Học TậpLớp 7Tiếng Anh 7 Explore English

Tiếng Anh 7 Unit 4 Reading trang 44, 45 – Explore English

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 7 Unit 4 Reading trang 44, 45 – Explore English

Extreme Amazon

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 4 Reading trang 44, 45 – Explore English

The Amazon River begins in the Andes Mountain in Peru. It travels about 6,000 kilometers to the Atlantic Ocean. It is the largest river in the world. It is also the second longest. Most of the Amazon’s water comes from rain. During the rainy season parts of the river are 190 kilometers wide.

The Amazon River goes through the world largest rain forest. The Amazon rain forest is home to the highest number of plant and animal species on Earth. There are around 2.5 millions kind of insects, such as the world’s largest ant. At least, 3,000 kinds of fish live there, and one-fifth of all the bird species in the world.

Some of the Amazon’s animals are dangerous, such the anaconda, the largest snake in the world.

The Amazon is very important to Earth. If we lose the Amazon, we will lose a big part of life on Earth.

Hướng dẫn dịch:

Sông Amazon bắt đầu từ núi Andes ở Peru. Nó di chuyển khoảng 6,000 km đến Đại Tây Dương. Nó là con sông lớn nhất trên thế giới. Nó cũng dài thứ hai. Phần lớn nước của Amazon đến từ mưa. Trong mùa mưa, các phần của sông rộng 190 km.

Sông Amazon đi qua khu rừng mưa lớn nhất thế giới. Rừng mưa Amazon là nơi có số lượng loài động thực vật cao nhất trên Trái Đất. Có khoảng 2,5 triệu loại côn trùng, chẳng hạn như loài kiến lớn nhất thế giới. Có ít nhất 3,000 loại cá sống ở đó, và 1/5 tổng số loài chim trên thế giới.

Một số loài động vật ở Amazon rất nguy hiểm, chẳng hạn như anaconda, loài rắn lớn nhất trên thế giới.

Amazon rất quan trọng đối với Trái Đất. Nếu chúng ra mất Amazon, chúng ta sẽ mất một phần lớn sự sống trên Trái Đất.

A (trang 44 sgk Tiếng Anh 7): Scan the article. Where does the Amazon River begin and end? (Đọc nhanh bài đọc. Nơi sông Amazon bắt đầu và kết thực là ở đâu?)

Lời giải:

The Amazon River begins in the Andes Mountain in Peru and ends in Atlantic Ocean.

Hướng dẫn dịch:

Sông Amazon bắt đầu ở núi Andes, Peru và kết thực ở Đại Tây Dương

B (trang 44 sgk Tiếng Anh 7): Scan the article. Find two examples of why the Amazon is “extreme”(Đọc nhanh bài đọc. Tìm hai ví dụ tại sao lại nói Amazon khắc nghiệt)

– It is the largest river in the world. It is also the second longest. Most of the Amazon’s water comes from rain. During the rainy season parts of the river are 190 kilometers wide.

– Some of the Amazon’s animals are dangerous, such as the anaconda, the largest snake in the world.

Hướng dẫn dịch:

– Là con sông lớn nhất thế giới. Nó cũng dài thứ hai. Phần lớn nước của Amazon đến từ mưa. Trong mùa mưa, các phần của sông rộng 190 km.

– Một số loại động vật ở Amazon rất nguy hiểm, chẳng hạn như anaconda, loài rắn lớn nhất trên thế giới.

C (trang 44 sgk Tiếng Anh 7): Talk with a partner. Do you thinh the Amazon is important to us. Why? (Nói chuyện với bạn cùng nhóm. Bạn có nghĩ Amazon quan trọng với chúng ta hay không? Tại sao?)

Yes, I think Amazon is important to us because The Amazon rain forest is home to the highest number of plant and animal species on Earth. There are around 2.5 millions kind of insects, such as the world’s largest ant, At least, 3,000 kinds of fish live there, and one-fifth of all the bird species in the world. If we lose the Amazon, we will lose a big part of life on Earth.

Hướng dẫn dịch:

Có, tớ nghĩ Amazon quan trọng đối với chúng ta vì Rừng mưa Amazon là nơi có số lượng loại động thực vật cao nhất trên Trái đất. Có khoảng 2.5 triệu loại côn trùng, chẳng hạn như loài kiến lớn nhất thế giới. Có ít nhất 3.000 loại cá sống ở đó, và 1/5 tổng số loại chim trên thế giới. Nếu chúng ta mất Amazon, chúng ta sẽ mất một phần lớn sự sống trên Trái đất.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Explore English hay khác:

Preview (trang 39)

Language focus (trang 40, 41)

The real world (trang 42)

Pronunciation (trang 43)

Communication (trang 43)

Comprehesion (trang 46)

Writing (trang 46)

Worksheet (trang 142)

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 7 Explore English

Rate this post


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button