Công nghệ 10 Cánh Diều

Công nghệ 10 Bài 1 Cánh diều: Trồng trọt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0 | Soạn Công nghệ 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Công nghệ 10 Bài 2 Cánh diều Phân loại cây trồng | Soạn Công nghệ 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Công nghệ 10 Bài 3 Cánh diều: Mối quan hệ giữa cây trồng và các yếu tố chính trong trồng trọt | Soạn Công nghệ 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Công nghệ 10 Ôn tập chủ đề 1 Cánh diều: Giới thiệu chung về trồng trọt | Soạn Công nghệ 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Công nghệ 10 Bài 4 Cánh diều: Thành phần và tính chất của đất trồng | Soạn Công nghệ 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Công nghệ 10 Bài 5 Cánh diều: Biện pháp cải tạo, sử dụng và bảo vệ đất trồng | Soạn Công nghệ 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Công nghệ 10 Bài 6 Cánh diều: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất một số giá thể trồng cây | Soạn Công nghệ 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Công nghệ 10 Ôn tập chủ đề 2 Cánh diều: Đất trồng | Soạn Công nghệ 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Công nghệ 10 Bài 7 Cánh diều: Một số loại phân bón thường dùng trong trồng trọt | Soạn Công nghệ 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »

Công nghệ 10 Bài 8 Cánh diều: Ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất phân bón | Soạn Công nghệ 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ…

Xem thêm »
Back to top button