Lưu trữ thẻ: Toán 6 Chân trời sáng tạo Bài 13: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

Bài 5 trang 44 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Chị Hòa có một số bông sen. Nếu chị bó thành các bó gồm 3 bông, 5 bông hay 7 bông thì đều […]

Bài 4 trang 44 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Bài 4 trang 44 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 13: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất Bài 4 trang 44 Toán lớp 6 […]

Bài 3 trang 43 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Bài 3 trang 43 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 13: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất Bài 3 trang 43 Toán lớp 6 […]

Bài 2 trang 43 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 13: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất Bài 2 trang 43 Toán lớp 6 […]

Bài 1 trang 43 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 13: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất Bài 1 trang 43 Toán lớp 6 […]

Thực hành 6 trang 43 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Thực hành 6 trang 43 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 13: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất Thực hành 6 trang 43 Toán lớp […]

Thực hành 5 trang 42 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Tìm BCNN(2, 5, 9); BCNN(10, 15, 30). Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 13: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất […]

Thực hành 4 trang 42 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Tìm BCNN(24, 30); BCNN(3, 7, 8); BCNN(12, 16, 48). Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 13: Bội chung. Bội chung […]

Thực hành 3 trang 42 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Viết tập hợp BC(4, 7), từ đó chỉ ra BCNN(4, 7). Hai số 4 và 7 có là hai số nguyên tố cùng […]

Thực hành 2 trang 41 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 13: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất Thực hành 2 trang 41 Toán lớp […]