

5/5 - (2 bình chọn)


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button