Học Tập

Hoàn thành chuỗi phản ứng CH4 → C2H2 → C2H4 → C2H6 → C2H5Cl

Mời các em theo dõi nội dung bài học Hoàn thành chuỗi phản ứng CH4 → C2H2 → C2H4 → C2H6 → C2H5Cl do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Hoàn thành chuỗi phản ứng CH4 → C2H2 → C2H4 → C2H6 → C2H5Cl

CH4 ra C2H2: CH4 → C2H2 →C2H4 → C2H6 → C2H5Cl

Hoàn thành chuỗi phản ứng CH4 → C2H2 →C2H4 → C2H6 → C2H5Cl được THCS Bình Chánh biên soạn hướng dẫn bạn đọc hoàn thành chuỗi phản ứng cũng như đưa ra các bài tập câu hỏi vận dụng liên quan. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau:

CH4 → C2H2 → C2H4 → C2H6 → C2H5Cl

Phương trình phản ứng hóa học

Bạn đang xem: Hoàn thành chuỗi phản ứng CH4 → C2H2 → C2H4 → C2H6 → C2H5Cl

2CH4\overset{1500°C}{\rightarrow} C2H2 + 3H2

C2H2 + H2\overset{t°, Pd}{\rightarrow} C2H4

C2H4 + H2\overset{t°, Ni}{\rightarrow} C2H6

C2H6 + Cl2 → C2H5Cl + HCl

Câu hỏi vận dụng liên quan 

Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học sau: CH4 → C2H2 → C4H4 → C4H6→ polibutadien

Phương trình phản ứng hóa học

2CH4 → C2H2 + 3H2

2C2H2 → C4H4

C4H4 + H2 → C4H6

n(CH2=CH−CH=CH2) → (CH2−CH=CH−CH2−)n

Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học sau: CH4 → C2H2 → C6H6→ C6H5Br

Phương trình phản ứng hóa học

2CH4 → C2H2 + 3H2

3C2H2 → C6H6

C6H6 + Br2 → C6H5Br + HBr

Hoàn thành chuỗi phản ứng: C2H6 →  C2H4→ PE

Phương trình phản ứng hóa học

C2H6 → C2H4 + H2

nCH2=CH2 → (−CH2−CH2−)n

Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học sau: CH4→ C2H2 → Vinyl clorua → PVC

Phương trình phản ứng hóa học

2CH4 → C2H2 + 3H2

C2H2 + HCl → C2H3Cl

nCH2=CHCl → (−CH2−CHCl−)n

Bằng phương pháp hóa học nhận biết các chất khí CH4, C2H4, C2H2, CO2

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Trích mẫu thử và đánh số thứ tự

Dẫn các mẫu thử vào nước vôi trong

+ Mẫu thử nào xuất hiện kết tủa trắng thì chất ban đầu là CO2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

+ Mẫu thử không có hiện tượng gì thì chất ban đầu là: CH4, C2H4, C2H2

Dẫn các mẫu thử không có hiện tượng vào dung dịch Brom

+ Mẫu thử làm mất màu dung dịch brom thì chất ban đầu là C2H4, C2H2

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

+ Mẫu thử không hiện tượng chất ban đầu là CH4

Dẫn 2 mẫu C2H4, C2H2 vào Ag2O trong dung dịch NH3

+ Mẫu thử xuất hiện kết tủa vàng chất ban đầu C2H2

C2H2 + Ag2O \overset{NH_{3} }{\rightarrow} C2Ag2 + H2O

+ Mẫu thử không hiện tượng chất ban đầu là C2H4

Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất sau CH4, C2H4, CO2

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

+ Cho các khí lội qua dung dịch nước vôi trong dư

Mẫu khí nào làm đục nước vôi trong thì đó chất ban đầu là khí CO2,

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

Mẫu thử các khí còn lại không có hiện tượng là CH4 và C2H4.

+ Cho 2 khí còn lại này lội qua dung dịch nước Br2

Mẫu khí nào làm nhạt màu dung dịch nước Br2 thì đó là C2H4

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

(màu nâu đỏ) (dung dịch không màu)

Mẫu thử không có hiện tượng chất ban đầu là gì là CH4

Có 4 gói bột trắng: glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ. Hãy chọn thuốc thử để có thể nhận biết được cả 4 chất trong các thuốc thử sau:

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Để nhận biết các chất trong dãy trên ta sử dụng: H2O, dung dịch AgNO3/NH3, dung dịch I2.

Hòa tan các chất vào nước ta chia được thành 2 nhóm

(nhóm 1) chất nào tan là Glucozo, Saccarozo

(nhóm 2) gồm các chất không tan: Tinh bột, Xenlulozo

Cho mỗi dung dịch của nhóm 1 + AgNO3/NH3, đun nóng:

+ Tạo Ag => Glucozo

C6H12O6 + 8AgNO3 + 4NH3 → 8Ag + 6CO2 + 6NH4NO3

+ Không tạo Ag => Saccarozo

– Cho từng chất nhóm 2 + dung dịch I2:

+ Tạo hợp chất xanh tím => Tinh bột

+ Không hiện tượng => Xenlulozo

Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp gồm benzen, phenol và anilin, ta có thể dùng các hoá chất là

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp gồm benzen, anilin và phenol ta chỉ cần dùng các hóa chất dung dịch NaOH, dung dịch HCl và khí CO2

Cho hỗn hợp vào dung dịch NaOH, chỉ có phenol tan:

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

Chiết tách phần không tan gồm C6H6 và C6H5NH2. Sục CO2 dư vào phần còn lại, lọc thu phenol:

C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3

Cho C6H6 và C6H5NH2 vào HCl dư, chiết thu lấy C6H6 không tan. Sau đó cho NaOH vào phần còn lại, chiết thu lấy C6H5NH2

C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl

C6H5NH3 + NaOH → C6H5NH2+ NaCl + H2O

——————————————–

THCS Bình Chánh đã gửi tới bạn phương trình hóa học Hoàn thành chuỗi phản ứng CH4 → C2H2 → C2H4 → C2H6 → C2H5Cl, khi phân hủy CH4 tạo ra C2H2, có thể thấy đây là phản ứng điều chế axetilen từ metan các bạn sẽ rất hay gặp trong các dạng bài tập điều chế và chuỗi phản ứng hóa học. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho các bạn. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tài liệu tại mục Trắc nghiệm Hóa 11, Phương trình hóa học 11

>> Mời các bạn tham khảo thêm một số nội dung liên quan

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Học Tập

5/5 - (2 bình chọn)

Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button