Hoạt động trải nghiệm 7 CTST

HĐTN 7 Chủ đề 1 Chân trời sáng tạo: Rèn luyện thói quen

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

HĐTN 7 Chủ đề 2 Chân trời sáng tạo: Rèn luyện sự kiên trì và chăm chỉ

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

HĐTN 7 Chủ đề 3 Chân trời sáng tạo: Hợp tác thực hiện nhiệm vụ chung

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

HĐTN 7 Chủ đề 4 Chân trời sáng tạo: Chia sẻ trách nhiệm trong gia đình

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

HĐTN 7 Chủ đề 5 Chân trời sáng tạo: Chi tiêu có kế hoạch

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

HĐTN 7 Chủ đề 6 Chân trời sáng tạo: Sống hòa hợp trong cộng đồng

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

HĐTN 7 Chủ đề 7 Chân trời sáng tạo: Góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

HĐTN 7 Chủ đề 8 Chân trời sáng tạo: Tìm hiểu các nghề ở địa phương

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

HĐTN 7 Chủ đề 9 Chân trời sáng tạo: Tìm hiểu phẩm chất và năng lực cần có ở người lao động

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

HĐTN 7 Chân trời sáng tạo Tạm biệt lớp 7

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »
Back to top button