Hoạt động trải nghiệm 7 Cánh Diều

HĐTN 7 Cánh diều Tự hào trường em trang 8, 9

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

HĐTN 7 Cánh diều Giữ gìn trường lớp gọn gàng sạch đẹp trang 10, 11

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

HĐTN 7 Cánh diều Hoà đồng và hợp tác với các bạn trang 12, 13, 14, 15

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

HĐTN 7 Cánh diều Khám phá bản thân trang 19, 20, 21

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

HĐTN 7 Cánh diều Nhận biết khả năng kiểm soát cám xúc của bản thân trang 22, 23

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

HĐTN 7 Cánh diều Phát triển mối quan hệ với thầy cô trang 27, 28

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

HĐTN 7 Cánh diều Hợp tác với thầy cô trang 29, 30, 31, 32

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

HĐTN 7 Cánh diều Tham gia hoạt động thiện nguyện, nhân đạo trang 36, 37

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

HĐTN 7 Cánh diều Văn hoá ứng xử trong hoạt động cộng đồng trang 38, 39

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

HĐTN 7 Cánh diều Tự hào truyền thống quê hương trang 40, 41

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »
Back to top button