Học TậpLớp 7Tiếng Anh 7 Global Success KNTT

Tiếng Anh 7 Unit 6 A closer look 1 trang 62 – Global Success Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 7 Unit 6 A closer look 1 trang 62 – Kết nối tri thức

1 (trang 62 SGK Tiếng Anh 7): Match the words in columns A and B to form phrases. Then say them aloud (Nối các từ trong cột A và B để tạo thành các cụm từ. Sau đó nói to)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 6 A closer look 1 trang 62 – Global Success Kết nối tri thức

Tiếng Anh 7 Unit 6 A closer look 1 (ảnh 1)

Đáp án:

1. d

2. c

3. b

4. e

5. a

Hướng dẫn dịch:

1. entrance examination = kiểm tra đầu vào

2. school facilities = cơ sở vật chất trường học

3. outdoor activities = hoạt động ngoài trời

4. midterm test = kiểm tra giữa kỳ

5. gifted students = học sinh năng khiếu

2 (trang 62 SGK Tiếng Anh 7): Complete the sentences with the phrases in 1. (Hoàn thành các câu với các cụm từ trong 1.)

1. Binh Minh Lower Secondary School is for … in the city.

2. Our … usually covers the first three units.

3. Students in my school take part in many … during the school year.

4. Our school has a lot of modern …

5. In order to study at Quoc Hoc – Hue, you have to pass a(n) …

Đáp án:

1. gifted students

2. midterm test

3. outdoor activities

4. school facilities

5. entrance examination

 

Hướng dẫn dịch:

1. Trường THCS Bình Minh dành cho học sinh năng khiếu TP.

2. Bài kiểm tra giữa kỳ của chúng tôi thường bao gồm ba đơn vị đầu tiên.

3. Học sinh trường tôi tham gia nhiều hoạt động ngoài trời trong năm học.

4. Trường chúng tôi có rất nhiều cơ sở vật chất trường học hiện đại.

5. Để được vào học tại Quốc Học – Huế, bạn phải thi đầu vào.

3 (trang 62 SGK Tiếng Anh 7): Work in pairs. Answer the questions about your school. (Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi về trường học của bạn.)

1. Can you name some gifted students in your school?

2. When does the first-term test take place?

3. Do you have to take an entrance examination to study at your school?

4. What kind of facilities does your school have?

5. What types of outdoor activities do you like to take part in?

Gợi ý:

1. Thu Giang, Phuong Linh, Tram Anh …

2. It usually takes place in September.

3. No, I don’t.

4. My school has a computer room and a school library.

5. I like playing basketball.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có thể kể tên một số học sinh năng khiếu trong trường của bạn?

– Thu Giang, Phương Linh, Trâm Anh.

2. Khi nào thì có bài kiểm tra đầu kỳ học?

– Nó thường diễn ra vào tháng chín.

3. Bạn có phải thi đầu vào để được học tại trường của mình không?

– Không, tôi không.

4. Trường học của bạn có những loại cơ sở vật chất nào?

– Trường tôi có một phòng máy tính và một thư viện trường.

5. Bạn thích tham gia những hoạt động ngoài trời nào?

– Tôi thích chơi bóng rổ.

4 (trang 62 SGK Tiếng Anh 7): Listen and repeat the words. What letters can we use to make the /dʒ/ sound? (Lắng nghe và lặp lại các từ. Chúng ta có thể sử dụng những chữ cái nào để tạo âm /dʒ/ ?)

Tiếng Anh 7 Unit 6 A closer look 1 (ảnh 2)

Đáp án: j, g

5 (trang 62 SGK Tiếng Anh 7): Listen and repeat the chant. Pay attention to the sounds /tʃ/ and /dʒ/ (Nghe và lặp lại bài thánh ca. Chú ý đến âm /tʃ/ và /dʒ/)

Orange juice, orange juice,

Who likes orange juice?

Children do, children do.

Children like orange juice.

Chicken chop, chicken chop,

Who likes chicken chop?

John does, John does.

John likes chicken chop.

Hướng dẫn dịch:

Nước cam, nước cam,

Ai thích nước cam?

Trẻ em, trẻ em.

Trẻ em thích nước cam.

Gà chặt, gà chặt,

Ai thích gà chặt?

John, John.

John thích gà chặt.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Kết nối tri thức hay khác:

Getting Started (trang 60,61 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read…2.Read the conversation again…

A closer look 2 (trang 63,64 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences…2. Work in pairs…

Communication (trang 64,65 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the conversation…2. Work in pairs…

Skills 1 (trang 66 Tiếng Anh lớp 7): 1. Look at the pictures and answer…2. Read the passage and answer…

Skills 2 (trang 67 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs. Look at the pictures…2. Listen to an interview between a…

Looking back (trang 68 Tiếng Anh lớp 7): 1. Find the words and phrases…2. Complete the sentences with…

Project (trang 69 Tiếng Anh lớp 7): 1. Search for a school you would… 2. Look at the table and tell the…

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 7 Global Success KNTT

5/5 - (16 bình chọn)


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button