Lưu trữ thẻ: Toán 6 Kết nối tri thức Bài 1: Tập hợp

Toán lớp 6 Luyện tập chung trang 21 (Kết nối tri thức)

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. THCS Bình Chánh biên soạn và sưu tầm với giải bài tập Toán lớp 6 Luyện tập chung trang 21 Kết nối tri […]

Toán 6 Kết nối tri thức Bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. THCS Bình Chánh biên soạn và sưu tầm với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 5: Phép nhân và phép chia số […]

Toán 6 Kết nối tri thức Bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. THCS Bình Chánh biên soạn và sưu tầm với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 4: Phép cộng và phép trừ số […]

Toán 6 Kết nối tri thức Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. THCS Bình Chánh biên soạn và sưu tầm với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các […]

Toán 6 Kết nối tri thức Bài 2: Cách ghi số tự nhiên

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. THCS Bình Chánh biên soạn và sưu tầm với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 2: Cách ghi số tự nhiên sách […]

Hệ Mặt trời gồm có Mặt Trời ở trung tâm và 8 thiên thể quay quanh Mặt Trời

Bài 1.5 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán lớp 6 Bài 1: Tập hợp Bài 1.5 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với […]

Bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng, hãy viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán lớp 6 Bài 1: Tập hợp Bài 1.4 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với […]

Bằng cách liệt kê các phần tử, hãy viết các tập hợp sau: Tập hợp K các số

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán lớp 6 Bài 1: Tập hợp Bài 1.3 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với […]

Cho tập hợp U = {x ∈ ¥ | x chia hết cho 3}. Trong các số 3; 5; 6; 0; 7

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán lớp 6 Bài 1: Tập hợp Bài 1.2 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với […]

Cho hai tập hợp: A = {a; b; c; x; y} và B = {b; d; y; t; u; v}

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán lớp 6 Bài 1: Tập hợp Bài 1.1 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1s:Cho hai tập hợp: A = {a; […]