Tin học 7 Chân trời sáng tạo

Tin học 7 Bài 1 Chân trời sáng tạo: Thiết bị vào và thiết bị ra | Giải Tin học lớp 7

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Tin học 7 Bài 2 Chân trời sáng tạo: Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng | Giải Tin học lớp 7

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Tin học 7 Bài 3 Chân trời sáng tạo: Thực hành thao tác với tệp và thư mục | Giải Tin học lớp 7

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Tin học 7 Bài 4 Chân trời sáng tạo: Phân loại tệp và bảo vệ dữ liệu trong máy tính | Giải Tin học lớp 7

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Tin học 7 Bài 5 Chân trời sáng tạo: Mạng xã hội | Giải Tin học lớp 7

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Tin học 7 Bài 6 Chân trời sáng tạo: Văn hóa ứng xử qua phương tiện truyền thông số | Giải Tin học lớp 7

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Tin học 7 Bài 7 Chân trời sáng tạo: Phần mềm bảng tính | Giải Tin học lớp 7

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Tin học 7 Bài 8 Chân trời sáng tạo: Sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức | Giải Tin học lớp 7

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Tin học 7 Bài 9 Chân trời sáng tạo: Định dạng trang tính, chèn thêm và xóa hàng, cột | Giải Tin học lớp 7

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Tin học 7 Bài 10 Chân trời sáng tạo: Sử dụng hàm để tính toán | Giải Tin học lớp 7

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »
Back to top button