Học TậpLớp 7Tiếng Anh 7 Global Success KNTT

Tiếng Anh 7 Unit 4 Communication trang 45 – Global Success Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 7 Unit 4 Communication trang 45 – Kết nối tri thức

1 (trang 45 SGK Tiếng Anh 7): Listen and read the dialogue, paying attention to the highlighted parts. (Nghe và đọc đoạn đối thoại, chú ý đến những phần được đánh dấu)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 4 Communication trang 45 – Global Success Kết nối tri thức

Nick: Which do you prefer, pop or folk music?

Nam: I prefer folk music. It has a better beat.

Nick: And which do you like better, modern art or folk art?

Nam: I like modern art better.

Hướng dẫn dịch:

Nick: Bạn thích nhạc nào hơn, nhạc pop hay nhạc dân gian?

Nam: Tôi thích nhạc dân gian hơn. Nó có một nhịp tốt hơn.

Nick: Và bạn thích cái nào hơn, nghệ thuật hiện đại hay nghệ thuật dân gian?

Nam: Tôi thích nghệ thuật hiện đại hơn.

2 (trang 45 SGK Tiếng Anh 7): Work in pairs. Ask and answer

questions about your preferences for: (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về sở thích của bạn cho)

– painting and taking photos

– singing and dancing

Gợi ý:

– Which do you prefer, painting or taking photos?

– I prefer taking photos. I’m not interested in painting.

– And which do you like better, singing or dancing?

– I prefer singing.

Hướng dẫn dịch:

– Bạn thích cái nào hơn, vẽ tranh hay chụp ảnh?

– Tôi thích chụp ảnh hơn. Tôi không quan tâm đến hội họa.

– Và bạn thích cái nào hơn, hát hay nhảy?

– Tôi thích ca hát hơn.

3 (trang 45 SGK Tiếng Anh 7): QUIZ. What do you know? Work in groups and choose the correct answer to each question. (ĐỐ. Bạn biết gì? Làm việc theo nhóm và chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi.)

1. Who is the composer of Viet Nam’s national anthem “Tien Quan Ca”?

A. Pham Tuyen.             B. Van Cao.                            C. An Thuyen.

2. Where in Viet Nam did water puppetry originate?

A. In the North.             B. In the central region. C. In the South.

3. What is Bac Ninh famous for?

A. Quan Ho singing.      B. Vi Dam singing.        C. Cai Luong opera.

4. Mozart is one of the world’s greatest …

A. singers                       B. composers                 C. poets

Đáp án:

1. B

2. A

3. A

4. B

Hướng dẫn dịch:

1. Ai là người sáng tác Quốc ca Việt Nam “Tiến quân ca”? – Văn Cao.

2. Múa rối nước bắt nguồn từ đâu ở Việt Nam? – Phía Bắc.

3. Bắc Ninh có gì nổi tiếng? – Hát quan họ.

4. Mozart là một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất thế giới.

4 (trang 45 SGK Tiếng Anh 7): Read the following paragraph.

 Underline the words related to the topic of arts and music. (Đọc đoạn văn sau. Gạch chân những từ liên quan đến chủ đề nghệ thuật và âm nhạc.)

Hi. My name is Susie. I’m from Australia. I’m in grade 7. My school teaches arts and music to all the students. Some forms of art such as painting or drama are optional: you can choose to learn them if you like. Music and dancing are compulsory: all of us must study them every week. The school even has a choir, and they perform every month. There are also different art clubs, and you can join any of them.

Đáp án:

Painting, drama, dancing, choir, art club …

Hướng dẫn dịch:

Chào. Tên tôi là Susie. Tôi đến từ Australia. Tôi đang học lớp 7. Trường tôi dạy nghệ thuật và âm nhạc cho tất cả học sinh. Một số hình thức nghệ thuật như hội họa hoặc kịch là tùy chọn: bạn có thể chọn học chúng nếu bạn thích. Âm nhạc và khiêu vũ là bắt buộc: tất cả chúng ta phải học chúng hàng tuần. Trường thậm chí còn có một dàn hợp xướng, và họ biểu diễn hàng tháng. Ngoài ra còn có các câu lạc bộ nghệ thuật khác nhau, và bạn có thể tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào trong số đó.

5 (trang 45 SGK Tiếng Anh 7): Work in groups. Talk about how you learn music and arts. Compare Susie’s school with your school. You can use “like, as… as, different from” (Làm việc nhóm. Nói về cách bạn học âm nhạc và nghệ thuật. So sánh trường của Susie với trường của bạn. Bạn có thể sử dụng “like, as… as, different from”)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Kết nối tri thức hay khác:

Getting Started (trang 40,41 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read…2. What are Trang and Nick talking…

A closer look 1 (trang 42 Tiếng Anh lớp 7): 1.Listen and repeat these words…2. Match a word in A with a word…

A closer look 2 (trang 43,44 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write “like/ as/ different” in the gaps…2. Finish the second sentence in…

Skills 1 (trang 46 Tiếng Anh lớp 7): 1. Look at the pictures…2. Read the email and match the…

Skills 2 (trang 47 Tiếng Anh lớp 7): 1. Discuss the question below with… 2. Listen to a man talking about…

Looking back (trang 48 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write a word or phrase in each…2. Fill in each gap with a word or…

Project (trang 49 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs…2. Work in groups. Imagine that you are…

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 7 Global Success KNTT

5/5 - (2 bình chọn)


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button