Học TậpLớp 5Tiếng Anh lớp 5

Tiếng Anh lớp 5 Unit 8: Lesson 1 trang 52, 53

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh lớp 5 Unit 8: Lesson 1 trang 52, 53 

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 5 Unit 8: Lesson 1 trang 52, 53

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và lặp lại)

Bài nghe:

a)  Hi, Peter. Let’s play chess.

I can’t. I’m reading.

b)  What are you reading?

I’m reading a story about Halloween.

c)  Is it a ghost story?

Yes. Very scary.

d)   Is it a ghost?

Oh, no!

Hướng dẫn dịch:

a) Chào Peter! Chúng ta cùng chơi cờ vua nào.

Mình không thể. Mình đang đọc.

b) Bạn đang đọc gì thế?

Mình đang đọc một câu truyện về Halloween.

c) Nó là một câu truyện ma phải không?

Đúng rồi. Thật đáng sợ.

d) Nó là con ma phải không?

Ồ, không!

 2. Point and say.

(Chỉ và đọc)

Bài nghe:

a)  What are you reading?

I’m reading The Fox and the Crow.

b)  What are you reading?

I’m reading The story of Mai An Tiem.

c)  What are you reading?

I’m reading Aladdin and the Magic Lamp.

d)  What are you reading?

I’m reading Snow White and the Seven Dwarfs.

Hướng dẫn dịch:

a) Bạn đang đọc gì thế? Mình đang đọc Cáo và Quạ.

b) Bạn đang đọc gì thế? Mình đang đọc Truyện về Mai An Tiêm.

c) Bạn đang đọc gì thế?  Mình đang đọc A-la-đin và cây đèn thần.

d) Bạn đang đọc gì thế? Mình đang đọc Bạch Tuyết và bảy chú lùn.

 3. Let’s talk.

(Chúng ta cùng nói)

Hỏi và trả lời những câu hỏi về sách/truyện bạn đang đọc.

Lời giải:

– Do you read books in your free time?

Yes, I do./ No, I don’t.

– What are you reading now?

I’m reading Snow White and the Seven Dwarfs.

– What’s your favourite book/ story?

It’s Aladdin and the Magic Lamp.

 4. Listen and tick.

(Nghe và đánh dấu chọn)

Bài nghe:

Lời giải:

 

A-la-ddin và cây đèn thần

Cáo và Quạ

Truyện về Mai An Tiêm

Bạch Tuyết và 1 bảy chú lùn

Nam

 

 

 

 

Mai

 

 

 

Linda

 

 

 

Tom

 

 

 

 

Audio script:

1. Tony: Hi, Nam. What do you do in your free time?

Nam: I like reading stories.

Tony: What are you reading at the moment?

Nam: I’m reading The Fox and the Crow.

2. Tony: Hi, Mai. What are you doing this weekend?

Mai: I’m going to stay at home and finish my book.

Tony: What are you reading?

Mai: Aladdin and the Magic Lamp.

3. Tony: Hi, Linda. What are you reading?

Linda: I’m reading my favorite book again. 

Tony: What’s the name of the book?

Linda: Snow White and the Seven Dwarfs.

Tony: Why are you reading it again?

Linda: Because it’s so interesting!

4. Tony: Hi, Tom. What are you reading?

Tom: The story of Mai An Tiem.

Tony: Do you like it?

Tom: Yes, I think it’s my favourite story.

Hướng dẫn dịch:

1. Tony: Chào Nam. Bạn làm gì vào thời gian rảnh?

Nam: Mình thích đọc truyện.

Tony: Bạn đang đọc gì thế?

Nam: Mình đang đọc truyện con Cáo và con Quạ.

2. Tony: Chào Mai. Bạn dự định làm gì cuối tuần này?

Mai: Mình định ở nhà và đọc cho xong cuốn sách của mình.

Tony: Bạn đang đọc cuốn gì?

Mai: A-la-danh và cây đèn thần.

3. Tony: Chào Linda. Bạn đang đọc gì thế?)

Linda: Mình đang đọc lại cuốn sách ưa thích của mình.

Tony: Tên của cuốn sách là gì?

Linda: Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn.

Tony: Tại sao bạn đọc lại nó?

Linda: Bởi vì nó rất thú vị!

4. Tony: Chào Tom. Bạn đang đọc gì thế?

Tom: Truyện về Mai An Tiêm.

Tony: Bạn có thích nó không?

Tom: Có, mình nghĩ đó là câu chuyện ưa thích của mình.

5. Read and complete.

(Đọc và hoàn thành)

Đáp án:

1. free

2. reading

3. snow

4. seven

5. like

Quan: What do you do in your (1) free time?

Linda: I read a lot. I like fairy tales.

Quan: I see. What are you (2) reading now?

Linda: (3) Snow White and the (4) Seven Dwarfs. What about you? Do you like fairy tales?

Quan: No, I don’t. I (5) like reading short stories.

Linda: What are you reading now?

Quan: A Halloween story. 

Hướng dẫn dịch:

Quan: Bạn làm gì vào thời gian rảnh của mình?

Linda: Mình đọc nhiều. Mình thích truyện cổ tích.

Quan: Mình biết. Bây giờ bạn đang đọc gì?

Linda: Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Còn bạn thì sao? Bạn có thích truyện cổ tích không?

Quan: Không, mình không thích. Mình thích đọc những truyện ngắn.

Linda: Bây giờ bạn đang đọc gì?

Quan: Một câu truyện về Halloween.

 6. Let’s play.

(Chúng ta cùng chơi)

The Guessing Game (Trò chơi đoán)

It’s a Vietnamese story.                 

It’s a fairy tale.                                

The main character is a girl.

It’s The Story is Tam and Cam!

 Hướng dẫn dịch:

Nó là một câu truyện người Việt.

Nó là một truyện cổ tích.

Nhân vật chính là một cô gái.

Đó là Truyện về Tấm và Cám!

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 chi tiết, hay khác:

Lesson 2 (trang 54, 55): Look, listen and repeat…

Lesson 3 (trang 56, 57): Listen and repeat…

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh lớp 5

Rate this post


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button