Tài liệu & Biểu mẫu

Báo cáo kiểm điểm Chi ủy, Chi bộ mới nhất 2023

Báo cáo kiểm điểm Chi ủy, Chi bộ là biểu mẫu thường được sử dụng vào cuối năm của tập thể chi bộ, nhằm phản ánh kết quả đã đạt được, ưu nhược điểm khi thực hiện những công việc được giao trong năm vừa qua. Từ đó đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục những nhược điểm đó trong những năm tiếp theo.

Mẫu báo cáo kiểm điểm Chi ủy, Chi bộ mới nhất hiện nay được thực hiện theo mẫu 01-HD KĐ.ĐG tại Hướng dẫn 21-HD/BTCTW do Ban Tổ chức Trung ương quy định. Vậy dưới đây là mẫu báo cáo kèm theo cách điền chi tiết nhất mời các bạn cùng theo dõi. Bên cạnh đó các đảng viên xem thêm mẫu bản kiểm điểm dành riêng cho giáo viên, quân đội, tổng phụ trách, bí thư chi bộ….

Mục lục

Báo cáo kiểm điểm Chi ủy, Chi bộ – Mẫu 01-HD KĐ.ĐG

Mẫu 01-HD KĐ.ĐG 2023

Bạn đang xem: Báo cáo kiểm điểm Chi ủy, Chi bộ mới nhất 2023

ĐẢNG BỘ ….

(Tập thể kiểm điểm)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

…., ngày… tháng…. năm…..

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ

Năm…

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương (cơ quan, đơn vị); tập thể …….. kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện quy chế làm việc.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong nghị quyết đại hội, kế hoạch, chương trình công tác năm được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

3. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; trách nhiệm nêu gương; trách nhiệm giải trình; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

4. Trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

– Hạn chế, khuyết điểm.

– Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Trách nhiệm của tập thể, cá nhân

Về những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; quản lý đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo; các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kết quả xử lý sai phạm đối với tập thể, cá nhân…

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Đề nghị xếp loại mức chất lượng:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

T/M TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Cách viết báo cáo kiểm điểm Chi ủy, Chi bộ

Mẫu số 1

ĐẢNG BỘ XÃ ………..
CHI BỘ TRƯỜNG ……….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……., ngày…tháng…năm….

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA CẤP ỦY CHI BỘ

Nhiệm kỳ 20…… – 20……

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và Thực hiện sự chỉ đạo của BTV Đảng ủy xã ………………. về việc chỉ đạo Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 20…… – 20……;

Thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ Trường Mầm non ………………. nhiệm kỳ 20……-20……;

Căn cứ quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban chi ủy nhiệm kỳ 20…… – 20……. Ban chi ủy xin được kiểm điểm trước Đại hội như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:

Chi bộ Trường Mn ………………. luôn luôn được sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm sâu sát của Đảng ủy – HĐND – UBND xã ………………..

Ban chi ủy có kế hoạch làm việc cụ thể, nhiệt tình, trách nhiệm. Các đồng chí đảng viên trong chi bộ phần lớn đều năng động, sáng tạo, nhiệt tình trong công tác và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

Chi bộ nhiều năm liền đạt chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, luôn đoàn kết thống nhất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu Nghị quyết đại hội đề ra.

2. Khó khăn:

Trong nhiệm kỳ, do đặc thù công việc, các đ/c đảng viên đa số là giáo viên đứng lớp, trường thiếu giáo viên nên việc tiếp thu nghị quyết do đảng ủy xã mở rộng còn hạn chế

II. ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BCY TRONG NHIỆM KỲ QUA.

1. Ưu điểm:

a. Về công tác tổ chức:

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 20…… – 20…… đã bầu ra Ban chi uỷ gồm 3 đồng chí. Ngay sau khi Đại hội, Ban chi ủyđã họp phiên thứ nhất để phân công nhiệm vụ cho Bí thư, Phó bí thư, cán bộ làm công tác kiểm tra, xây dựng Quy chế làm việc của Ban chi ủy theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, xây dựng lề lối làm việc, mối quan hệ công tác giữa Ban chi ủy với các tổ chức trong chi bộ, quy định rõ chế độ, thời gian sinh hoạt của cấp uỷ và chi bộ.

Ban chi ủy duy trì chế độ họp thường kỳ mỗi tháng một lần, khi cần, Ban chi ủy họp bất thường. Nội dung các phiên họp được chuẩn bị chu đáo, đúng quy trình, được Ban chi ủy thảo luận dân chủ nên mọi Nghị quyết của Ban chi ủy được Chi bộ chấp hành thống nhất cao. Ban chi ủy cũng đã xác định rõ chức năng nhiệm vụ của từng đồng chí chi uỷ viên, phân công nhiệm vụ của các đồng chí Ban chi ủy nhằm đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện trong từng lĩnh vực hoạt động tại đơn vị nhà trường.

b. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy:

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tập trung thống nhất của cấp ủy, Đảng viên trong chi bộ và giáo viên Trường MN ………………. đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn và thử thách, đã đạt được nhiều thành tích trên tất cả các mặt hoạt động học tập, công tác.; Các tổ chức khác trong nhà trường đều đạt danh hiệu tiên tiến, xuất sắc, Nhà trường đạt danh hiệu cơ quan văn hóa ,chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tình hình an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các tệ nạn xã hội không xuất hiện trong nhà trường. Tăng cường sự đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Chăm lo đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên và các đoàn thể để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình giai đoạn mới.

c. Về phẩm chất chính trị và năng lực của Ban chi ủy:

– Về Phẩm chất chính trị

Các đồng chí trong Ban chi ủy đều có lập trường, tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, các đồng chí luôn giữ được phẩm chất, đạo đức tốt có lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị. Bản thân và gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Nội bộ Ban chi ủy luôn có sự thống nhất cao, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn, bảo đảm tính xây dựng.

– Về năng lực

Trong Ban chi ủy nhiệm kỳ 20…… – 20……, các đồng chí đều có tinh thần trách nhiệm cao với công việc được giao, nhiệt tình, tận tuỵ với công việc, có năng lực thực tiễn trong điều hành, quản lý trên các lĩnh vực. Do được bố trí phân công một cách hợp lý, phù hợp với khả năng và năng lực thực tiễn của từng đồng chí trong Ban chi ủy nên trong nhiệm kỳ qua năng lực lực lãnh đạo của Ban chi ủy được phát huy khá tốt. Do đó, có thể nói Ban chi ủy đã lãnh đạo chi bộ và tập thể sư phạm nhà trường phấn đấu hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 20…… – 20…… đề ra.

– Về phong cách lãnh đạo

Các đồng chí trong Ban chi ủy đều có tác phong, phong cách làm việc nghiêm túc, sâu sát, sống hoà mình với quần chúng, được đồng nghiệp và nhân dân tín nhiệm.

d. Công tác tổ chức cán bộ:

Công tác tổ chức cán bộ được Ban chi ủy thường xuyên quan tâm và thực hiện một cách dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy hoạch đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong từng năm học. Chú trọng việc xây dựng, bồi dưỡng nguồn nhân sự tổ khối trưởng, giáo viên cốt cán làm nòng cốt trong các phong trào hoạt động và công tác chuyên môn của nhà trường. Xây dựng quy hoạch CBQL giai đoạn 20……-20…… theo đúng hướng dẫn của cấp trên. 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên đều thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh”.

e. Nguyên nhân đạt được kết quả trên là:

Trong nhiệm kỳ 20……-20……, chi bộ đã đạt được những kết quả trên là do có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, song những nguyên nhân cơ bản là:

– Do có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ – HĐND – UBND, sự phối hợp của các ban, ngành đoàn thể của xã ………………..

– Ban chi ủy luôn có sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, năng động, sáng tạo trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Chính trị của Chi bộ.

– Phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng, kịp thời quán triệt sâu sắc đường lối đổi mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, Đảng viên và giáo viên để tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Xây dựng thành chương trình hành động cụ thể, trên cơ sở vận dụng đúng đắn Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào tình hình hoàn cảnh thực tiễn của nhà trường.

– Tranh thủ được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, ngành Giáo dục & Đào tạo để huy động các nguồn lực, tập trung việc xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học.

– Thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trường học ngày càng vững mạnh. Chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ, tăng cường sự đoàn kết và mở rộng dân chủ, không ngừng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của chi bộ.

2. Khuyết điểm:

Trong nhiệm kỳ qua Ban chi ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những khuyết điểm, tồn tại đã nêu trong báo cáo kiểm điểm trong nhiệm kỳ, cho đến nay hầu hết các khuyết điểm, tồn tại cơ bản đã được sửa chữa, khắc phục tốt. Thể hiện đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu so với Nghị quyết. Tuy nhiên còn một số khuyết điểm cần được quan tâm sửa chữa khắc phục đó là:

– Do đặc thù công việc nên nội dung tổ chức sinh hoạt chi bộ đôi khi còn chưa phong phú.

– Một bộ phận đảng viên, giáo viên còn chưa thật sự tích cực, năng động trong công tác, chưa phát huy vai trò tiên phong của mình nên kết quả đạt được chưa cao.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Nhiệm kỳ 20…… – 20…… tuy còn có một số khó khăn ít nhiều ảnh hường đến công tác, song nhìn nhận một cách khách quan và nghiêm túc kiểm điểm, tập thể Ban chi ủy và từng đồng chí đảng viên trong chi bộ Trường Mn ………………. đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trên đây là một số ưu, khuyết điểm của Ban chi ủy nhiệm kỳ 20…… – 20…… tự kiểm điểm báo cáo trước Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 20…… – 20……. Rất mong được sự tham gia đóng góp ý kiến của Đại hội với tinh thần thẳng thắn, trung thực, đoàn kết và mang tính chất xây dựng làm cơ sở để Ban chi ủy khóa mới phát huy những mặt mạnh, khắc phục tồn tại để lãnh đạo, chỉ đạo góp phần đưa chi bộ Trường Mn ………………. phát triển toàn diện vững mạnh hơn trong nhiệm kỳ mới./.

TM.BAN CHI ỦY

P.BÍ THƯ

Mẫu số 2

ĐẢNG BỘ XÃ ………..
CHI BỘ TRƯỜNG ……….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……., ngày…tháng…năm….

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM NĂM 20….
CỦA CHI UỶ CHI BỘ TRƯỜNG ……

Thực hiện kế hoạch số ……….., ngày ………… của Ban thường vụ Đảng ủy xã ………. v/v “ Tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 20….”.

Tập thể chi ủy- chi bộ Trường ………. báo cáo kiểm điểm với những nội dung cụ thể sau:

Trong năm 20…. chi ủy có những thuận lợi cơ bản là:

– Sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên trực tiếp của BTV, BCH Đảng bộ xã …….. Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường hoạt động tích cực, thực hiện tốt sự lãnh đạo của chi bộ.

– Cán bộ công chức, viên chức trong trường nhận thức đúng và chấp hành tốt đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng

– Đảng viên trong chi bộ đa số phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình.

Khó khăn:

– Việc bố trí thời gian hội họp chi uỷ, chi bộ không ổn định do yêu cầu của công tác chuyên môn.

Với đặc điểm trên chi uỷ chi bộ tự kiểm điểm các mặt công tác năm 20…. như sau:

I. Kết quả hoạt động của Chi uỷ năm 20….:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị:

a) Ưu điểm:

– Tổ chức quán triệt kịp thời những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo cơ bản các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; của ngành cấp trên cho lãnh đạo chính quyền, BCH các đoàn thể, đảng viên và CBVC. Qua đó đề ra các chương trình, Nghị quyết cụ thể trong từng lĩnh vực sát hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tế của nhà trường.

– Duy trì tốt các cuộc họp của chi ủy, chi bộ đề ra các Nghị quyết cụ thể để lãnh đạo mọi mặt công tác của nhà trường.

– Xác định dạy và học là nhiệm vụ trọng tâm, chi uỷ luôn có những đề xuất chỉ đạo kịp thời để giữ vững nề nếp, chất lượng và những thành tích đã đạt được. Quy chế chuyên môn, nề nếp dạy học được đảm bảo; hoạt động dạy học thêm được chấn chỉnh; HĐGDNGLL được triển khai thực hiện tốt.

– Công tác vận động quần chúng được xác định là nhiệm vụ quan trọng của hệ thống chính trị, luôn được coi trọng và thực hiện tốt các quan điểm của Đảng.

b) Khuyết điểm:

– Các giải pháp chỉ đạo cụ thể để khắc phục các tồn tại của nhà trường như: công tác giáo dục đạo đức học sinh, công tác bảo quản, bảo vệ cơ sở vật chất… có tiến bộ, Tuy nhiên công tác giáo dục đạo đức học sinh còn nhiều hạn chế, chưa có sự phối hợp tốt của phụ huynh học sinh.

2. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ

a) Ưu điểm:

– Xây dựng được quy chế làm việc và tổ chức thực hiện. Các vấn đề lãnh đạo, chỉ đạo được bàn bạc trong tập thể, phát huy dân chủ tập hợp được trí tuệ của chi bộ.

– Thực hiện nghiêm các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Thường xuyên thực hiện phê bình, tự phê bình trong chi uỷ, chi bộ. Qua kiểm điểm đánh giá kết quả công việc được phân công, góp ý để đảng viên khắc phục tồn tại và phát huy các mặt mạnh.

– Lãnh đạo tốt công tác phối hợp giữa Ban giám hiện với các đoàn thể trong nhà trường. Lãnh đạo một tập thể sư phạm đoàn kết, có quyết tâm cao trong xây dựng nhà trường.

– Các chi uỷ viên luôn giữ quan điểm lập trường cách mạng, kiên định theo mục tiêu lý tưởng của Đảng, vững tin vào đường lối đổi mới. Trong đạo đức lối sống luôn giữ được trong sạch lành mạnh, gần gũi gắn bó với quần chúng; có tinh thần trách nhiệm cao; ý thức tổ chức kỷ luật tốt.

b) Khuyết điểm:

– Công tác kiểm tra thực hiện Nghị quyết còn chậm, chưa chặt chẽ.

– Thực hiện sinh hoạt định kỳ của chi bộ có tháng còn chậm. Việc thực hiện quy chế làm việc giữa chi uỷ với các tổ chức, đoàn thể nhà trường chưa thường xuyên.

3. Nguyên nhân của những tồn tại, khuyết điểm:

– Cấp ủy chi bộ kiêm nhiệm nhiều việc nên đôi lúc trong chỉ đạo toàn diện một số mảng việc chưa kịp thời.

4. Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa khuyết điểm theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và những vấn đề mới phát sinh:

4.1 Về phát huy ưu điểm:

4.1.1. Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên:

– Chi ủy lãnh đạo đảng viên Chi bộ luôn kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng viên trong chi bộ chưa có biểu hiện phai nhạt lý tưởng, không mơ hồ, mất phương hướng, quan điểm lệch lạc trong phát ngôn và hành động của mình.

– Thường xuyên theo dõi, nhắc nhở, tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên tham gia học tập chính trị do Huyện ủy, Ngành giáo dục, Đảng ủy tổ chức, phổ biến thông tin nội bộ trong sinh hoạt Chi bộ để đảng viên nắm bắt kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Quán triệt thực hiện tốt Điều lệ Đảng và Nghị quyết các cấp, Chi bộ luôn lấy nội dung này làm trọng tâm, nền tảng trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách;

– Chi bộ quán triệt nghiêm túc những điều đảng viên không được làm trong toàn Chi bộ. Theo dõi, kiểm tra, gắn chặt với công tác tự phê bình và phê bình hàng tháng để mỗi đảng viên thường xuyên soi rọi lại mình; từ đó mỗi đảng viên tự điều chỉnh mình, để phòng tránh sự tha hóa, biến chất. Chi ủy phân công mỗi tổ chuyên môn có một đảng viên chuyên trách để nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng của từng đồng chí đảng viên, kịp thời phản ánh về chi ủy khi có những biểu hiện bất thường xảy ra;

– Chi ủy đã triển khai và quán triệt nghiêm túc cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Chi bộ và trong cả Hội đồng sư phạm. Tất cả đảng viên đều đăng ký nội dung phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, nhất là về thực hành tiết kiệm và sửa đổi lề lối làm việc.

– Tập thể Chi ủy luôn là một khối đoàn kết, thống nhất, nói và làm theo Nghị quyết, công tác tự phê bình và phê bình luôn được quan tâm thực hiện, kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện sai trái, tiêu cực trong nội bộ.

– Trong năm qua, trong Chi bộ không có những sai sót, khuyết điểm nổi cộm; không có những vụ việc tham nhũng, tiêu cực mà dư luận phải lên án; không có cán bộ, đảng viên nào suy thoái về đạo đức, lối sống.

4.1.2. Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế:

– Chi ủy đã lãnh đạo thực hiện khá tốt công tác tổ chức cán bộ, trong qui hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, phân công, luôn lấy ý kiến tập thể để có quyết định chính xác, không chủ quan, tùy tiện;

– Các chủ trương của Trung ương về công tác xây dựng đội ngũ được Chi ủy kịp thời triển khai đến từng cán bộ, đảng viên, tổ chức thực hiện nghiêm túc thông qua việc cụ thể hóa các nội dung cần thực hiện trong Nghị quyết Chi bộ, có kiểm tra, đánh giá cụ thể;

– Việc đánh giá, qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức đảm bảo đúng qui trình, hướng dẫn của cấp trên, không để tình cảm riêng tư tác động, chi phối đến chất lượng công tác này;

– Đội ngũ cán bộ quản lý cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc; có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn và về lý luận chính trị.

– Công tác bồi dưỡng, nâng chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên được quan tâm đúng mức nên có những chuyển biến tích cực.

4.1.3. Về xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan :

– Mỗi cá nhân được phân công luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” thông qua việc mỗi đồng chí trong chi uỷ, mỗi đảng viên, cán bộ công chức đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng ngay từ đầu năm.

– Bí thư chi bộ, các chi ủy viên luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác cán bộ, việc tổ chức các hoạt động giảng dạy, giáo dục của nhà trường, việc thực thi trách nhiệm và quyền hạn luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan, trách nhiệm của tập thể chi ủy luôn được xác định đúng tầm với nhiệm vụ, không đùn đẩy, thoái thác cho tập thể, cho cơ quan;

– Phân công trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn rõ ràng, không có tình trạng độc đoán, gia trưởng, chồng chéo, bỏ sót dẫn đến “lấn sân” buông lỏng hay quyết định không đúng thẩm quyền;

– Tập thể Chi ủy, Chi bộ là một khối đoàn kết, thống nhất từ ý chí đến hành động, quan hệ giữa chi bộ và cơ quan đảm bảo tính nhất quán cao, từ đó, trong nội bộ không xảy ra các vụ việc tiêu cực, tham nhũng để dư luận dị nghị;

– Trong sinh hoạt Đảng luôn đảm bảo tính dân chủ nhưng thật sự tập trung, trong đánh giá, qui hoạch, bố trí, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật, thực thi chính sách cán bộ đảm bảo qui trình, hướng dẫn của cấp trên đề ra.

– Công khai, minh bạch, dân chủ, không vị nể trong công tác thi đua khen thưởng.

4.2 Về khắc phục khuyết điểm:

– Công tác tự phê bình và phê bình đã được quan tâm hơn trước.

– Đã khắc phục việc tổ chức sinh hoạt định kỳ của chi ủy, chi bộ. Thường xuyên tổ chức họp, hội ý trong chi ủy.

– Công tác kiểm tra nhiệm vụ của từng cá nhân có đề ra, phân công cụ thể nhưng tổ chức thực hiện chưa kịp thời theo kế hoạch.

– Xây dựng nội dung sinh hoạt Chi bộ cụ thể, đúng qui trình nhưng còn nặng về công tác chuyên môn và chưa tổ chức được sinh hoạt chuyên đề.

II. Phương hướng và giải pháp nâng cao hoạt động của chi ủy năm 20….:

– Xây dựng và ban hành quy chế hoạt động đầy đủ, cụ thể, định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng chi ủy viên. Căn cứ vào kết quả thực hiện để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm.

– Tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo đúng hướng dẫn Số 09-HD/BTCTW

– Có quy chế để các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường tham gia góp ý xây dựng chi ủy, chi bộ và từng đảng viên

Trên đây là báo cáo kiểm điểm của Chi ủy chi bộ năm 20…. trình bày trước Chi bộ, đề nghị các đảng viên trong Chi bộ tham gia góp ý.

Nơi nhận:
Đảng ủy xã ………..;
Chi ủy;
Đảng viên trong Chi bộ.
Lưu: Chi bộ.

T/M CHI ỦY CHI BỘ
BÍ THƯ

Mẫu số 3

ĐẢNG BỘ XÃ ……
CHI BỘ TRƯỜNG ….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ngày tháng năm 20…

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
Chi ủy năm 20….

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại chi ủy, Chi ủy Chi bộ trường …………….. xin kiểm điểm trước chi bộ như sau:

A. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, kết luận của cấp trên; XD và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể:

Ban Chi uỷ, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chương trình kế hoạch theo chủ trương, Nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên trong đơn vị. Đã tuyên truyền, triển khai tới 100% các đồng chí cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ và giáo viên, nhân viên trong đơn vị thực hiện nghiêm túc đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy địa phương và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của công dân tại nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW.

100% Đảng viên trong Chi bộ đều kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đã tích cực tuyên truyền, vận động người thân và gia đình, nhân dân chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

100% cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên trong đơn vị đều có tinh thần học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác. Luôn phát huy tính gương mẫu của người Đảng viên, thực hiện nghiêm túc Quy chế chuyên môn của trường, của ngành, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học ………..-…………….. và năm học …………….. – ………. Luôn có tinh thần đoàn kết tương thân tương ái hỗ trợ giúp đỡ nhau về mọi mặt, thăm hỏi động viên kịp thời.

Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, thống nhất cao trong mọi hoạt động; tham gia đầy đủ các hoạt động chính trị, xã hội ở địa phương; thực hiện tốt chế độ công khai, dân chủ trong nhà trường, theo tinh thần cuộc vận động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” và “Trung thành – Sáng tạo – Tận tụy – Gương mẫu”. Luôn nêu cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Chi bộ, các đồng chí Đảng viên gương mẫu trong công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn. Có ý thức đấu tranh chống tham nhũng, tham ô lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Luôn gương mẫu đi đầu trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

100% cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên trong Chi bộ và Nhà trường thực hiện nghiêm túc những điều cấm Đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của đơn vị trong năm; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt:

Ban chỉ ủy và lãnh đạo nhà trường luôn chú trọng xây dựng nhà trường vững mạnh, để phục vụ tốt sự nghiệp giáo dục tại địa phương. Thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, tích cực xây dựng môi trường học tập lấy học sinh làm trung tâm, tăng cường công tác xã hội hoá giáo dục. Chú ý công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, Đảng viên và GV, NV của trường, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Tạo mọi điều kiện cho Đảng viên, CB-GV-NV đi học các lớp chính trị, chuyên môn nâng cao trình độ, quản lý giáo dục.

Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nhà trường có môi trường sư phạm lành mạnh, có tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. Thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chính đáng của nhân dân.

* Kết quả dạy và học năm học…….. – ……… của trường:

– Tỉ lệ học sinh lớp …….. HTCTTH là……..đạt tỉ lệ 100%.

– Tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng là ……..em chiếm tỉ lệ 98 %.

– Cá phong trào thi đua trong giáo viên:

+ Tham gia thi giáo viên giỏi:Cấp trường ……..3/Đ/c ; …. giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

+ Tham gia hội thi viết SKKN: Cấp trường……đ/c,cấp huyện …… giải .

+ Tham gia hội thi làm ĐDDH: ……đ/c đạt giải cấp trường .…… đ/c đạt giải huyện

+ Tham gia hội thi giáo viên viết chữ đẹp: đạt giải cấp trường 10đ/c ,

+ Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục ………

+ …… tổ LĐTT,…… cá nhân LĐTT, …… cá nhân chiến sĩ thi đua cơ sở, 1 cá nhân đạt bằng khen UBND tỉnh.

3. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc:

Ban Chi uỷ ra Nghị quyết xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của Ban Chi uỷ, Quy chế hoạt động của Chi bộ. Tích cực đấu tranh chống tư tưởng bè phái cục bộ. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát tổ chức Đảng và Đảng viên chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tổ chức họp Chi bộ hàng tháng đúng thời gian quy định. Nội dung sinh hoạt Chi bộ đúng theo chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Đảng viên trong Chi bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng Đảng viên nhất là trong Ban Chi ủy.

Xây dựng và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của đơn vị, Quy chế dân chủ, tất cả mọi công việc đều thực hiện theo nguyên tắc công khai – dân chủ. Nội bộ đoàn kết, trong năm không có hiện tượng đơn thư khiếu nại, tố cáo của CB,GV,NV cũng như phụ huynh học sinh; Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát Đảng viên trong Chi bộ về việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ được giao

Lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên, GV, NV thực hiện đúng các quy định của Đảng và nhà nước; Tổ chức đánh giá, phân loại đúng thực trạng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ, viên chức hàng tháng, hàng kỳ và hàng năm, đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên, để bố trí sắp xếp các vị trí việc làm phù hợp với năng lực chuyên môn từng đối tượng. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức lối sống tốt, có trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy và năng lực sử dụng CNTT, đáp ứng với nhu cầu của xã hội hiện

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, chuẩn hoá, bồi dưỡng điều động luân chuyển và sử dụng cán bộ, Đảng viên, GV, NV trong đơn vị. Hàng năm lãnh đạo nhà trường đều kiến nghị với với cấp có thẩm quyền để đề cử giáo viên tham dự các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn, lí luận chính trị. Trong năm …………….. nhà trường đã có cử 01 đồng chí học lớp trung cấp lý luận chính trị.

Trong công tác, sinh hoạt và tổ chức các hoạt động của đơn vị luôn được chú trọng và đề cao về việc xây dựng tập thể đoàn kết, thân ái, phát huy tính sáng tạo, chủ động công tác ở mỗi Đảng viên, CB,GV,NV trong đơn vị, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ.

4. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí:

Chi bộ và nhà trường luôn xác định phải kiên quyết đấu tranh “Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ là công việc cấp bách và phải được tiến hành thường xuyên trong Chi bộ, trong nhà trường, các tổ chức đoàn thể của trường và mỗi cán bộ, Đảng viên.

Thực hiện tốt việc học tập và xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm …………….. trong Đảng viên và quần chúng, thực hiện đăng ký thi đua với chủ đề “Nâng cao chất lượng dạy và học”

100% Đảng viên và quần chúng trong đơn vị nộp đăng ký thi đua trên cơ sở nhận thức, tự đánh giá ưu khuyết điểm và đăng ký phấn đấu rèn luyện từng mặt cụ thể “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Tổ chức báo cáo chuyên đề học tập và thi đua, kết hợp với sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, để đánh giá kết quả phấn đấu và thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề thi đua của trường trong năm. Tham gia gia đầy đủ các buổi toạ đàm chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do các cấp tổ chức, Ban Chi ủy, BGH nhà trường rất coi trọng và kiểm tra chặt chẽ việc tổ chức các đợt học tập, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đúng theo kế hoạch.

Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các tệ tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học đã đề ra.

5. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và thi đua khen thưởng:

Trên cơ sở kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp trên, Cấp ủy Chi bộ đã chỉ đạo Nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cùng với việc thực hiện nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong năm học, trong đó có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong Đảng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra khuyết điểm, vi phạm của tổ chức cá nhân Đảng viên. Kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm đã phát hiện trong quá trình kiểm tra của Đảng.

Việc giám sát các hoạt động của Chi bộ và Nhà trường được thực hiện thường xuyên theo đúng kế hoạch. Công tác kiểm tra Đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng được Chi bộ tổ chức xuyên suốt qua các lần sinh hoạt Chi bộ; các Đảng viên đều đăng ký kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng trong năm …………….., qua mỗi lần sinh hoạt tiến hành kiểm tra từ 1 đến 2 Đảng viên; tập trung kiểm tra về việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Điều lệ Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện “Nêu gương”; Đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong công tác chuyên môn; lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; việc mua sắm, sử dụng tài sản công; những điều Đảng viên và cán bộ công chức không được làm… trong năm đã kiểm tra 16/16 Đảng viên.

Trong năm học qua, Cấp ủy chi bộ đã tiến hành lên kế hoạch kiểm tra giám sát 100% Đảng viên, GV, NV và các tổ chức đoàn thể, nhờ đó Chi bộ không xảy ra bất kỳ trường hợp Đảng viên, GV, NV nào vi phạm.

Việc khen thưởng kỷ luật Đảng viên, CB,GV,NV được thực hiện đúng quy định, trong năm học qua có 2 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 14 Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và không có Đảng viên nào bị xử lý kỷ luật.

II. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN.

1. Hạn chế, khuyết điểm:

– Trách nhiệm của các cá nhân trong Ban Chi ủy, Ban lãnh đạo, cán bộ, Đảng viên và giáo viên, nhân viên trong Chi bộ và Nhà trường về việc phối kết hợp với các đoàn thể tại địa phương để làm công tác tuyên truyền đôi lúc còn hạn chế. Trong công tác còn một số cá nhân chưa mạnh dạn đề xuất và tham mưu các giải pháp, nhằm phát huy tốt hơn nữa trong công tác quản lý chỉ đạo việc dạy và học. Trong các buổi sinh hoạt Chi bộ và họp hội đồng sư phạm nhà trường còn chưa phát huy hết quyền và trách nhiệm của từng cá nhân, còn e dè, chưa mạnh dạn phát biểu để xây dựng Chi bộ và Nhà trường, còn nể nang, tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình. Tinh thần đấu tranh phê và tự phê trong sinh hoạt Chi bộ của một số cá nhân còn chưa tốt, còn nể nang ngại va chạm.

– Việc tham gia học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên của một số cá nhân Đảng viên, giáo viên và nhân viên trong đơn vị đôi khi còn chưa tham gia đầy đủ, không đảm bảo thời gian quy định, còn đi muộn về sớm.

– Chất lượng đội ngũ chưa đồng đều, vẫn còn một số giáo viên nhiều tuổi và giáo viên mới vào trường, nên việc áp dụng CNTT vào giảng dạy còn hạn chế, tinh thần trách nhiệm đối với công việc của một số Đảng viên, giáo viên, nhân viên chưa tốt.

2. Nguyên nhân của hạn chế:

Sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cấp ủy Chi bộ trong đơn vị đôi lúc chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm. Một số cán bộ, Đảng viên còn bộc lộ những hạn chế về năng lực công tác, còn biểu hiện chưa cao về tu dưỡng, rèn luyện.

Vai trò giám sát của các đoàn thể chính trị – xã hội đôi khi phát huy hiệu quả chưa cao. Chưa tập trung dành thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết và các quy định của Đảng; pháp luật chính sách của Nhà nước. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ và Nhà trường đôi lúc còn nể nang, chưa quyết đoán và chưa thẳng thắn phê bình các biểu hiện chưa tốt của một số Đảng viên, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.

Tinh thần chiến đấu trong Đảng của một số Đảng viên chưa cao, chưa xác định rõ được mục tiêu, ý nghĩa của các buổi sinh hoạt Chi bộ. Một số Đảng viên chưa thấy rõ được vị trí, vai trò của người Đảng viên, chưa thấy được tầm quan trọng của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong các hoạt động của nhà trường.

Công tác bồi dưỡng đội ngũ đôi lúc thực hiện còn chưa hiệu quả, công tác tự học tự bồi dưỡng chưa thường xuyên.

III. KẾT QUẢ KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN KẾT LUẬN HOẶC ĐƯỢC CHỈ RA Ở CÁC KỲ KIỂM ĐIỂM TRƯỚC.

Ban chi ủy, Ban lãnh đạo nhà trường đã đề ra các biện pháp khắc phục những mặt còn hạn chế, khuyết điểm của tập thể và từng cá nhân trong Chi bộ và nhà trường. Đồng thời khuyến khích các tập thể trong đơn vị và từng cá nhân luôn tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân, tích cực học hỏi, nghiên cứu để cập nhật các kiến thức chuyên môn, kỹ năng sử dụng CNTT để áp dụng vào công tác quản lý, chỉ đạo, trong việc dạy học. Vì vậy năm …………….. trong Chi bộ và Nhà trường không có Đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức nào vi phạm vào những điều cấm Đảng viên và cán bộ công chức, viên chức không được làm. Đồng thời thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ cấp trên đã giao cho, đoàn kết thống nhất để xây dựng Chi bộ và nhà trường ngày càng phát triển và đi lên.

IV. GIẢI TRÌNH NHỮNG VẤN ĐỀ ĐƯỢC GỢI Ý KIỂM ĐIỂM. (Không có).

V. TRÁCH NHIỆM CỦA TẬP THỂ, CÁ NHÂN:

Tập thể Cấp ủy, người đứng đầu Cấp ủy thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên về nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, mở rộng sinh hoạt dân chủ trong nội bộ Đảng; chú trọng củng cố, kiện toàn Cấp ủy Đảng đảm bảo về số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng; phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân của cấp ủy viên.

Thường xuyên phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, tinh thần dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu Cấp ủy, Chi bộ và nhà trường. Xác định rõ mối quan hệ trong giải quyết công việc giữa người đứng đầu với tập thể Cấp ủy, Chi bộ và Nhà trường.

Thực hiện tốt việc đấu tranh tự phê bình và phê bình, kiên quyết phê phán các hiện tượng mất dân chủ, dân chủ hình thức. Đổi mới quy trình ra Nghị quyết, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết, bảo đảm phát huy trí tuệ tập thể Cấp ủy và cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên.

Duy trì tốt chế độ lãnh đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời ngăn chặn, khắc phục các khuyết điểm, sai phạm của cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên khi mới bắt đầu có dấu hiệu vi phạm, nhất là biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết, độc đoán, chuyên quyền

VI. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM.

Ban Chi uỷ, ban lãnh đạo nhà trường tập trung cao hơn nữa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng nói chung và Nghị quyết họp của Chi bộ và nhà trường nói riêng, nhằm giúp cho cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên nhận thức đúng đắn, đầy đủ những biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, Đảng viên, đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một số bộ phận không nhỏ trong cán bộ Đảng viên. Trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Thông qua đó giúp cho mỗi cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên tự hoàn thiện mình và đánh giá mức độ suy thoái để có giải pháp khắc phục sửa chữa.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả về việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tăng cường sự lãnh đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và chủ động ngăn ngừa những hạn chế, vướng mắc trong mỗi cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên của đơn vị; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, trong đơn vị; nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt Chi bộ.

Đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, nhìn thẳng vào sự thật, nhất là những mặt yếu kém, chống lại những tư tưởng gây bè phái làm mất đoàn kết nội bộ; lãnh đạo Chi bộ và nhà trường khắc phục tình trạng còn nể nang, né tránh, ngại va chạm và có tư tưởng chống đối.

Tăng cường lãnh đạo công tác quản lý Đảng viên, kiên quyết đấu tranh phê phán những tư tưởng, quan điểm sai trái góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đồng thời chủ động ngăn ngừa những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cấp ủy Chi bộ và lãnh đạo nhà trường cần quan tâm hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên đi sâu, đi sát hơn nữa trong công tác phát triển Đảng viên là giáo viên, nhân viên. Đồng thời phát hiện kịp thời những giáo viên, nhân viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét để kết nạp.

Thường xuyên vận động, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, Đảng viên, GV,NV có điều kiện tự học tập, tự rèn luyện, tự đào tạo mình để nâng cao trình độ, nhằm đáp ứng các yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra trong thời kỳ đổi mới.

Cần xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu Cấp uỷ, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể Cấp uỷ, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Ban Chi ủy, Ban lãnh đạo nhà trường cần tăng cường sự phối hợp giữa Bí thư với các thành viên trong Cấp ủy, giữa Chi ủy với các đoàn thể và giáo viên, nhân viên trong đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ chung của nhà trường; Thực hiện phân công, phân nhiệm rõ ràng giữa các thành viên trong Cấp ủy và Ban lãnh đạo nhà trường.

Ban Chi ủy Chi bộ và BGH cần xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình của đơn vị và địa phương; quan tâm chỉ đạo, dành nhiều thời gian chỉ đạo các hoạt động chuyên môn và phổ cập GDTH, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện “Lấy học sinh làm trung tâm”. Phấn đấu trong năm 2019 đạt Chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, nhà trường đạt “Tập thể lao động xuất sắc”, tích cực xây dựng“Trường học thân thiện – học sinh tích cực”,“Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”… nhất là các vấn đề tham mưu với lãnh đạo các cấp và chính quyền địa phương.

Cần làm tốt hơn nữa về công tác quản lý giờ giấc làm việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.

Chỉ đạo sát sao các hoạt động của tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên cần quyết liệt hơn nữa, Công đoàn cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò của tổ chức theo Điều lệ quy định.

VII. ĐỀ NGHỊ XẾP LOẠI MỨC CHẤT LƯỢNG:

Căn cứ theo tiêu chuẩn đánh giá tổ chức cơ sở Đảng của cấp trên, Chi bộ trường Tiểu học Tân Tuyến tự đánh giá chất lượng tập thể Chi bộ và đề nghị Đảng uỷ xã Tân Tuyến xem xét và công nhận tập thể Chi bộ trường Tiểu học đạt “Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ” năm ………………

Trên đây là báo cáo kiểm điểm của tập thể Chi bộ trường …………….. năm ……………… Vậy rất mong được đón nhận sự tham gia góp ý kiến của các vị Đại biểu và các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ, để Ban Chi ủy sẽ tiếp tục hoàn thiện báo báo và thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn!

CHI ỦY CHI BỘ TRƯỜNG ……………..

BÍ THƯ

Hướng dẫn viết báo cáo kiểm điểm Chi ủy Chi bộ

Trước khi nhắc đến các nội dung báo cáo kiểm điểm thì chúng ta sẽ nhắc đến những thuận lợi, khó khăn trong năm 2023 của chi ủy đó là: Nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên trực tiếp của Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ xã cùng Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường hoạt động tích cực, thực hiện tốt sự lãnh đạo của chi bộ. Đồng thời các Cán bộ công chức, viên chức trong trường nhận thức đúng và chấp hành tốt đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng.

Tiếp đến là các Đảng viên trong chi bộ đa số phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Song vẫn gặp một số Khó khăn như Việc bố trí thời gian hội họp chi uỷ, chi bộ không ổn định do yêu cầu của công tác chuyên môn, một số đảng viên chưa tích cực tham gia các hoạt động chi bộ…

Sau khi nhắc đến các mặt thuận lợi, khó khăn chúng ta sẽ đi đến chủ chốt các nội dung cần có trong báo cáo đó là:

– Kết quả hoạt động của Chi uỷ năm 20….. Trong nội dung này cần đề cập đến Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, Nguyên nhân của những tồn tại, khuyết điểm, Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa khuyết điểm theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và những vấn đề mới phát sinh.

– Phương hướng và giải pháp nâng cao hoạt động của chi ủy năm tiếp theo.

Ví dụ: với nội dung về việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ cần nêu đến những ưu điểm, khuyết điểm từ đó để tìm ra phương hướng đề xuất để khắc phục những hạn chế và tiếp tục phát huy mạnh mẽ những ưu điểm. Cụ thể như sau:

– Ưu điểm:

 • Xây dựng được quy chế làm việc và tổ chức thực hiện nề nếp, Các vấn đề lãnh đạo, chỉ đạo được bàn bạc trong tập thể, phát huy tinh thần dân chủ tập hợp được trí tuệ của chi bộ.
 • Thực hiện nghiêm các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Thường xuyên áp dụng phương pháp thực hiện phê bình, tự phê bình trong chi uỷ, chi bộ. Thông Qua hoạt động kiểm điểm đánh giá kết quả công việc được phân công, góp ý để đảng viên khắc phục tồn tại và phát huy các mặt mạnh.
 • Lãnh đạo tốt công tác phối hợp giữa Ban giám hiệu với các đoàn thể trong nhà trường, chi ủy trường đã Lãnh đạo một tập thể sư phạm đoàn kết, có quyết tâm cao trong xây dựng nhà trường.
 • Các chi uỷ viên luôn giữ quan điểm lập trường cách mạng, luôn trung thành với nhà nước, kiên định theo mục tiêu lý tưởng của Đảng, vững tin vào đường lối đổi mới. Trong đạo đức lối sống luôn giữ được trong sạch lành mạnh, gần gũi gắn bó với quần chúng; có tinh thần trách nhiệm cao; ý thức tổ chức kỷ luật tốt.

– Khuyết điểm:

 • Công tác kiểm tra thực hiện Nghị quyết còn chậm, chưa chặt chẽ.
 • Tình hình tự phê bình, nhận khuyết điểm nhiều khi còn chưa hiệu quả, trong công tác nhiều đồng chí vẫn còn cả nể, ngại chưa dám bày tỏ quan điểm cá nhân, chưa dám đánh giá thực chất vấn đề…
 • Thực hiện sinh hoạt định kỳ của chi bộ có tháng còn chậm, Việc thực hiện quy chế làm việc giữa chi uỷ với các tổ chức, đoàn thể nhà trường chưa thường xuyên.

– Nguyên nhân của những tồn đọng, khuyết điểm là do đâu?

 • Thứ nhất: Sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cấp ủy Chi bộ trong đơn vị đôi lúc chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm.Thực tế trong công tác sinh hoạt một số cán bộ, Đảng viên còn bộc lộ những hạn chế về năng lực công tác, trách nhiệm chưa cao, còn nhiều biểu hiện chưa cao về tu dưỡng, rèn luyện.
 • Thứ hai: Tinh thần chiến đấu trong Đảng của một số Đảng viên chưa cao, chưa xác định rõ được mục tiêu, ý nghĩa của các buổi sinh hoạt Chi bộ. Một số Đảng viên tham gia theo phong trào, điểm danh có lệ chứ chưa thấy rõ được vị trí, vai trò của người Đảng viên, chưa thấy được tầm quan trọng của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong các hoạt động của nhà trường.
 • Thứ ba: Vai trò giám sát của các đoàn thể chính trị – xã hội đôi khi phát huy hiệu quả chưa cao. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ và Nhà trường đôi lúc còn nể nang, chưa quyết đoán và chưa thẳng thắn phê bình các biểu hiện chưa tốt của một số Đảng viên, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.
 • Thứ tư: Công tác bồi dưỡng đội ngũ đôi lúc thực hiện còn chưa hiệu quả, công tác tự học tự bồi dưỡng chưa thường xuyên. Ngoài ra nhiều đồng chí còn Chưa tập trung dành thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết và các quy định của Đảng; pháp luật chính sách của Nhà nước.

Khung tiêu chuẩn các mức chất lượng đánh giá

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

– Là đảng bộ (chi bộ) có nhiều thành tích nổi bật, có đổi mới sáng tạo; khẳng định vị thế, vai trò hàng đầu, điển hình để các tổ chức đảng khác học tập, noi theo.

– Các tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh được cấp có thẩm quyền giao đều đánh giá đạt cấp độ “Xuất sắc”, những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên.

– Đối với đảng bộ phải có 100% số tổ chức đảng trực thuộc được xếp loại chất lượng “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có từ 80% được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Đối với chi bộ phải có 100% đảng viên được xếp loại chất lượng “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có từ 80% được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

– Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội cùng cấp được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định số lượng tổ chức đảng được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% số tổ chức đảng cùng cấp trực thuộc được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” của từng đảng bộ.

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ

– Các tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh được cấp có thẩm quyền giao đều đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên, những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên.

– Đối với đảng bộ phải có 100% số tổ chức đảng trực thuộc được xếp loại chất lượng “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có từ 50% được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Đối với chi bộ phải có 100% đảng viên được xếp loại chất lượng “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có từ 50% được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

– Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội cùng cấp được xếp loại chất lượng “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên.

c) Hoàn thành nhiệm vụ

– Các tiêu chí đều đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên.

– Tổ chức đảng không bị xử lý kỷ luật (trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật nhưng tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả).

d) Không hoàn thành nhiệm vụ

Là đảng bộ (chi bộ) không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

– Chỉ hoàn thành dưới 50% số chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh được cấp có thẩm quyền giao (trừ trường hợp bất khả kháng) hoặc các chương trình, kế hoạch về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của đảng bộ ở mức kém.

– Có từ 02 tổ chức trong các tổ chức: Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội cùng cấp xếp loại chất lượng “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

– Tổ chức đảng bị xử lý kỷ luật.

– Đảng bộ có trên 20% số tổ chức đảng trực thuộc xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”, chi bộ cơ sở có trên 20% số đảng viên xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

Trên đây là nội dung bài viết Báo cáo kiểm điểm Chi ủy, Chi bộ mới nhất 2023 được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Rate this post

Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button