Học TậpLớp 10Tiếng Anh 10 Friends Global Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh 10 Unit 4I Culture trang 56 – Friends Global Chân trời sáng tạo

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 10 Unit 4I Culture trang 56 – Chân trời sáng tạo

1 (trang 56 SGK Tiếng Anh 10): Read the webpage about El Nino. What is it and what effects can it have? (Đọc trang web về El Nino. Nó là gì và nó có thể có những ảnh hưởng gì?)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 4I Culture trang 56 – Friends Global Chân trời sáng tạo

El Nino

What is it? El Nino is part of a phenomenon called El Nino-Southern Oscillation (ENSO). El Nino happens when the strong ocean winds decrease and the temperature of the ocean becomes unusually warm. The name comes from the Spanish for “child” and refers to the baby Jesus, because it often happens around Christmas. El Nino has occurred for at least the last 300 years, and it lasts between 9 months and 2 years. They occur approximately every 2-7 years.

Causes and effects

Scientists are not sure what causes El Nino, but there are various theories. One theory is that strong Pacific winds create a big area of warm water in the west. If the winds suddenly disappear, the warm water quickly moves to the east and causes El Nino. Another theory is that volcanic activity in the tropics causes it. El Nino has a big impact on the Pacific region and affects weather all over the world. It can cause floods in some countries (such as Peru and Ecuador), but very dry conditions, forest fires and drought in others (south-east Asia and Australia). El Nino can cause typhoons and hurricanes. El Nino also affects marine ecosystems because the warm water is poor in nutrients and cannot sustain big fish populations. This causes problems for the Pacific fishing industry.

Đáp án:

El Nino is part of a phenomenon called El Nino-Southern Oscillation (ENSO). El Nino happens when the strong ocean winds decrease and the temperature of the ocean becomes unusually warm.

El Nino has a big impact on the Pacific region and affects weather all over the world. It can cause floods in some countries (such as Peru and Ecuador), but very dry conditions, forest fires and drought in others (south-east Asia and Australia). El Nino can cause typhoons and hurricanes. El Nino also affects marine ecosystems.

(El Nino là một phần của hiện tượng có tên El Nino-Southern Oscillation (ENSO). El Nino xảy ra khi gió biển mạnh giảm và nhiệt độ đại dương trở nên ấm bất thường.

El Nino có tác động lớn đến khu vực Thái Bình Dương và ảnh hưởng đến thời tiết trên toàn thế giới. Nó có thể gây ra lũ lụt ở một số quốc gia (như Peru và Ecuador), nhưng điều kiện rất khô hạn, cháy rừng và hạn hán ở những quốc gia khác (Đông Nam Á và Úc). El Nino có thể gây ra bão và cuồng phong. El Nino cũng ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển.)

Hướng dẫn dịch:

El Nino

Nó là gì? El Nino là một phần của hiện tượng có tên El Nino-Southern Oscillation (ENSO). El Nino xảy ra khi gió biển mạnh giảm và nhiệt độ đại dương trở nên ấm bất thường. Cái tên này xuất phát từ tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “đứa trẻ” và dùng để chỉ em bé Jesus, bởi vì nó thường xảy ra vào dịp lễ Giáng sinh. El Nino đã xảy ra ít nhất trong 300 năm qua, và nó kéo dài từ 9 tháng đến 2 năm. Chúng xảy ra khoảng 2-7 năm một lần.

Nguyên nhân và tác động

Các nhà khoa học không rõ nguyên nhân gây ra El Nino, nhưng có nhiều giả thuyết khác nhau. Một giả thuyết cho rằng gió Thái Bình Dương mạnh tạo ra một vùng nước ấm lớn ở phía tây. Nếu gió đột ngột biến mất, nước ấm sẽ nhanh chóng di chuyển về phía đông và gây ra El Nino. Một giả thuyết khác cho rằng hoạt động núi lửa ở vùng nhiệt đới gây ra điều đó. El Nino có tác động lớn đến khu vực Thái Bình Dương và ảnh hưởng đến thời tiết trên toàn thế giới. Nó có thể gây ra lũ lụt ở một số quốc gia (như Peru và Ecuador), nhưng điều kiện rất khô hạn, cháy rừng và hạn hán ở những quốc gia khác (Đông Nam Á và Úc). El Nino có thể gây ra bão và cuồng phong. El Nino cũng ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển vì nước ấm nghèo chất dinh dưỡng và không thể duy trì các quần thể cá lớn. Điều này gây ra nhiều vấn đề cho ngành đánh bắt cá ở Thái Bình Dương.

2 (trang 56 SGK Tiếng Anh 10): True or False? Write T or F. Correct the false sentences. (Đúng hay sai? Viết T hoặc F. Sửa các câu sai.)

1 ENSO occurs in the Mediterranean. (ENSO xảy ra ở Địa Trung Hải.)

2 ENSO happens when the ocean temperature becomes unusually cold. (ENSO xảy ra khi nhiệt độ đại dương trở nên lạnh bất thường.)

3 ENSO lasts between 2 and 7 years. (ENSO kéo dài từ 2 đến 7 năm.)

4 Volcanic activity is a possible cause of El Nino. (Hoạt động của núi lửa có thể là nguyên nhân gây ra El Nino.)

5 El Nino only affects the weather in the Pacific. (El Nino chỉ ảnh hưởng đến thời tiết ở Thái Bình Dương.)

6 ENSO is problematic for Pacific fish populations. (ENSO là vấn đề đối với quần thể cá Thái Bình Dương.)

Đáp án:

1 F 🡪 ENSO occurs in the Pacific Ocean.

2 F 🡪 ENSO happens when the ocean temperature becomes unusually warm

3 T

4 T

5 F 🡪 El Nino has a big impact on the Pacific region and affects weather all over the world.

6 F 🡪 This causes problems for the Pacific fishing industry.

3 (trang 56 SGK Tiếng Anh 10): Listen to an interview about El Nino. Choose the correct words to complete the statements. (Nghe cuộc phỏng vấn về El Nino. Chọn các từ đúng để hoàn thành các câu.)

Bài nghe:

1 El Nino events are getting more / less severe.

2 It’s likely / unlikely that global warming will have an impact on future El Nino events.

3 Scientists think that El Nino events won’t / may get more frequent.

4 Scientists can / can’t predict when an El Nino event is going to happen.

Đáp án:

1. more

2. likely

3. may

4. can

Hướng dẫn dịch:

1 Các sự kiện El Nino đang ngày càng nghiêm trọng hơn.

2 Có khả năng rằng hiện tượng ấm lên toàn cầu sẽ có tác động đến các sự kiện El Nino trong tương lai.

3 Các nhà khoa học cho rằng các sự kiện El Nino có thể xảy ra thường xuyên hơn.

4 Các nhà khoa học có thể dự đoán khi nào một sự kiện El Nino sắp xảy ra.

Nội dung bài nghe:

Today we are talking to Uca Tanaka professor in meteorology who has been researching the impacts of el Nino and the effect that global warming might have on future el Nino events.

Host: Uca, what can you tell us about your research?

Professor: well we know that el Nino events have become more severe over the past 25 years. The 2015 events contributed to a record number of typhoons in the central Pacific. 16 events did that year and it is estimated that over 60 million people suffered from hunger and malnutrition in 2016 due to drought influenced by el Nino

Host: and are they getting worse because of global warming?

Professor: It’s possible yes and is likely to affect the events in the future. What we don’t know is whether the events will become stronger or more frequent

Host: so what can we do to prepare for the next el Nino?

Professor: well the good thing is that scientists can predict when they are coming and we can prepare. It’s important to give early warnings to communities. Having an evacuation plan is essential and of course in a long time this is just another reason why we all need to focus on global warming and do everything we can to stop it getting worse.

Hướng dẫn dịch:

Hôm nay chúng ta đang nói chuyện với giáo sư khí tượng học Uca Tanaka, người đã nghiên cứu về tác động của el Nino và ảnh hưởng mà sự nóng lên toàn cầu có thể gây ra đối với các sự kiện el Nino trong tương lai.

Người dẫn chương trình: Uca, bạn có thể cho chúng tôi biết gì về nghiên cứu của bạn?

Giáo sư: chúng tôi biết rằng các sự kiện el Nino đã trở nên nghiêm trọng hơn trong 25 năm qua. Các sự kiện năm 2015 đã góp phần tạo ra số lượng cơn bão kỷ lục ở trung tâm Thái Bình Dương. 16 điều tuyệt vời đã làm trong năm đó và ước tính có hơn 60 triệu người bị đói và suy dinh dưỡng trong năm 2016 do hạn hán ảnh hưởng bởi el Nino

Người dẫn chương trình: và liệu chúng có đang trở nên tồi tệ hơn vì sự nóng lên toàn cầu?

Giáo sư: Có thể là có và có khả năng ảnh hưởng đến các sự kiện trong tương lai. Những gì chúng ta không biết là liệu các sự kiện sẽ trở nên mạnh mẽ hơn hay thường xuyên hơn

Người dẫn chương trình: vậy chúng ta có thể làm gì để chuẩn bị cho el Nino tiếp theo?

Giáo sư: điều tốt là các nhà khoa học có thể dự đoán khi nào họ đến và chúng ta có thể chuẩn bị. Điều quan trọng là phải đưa ra những cảnh báo sớm cho cộng đồng. Có một kế hoạch sơ tán là điều cần thiết và tất nhiên trong thời gian dài, đây chỉ là một lý do khác khiến tất cả chúng ta cần tập trung vào hiện tượng nóng lên toàn cầu và làm mọi cách để ngăn chặn tình trạng trở nên tồi tệ hơn.

4 (trang 56 SGK Tiếng Anh 10): Listen again. Use the following numbers to complete the paragraph. (Nghe lại. Sử dụng các số sau để hoàn thành đoạn văn.)

Bài nghe:

60    2015    16    2016    25

El Nino events have been getting more severe over the last 1 ___ years. In 2 ___ there were 3 ___ typhoons in the Central Pacific. It’s possible that more than 4 ___ million people suffered from hunger and malnutrition in 5 ___ as a consequence.

Đáp án:

1. 25

2. 2015

3. 16

4. 60

5. 2016

5 (trang 56 SGK Tiếng Anh 10): Work in groups. Ask and answer the questions about extreme weather in Viet Nam. (Làm việc nhóm. Hỏi và trả lời các câu hỏi về thời tiết khắc nghiệt ở Việt Nam.)

1 What type of extreme weather is common? (Loại thời tiết khắc nghiệt nào là phổ biến?)

2 When was the last typhoon? (Trận bão cuối cùng là khi nào?)

3 In which region do typhoons normally occur? (Bão thường xảy ra ở vùng nào?)

4 What do the people usually do to prepare for typhoons? (Người dân thường làm gì để chuẩn bị cho bão?)

Đáp án:

1 Storms, floods, and droughts are common in Vietnam.

2 The last typhoon was in October 2021.

3 Typhoons normally occur in Central Vietnam.

4 They usually listen to weather updates and advisories and keep watch for warnings and plans regarding evacuation in their community.

Hướng dẫn dịch:

1 Bão, lũ lụt và hạn hán là phổ biến ở Việt Nam.

2 Trận bão cuối cùng vào tháng 10 năm 2021.

3 Cơn bão thường xảy ra ở miền Trung Việt Nam.

4 Họ thường lắng nghe các thông tin cập nhật và tư vấn về thời tiết và theo dõi các cảnh báo và kế hoạch liên quan đến việc sơ tán trong cộng đồng. 

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Unit 4A Vocabulary (trang 46 – 47 Tiếng Anh lớp 10): 1.Do the weather quiz in pairs…2. Complete the table with the highlighted words from the quiz in exercise 1…

Unit 4B Grammar (trang 48 Tiếng Anh lớp 10): 1. Read part 1 of the text. What is a shooting star?… 2. Complete the table with comparative adjectives from part 1 of the text…

Unit 4C Listening (trang 49 Tiếng Anh lớp 10): 1. How observant are you? Look at the photo for 30 seconds…2.Read the Listening Strategy. Then listen to three dialogues and answer questions…

Unit 4D Grammar (trang 50 Tiếng Anh lớp 10): 1. Describe the photo. What do you think happened…2. Read the text and check your answers from exercise 1…

Unit 4E Word skills (trang 51 Tiếng Anh lớp 10): 1. Describe the photo. Use the words below to help you…2. Complete the compound nouns in the fact file with the words below…

Unit 4F Reading (trang 52 – 53 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in pairs. Look at the title and the photos, read the I can …2. Read the text, ignoring the gaps. How accurate were your predictions…

Unit 4G Speaking (trang 54 Tiếng Anh lớp 10): 1. Look at the photos. Match them with the events below…2. Find four of the things in the list below in photo C…

Unit 4H Writing (trang 55 Tiếng Anh lớp 10): 1. Read the article. Do you agree with Ben?… 2. ead the Writing Strategy and answer the questions…

Unit 4 Review (trang 57 Tiếng Anh lớp 10): 1. Read the following passage. Are the sentences true or false… 2. Listen to the text. Circle the correct option (a—c)…

Unit 4 Grammar Builder (trang 114 Tiếng Anh lớp 10): 1. Write the comparative form of the adjectives and quantifiers…2. Complete the email with the comparative form of the adjectives…

Unit 4 Vocabulary Builder (trang 126 Tiếng Anh lớp 10): 1. Are all of the things below in the picture?…2. In pairs, ask and answer about the picture in exercise 1…

Unit 4 Extra Speaking Tasks (trang 129 Tiếng Anh lớp 10): Work in pairs. Take turns to compare and contrast photos A and B…

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 10 Friends Global Chân trời sáng tạo

Rate this post


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button