Tài liệu & Biểu mẫu

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn mới nhất (Cách viết + 7 Mẫu)

TOP 7 Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên là một trong những văn bản quan trọng được lập ra nhằm tổng kết công tác Đoàn và triển khai phương hướng nhiệm vụ trong năm học mới.

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn có vai trò quan trọng là cơ sở để Đoàn khoa đánh giá đúng thực chất chất lượng đoàn viên. Kết quả đánh giá đoàn viên tại chi đoàn phục vụ cho công tác đánh giá mức độ hoàn thành của cán bộ cấp chi đoàn và công tác phát triển Đảng trong sinh viên, đồng thời cũng là nguồn dữ liệu quan trọng đánh giá phân tích chất lượng đoàn viên cuối cùng theo chương trình quản lý, theo dõi và đánh giá đoàn viên bằng mã vạch. Vậy sau đây là 7 mẫu báo cáo tổng kết công tác Đoàn mới nhất mời các bạn cùng theo dõi nhé.

Bạn đang xem: Báo cáo tổng kết công tác Đoàn mới nhất (Cách viết + 7 Mẫu)

Mục lục

Hướng dẫn báo cáo công tác Đoàn

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH CHI ĐOÀN:……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

Số: …BC-ĐTN

……ngày … tháng ….năm.

HƯỚNG DẪN
V/v tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên từ năm…. – …..

Nhằm tổng kết hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 20…. – 20… theo khối thi đua trường học của Thành Đoàn, qua đó rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện tốt hoạt động của đơn vị trong thời gian, Ban Thường vụ Đoàn khoa đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện công tác tổng kết như sau:

I. ĐÁNH GIÁ ĐOÀN VIÊN THAM GIA HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN:

1. Mục đích – Yêu cầu:

– Là cơ sở để Đoàn khoa đánh giá đúng thực chất chất lượng đoàn viên.

– Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc quy trình công tác đánh giá đoàn viên.

– Kết quả đánh giá đoàn viên tại chi đoàn phục vụ cho công tác đánh giá mức độ hoàn thành của cán bộ cấp chi đoàn và công tác phát triển Đảng trong sinh viên, đồng thời cũng là nguồn dữ liệu quan trọng đánh giá phân tích chất lượng đoàn viên cuối cùng theo chương trình quản lý, theo dõi và đánh giá đoàn viên bằng mã vạch.

– Cán bộ Đoàn các cấp phải nắm rõ ý nghĩa của việc thực hiện đánh giá tình hình đoàn viên tham gia sinh hoạt chi đoàn và phổ biến cho đoàn viên thực hiện nghiêm túc.

2. Quy trình:

Bước 1: Căn cứ vào quá trình tham gia hoạt động Đoàn – Hội và phong trào sinh viên của đoàn viên thuộc chi đoàn, BCH chi đoàn họp thống nhất đánh giá nhận xét cụ thể từng đoàn viên, theo các tiêu chí của file mẫu danhgiadv01.xls (Đối với chi đoàn K34: BCH chi đoàn chỉ đánh giá quá trình đoàn viên tham gia các hoạt động tại chi đoàn trong giai đoạn chuyên ngành)

Bước 2: BCH chi đoàn tổ chức họp toàn thể đoàn viên chi đoàn và thông báo kết quả đánh giá đoàn viên của BCH chi đoàn. Đoàn viên chi đoàn đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua kết quả đánh giá đoàn viên:

+ Trường hợp các đoàn viên không có ý kiến đóng góp thay đổi kết quả đánh giá thì có thể tiến hành biểu quyết chung toàn bộ danh sách các đoàn viên đó để thông qua kết quả đánh giá.

+ Trường hợp các đoàn viên được đóng góp ý kiến đề nghị thay đổi kết quả đánh giá thì tiến hành biểu quyết từng trường hợp đoàn viên.

+ Đoàn viên không tham dự họp đánh giá đoàn viên mà không có lý do chính đáng sẽ bị hạ 1 bậc trong đánh giá.

+ Lưu ý: phải có ít nhất 2/3 đoàn viên tham dự thì cuộc họp chi đoàn mới có giá trị; kết quả đánh giá được chọn phải có hơn 50% đoàn viên biểu quyết đồng ý; trường hợp có 3 mức đánh giá cần biểu quyết cho một trường hợp cụ thể thì mức biểu quyết cao nhất sẽ được chọn và không nhất thiết tỷ lệ phải quá 50% đồng ý.

Bước 3: BCH chi đoàn tổng hợp kết quả đánh giá đoàn viên tham gia sinh hoạt chi đoàn báo cáo về cho Đoàn khoa

Bước 4: Đoàn khoa kiểm tra quy trình thực hiện của chi đoàn và thông qua kết quả đánh giá đoàn viên của chi đoàn; tổng hợp báo cáo kết quả về Đoàn trường

Bước 5: Bộ phận phụ trách chương trình mã vạch của Đoàn trường cập nhật kết quả đánh giá đoàn viên tham gia sinh hoạt chi đoàn vào chương trình, kết hợp với kết quả kiểm tra nhận thức đoàn viên (thực hiện kiểm tra trắc nghiệm online) và quá trình tham gia hoạt động của đoàn viên được ghi nhận thông qua hệ thống mã vạch để đưa ra kết quả phân loại đoàn viên năm.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG Năm 20.. – 20…

1. Cấp chi đoàn:

– BCH chi đoàn dự thảo báo cáo kết quả hoạt động chi đoàn từ tháng 05/20…. đến tháng 04/20… (chi đoàn K34 thực hiện theo thời gian hoạt động thực tế) theo bố cục những nội dung chính sau: (theo mẫu bctongketcd.doc )

– Chi đoàn thực hiện báo cáo số liệu theo hướng dẫn của Đoàn khoa.

– BCH chi đoàn dự thảo phương hướng hoạt động đến tháng 05/20…. theo bố cục gồm phần nội dung hoạt động, công trình thanh niên và đề ra một số chỉ tiêu thực hiện. Chi đoàn khóa 33, 35 dự kiến hoạt động đến tháng 12/20….

III. ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CHI ĐOÀN:

1. Mục đích – Yêu cầu:

– Là cơ sở để Đoàn trường đánh giá chất lượng hoạt động chi đoàn.

– Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc quy trình đánh giá.

– Kết quả đánh giá chi đoàn là căn cứ cho đánh giá mức độ hoàn thành của cán bộ cấp chi đoàn và xét khen thưởng.

2. Quy trình:

Bước 1: Căn cứ vào kết quả đánh giá đoàn viên tham gia hoạt động chi đoàn và báo cáo tổng kết hoạt động chi đoàn và ghi nhận thực tế của Đoàn khoa về hoạt động chi đoàn, Ban TCXD Đoàn khoa đề xuất mức đánh giá phân loại như sau:

– Chi đoàn MẠNH:

+ Có ít nhất 75% đoàn viên được đánh giá tham gia hoạt động chi đoàn đạt loại TỐT. + Hoàn thành đầy đủ và đúng tiến độ hồ sơ báo cáo tổng kết.

+ Chi đoàn có tổ chức hoạt động đều đặn hàng tháng, nội dung đa dạng.

+ Có thực hiện và hoàn thành CTTN cấp chi đoàn đạt kết quả tốt và tích cực tham gia CTTN của Đoàn cấp trên.

– Chi đoàn KHÁ:

+ Có ít nhất 75% đoàn viên được đánh giá tham gia hoạt động chi đoàn đạt loại KHÁ và TỐT.

+ Hoàn thành đầy đủ và đúng tiến độ hồ sơ báo cáo tổng kết.

+ Chi đoàn có tổ chức hoạt động đều đặn hàng tháng, nội dung đa dạng.

+ Có thực hiện và hoàn thành CTTN cấp CĐ và tham gia CTTN của Đoàn cấp trên.

– Chi đoàn TRUNG BÌNH:

+ Có nhiều hơn 30% đoàn viên được đánh giá tham gia hoạt động chi đoàn đạt loại TRUNG BÌNH và YẾU.

+ Hoàn thành không đầy đủ hoặc chậm hồ sơ báo cáo tổng kết.

+ Chi đoàn có tổ chức hoạt động hàng tháng.

+ Có thực hiện và hoàn thành CTTN cấp CĐ và tham gia CTTN của Đoàn cấp trên.

– Chi đoàn YẾU:

+ Có nhiều hơn 50% đoàn viên được đánh giá tham gia hoạt động chi đoàn đạt loại TRUNG BÌNH và YẾU.

+ Hoàn thành không đầy đủ hoặc chậm hồ sơ báo cáo tổng kết.

+ Chi đoàn tổ chức hoạt động hàng tháng không thường xuyên.

+ Không thực hiện CTTN cấp chi đoàn và không tham gia CTTN của Đoàn cấp trên.

Bước 2:

BCH Đoàn khoa họp và thông qua kết quả đánh giá phân loại chi đoàn.

Bước 3:

Đoàn khoa tổng hợp kết quả phân loại chi đoàn theo file mẫu phanloaicd.xls báo cáo về Đoàn trường.

IV. QUY TRÌNH – TIẾN ĐỘ CHUNG THỰC HIỆN BÁO CÁO:

1. Quy trình – Tiến độ:

– 11 – 12/04/20…: Đoàn trường triển khai và hướng dẫn cho các Đoàn khoa

– 13 – 20/04/20…: Đoàn khoa triển khai và hướng dẫn cho các chi đoàn trực thuộc

– 20 – 28/04/20…: Chi đoàn hoàn thành các nội dung sau:

+ Báo cáo tổng kết chi đoàn

+ Đánh giá đoàn viên tham gia hoạt động chi đoàn và tổng hợp kết quả nộp về Đoàn khoa

+ Phương hướng hoạt động chi đoàn.

Nơi nhận;
– Chi bộ (b/c)
– BTV tỉnh đoàn (b/c)
– BTV huyện Đoàn (b/c)
– Lưu VT

Ban chấp hành Đoàn trường

Bí Thư

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn – Mẫu 1

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH CHI ĐOÀN:……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

Số: …BC-ĐTN

……ngày … tháng ….năm.

BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TRƯỜNG HỌC, NĂM HỌC 20…- 20….

Thực hiện kế hoạch kiểm tra các cơ sở đoàn của Đoàn Dân Chính Đảng ……………, BCH Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh đã tiến hành tổng kết, đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 20….. Trên cơ sở đó, rút ra những nguyên nhân thành công, yếu kém tồn tại, những bài học kinh nghiệm để đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho hoạt động đoàn và công tác thanh niên nhiệm kỳ 20…..

I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM 20….

Năm 20…., với tinh thần nhiệt huyết năng động của tuổi trẻ, tất cả các đoàn viên của Chi đoàn Văn phòng hăng hái tham gia vào các hoạt động, phong trào của Đoàn, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ban Chấp hành Chi đoàn Văn phòng thường xuyên chỉ đạo các đoàn viên triển khai thực hiện tốt các chủ đề “Tuổi trẻ …………… học tập và làm theo lời Bác” và “Năm nâng cao ý thức, trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy và Đoàn cấp trên, trong năm 20…. tuổi trẻ Đoàn Văn phòng đã tổ chức triển khai các hoạt động và đạt được kết quả như sau:

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

a. Công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên

Chi đoàn Văn phòng đã tổ chức được nhiều đợt sinh hoạt chính trị và thường xuyên tham gia giao lưu với các Chi đoàn bạn nhằm giáo dục truyền thống, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên thông qua các ngày Lễ lớn như: Nhân kỷ niệm 34 năm ngày giải phóng tỉnh …………… (24/3/1975 – 24/3/20….) và kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 đã đăng cai tổ chức đêm sinh hoạt “Gặp gỡ tháng 3” của khối Hành chính – Tổng hợp nhân dịp Tháng Thanh niên với sự tham gia của hàng trăm đoàn viên đến từ các Chi đoàn khối Hành chính – Tổng hợp và các Đoàn bạn như BCH Bộ đội Biên phòng, Đại học ……………, phường Tân Thạnh…; thăm mẹ VNAH tại xã Tam Đại, huyện Phú Ninh; giao lưu với các Chi đoàn bạn như Chi đoàn BQL khu Kinh tế mở Chu Lai, dự đêm sinh hoạt Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác, tham dự Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác – xứng danh bộ đội cụ Hồ năm 20….…

Hưởng ứng cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi đoàn Văn phòng đã vận động các đoàn viên tham gia đóng góp tích cực vào các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái; tham gia tích cực công tác xã hội, các hoạt động tình nguyện như: ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách, tham gia phong trào hiến máu nhân đạo;… Các đoàn viên thanh niên Chi đoàn Văn phòng luôn tôn trọng, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, có ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng đoàn kết nội bộ, kiên quyết không có thái độ sách nhiễu, phiền hà đối với quần chúng nhân dân và các đơn vị tổ chức đến liên hệ công tác. BCH Chi đoàn Văn phòng cũng đã quán triệt tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho đoàn viên thanh niên trong mỗi buổi sinh hoạt đoàn định kỳ.

100% đoàn viên thanh niên tham dự lớp học tập đầy đủ các buổi học tập chuyên đề về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, sau khi học đã viết thu hoạch đầy đủ và áp dụng vào cuộc sống hằng ngày.

b. Công tác tuyên truyền được tập trung đẩy mạnh. Đoàn Văn phòng đều treo pano, băng rôn tuyên truyền chào mừng các sự kiện và các ngày lễ lớn trong năm. Trong các buổi sinh hoạt, Đoàn Văn phòng đều tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho các đoàn viên như tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phát động đoàn viên thanh niên tham dự cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng…

2. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng

a. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn

– Tổng số đoàn viên: 35 ; (nam: 18; nữ 17)

– Tổng số đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn: 10;

– Tổng số đối tượng Đảng: 18 đồng chí;

– Số đoàn viên chuyển đi 6; chuyển đến 3;

– Đã duy trì được nề nếp sinh hoạt Đoàn theo đúng Điều lệ Đoàn qui định; nội dung sinh hoạt đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. BCH Chi đoàn Văn phòng thường xuyên phổ biến kế hoạch hoạt động của Đoàn cấp trên và chủ trương của Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng để các đoàn viên kịp thời nắm bắt, đồng thời thông qua các buổi sinh hoạt, BCH Chi đoàn có biện pháp theo dõi, giúp đỡ các đoàn viên có ý chí phấn đấu vươn lên trong công tác chuyên môn và hoạt động đoàn. Hằng quý, Đoàn Văn phòng đều tổ chức sinh hoạt, khiêu vũ và sinh nhật cho các đoàn viên, đi tham quan một số địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra Đoàn Văn phòng còn cử đoàn viên tham gia đầy đủ các buổi giao lưu, sinh hoạt do các Chi đoàn bạn và Đoàn cấp trên tổ chức. Các đoàn viên thanh niên đều tích cực tham gia các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên trong Văn phòng.

b. Đoàn tham gia xây dựng Đảng

Với vai trò là đội hậu bị tin cậy của Đảng, Đoàn thanh niên cơ quan Văn phòng luôn xác định công tác tham gia xây dựng Đảng là việc làm thường xuyên có ý nghĩa kết sức quan trọng. Do đó, trong các buổi sinh hoạt, Đoàn thường xuyên tham gia góp ý với các Đảng viên đang sinh hoạt tại Đoàn Văn phòng phải luôn tiên phong gương mẫu trong mọi hoạt động để đoàn viên thanh niên học tập.

Bên cạnh đó công tác phát triển Đảng vẫn thường xuyên được quan tâm, Đoàn Văn phòng luôn tạo điều kiện cho tất cả các đoàn viên thanh niên của Đoàn cơ sở đều có thể có cơ hội phấn đấu để trở thành người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Trong năm 20…. đã giới thiệu 9 đồng chí để cấp ủy Đảng xem xét, kết nạp, 3 đồng chí được chuyển Đảng chính thức; Đoàn đã giới thiệu 9 đoàn viên ưu tú để Đảng ủy xem xét và cử đi tham gia học lớp đối tượng kết nạp Đảng.

Ban Chấp hành Chi đoàn Văn phòng cũng đã thường xuyên báo cáo, tham mưu cho Đảng ủy Văn phòng trong việc chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên; đồng thời cũng đã tổ chức góp ý đối với các Chi bộ, Đảng viên tại Văn phòng theo quy định.

3. Kết quả phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ

3.1. Phong trào “4 đồng hành với thanh niên trên đường lập thân lập nghiệp”

a. Đồng hành với thanh niên trong học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, các đoàn viên Đoàn Văn phòng đều tham gia tích cực các khóa học về ngoại ngữ do Sở Nội vụ tổ chức và các đợt tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ được tổ chức ở trong và ngoài tỉnh; hiện tại Đoàn Văn phòng đang có 7 đoàn viên đang theo học đại học hệ vừa học, vừa làm; 1 đồng chí đã tốt nghiệp chương trình cao cấp chính trị. Một số đồng chí đang theo họp lớp ngoại ngữ do Sở Nội vụ và Đại học …………… tổ chức.

Các đoàn viên trong Chi đoàn đều luôn cố gắng học tập, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Phát huy tính sáng tạo tự học, tự rèn luyện nhiều đoàn viên đã tự nguyện đăng ký các chương trình đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ. Đoàn viên thường xuyên tự học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ và tin học để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đến nay hầu hết các đoàn viên trong Đoàn Văn phòng đều sử dụng thành thạo máy vi tính.

b. Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp

Trong các buổi sinh hoạt, BCH Chi đoàn Văn phòng thường xuyên giáo dục, định hướng cho đoàn viên thanh niên về vai trò, vị trí của mình trong công tác, giúp cho đoàn viên thanh niên tự tin, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, chú trọng đến việc động viên, khuyến khích các đồng chí chưa học đại học, các đồng chí đang là nhân viên hợp đồng tích cực học tập, nâng cao trình độ, năng lực công tác và đạt chuẩn chuyên viên để sớm thi tuyển và nâng ngạch.

c. Nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên

Để góp phần rèn luyện, nâng cao kỹ năng về sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn hóa – văn nghệ của đoàn viên, Đoàn Văn phòng thường xuyên tổ chức các đêm giao lưu văn nghệ múa hát tập thể, khiêu vũ tại Văn phòng.

Nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khỏe, đoàn viên tham gia luyện tập thể dục, thể thao, sau giờ làm việc các Đoàn viên Văn phòng đều hăng hái tham gia các hoạt động thể dục thể thao như cầu lông, bóng đá, bóng bàn… Chi đoàn Văn phòng đã phối hợp Công đoàn đăng cai giải bóng đá cúp ………………… 20….; tham gia Hội thao Văn phòng Chính phủ 20…., Hội thao Quốc phòng toàn dân tỉnh …………… lần thứ 2 năm 20…., giải cầu lông trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh; giải bóng đá Cúp ……………do Sở Văn hóa-Thể thao&Du lịch tổ chức, giải bóng đá Dân Chính Đảng …………… năm 20…., giải Việt dã báo …………… 20….…

Đội văn nghệ Đoàn Văn phòng đã tham dự Liên hoan Nghệ thuật Thanh niên-CBCC,VC tỉnh lần thứ V năm 20…. và đã đạt thành tích cao (2 giải A, 1 giải B). Có 1 tiết mục được chọn để cùng với các đơn vị khác tham gia đội văn nghệ Công đoàn viên chức tỉnh tham dự Liên hoan văn nghệ do LĐLĐ tỉnh tổ chức.

d. Nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động cho thanh niên

Chi đoàn Văn phòng thường xuyên tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động giao lưu, các buổi sinh hoạt, các lớp tập huấn… nhằm giúp đoàn viên nâng cao, tăng cường, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử văn hóa, kỹ năng về tin học, ngoại ngữ, xử lý tình huống, hoạt động đoàn…

Ngoài ra, nhằm tăng cường mối quan hệ, tình đoàn kết giữa các cán bộ, công nhân viên chức trong cơ quan và gia đình của các CBCC đang công tác tại cơ quan, Đoàn Văn phòng đã phối hợp với Công đoàn tổ chức nhiều buổi sinh hoạt với các cháu thiếu nhi, các chị em phụ nữ nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi, Quốc tế Phụ nữ, ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10…

3. 2. Phong trào 5 xung kích tham gia phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc

a. Xung kích lao động sáng tạo và phát triển kinh tế xã hội

Cán bộ đoàn viên thanh niên Văn phòng thường xuyên nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn công tác nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công việc. Đoàn viên trẻ là lực lượng nòng cốt trong việc triển khai, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 tại Văn phòng.

Trong công tác chuyên môn, các đoàn viên luôn nỗ lực phấn đấu, thể hiện vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao. Các đoàn viên, thanh niên đã tham mưu kịp thời, đúng pháp luật, đúng chủ trương cho Thường trực Ủy ban, Lãnh đạo Văn phòng trong công tác quản lý, điều hành kinh tế xã hội của tỉnh.

b.Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Trong năm qua với tinh thần tương thân tương ái, đoàn viên Văn phòng luôn có những động viên, ủng hộ kịp thời và tổ chức giao lưu, tặng quà cho xã đoàn ……………. (đơn vị kết nghĩa) và các em học sinh nghèo vượt khó, đi thăm và tặng quà cho các em tại Trung tâm nuôi dưỡng dạy nghề trẻ em đường phố và Trung tâm nuôi dưỡng trẻ sơ sinh mồ côi nhân dịp Tết Trung thu. Phụng dưỡng mẹ VNAH, phối hợp với Hội phụ huynh trường tiểu học Lê Ngọc Hân, thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 700 suất quà hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 9 cho học sinh tại xã Đại Lãnh và Đại Phong (huyện Đại Lộc)…

Với vai trò là trưởng khối Hành chính – Tổng hợp Đoàn Dân Chính Đảng, Chi đoàn Văn phòng đã phát động và chủ trì trong việc vận động đoàn viên trong khối xây dựng 1 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách tại xã Hương An, huyện Quế Sơn.

100% đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp đầy đủ các quỹ do các cấp phát động như quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ thiên tai…và hoàn thành chỉ tiêu đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa theo yêu cầu của Đoàn Dân Chính Đảng; các đoàn viên trong Chi đoàn đều tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hiến máu nhân đạo.

c. Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội

Giữ vững An ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của người đoàn viên. Trên tinh thần đó, BCH Chi đoàn Văn phòng đã quán triệt cho tất cả các đoàn viên luôn nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cách mạng, không để những tư tưởng sai lệch hình thành trong hàng ngũ đoàn viên.

Mỗi đoàn viên đều tự giác chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước….Đa số chiến sĩ thuộc Trung đội tự vệ, đội Phòng cháy chữa cháy, Phòng chống lụt bão của Văn phòng là đoàn viên, thanh niên. Các đoàn viên đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong việc bảo vệ, giữ gìn an ninh, trật tự, tài sản của cơ quan, tham gia trực phòng chống lụt bão đầy đủ và đúng quy định. Các đồng chí đoàn viên thuộc Trung đội tự vệ tham dự Hội thao Quốc phòng và huấn luyện dân quân tự vệ đều đạt thành tích cao.

Chi đoàn Văn phòng cũng hoàn thành việc đóng góp kinh phí cho cuộc vận động “ Nghĩa tình biên giới” theo yêu cầu của Đoàn Dân Chính Đảng.

d. Xung kích thực hiện cải cách hành chính

Thực hiện chủ trương Cải cách hành chính của Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng, BCH Chi đoàn Văn phòng đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của đoàn viên về nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trong quá trình thực hiện cải cách hành chính.

Việc tin học hóa quản lý hành chính nhà nước tại cơ quan Văn phòng cũng được đẩy mạnh. Hằng ngày, đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Văn phòng đều lên mạng nội bộ để trao đổi công việc, tham khảo, khai thác thông tin, kịp thời nắm bắt những xu hướng phát triển, những tiến bộ mới của công nghệ tin học để hỗ trợ cho công tác, cũng như cập nhật kiến thức mới.

Các đồng chí đoàn viên thuộc tổ rà soát thủ tục hành chính (đề án 30) đã tích cực, khẩn trương làm thêm ngoài giờ làm việc để đảm bảo hoàn thành giai đoạn 1, triển khai giai đoạn 2 của đề án theo đúng tiến độ quy định.

Đoàn viên thanh niên Văn phòng đã tích cực tham gia thực hiện phong trào “ 3 trách nhiệm” trong thanh niên gồm: Trách nhiệm với bản thân thông qua việc trau dồi đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, kỹ năng ứng xử, xây dựng phong cách làm việc hiệu quả và sáng tạo; Trách nhiệm với cơ quan thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, dân chủ, có kỷ luật, kỷ cương; Trách nhiệm với nhân dân thông qua việc tôn trọng nhân dân, chống mọi biểu hiện tham nhũng, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

e. Xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế

Các đoàn viên thanh niên Văn phòng đều thường xuyên tham gia các lớp tập huấn, nâng cao trình độ kiến thức về Hội nhập kinh tế Quốc tế, ngoại ngữ…. Các đoàn viên thanh niên khối chuyên viên nghiên cứu đã chủ động tham mưu lãnh đạo các văn bản, các quy định cần thiết cho công tác hội nhập, mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế hiện nay.

4. Về nhận xét, đánh giá chung

a. Về ưu điểm

Nhìn chung đến nay, công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ vừa qua đã đề ra và bám sát được các chủ đề chủ yếu do Đoàn cấp trên chỉ đạo; nội dung hoạt động của Đoàn đã đi vào chiều sâu có chất lượng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và thực hiện nhiệm vụ chính trị được đoàn viên thanh niên chú trọng và tiến hành có hiệu quả. Vai trò, vị trí của đoàn viên thanh niên được khẳng định, uy tín của Đoàn ngày càng được nâng cao.

b. Những tồn tại, hạn chế

Vẫn còn một bộ phận đoàn viên thanh niên chưa tích cực tham gia sinh hoạt đoàn, hoặc tham gia chỉ mang tính hình thức chiếu lệ, thiếu nhiệt huyết. Một bộ phận đoàn viên thanh niên chỉ quan tâm đến nghiệp vụ chuyên môn mà chưa chú ý đến các hoạt động phong trào. Hoạt động đoàn đôi lúc còn tập trung vào các dịp Lễ lớn chưa được tổ chức thường xuyên, liên tục.

* Nguyên nhân của những tồn tại trên

Các cán bộ đoàn mới được bầu vào Ban Chấp hành phần lớn đều còn rất trẻ và thiếu kinh nghiệm trong công tác Đoàn. Do đó trong thời gian tới, Ban Chấp hành Chi đoàn sẽ kiến nghị với Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng nhằm tạo điều kiện để các đồng chí tham gia lớp tập huấn về công tác đoàn, tham gia các phong trào nhiều hơn nữa; bên cạnh đó Chi đoàn Văn phòng cũng sẽ có kế hoạch tăng cường tổ chức chương trình giao lưu, sinh hoạt tạo điều kiện để các đoàn viên có cơ hội giao lưu, học hỏi, tự tin thể hiện mình trong một sân chơi bổ ích.

Nguồn kinh phí cho hoạt động Đoàn còn hạn chế nên các phong trào đoàn tổ chức đôi lúc chưa thực sự lôi cuốn được đông đảo đoàn viên tham gia.

Công việc chuyên môn của Văn phòng nhiều, đoàn viên thanh niên phải ưu tiên thời gian để thực hiện nhiệm vụ nên nhiều khi tham gia được đầy đủ các hoạt động phong trào.

c. Bài học kinh nghiệm

– Luôn chăm lo nhu cầu, lợi ích, khơi dậy, phát huy tính tích cực chính trị xã hội, khả năng sáng tạo của thanh niên, tin tưởng và tạo điều kiện giúp ĐVTN luôn khẳng định và phát triển.

– Không ngừng giữ vững bản chất chính trị của tổ chức Đoàn, tạo sự gắn bó giữa Đoàn với thanh niên.

– Coi trọng công tác cán bộ Đoàn về số lượng và chất lượng, tạo nguồn cho tương lai.

– Chủ động tham mưu với Đảng ủy Văn phòng về công tác thanh niên.

– Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn được đề ra phải thiết thực, phù hợp với nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, của chính quyền các cấp; tranh thủ được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ và chính quyền. Nội dung hoạt động phải phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đáp ứng nhu cầu, tâm lý và lợi ích chính đáng của tuổi trẻ.

– Phát động các phong trào thi đua phải đúng mục đích, đúng thời điểm, phát hiện kịp thời những cá nhân, tập thể điển hình làm hạt giống cho phong trào.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN, NHIỆM KỲ 20….

Từ những thuận lợi, khó khăn và những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, BCH Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh xác định rõ trách nhiệm của mình, đề ra các phong trào hành động cách mạng phù hợp với tính chất, đặc điểm, trí tuệ, xứng đáng là lực lượng tri thức trẻ của cơ quan, phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ đến như sau:

1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị – tư tưởng:

– Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên; đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng và văn hóa của Đảng, dân tộc, của Đoàn và quê hương …………….

– Chú trọng đến việc nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đoàn viên thanh niên. Tuyên truyền và vận động đoàn viên thanh niên thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

– Phát động phong trào thi đua trong đoàn viên chào mừng Đại hội Đảng các cấp, những ngày Lễ lớn trong năm.

– Tiếp tục hưởng ứng thực hiện mạnh mẽ cuộc vận động “ Tuổi trẻ …………… học tập và làm theo lời Bác”.

– Tích cực tham mưu cho cấp uỷ và chính quyền về công tác chuyên môn, công tác cán bộ và các hoạt động phong trào.

2. Xây dựng củng cố tổ chức Đoàn:

Tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đoàn. Tiếp tục giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong BCH Chi đoàn. Phát huy dân chủ trong Đoàn viên thanh niên, chọn lọc những nhân tố tích cực, tiên tiến điển hình làm hạt giống cho phong trào hoạt động của Đoàn. Thường xuyên tham gia giao lưu, sinh hoạt với các Chi đoàn bạn để trao đổi và học hỏi kinh nghiệm nhằm khơi dậy phong trào Đoàn. Theo dõi, hướng dẫn đoàn viên ưu tú lập hồ sơ đề nghị Đảng uỷ cho đi học bồi dưỡng lớp đối tượng đảng.

3. Tổ chức các hoạt động cụ thể:

Ngoài những hoạt động thường xuyên của công tác Đoàn và phong trào thanh niên, trong nhiệm kỳ đến cần chú ý những hoạt động lớn sau đây:

– Tích cực tổ chức và tham gia sinh hoạt chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như ngày: các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp; ngày giải phóng ……………, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày thành lập Đoàn 26/3, Quốc tế Lao động 1/5, ngày sinh Bác Hồ (19/5), Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9), ngày Thương binh liệt sỹ (27/7), ngày truyền thống Văn phòng (28/8), ngày thống nhất đất nước (30/4)… qua đó tuyên truyền, giáo dục cho Đoàn viên thanh niên am hiểu về truyền thống đấu tranh cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

– Phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức giải bóng đá, cầu lông, bóng chuyền truyền thống giữa các phòng, trung tâm và các đơn vị bạn nhằm hưởng ứng phong trào tập thể dục, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ.

– Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ …………… học tập và làm theo lời Bác”, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt hàng đầu.

– Tham gia các phong trào, các hoạt động tình nguyện do đoàn cấp trên và các đơn vị bạn phát động.

– Có phương án cụ thể để đảm nhận một số công trình của cơ quan để gây quỹ hoạt động cho Đoàn.

– Đẩy mạnh sinh hoạt với xã đoàn kết nghĩa…………, tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

– Giao lưu, sinh hoạt với các đơn vị như đoàn Văn phòng HĐND&UBND huyện Núi Thành, huyện Nông Sơn.

4. Tăng cường tham gia xây dựng Đảng và chính quyền

– Thường xuyên tổ chức cho Đoàn viên thanh niên tham gia góp ý kiến xây dựng các dự thảo văn kiện của Đảng, các quy chế, nội qui hoạt động của cơ quan, góp ý phê bình cán bộ, đảng viên, tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí.

– Đoàn viên thanh niên trong trung đội tự vệ của cơ quan cần tham gia huấn luyện thường xuyên, đầy đủ; tích cực tham gia PCLB, PCCC cơ quan để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi tình huống xấu xảy ra.

Nơi nhận;
– Chi bộ (b/c)
– BTV tỉnh đoàn (b/c)
– BTV huyện Đoàn (b/c)
– Lưu VT

Ban chấp hành Đoàn trường

Bí Thư

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn – Mẫu 2

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH CHI ĐOÀN:……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

Số: …BC-ĐTN

……ngày … tháng ….năm.

BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TRƯỜNG HỌC, NĂM HỌC 20…- 20….

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 20…. – 20….; nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và đề ra phương thức hoạt động công tác Đoàn trong trường học, Ban Chấp hành Đoàn Trường ……………… báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 20…. – 20…., cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG:

1. Tình hình chung:

– Năm học 20…. – 20…. là năm học tuổi trẻ trường ……………… tiếp tục thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XI, nghị quyết Đại hội Đoàn Trường khóa XVI, Đại hội ……………….. khóa VI, Đại hội Tỉnh Đoàn …………… khóa XVI và nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Đó là những sự kiện chính trị có ý nghĩa, là cơ hội, điều kiện thuận lợi, động lực tinh thần to lớn thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào sinh viên nhà trường.

– Trong năm học qua, công tác đoàn và phong trào sinh viên nhà trường đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ, sự giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo Nhà trường, các tổ chức đoàn thể trong trường, sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ ……………….., sự phối hợp chặt chẽ với các Đoàn bạn ở trong và ngoài Đại học Huế, cùng với đội ngũ cán bộ đoàn trẻ, năng động, nhiệt tình là những yếu tố thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động của Đoàn Trường.

– Cùng với sự thay đổi nhận thức về vai trò, vị thế của ngành nông nghiệp trong định hướng phát triển đất nước. Năm học 20…. – 20…. gắn với vị thế nhà trường sau hơn 55 năm phát triển. Đặc biệt trong năm học qua, nhà trường đã là đơn vị đào tạo Nông nghiệp đầu tiên kiểm định thành công 6 chương trình đào tạo đại học nên vai trò của tuổi trẻ, của Đoàn thanh niên hết sức quan trọng trong việc triển khai hoạt động của nhà trường.

– Mặc dù vậy, sự cạnh tranh gay gắt và những yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu của mỗi đoàn viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện. Vì vậy công tác đoàn và phong trào thanh niên phải thực sự thiết thực, bổ ích và gắn với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.

– Ảnh hưởng của hậu đại dịch covid-19 đã phần nào tác động đến việc triển khai các hoạt động đoàn và phong trào sinh viên.

– Sự bùng nổ của công nghệ thông tin cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiếp nhận, xử lý thông tin của đoàn viên. Bên cạnh những tác động tích cực, sinh viên đang có nguy cơ bị ảnh hưởng của các luồng tư tưởng, thông tin có nội dung xuyên tạc, chống phá và lôi kéo của các thế lực thù địch.

2. Kết quả công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm học 20…. – 20….:

2.1. Công tác giáo dục:

– Đẩy mạnh việc tuyên truyền và tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Ðại hội Đảng lần thứ XIII, Chương trình hành động của Ðoàn thực hiện Nghị quyết Ðại hội Đảng lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội ……………….. lần thứ VI, Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVI, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Tuyên truyền sâu rộng các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ……………….. lần thứ VI, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVI, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đến các cấp bộ đoàn.

– Công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động có tính giáo dục, các đợt sinh hoạt chính trị được triển khai sâu rộng và liên tục nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

– Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ như: học tập các chuyên đề hằng năm, duy trì và nhân rộng các mô hình “Tuổi trẻ Trường Đại học Nông lâm học tập và làm theo lời Bác”, đặc biệt đảm nhận thực hiện công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác; trong năm học đã thực hiện hơn 10 công trình, phần việc thanh niên. Các hoạt động tuyên dương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được chú trọng triển khai góp phần cổ vũ, động viên thanh thiếu nhi rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ, lối sống văn hóa, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phổ biến Luật Thanh niên (Sửa đổi), các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên (Sửa đổi); Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 20… – 20… được triển khai thường xuyên với các hình thức đa dạng; đảm bảo thực hiện hiệu quả Đề án về “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông cho thanh thiếu niên, giai đoạn 20….. – 20….”, đã xây dựng nhiều mô hình hoạt động hiệu quả tại cơ sở, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên góp ý các văn bản dự thảo pháp luật liên quan đến thanh niên.

– Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” bằng nhiều hình thức trong đó duy trì Fanpage để tuyên truyền, lan tỏa những hình về tin tốt và tấm gương tiêu biểu; Hội Sinh viên triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”, Duy trì và phát triển diễn đàn “Sinh viên 5 tốt và Giải thưởng Sao Tháng giêng”; tuyên dương kịp thời các đoàn viên sinh viên đạt được thành tích Sinh viên 5 tốt và Sao tháng Giêng các cấp.

– Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai quyết liệt với nhiều đổi mới, sáng tạo, tăng cường tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị toàn Đoàn, chú trọng tận dụng ưu thế của mạng xã hội, các sản phẩm truyền thông hiện đại trên các nền tảng thiết bị thông minh để tổ chức bằng hình thức trực tuyến tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, của tổ chức Đoàn. Các cấp bộ Đoàn đã triển khai hiệu quả đợt hoạt động “Tuổi trẻ trường Đại học Nông lâm tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” với các hoạt động thiết thực tạo động lực, tinh thần thi đua hăng hái trong đoàn viên, sinh viên. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền, đấu tranh phản bác phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là đấu tranh các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội được quan tâm, có chuyển biến tốt.

– Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho đoàn viên, sinh viên được triển khai hiệu quả tạo dấu ấn xã hội rõ nét. Các cấp bộ Đoàn đã chú trọng đổi mới các hình thức giáo dục truyền thống, tổ chức các hoạt động kỷ niệm bám sát các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của quê hương, đất nước và của tổ chức Đoàn, Hội, CLB-Đội, nhóm nổi bật: đợt thi đua cao điểm về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 72 năm thành lập Hội Sinh viên Việt Nam, được tổ chức hiệu quả, ý nghĩa, sôi nổi, trở thành một hoạt động chính trị sâu rộng của đoàn viên, sinh viên.

– Công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, sinh viên được tăng cường thông qua việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ sống đẹp – Sống có ích”, đặc biệt là thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Giáo dục, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-20…”, qua đó đã có nhiều gương điển hình tiên tiến.

– Công tác thông tin tuyên truyền không ngừng đổi mới, các cấp bộ Đoàn đã tận dụng ưu thế tích cực của internet, mạng xã hội, các nền tảng số, các sản phẩm truyền thông hiện đại để tuyên truyền các hoạt động của tuổi trẻ tỉnh nhà. Bên cạnh đó công tác tuyên truyền trực quan sinh động thông qua hệ thống pano, áp phích.

2.2. Đánh giá triển khai các phong trào hành động cách mạng:

2.2.1. Phong trào “Thanh niên tình nguyện”

Năm học vừa qua, các phong trào hành động cách mạng của tổ chức Đoàn có sự đổi mới, linh hoạt trong phương thức tổ chức, phù hợp với bối cảnh, tình hình của nhà trường, quê hương, đất nước.

Hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng với nhiều nội dung thiết thực gắn với việc thực hiện hiệu quả Đề án “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và nếp sống văn minh đô thị”, giai đoạn 20….. – 20…, qua đó Đã phối họp với Đoàn xã …………… thực hiện nội dung chương trình Tình nguyện Hè 20…. với nhiều nội dung thiết thực Phối hợp với các đơn vị tăng cường các giải pháp hỗ trợ thanh niên nông thôn triển khai các mô hình sản xuất; tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất trên địa bàn nông thôn.

Hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh được triển khai với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, tiêu biểu như: duy trì tuyến đường“Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” tại đường Phùng Hưng và các tuyến lân cận, gắn với các nội dung chỉnh trang, vệ sinh môi trường. Duy trì định kỳ tổ chức thực hiện Đề án tổ chức Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để ………….. thêm Xanh – Sạch – Sáng”, với 15 đợt ra quân vệ sinh môi trường, bóc xoá quảng cáo không đúng quy định.

Tình nguyện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, được chú trọng đẩy mạnh triển khai, tiêu biểu là phong trào “Chống rác thải nhựa, nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng 01 lần”, công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, sinh viên về ý thức môi trường.

Tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông được tổ chức thường xuyên, trong đó chú trọng thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, tuyên truyền, vận động đoàn viên, sinh viên nói không với rượu, bia khi tham gia giao thông; tổ chức các hoạt động cao điểm đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết nguyên đán, nghỉ lễ 30/4 và 01/5, tăng cường các hoạt động tập huấn kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn cho đoàn viên, sinh viên.

Tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm chú trọng, tổ chức thường xuyên và ngày càng gắn bó chặt chẽ với nhu cầu của đời sống xã hội, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, Tiếp sức mùa thi, Tiếp sức đến trường, tình nguyện mùa Đông, Xuân tình nguyện, Tháng Thanh niên… tiếp tục được tổ chức hiệu quả, hướng vào chiều sâu.

2.2.2. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”

Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, đời sống sinh hoạt: Các cấp bộ Đoàn đã triển khai, tổ chức nhiều hoạt động cụ thể tạo môi trường cho đoàn viên, sinh viên phát huy phẩm chất sáng tạo, tạo hiệu ứng xã hội tốt. Phong trào thi đua học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học được đoàn viên, sinh viên hưởng ứng mạnh mẽ, đã góp phần xây dựng cho đoàn viên, sinh viên tinh thần và động cơ học tập tốt; hầu hết cán bộ, giảng viên trẻ đều phấn đấu học tập, nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của đơn vị. Rất nhiều đoàn viên, sinh viên đã tích cực học tập tốt, rèn luyện tốt vì ngày mai lập thân, lập nghiệp.

Các Liên chi đoàn chủ động tổ chức thành công các Hội thi như: “Tìm hiểu kiến thức Nông nghiệp” của Liên chi đoàn khoa Nông học; “Sinh viên với kiến thức nghề nghiệp và xã hội” của Liên chi đoàn khoa TNĐ&MTNN; Cuộc thi lập trình của LCĐ Cơ khí & Công nghệ, chuỗi hoạt động tư vấn, định hướng và tập huấn kỹ năng của LCĐ khoa Chăn nuôi thú y.

Vai trò của giảng viên trẻ ngày một được củng cố. Cán bộ trẻ không những làm tốt công tác giảng dạy, áp dụng những phương pháp giảng dạy tích cực, đưa những thông tin mới vào bài giảng, mà còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, nhiều đề tài có giá trị được báo cáo và được đăng ở các tạp chí chuyên ngành trong nước.

Các đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ giáo viên trẻ có tính ứng dụng đã triển khai mang lại hiệu quả cao… Phong trào“Mỗi đoàn viên, thanh niên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo” được chú trọng triển khai.

Hướng dẫn, động viên sinh viên nghiên cứu khoa học. Trong năm học vừa qua, có nhiều đề tài NCKH sinh viên thực hiện; Hội nghị sinh viên NCKH đã được nhà trường triển khai thu hút được nhiều sinh viên tham gia. Từ đó khơi dậy lòng đam mê nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Thành lập và duy trì CLB Nghiên cứu khoa học R.E.P. cũng như nhiều câu lạc bộ học thuật, từ đó tập hợp được đông đảo sinh viên khoa Chăn nuôi Thú y tham gia, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học trong sinh viên của khoa cũng như lan tỏa ra toàn trường.

2.2.3. Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”

Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, các cấp bộ Đoàn đã tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; vận động đoàn viên, thanh niên tình nguyện viết đơn đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự; tham gia đấu tranh, ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên không gian mạng. Các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo, “Xuân biên giới – Tết hải đảo”, “Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” được triển khai hiệu quả, với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Phối hợp với Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên tổ chức tốt tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học tuyên truyền đến toàn thể sinh viên nếp sống, sinh hoạt và học tập văn minh, lành mạnh, giữ gìn bản sắc của đoàn viên, sinh viên trường Đại học Nông Lâm.

Tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động của đội Văn minh học đường với quy chế hoạt động chặt chẽ và hiệu quả.

Sử dụng có hiệu quả các bảng tin, sử dụng hệ thống thông tin Nhà trường làm phương tiện truyền tải các thông tin, các định hướng về hoạt động của Đoàn, tình hình trong nước và quốc tế cho đoàn viên, sinh viên. Quảng bá hoạt động của Đoàn trên trang web của Trường.

Phối hợp giữa Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Công an Phường thực hiện tốt tháng an toàn giao thông, tuyên truyền vận động đoàn viên tham gia chấp hành và đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại cổng trường.

Thành lập đội đảm bảo trật tự an ninh, phối hợp với các kênh thông tin dư luận trong xã hội cũng như trong sinh viên, Ban thường vụ Đoàn trường đã kịp thời nắm bắt các diễn biến lập trường tư tưởng trong sinh viên từ đó chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiến hành định hướng tư tưởng, giữ vững lập trường chính trị trong sinh viên, giúp sinh viên giữ vững được bản lĩnh chính trị, luôn cảnh giác và chủ động phòng ngừa các luận điệu xuyên tạc, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

Tổ chức giao lưu với các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An. Phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên, Tháng ba biên giới năm 20…. tại Đồn Biên phòng của khẩu Thuận An. Liên Chi đoàn Khoa Thủy sản tổ chức chương trình “Sinh viên Nông Lâm với biển đảo quê hương” tại Đảo Cồn Cỏ thu hút được nhiều sinh viên tham gia.

2.3. Đánh giá triển khai các chương trình đồng hành với thanh niên:

2.3.1. Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”

Các hoạt động đồng hành với thanh niên trong học tập được chú trọng triển khai. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập suốt đời”; tôn vinh, phát huy các tấm gương đoàn viên, sinh viên trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học qua các danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Sao tháng giêng” các cấp[10]. Việc xây dựng văn hóa đọc trong thanh niên được triển khai với nhiều hoạt động như: toạ đàm, hội chợ sách, ngày hội đọc sách, ngày hội Sinh viên với văn hoá đọc.

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học thu hút nhiều lượt ĐVTN tham gia. Các hoạt động thi đua học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học có nhiều chuyển biến tích cực. Việc thực hiện quy chế học tập, thi, kiểm tra được đưa vào một trong những yếu tố chính đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên và xếp loại đoàn viên, chi đoàn.

Tổ chức nhiều chuyên đề sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện với các nội dung phong phú, khai thác ưu thế, đặc điểm đặc thù của các chuyên ngành phục vụ tốt cho các hoạt động học tập, nghiên cứu.

Hầu hết các Liên chi đoàn, chi đoàn đã chủ động tổ chức các hội nghị học tốt, seminar, hoạt động ngoại khoá, tham quan thực tế, giao lưu, sinh hoạt chuyên môn với các đơn vị, cơ quan chuyên môn, các dự án trên địa bàn.

Các tổ chức cơ sở Đoàn tăng cường các hoạt động hỗ trợ, đồng hành với thanh niên trong học tập, tiếp tục duy trì triển khai các quỹ học bổng giúp đỡ các bạn đoàn viên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. Ngoài ra chỉ đạo duy trì và phát triển các hoạt động của 10 câu lạc bộ chuyên môn, chuyên ngành như: câu lạc bộ yêu thú cưng, câu lạc bộ chăn nuôi gà, CLB Một sức khoẻ CLB Nghiên cứu khoa học, CLB Tiếng Anh, CLB Tiếng Pháp… nhằm hỗ trợ, trang bị những kỹ năng, kiến thức bổ ích cho học sinh, sinh viên. Các quỹ khuyến học, khuyến tài hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học tiếp tục được duy trì hiệu quả.

2.3.2. Chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”

Các cấp bộ Đoàn triển khai có hiệu quả Đề án Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 20…..-20…., đẩy mạnh các hoạt động “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, như: cung cấp thông tin, hỗ trợ thanh niên chuyển hướng khởi nghiệp bằng hình thức trực tuyến, tham gia các cuộc thi khởi nghiệp các cấp, các dự án sản xuất thử nghiệm sinh viên ; tập huấn kiến thức về khởi nghiệp, diễn đàn “Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp”. Duy trì tốt câu lạc bộ Khởi nghiệp nông nghiệp, qua đó, đã có nhiều ý tưởng sáng tạo thuộc các lĩnh vực giáo dục, du lịch, nông nghiệp, công nghệ thông tin được ứng dụng vào thực tế, thúc đẩy nhu cầu làm giàu chính đáng của đoàn viên, sinh viên.

Nhiều đoàn viên sinh viên tham gia “Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ V” do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS HCM, UBND tỉnh ………….. phối hợp tổ chức, Đại học Huế đăng cai, nhằm thực hiện đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” theo quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Từ đó nâng cao được nhận thức, khơi dậy lòng đam mê và định hướng khởi nghiệp trong sinh viên.

Phối hợp tổ chức các chương trình “Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp và Ngày Hội việc làm” hàng năm với bình quân trên 30 doanh nghiệp và 3000 chỉ tiêu tuyển dụng, đạt tỷ lệ 91% sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 12 tháng.

Phối hợp với Tỉnh Đoàn ………….. tổ chức Talk show: “Hành trình khởi nghiệp cùng Shark Liên”. Tại buổi giao lưu, sinh viên đã được lắng nghe những chia sẻ của Shark Liên xoay quanh câu chuyện khởi nghiệp của bản thân; việc phát huy năng lực bản thân, dám nghĩ, dám làm. Qua đó truyền cảm hứng cho sinh viên về niềm đam mê, sự quyết tâm, lựa chọn, dám thay đổi trong học tập, làm việc và cơ hội việc làm.

2.3.3. Chương trình “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần” được quan tâm tổ chức thường xuyên, đa dạng, sôi nổi với nhiều hoạt động có quy mô lớn, có giá trị nghệ thuật và ý nghĩa giáo dục cao góp phần đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao sức khỏe của đoàn viên, sinh viên như: Ngày hội các CLB – Đội, nhóm, Chung kết dân vũ – flashmob, Đại sứ sinh viên HUAF, Sáng tác ấn phẩm truyền thông “Tự hào học sinh – Sinh viên Đại học Huế”, Radio Online “Chuyện nhà HUAF”, tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng cho đoàn viên, sinh viên Ngày hội đoàn viên, hội trại, hoạt động kỹ năng sống… thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Nhiều hoạt động thể dục, thể thao đạt được một số thành tích cao.

2.3.4. Các hoạt động hỗ trợ đoàn viên hội nhập quốc tế:

Các cấp bộ Đoàn thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về tầm quan trọng của quan hệ quốc tế, đặc biệt là mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước láng giềng, tạo môi trường cho hội viên, sinh viên học tập và rèn luyện . Công tác giao lưu, hợp tác quốc tế được triển khai thông qua các chương trình online. Bên cạnh đó, phong trào học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho đoàn viên thanh niên được các cấp bộ Đoàn chú trọng triển khai nhằm tạo môi trường cho ĐVTN, sinh viên nâng cao năng lực trình độ ngoại ngữ.

2.4. Công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, Đoàn tham gia xây dựng Đảng:

– Công tác đoàn viên

Đoàn Trường luôn coi trọng việc chỉ đạo, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên. Việc đánh giá xếp loại đoàn viên được quan tâm chỉ đạo sát sao, hướng dẫn cụ thể và thực hiện đến từng chi đoàn.

Quán triệt chủ trương đăng ký và triển khai hoạt động với yêu cầu mỗi Liên chi đoàn, chi đoàn, CLB-Đội, nhóm phải triển khai được ít nhất 01 hoạt động trong mỗi kỳ học đã khuyến khích sự năng động và tính tự chủ của các đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động.

Việc làm thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn cho đoàn viên được đảm bảo nghiêm túc chặt chẽ, đúng quy trình.

– Công tác củng cố và nâng cao chất lượng Liên chi đoàn, Chi đoàn

Đoàn trường thường xuyên chỉ đạo, định hướng nội dung, hình thức sinh hoạt cho các Liên chi đoàn, tổ chức cho các Liên chi đoàn đăng ký sinh hoạt theo từng học kỳ.

Nhìn chung, chất lượng sinh hoạt đã được nâng cao rõ rệt cả về nội dung và hình thức tổ chức. Nhiều Chi đoàn, Liên chi đoàn đã linh hoạt, sáng tạo trong cách thức tổ chức như: Sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ học tập, rèn luyện tu dưỡng, phòng chống các tệ nạn xã hội, các vấn đề liên quan đến đời sống sinh viên… Nhiều chuyên đề sinh hoạt được các Chi đoàn, Liên chi đoàn đầu tư tổ chức có chất lượng cao, tạo sân chơi lành mạnh, thiết thực, góp phần quan trọng vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, nâng cao kiến thức chuyên môn đối với đoàn viên thanh niên.

Việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ của các Chi đoàn, Liên chi đoàn được chỉ đạo sâu sát, đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, đúng Điều lệ Đoàn, thực sự là diễn đàn sinh hoạt chính trị cho đông đảo đoàn viên sinh viên. Công tác đánh giá, phân loại Chi đoàn cuối kỳ, cuối năm được thực hiện theo quy định, tạo động lực tốt cho các Chi đoàn củng cố và phát triển.

– Công tác cán bộ Đoàn

Vào đầu năm học, Đoàn trường hướng dẫn, chỉ đạo Liên chi đoàn, Chi đoàn tổ chức đại hội, kết nạp đoàn viên, kiện toàn bộ máy đảm bảo đủ số lượng và chất lượng đội ngũ cho các chương trình hoạt động.

Thường xuyên bám sát chỉ đạo đối với đội ngũ cán bộ Ban chấp hành Liên chi đoàn, chấn chỉnh về lề lối, phương pháp làm việc, chính vì vậy các hoạt động của các Ban chấp hành diễn ra ngày càng chất lượng.

– Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng

Cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, hàng năm Đoàn trường đều phối hợp với Phòng Công tác sinh viên, Chi bộ công tác sinh viên tham mưu tổ chức các đợt sinh hoạt nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên sinh viên và cán bộ Đoàn chủ chốt của Đoàn trường. Tất cả các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp được quán triệt đến tất cả cán bộ đoàn viên.

Phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng cho hơn 100 đoàn viên. Giới thiệu, bồi dưỡng nhiều đoàn viên sinh viên ưu tú cho các cấp ủy Đảng xem xét kết nạp Đảng. Đã có 10 Đoàn viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trong năm học 20….-20…..

Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

3.1. Tồn tại và hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, các hoạt động phong trào vẫn còn những hạn chế và tồn tại sau:

Chưa thực sự chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng trong nhà trường trong công tác giáo dục tư tưởng, bên cạnh đó vẫn còn nhiều bộ phận đoàn viên thanh niên chưa thực sự phấn đấu, tu dưỡng.

Một số bộ phận sinh viên còn thiếu ý thức trong học tập, tình trạng học đối phó vẫn còn tiếp diễn. Một số đoàn viên thanh niên chưa hoàn thành trách nhiệm của đoàn viên; một số Liên chi đoàn, chi đoàn, CLB – Đội, nhóm hoạt động chưa thật hiệu quả, một số chương trình hoạt động chưa thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Còn bị động trong công việc, điều kiện vật chất còn nhiều hạn chế đã ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động.

Một số đơn vị thiếu chiến lược, thiếu quan tâm đến công tác bồi dưỡng, hướng dẫn quần chúng phát triển đảng.

3.2. Nguyên nhân

Đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt ở cấp trường, liên chi đoàn phần lớn là giảng viên kiêm nhiệm nên thời gian dành cho hoạt động phong trào chưa nhiều.

Tính chủ động sáng tạo của cán bộ Đoàn ở một số đơn vị chưa được phát huy, đặc biệt là công tác đề xuất, tham mưu với lãnh đạo, cấp ủy đối với công tác thanh niên.

Việc cụ thể hóa các phong trào, chương trình của Đoàn một số đơn vị chưa đáp ứng thực tiễn, chưa kiên trì đổi mới trong phương thức hoạt động. Điều kiện, phương tiện làm việc của tổ chức Đoàn tại một số đơn vị còn thiếu thốn; kinh phí cấp cho hoạt động Đoàn còn hạn chế, ảnh hưởng đến quá trình triển khai hoạt động.

4. Bài học kinh nghiệm

Thứ nhất, thường xuyên bám sát các Nghị quyết và sự lãnh đạo của Đảng ủy và của Đoàn cấp trên, tranh thủ sự giúp đỡ của lãnh đạo Nhà trường, các khoa, phòng ban chức năng và các thầy, cô giáo. Qua thực tiễn cho thấy, cơ sở Đoàn nào có Chi ủy, Ban chủ nhiệm khoa, các thầy cô giáo quan tâm và tạo điều kiện tốt thì Liên chi đoàn, Chi đoàn đó có phong trào Đoàn mạnh và hoạt động có hiệu quả.

Thứ hai, phải thường xuyên đổi mới phương thức và nội dung hoạt động Đoàn theo hướng vừa hấp dẫn, bổ ích, vừa thiết thực, ý nghĩa để ngày càng đa dạng phong phú, hấp dẫn và thu hút được nhiều đoàn viên sinh viên tham gia. Biết lựa chọn trọng tâm, trọng điểm, tạo sức lan tỏa trong tổ chức và triển khai các phong trào hành động cách mạng của Đoàn trên cơ sở khơi dậy, phát huy sức sáng tạo của thanh niên, thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia.

Thứ ba, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, nâng cao tính chủ động của các Liên chi đoàn và chi đoàn. Chuyên nghiệp hóa và nâng cao vai trò của các CLB – Đội, nhóm, nâng cao vai trò nòng cốt của cán bộ Đoàn, tăng cường liên kết giữa các Chi đoàn, liên chi đoàn, giữa tổ chức Đoàn trong và ngoài trường. Cần kiên trì, chủ động đẩy mạnh công tác vận động các nguồn lực xã hội phục vụ cho hoạt động Đoàn.

Thứ tư, thường xuyên quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội các cấp về tinh thần, kĩ năng nghiệp vụ công tác Đoàn đặc biệt là điều kiện công tác để có thể tham gia công tác chỉ đạo sâu sát và thiết thực. Chăm lo bồi dưỡng đội ngũ kế cận và lực lượng trẻ có chất lượng đáp ứng yêu cầu của công tác Đoàn, tập hợp ĐVTN trong giai đoạn mới.

Thứ năm, kịp thời đánh giá rút kinh nghiệm các nội dung và phương thức hoạt động, có sự điều chỉnh phù hợp với tình hình hoạt động cụ thể, đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng.

Trên đây là một số đánh giá cơ bản về công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học trong năm học của Ban chấp hành Đoàn trường ………………. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy – Ban Giám hiệu Nhà Trường, Ban thường vụ ……………….., Ban thường vụ Tỉnh Đoàn ………….. để trong thời gian tới công tác Đoàn và phong trào sinh viên của trường có nhiều tiến bộ hơn.

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đoàn;
– Ban TNTH Trung ương Đoàn;
– Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo;
– Thường trực Tỉnh đoàn;
– Các huyện, thành Đoàn;
– Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng;
– Lưu VT, Ban TTN-TH.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn – Mẫu 3

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐH…………..

……, ngày …..tháng….năm……

BÁO CÁO TỔNG KẾT
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN
Nhiệm kỳ 20…- 20…
————————

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

+ Số liệu: – Tổng số học sinh: ……..…, trong đó nữ: ………

– Tổng số Đoàn viên:………, trong đó nữ: ………

– Số Đoàn viên kết nạp trong năm học 20…-20…: ………

+ Thuận lợi:………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

+ Khó khăn:………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

II. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÃ THỰC HIỆN: (ghi rõ các hoạt động, phong trào đã thực hiện, mức độ thực hiện và kết quả đạt được)

………………………………………………………

………………………………………………………

III. ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM:

1. Rèn luyện Đoàn viên:

a. Kết quả xếp loại Đoàn viên cuối năm:

  • Ưu tú:………………..
  • Xuất sắc:……………
  • Khá:…………………..
  • Trung bình:…………
  • Yếu, kém:…………..

b. Xếp loại chi đoàn cuối năm: (Vững mạnh, Khá, Trung bình, Yếu kém)

2. Đánh giá chung:

a. Ưu điểm:……………………………………………………………………

b. Khuyết điểm – Tồn tại:…………………………………………………….

c. Nguyên nhân:………………………………………………………………

d. Hướng khắc phục:………………………………………………………….

TM.BCH CHI ĐOÀN
BÍ THƯ

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn – Mẫu 4

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH CHI ĐOÀN:……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

Số: …BC-ĐTN

……ngày … tháng ….năm.

BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TRƯỜNG HỌC, NĂM HỌC 20…- 20….

I. Đặc điểm tình hình:

Trong năm học ……… – ……….. Trường THPT ………….. có …. đoàn viên…. thanh niên học sinh. Đoàn có ….chi đoàn học sinh và 1 chi đoàn giáo viên. Năm học ……… – ……….. công tác Đoàn và Phong trào thanh niên của trường THPT ………….. có những thuận lợi và khó khăn như sau:

1. Thuận lợi:

– Năm học ……… – ……….. công tác Đoàn, phong trào thanh niên tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sắc của chi bộ Đảng, BGH, công đoàn trong nhà trường. Đặc biệt sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Ban thường vụ huyện Đoàn Hoài Đức.

– Nhà trường xây dựng mô hình lớp sĩ số nhỏ là điều kiện tốt để các đoàn viên, thanh niên có cơ hội được chia sẻ, được quan tâm tốt hơn

Các chi đoàn luôn nhiệt tình tham gia các phong trào hoạt động do Đoàn trường tổ chức.

– BCH Đoàn trường có nhiều cố gắng trong việc đổi mới nội dung, hình thức, các hoạt động phù hợp với nhu cầu của Đoàn viên thanh niên và tình hình thực tế của nhà trường.

2. Khó khăn:

– Số lượng đoàn viên thanh niên không nhiều, chất lượng đầu vào của học sinh chưa cao về cả hai mặt giáo dục.

– Mặt trái của nền kinh tế thị trường, mạng xã hội tác động không nhỏ đến đoàn viên thanh niên. Một số thanh niên chạy theo lối sống thực dụng, ảnh hưởng đến quá trình phấn đấu và rèn luyện.

II. Kết quả hoạt động Đoàn, phong trào thanh niên năm học ……… – ………..

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống

– Đoàn trường xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm đề hướng tới đạt được chỉ tiêu về mặt hạnh kiểm để duy trì và nâng cao chất lượng. Vì thế ngay từ đầu năm học Ban thường vụ Đoàn trường đã tham mưu với lãnh đạo nhà trường xây dựng Kế hoạch và tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên trên tinh thần bám sát chủ đề năm học .Tổ chức tốt tuần lễ công dân học sinh với nhiều nội dung:

– Tổ chức học tập Luật giao thông đường bộ do Công an huyện báo cáo. Tổ chức cho DDVTN học tập, nội quy, quy chế của nhà trường và Điều lệ trường THPT, một số vấn đề luật giáo dục và luật thanh niên, truyền thống nhà trường.

– Ngay từ đầu năm học Đoàn trường đã phát động chủ đề: “Tuổi trẻ Hoài Đức sáng tạo, nângcaohiệu quả công tác giáo dục, hỗ trợ khởi nghiệp”

– Tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đến từng đoàn viên thanh niên.

– Duy trì tốt nề nếp hát quốc ca trong các giờ chào cờ.

– Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn, chú trọng tuyên truyền trên internet, mạng xã hội, đài phát thanh của nhà trường. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung thực hiện khâu đột phá “Xây dựng thanh niên Thủ đô thời đại mới thanh lịch, văn minh”.

– Công tác giáo dục truyền thống: tổ chức hiệu quả các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô và của tổ chức Đoàn như: 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân Mậu thân 1968. Tổ chức “Hành trình đến các địa chỉ đỏ”, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ vào dịp 27/7. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp nhân kỷ niệm ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo Đảng như: Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đồng chí Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh.Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập trường. Trong năm học………….. Đoàn trường đã thăm 11 gia đình chính sách. Tặng 11 xuất quà trị giá 7.700.000đ và tổ chức đến chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ.

– Công tác giáo dục đạo đức, lối sống: triển khai đồng bộ và hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới”. Hàng tuần đều tuyên dương tấm gương người tốt việc tốt trong Đoàn viên thanh niên. Tiêu biểu là thanh niên Nguyễn văn Tuân đã phối kết hợp cùng công an huyện Hoài Đức bắt tội phạm. Tiếp tục tổ chức hiệu quả các ngày hội: “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Thủ đô”. Nâng cao văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô. Đoàn trường đã tổ chức cho các chi đoàn tham gia ngày hội đọc sách tại phố Lý Thường Kiệt. Xây dựng tủ sách của lớp.

– Công tác giáo dục ý thức chấp hành pháp luật:100% Đoàn viên thanh niên tham gia tìm hiểu bộ luật hình sự 20…, mời công an tuyên truyền phòng cháy chữa cháy. Tham gia cuộc thi tìm hiểu phát luật đạt giải ba cấp cụm.Tổ chức các diễn đàn, hội thi cho ĐVTN, học sinh tìm hiểu các văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh, nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền đất nước, lợi ích quốc gia, dân tộc trong ĐVTN.

– Các đoàn viên thanh niên tham gia tập huấn phòng cháy chữa cháy.

– Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận trong đoàn viên, thanh niên; 100% Đoàn viên thanh niên cam kết không tham gia hội thánh đức chúa trời, không nghe các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động đi ngược lại với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của thành phố ……………

2. Tổ chức các phong trào thanh niên

2.1. Thanh niên tình nguyện

– Các chi đoàn đăng ký xây dựng nhà trường, lớp học xanh – sạch đẹp: Hàng ngày tự trực nhật, hàng tuần tổ chức tổng vệ sinh. Mỗi lớp nhận chăm sóc một cây xanh, đưa cây xanh vào lớp học. Kết quả hội thi sắc xuân chi đoàn 11a1 đạt giải nhất cuộc thi chăm sóc cây xanh.

– Tình nguyện bảo vệ môi trường: 100% đoàn viên thanh niên vận động gia đình hưởng ứng giờ trái đất, sản xuất an toàn đảm bảo vệ sinh thực phẩm.

Tình nguyện tham gia đảm bảo an toàn giao thông: Đoàn trường thực hiện tốt mô hình “Cổng trường an toàn”, không để xảy ra ùn tắc giao thông trước cổng trường.
– Tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội:Tổ chức các hoạt động tình nguyện cao điểm: Xuân tình nguyện: các chi đoàn đều tham gia gói bánh chưng tặng người nghèo, quyên góp quần áo ủng hộ vùng khó khăn. Đăng ký tham gia chương trình tiếp sức mùa thi, mua 500 kg dưa hấu ủng hộ đồng bào Quảng Ngãi.

2.2. Tuổi trẻ sáng tạo

– Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học: Khuyến khích, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên đề xuất các sáng kiến, sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng học tập; đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học thông qua mô hình “CLB tự nghiên cứu khoa học”: chi đoàn giáo viên có thầy giáo Nguyễn Đức Thọ đạt giải ba công nghệ thông tin cấp cụm, cô giáo Nguyễn Thị Huyền giải ba giáo viên giỏi cấp cụm. Phối hợp với trường Đại học sư phạm ………….. 1 tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên nghiên cứu khoa học, thực hành thí nghiệm tại khoa hóa, lý, sinh, kỹ thuật cô ng nghiệp. Kết hợp với trung tâm kỹ năng sống Tâm Việt dạy kỹ năng mềm cho thanh niên.

– Thực hiện quyết liệt, sáng tạo và có hiệu quả 4 phong trào và 3 chương trình hành động của tuổi trẻ Thủ đô: phong trào Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, Tôi yêu …………..; chương trình Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp sáng tạo và Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần

2.3. Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc

– Xây dựng mạng lưới tình nguyện viên trẻ một cách rộng khắp, có kỹ năng tuyên truyền trên mạng xã hội; tham gia đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa trên không gian mạng. Nâng cao hiểu biết, nhận thức và phát huy vai trò của ĐVTN sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống.

2.4. Phong trào Tôi yêu …………..

– Tiếp tục triển khai phong trào“Tôi yêu …………..” theo Chương trình 04 CT/TU của của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố ………….. khóa XVI; tạo môi trường tốt trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi, được cụ thể hóa với nhóm 3 nội dung, giải pháp: ………….. xanh, ………….. văn minh và ………….. văn hiến.

– ………….. xanh: Đoàn trường đã trồng và chăm sóc 500 cây xanh tại công viên trải nghiệm của nhà trường. Đây là công trình thanh niên tiêu biểu của đoàn trường trong năm học……………

– Công viên trải nghiệm của trường

– ………….. văn minh: Đoàn trường đã giáo dục đoàn viên thanh niên nâng cao văn hóa ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật. Giáo dục thành công bộ tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh cho học sinh ……………

– ………….. văn hiến: Nhà trường đã tổ chức cho học sinh đến trải nghiệm tại……….. tích cực tham gia các cuộc thi về tìm hiểu lịch sử. Tham gia công tác thiện nguyện tại chùa Diên Phúc.

3. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên

3.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học

– Đoàn trường có các hoạt động khuyến khích học sinh như: Viết bài cho tập san nhà trường. Hàng tháng tổ chức các sân chơi trí tuệ, xây dựng đôi bạn cùng tiến. Đưa học sinh đến các địa điểm du lịch có nhiều người nước ngoài để thực hành tiếng anh như: Văn Miếu, bảo tàng dân tộc. Tham mưu với nhà trường duy trì học bổng …………… Năm học………….. em Hà Mỹ Hạnh nhận phần thưởng học sinh giỏi tiêu biểu thủ đô và đạt học bổng ……………

3.2. Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp sáng tạo

Mời chuyên gia tư vấn hướng nghiệp nghề, đáp ứng thời đại 4.0. Đa số đoàn viên có định hướng nghề nghiệp đúng đắn, không viển vông khi chọn nghề.

Phối hợp trường Cao đẳng Bách Khoa dạy nghề cho học sinh, phối hợp với trung tâm du học BinCo giới thiệu tổ chức hội thảo du học.

3.3. Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần.

– Đoàn trường đã ký hợp đồng với trung tâm kỹ năng sống Tâm Việt, trường Quân sự quân khu 2 bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kiến thức về kỹ năng trong cuộc sống cho thanh niên: kỹ năng ứng xử, giao tiếp, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học, công nghệ số, hội nhập… Tham gia tổ chức các chương trình giáo dục kỹ năng trong trường học. Phát triển các mô hình câu lạc bộ kỹ năng, câu lạc bộ năng khiếu, sở thích. Nhà trường có câu lạc bộ yoga, câu lạc bộ thể dục thể thao, đội ca khúc cách mạng của nhà trường đi đến đâu biểu diễn cũng được khen ngợi. Đã biểu diễn miễn phí cho cư dân của khu đô thị Tân Tây Đô vào các dịp trung thu, 1/6. Các buổi sáng 100% đoàn viên thanh niên tập thể dục, nhảy dân vũ và hô khẩu hiệu theo chỉ đạo của cấp trên.

4. Công tác xây dựng Đoàn

– Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên mới kết nạp. Triển khai hiệu quả chương trình “Rèn luyện đoàn viên”. Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Trong năm học đã giới thiệu cho chi bộ 2 đoàn viên tham gia lớp đối tượng tìm hiểu về đảng; đã kết nạp được 55 đoàn viên mới.

5. Công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng

– Đoàn trường đã cử các đoàn viên thanh niên tiêu biểu giúp đỡ các em học sinh tiểu học song ngữ …………..: dạy nhảy dân vũ, tổ chức các sân chơi trí tuệ. Đặc biệt là các phong trào thi đua tiến bước liên đoàn, làm theo năm điều Bác dạy

6. Công tác giao lưu, hợp tác quốc tế về thanh niên

– Đoàn trường nằm trong khối liên kết, hàng năm vào dịp 26/3 đều tiếp đón các bạn từ Nhật Bản, Hàn Quốc sang giao lưu trao đổi kinh nghiệm. Đoàn trường cử các đoàn viên sang giao lưu tại Nhật Bản.

– Giao lưu với học sinh Nhật Bản

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác đoàn, phong trào thanh niên trường THPT … năm học ……… – …………

Nơi nhận;
– Chi bộ (b/c)
– BTV tỉnh đoàn (b/c)
– BTV huyện Đoàn (b/c)
– Lưu VT

Ban chấp hành Đoàn trường

Bí Thư

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn – Mẫu 5

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH CHI ĐOÀN:……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

Số: …BC-ĐTN

……ngày … tháng ….năm.

BÁO CÁO

Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Chi đoàn ………………… nhiệm kỳ 20….-20…, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 20… – 20…

Phần Thứ Nhất :

KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO TTN NHIỆM KỲ 20….- 20….

Năm học 20… – 20…, 20… – 20….. là năm học diễn ra Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, tuổi trẻ cả nước long trọng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 74 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, 59 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. Gắn với những sự kiện đó, tuổi trẻ chi đoàn ………………… đã có nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Mặt dù nhiệm kỳ qua do sự tác động nhiều mặt của đời sống kinh tế – xã hội làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác Đoàn và phong trào TTN, song nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, kịp thời và toàn diện của BCH Đoàn Phường Nam Dương cũng như cấp ủy Chi bộ ………………… và sự nỗ lực phấn đấu của BCH chi đoàn và toàn thể ĐVTN đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau :

A.- NHỮNG KẾT QUẢ CỤ THỂ :

I. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị :

– Đã tổ chức cho đoàn viên tham gia các buổi học tập chính trị, chuyên môn do nhà trường, PGD tổ chức.

– 100% đoàn viên chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, quy định của ngành.

– Mỗi đoàn viên tự trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức tác phong, thực hiện “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”

– 100% đoàn viên chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường, đoàn kết nội bộ tốt.

– Không có đoàn viên vi phạm các tệ nạn xã hội.

– Đa số đoàn viên tham gia tốt các hoạt động do Đoàn Phường tổ chức.

– Chi đoàn luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

II. Hoạt động phong trào:

Trong nhiệm kì qua, chi đoàn đã tham gia nhiều phong trào do đoàn cấp trên tổ chức và đạt được những thành quả sau:

– Tham gia xé giấy quảng cáo do đoàn cấp trên tổ chức, số lượng đoàn viên tham gia tương đối đông.

– Tham gia dọn vệ sinh môi trường do nhà trường và Đoàn phường tổ chức tại …………………

– Chi đoàn được giao phụ trách tuyến đường Hoàng Diệu luôn đảm bảo sạch sẽ, ra quân xé quảng cáo rao vặt và vệ sinh môi trường thường kì tốt.

– Tham gia hiến máu nhân đạo, 2 đ/c: Đ/c Hạnh, đ/c Trinh.

– Tổ chức các trò chơi dân gian cho học sinh các khối lớp nhằm xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”

– Tích cực tham gia ủng hộ ngày Vì người nghèo, quỹ hội chữ thập đỏ, các quỹ nhân đạo, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt…

– Tham gia tích cực các hoạt động, phong trào do Đoàn phường tổ chức như:

+ Tham gia tốt ngày kỉ niệm sinh nhật Bác Hồ với nhiều hoạt động phong phú, thắp hương tưởng niệm viếng Bác tại bảo tàng quân khu 5.

+ Tham gia vệ sinh môi trường nhân ngày kỉ niệm môi trường thế giới 5/6.

+ Tham gia tốt sinh hoạt tuyên truyền phòng chống ma túy, tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS với số lượng đoàn viên tham gia rất đông.

+ Tham gia thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại ………… kỉ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7.

+ Tham gia ủng hộ mua bao lì xì cùng với đoàn phường chung tay giúp đỡ các em nhỏ miền núi Tây Giang, chi đoàn đã ủng hộ 500 000 đồng cho đợt từ thiện.

+ Tham gia tập huấn tuyên truyền an toàn giao thông.

Và rất nhiều hoạt động khác nữa, đã để lại ấn tượng trong lòng mọi người về sự năng động của chi đoàn cũng như của Đoàn phường.

III. Công tác chuyên môn:

– Các đoàn viên nhiệt tình trong giảng dạy và công tác Đoàn.

– 100% đoàn viên đạt Lao động tiên tiến, có 1 đoàn viên đạt chiến sĩ thi đua, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– 100% đoàn viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn, đảm bảo ngày giờ công.

– 100% đoàn viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, tích cực dự giờ, khiêm tốn học hỏi, tự rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

– Vận động 100% trẻ 6 tuổi trong phường ra lớp.

– Các đoàn viên là GVCN lớp đều nhiệt tình, chăm lo giáo dục toàn diện cho HS, tăng cường phụ đạo HS yếu, phấn đấu lên lớp 100%.

– Đ/c Linh tham gia thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp quận đạt giải nhất, đ/c Hạnh tham gia thi soạn giảng E-learning đạt giải nhất cấp thành phố, đ/c Dung đạt giải Ba, đ/c Bích đạt giải Khuyến khích cấp thành phố năm học vừa rồi.

IV. Công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng:

Chi đoàn phối hợp chặt chẽ với Liên đội tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh:

– Tổ chức Hội thi Làm lồng đèn và thi múa lân, làm mâm cỗ mừng ngày Tết Trung thu.

– Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn như ngày 15/10; 22/12; 9/1; 3/2; 26/3; 29/3; 10/3 âm lịch; 30/4; 1/5; 15/5; 19/5, ngày khai giảng, bế giảng năm học.

– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, phòng chống tai nạn thương tích, các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.

– Phong trào tiếp sức đến trường, giúp đỡ cho HS có hoàn cảnh khó khăn.

– Tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm và tặng quà bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chơn của phường Nam Dương.

– Tham gia tổ chức cho HS tham quan Bảo tàng Hoàng Sa, làng rau Hòa Phong, công viên 29-3..

V. Công tác phát triển Đoàn , Đảng trong chi đoàn:

– Có 2 đoàn viên đã học lớp cảm tình Đảng: Đ/c Hiền, Hải nhưng vẫn chưa phát triển được.

– Có 1 đ/c tham gia học lớp sơ cấp chính trị do quận ủy tổ chức.

– Chi đoàn luôn tạo mọi điều kiện giúp đỡ các đoàn viên để phấn đấu được kết nạp Đảng.

VI. Kết quả

Năm học 20… – 20… và năm học 20….-2019 chi đoàn được xếp loại xuất sắc tiêu biểu và luôn được Đoàn phường đánh giá cao.

B/ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Chi Đoàn phường nhiệm kỳ 20…- 20….. được sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát kịp thời của BCH Đoàn Phường Nam Dương, của Cấp uỷ chi bộ ………………… và sự nỗ lực phấn đấu của BCH Chi Đoàn cùng toàn thể ĐVTN trong chi đoàn, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra và đã đạt được kết quả như đã nêu ở trên. Tuy vậy, bên cạnh những yếu tố đã đạt được vẫn còn nhiều tồn tại khuyết điểm, những khó khăn vướng mắc, cụ thể như sau :

Nhiều đoàn viên chưa thực sự phát huy tinh năng động, sáng tạo và chưa thực sự nhiệt tình với công tác đoàn do điều kiện gia đình ở xa.

Số lượng đoàn viên không ổn định nên khó sinh hoạt và triển khai nội dung.

Đoàn viên là nữ nên phải làm nhiệm vụ thiên chức của người phụ nữ là sinh con nên cũng ảnh hưởng ít nhiều đến công việc của công tác đoàn.

– Các đoàn viên trong chi đoàn sinh sống trên nhiều địa bàn phường, quận khác nhau. Vì vậy, việc tham gia sinh hoạt với tổ chức Đoàn – Hội của chi đoàn gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, công tác vận động tập hợp Đoàn viên Thanh niên của chi đoàn còn nhiều hạn chế.

C/. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

– Bám sát nghị quyết của chi bộ và sự lãnh đạo của chi ủy để tổ chức các hoạt động của chi đoàn.

– Phát huy, khích lệ, khai thác năng lực của thanh niên. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao… là điều kiện tốt nhất để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đẩy mạnh hơn nữa việc sáng tạo các mô hình hoạt động phù hợp, đáp ứng được những lợi ích thiết thực, chính đáng của Đoàn viên Thanh niên.

– Tranh thủ sự giúp đỡ tạo điều kiện hỗ trợ của các chi bộ, cũng như các cán bộ là đảng viên đương chức có nhiều tâm huyết với công tác đoàn.

Phần Thứ Hai :

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 20…. – 20…

Nhiệm kỳ đến là nhiệm kỳ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tuổi trẻ chúng ta, là những năm toàn Đảng, toàn dân ta đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng CSVN, Nghị quyết Đại Hội XIII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, CNH – HĐH theo định hướng XHCN vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Yêu cầu của Đại hội lần này là phát huy tinh thần tình nguyện, vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ phường nhà, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước mà cụ thể là các phong trào hành động, góp phần thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, giữ vững ANQP và TTATXH tại địa phương.

Từ việc đánh giá những mặt làm được cũng như những tồn tại hạn chế và những bài học kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ qua, cùng với các ý kiến chỉ đạo của BCH Đoàn phường Nam Dương và cấp ủy chi bộ …………………, các góp ý xây dựng phong trào TTN của các Đoàn viên, Ban Chấp Hành chi đoàn ………………… đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ đến cụ thể như sau :

I. MỤC TIÊU :

1. Tập trung duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn – Hội – Đội, giữ vững danh hiệu vững mạnh tiêu biểu trong nhiều năm qua. Hướng về cơ sở, xây dựng Chi Đoàn vững mạnh cả về số lượng cũng như chất lượng.

2. Bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao vai trò, uy tín của BCH Chi đoàn. Lắng nghe và quan tâm đến nguyện vọng của Đoàn viên Thanh niên để có sự cổ vũ, động viên, định hướng hữu hiệu trong việc thực hiện nhiệm vụ cũng như trong việc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của Thanh niên.

3. Tổ chức và duy trì sinh hoạt định kỳ tại Chi Đoàn. Thông qua đó Chi Đoàn tuyên truyền giáo dục các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, của Đoàn cấp trên và pháp luật của Nhà nước, triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đoàn cấp trên giao.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ :

1. Chú trọng và đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng thông qua việc tổ chức học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, 6 bài học lý luận chính trị cho Đoàn viên thanh niên. Tổ chức cho ĐVTN học tập quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị Quyết của Đảng của Đoàn.

2. Tập trung củng cố và duy trì sinh hoạt Chi Đoàn theo chủ điểm hàng tháng,. 3. Tuyên truyền vận động ĐVTN tham gia tốt các phong trào của trường, phòng GD: Thi GV giỏi cấp Quận, tham gia thi Làm đồ dùng dạy học cấp quận, thi văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đoàn….

4. Phối hợp với Liên đội tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tích cực tham gia các chương trình Đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường.

5. Bám sát nhiệm vụ thực tế ở trường để đề ra các hoạt động phù hợp và sát với tình hình của chi đoàn.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH :

1. Căn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể để cơ cấu BCH mới một đội ngũ có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực hoạt động, ít biến động, có định hướng lâu dài tại địa phương.

2. Tuân thủ lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng, sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên, sự phối hợp của chi hội đoàn thể, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ Đoàn viên Thanh niên.

3. BCH tích cực xây dựng, sáng tạo và vận dụng các mô hình hoạt động thích hợp, phù hợp với đặc thù, khả năng sở thích của Thanh niên. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chi bộ về công tác Thanh niên.

Trên đây là phương hướng nhiệm kỳ đến của công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi chi đoàn …………………. Kính trình Đại hội thảo luận góp ý bổ sung và quyết định.

Nơi nhận;
– Chi bộ (b/c)
– BTV tỉnh đoàn (b/c)
– BTV huyện Đoàn (b/c)
– Lưu VT

Ban chấp hành Đoàn trường

Bí Thư

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn – Mẫu 6

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH CHI ĐOÀN:……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

Số: …BC-ĐTN

……ngày … tháng ….năm.

BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO TTN NĂM 20…
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 20…..

– Căn cứ vào chương trình công tác đoàn và phong trào TTN chi đoàn TH …………… năm 20….

Chấp hành sự chỉ đạo của BGH và Chi bộ nhà trường Năm 20… tập thể BCH chi đoàn TH …………… đã tổ chức, thực hiện công tác đoàn và phong trào TTN đạt được một số kết quả như sau:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1/ Những điều kiện thuận lợi;

– Chi đoàn Trường Tiểu học …………… có số lượng đoàn viên tương đối đông, cùng sinh hoạt trong môi trường sư phạm vì vậy công tác học tập và tiếp thu các Nghị quyết, chỉ thị của Đoàn, Đảng và các cấp chính quyền rất thuận lợi.

– Trong nhiệm kỳ 20…. – 20…., Chi đoàn luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo , kịp thời của Chi Bộ và BGH nhà trường, sự quan tâm tạo điều kiện của Đoàn xã Vĩnh Hòa, các tổ chức đoàn thể khác trong đơn vị.

– Đội ngũ cán bộ, đoàn viên nhiệt tình, đoàn kết, có trách nhiệm trong các hoạt động chung cũng như trong thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

– BCH chi đoàn hoạt động có hiệu quả, phân công phân nhiệm tương đối rõ ràng, đoàn kết trong hoạt động, phối hợp tốt trong công tác.

2/ Một số khó khăn;

– Một số đoàn viên đã lập gia đình riêng, có con nhỏ nên đã ảnh hưởng không ít đến thời gian và hiệu quả hoạt động.

– Đoàn viên đã có gia đình bận công tác chuyên môn nên tham gia các phong trào còn hạn chế.

– Một bộ phận nhỏ các đồng chí đoàn viên trong Chi đoàn trách nhiệm chưa đầy đủ về vai trò tổ chức Đoàn trong trường học, chưa tích cực. Vì vậy nên có lúc, có khi chưa tự giác, chưa nhiệt tình trong các hoạt động của Nhà trường cũng như Chi đoàn và phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh.

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG:

I/ Công tác tuyên truyền giáo dục:

Trong nhiệm kỳ vừa qua công tác tuyên truyền giáo dục trong cán bộ, đoàn viên về chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương luôn được BCH chi đoàn xác định là một trong những nhiệm vụ then chốt và hàng đầu của công tác đoàn và phong trào TTN trong trường học, từ đó BCH chi đoàn triển khai việc thực hiện có hiệu quả với nhiều hình thức da dạng, phong phú từng bước đổi mới nội dung sinh hoạt chi đoàn, chi hội bằng nhiều hình thức như: Hội thi, các cuộc thi tìm hiểu, giao lưu văn hoá văn nghệ… từ đó qua các hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật, đến đoàn viên thanh niên về các đường lối, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và định hướng các giá trị chuẩn mực của đời sống xã hội cho đoàn viên, thanh niên.

1. Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”.

Chi đoàn tiếp tục tham gia việc thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” tổ chức cho đoàn viên tham gia viết sổ vàng và nhật ký làm theo lời Bác. Kết quả thu hút 17 đoàn viên tham gia.

2. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng.

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, long yêu nước cho đoàn viên thanh niên trong chi đoàn trường, BCH chi đoàn tập trung tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, Đoàn, 06 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên bằng nhiều hình thức nhằm tuyên truyền nội dung Nghị quyết của chính sách của Đảng, Đoàn, Hội. Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua đã tổ chức tốt cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, tham gia cuộc thi tìm hiểu thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3. Công tác giáo dục truyền thống:

Trong năm qua BCH chi đoàn luôn tham gia các hoạt động công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ đoàn viên trong chi đoàn. Các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được BCH chi đoàn tham gia và thực hiện như: Tham gia tặng quà cho các gia đình chính sách, dọn vệ sinh nhà bia tưởng niệm…kết quả tham gia được 3 lượt có 12 đoàn viên thanh niên tham gia.

4. Công tác tuyên truyền đạo đức lối sống:

Trong cuộc vận động này luôn được BCH chi đoàn tổ chức bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trong đoàn viên cuộc vận động cần, kiệm là nết sống đẹp của thanh niên, cuộc vận động tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích, đăng ký chi đoàn kiểu mẫu, chương trình rèn luyện đoàn viên các hoạt động trên thật sự thu hút sự quan tâm của đoàn viên trong thời gian qua.

Tham gia tốt các hoạt động hè do ngành GD và đoàn xã phát động, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và học sinh tham gia như: Tiếng hát hoa phượng đỏ, thi vẽ tranh trên gốm, dọn vệ sinh văn trường lớp, dọn vệ sinh nhà bia tưởng niệm .

II /Công Tác Xây Dựng Đoàn , Đoàn Tham Gia Xây Dựng Đảng:

1/ Công tác xây dựng Đoàn;

a/ Nâng cao chất lượng Đoàn viên;

– BCH chi đoàn xác định trong quá trình xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh nhân tố quan trọng đó là Đoàn viên. Đoàn viên làm chủ trong các phong trào hành động cách mạng của thanh niên. Do vậy, yêu cầu có nội dung và biện pháp thực hiện để khơi dậy, phát huy tiềm năng sẵn có của ĐVTN. Để nâng cao chất lượng ĐV phải thông qua việc triển khai, thực hiện chương trình rèn luyện ĐV và tổ chức đánh gia phân loại ĐV hàng năm.

– Để đảm bảo việc thực hiện Điều lệ Đoàn nghiêm túc, đẩy mạnh công tác phát triển ĐV mới đảm bảo về số lượng và chất lượng trong nhiệm kỳ qua chi đoàn đã cử 2 đ/c tham gia lớp tập huấn cho cán bộ Đoàn.

b/ Củng cố xây dựng chi đoàn;

– Việc củng cố xây dựng chi đoàn và phát triển ĐV được BCH chi đoàn xem đây là giải pháp ngăn chặn sự yếu kém của chi đoàn. Trong năm qua chi đoàn được công nhận là chi đoàn vững mạnh.

* Tình hình tổ chức Đoàn trong năm như sau;

+ Tổng số ĐV đầu năm 20… là 12 đồng chí.

+ Nam là 3 đồng chí.

+ Nữ là 9 đồng chí.

+ Chuyển đến trong năm 20… là 5 đồng chí.

+ Chuyển đi năm 20… là: 0

Tổng số đoàn viên hiện nay là 17 đồng chí.

2/ Đoàn tham gia xây dựng Đảng;

– Với chức năng “Là đội dự bị tin cậy của Đảng”, có nhiệm vụ “Thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng”, Chi đoàn Trường TH …………… thường xuyên tổ chức tuyên truyền trong sinh hoạt định kỳ về Nghị quyết của Đảng, Đoàn.

– Nhằm góp phần tham gia xây dựng Đảng vững mạnh tuổi trẻ chi đoàn tích cực đóng góp ý kiến xây dựng Đảng Viên và thường xuyên tham mưu chi bộ trong công tác, chỉ đạo đối với hoạt động Đoàn và phong trào TTN. Trong năm qua chi đoàn đã giới thiệu 2 ĐV ưu tú cho Đảng cử đi học lớp cảm tỉnh Đảng.

III. CÁC PHONG TRÀO HÀNH ĐỘNG

1/ Chương trình “Bạn đồng hành của thanh niên”

– BCH tiếp tục hưởng ứng chương trình “Bạn đồng hành của thanh niên”, trong nhiệm kỳ qua, chi đoàn đẩy mạnh phong trào hoạt động một cách rộng khắp, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào TTN.

– Chi đoàn tham gia giải bóng chuyền do Phòng GD tổ chức chào mừng 20/11 và được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

2/ Chương trình “ Xung phong tình nguyện tham gia phát triển kinh tế-xã hội vì quê hương Bình Dương giàu đẹp”. “ Thanh niên xunh kích bảo vệ tổ quốc và giữ gìn trật tự ATXH”.

– Hưởng ứng chương trình này, trong nhiệm kỳ BCH chi đoàn đã động viên các đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo có 3 đ/c, tham gia và tổ chức sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi.

– Hưởng ứng cuộc vận động về ngày thứ bảy tình nguyện và ngày chủ nhật xanh.Chi đoàn Trường đã tham gia dọn vệ sinh trường, lớp có 17 đ/c tham gia, nhà bia tưởng niệm xã có hơn 3 ĐV tham gia.

– Chi đoàn phối hợp với TPT Đội tuyên truyền luật giao thông tới HS toàn trường có 17 ĐV tham gia

PHẦN THỨ II

PHƯƠNG HƯỚNG – NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO TTN CĐ TH …………… NĂM 20…..

I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC:

– Tuyên truyền 6 bài học lý luận chính trị

– Phấn đấu 01 tháng chi đoàn sinh hoạt có chuyên đề về 06 bài học LLCT.

– Tuyên truyền về ngày 26/3, 30/4 và 1/5,27/7, 2/9, 15/10, 22/12.

– Đoàn viên thanh niên học tập NQ Đảng , Đoàn các cấp tuyên truyền giáo dục về truyền thống Đoàn, hội ,đội…

– Tham gia hiến nhân đạo do Phòng GD tổ chức và Đoàn xã phát động .

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN , ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG:

– Mỗi năm chi đoàn giới thiệu cho chi bộ từ 1-2 đoàn viên ưu tú xem xét kết nạp vào Đảng.

– Thu và nộp đoàn phí đầy đủ.

– Tổ chức sinh hoạt chi đoàn ít nhất 1tháng /1lần.

– Tham gia các buổi họp do đoàn xã tổ chức.

III. PHONG TRÀO HÀNH ĐỘNG CỦA THANH NIÊN:

1/Chương trình “Bạn đồng hành của thanh niên”.

-Tiếp tục vận động đoàn viên tham gia các lớp bồi dưỡng công tác đoàn do xã đoàn phát động.

2/ Chương trình “Xung phong tình nguyện tham gia phát triển kinh tế xã hội vì quê hương giàu đẹp”, “ TNXK bảo vệ tổ quốc và giữ gìn trật tự ATXH”.

– Thực hiện tốt hoạt động đền ơn, đáp nghĩa gia đình chính sách.

– Tham gia đầy đủ các buổi ra quân “ Thứ bảy tình nguyện và ngày chủ nhật xanh”tại nhà trường 1 tháng/lần,cũng như đoàn xã phát động.

– Nhận chăm sóc giúp đỡ 1 gđ chính sách trên địa bàn xã Vĩnh Hòa.

3/ Chương trình vì đàn em:

– Tổ chức hoạt động cho thiếu nhi trong hè, trung thu,vv…

– Tham gia đầy đủ các hoạt động VHVN do đoàn cấp trên tổ chức.

– Phối hợp với chi đoàn kết nghĩa các buổi giao lưu văn nghệ trong những ngày lễ lớn.

– Tham gia các hoạt động TDTT do Ngành và đoàn xã phát động.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động công tác đoàn và phong trào TTN năm 20… và phương hướng nhiệm vụ năm 20…. của Chi đoàn trường TH …………….

Trên đây là bản báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào TTN năm 20… và phương hướng nhiệm vụ năm 20…. của Chi đoàn trường TH ……………./

Nơi nhận;
– Chi bộ (b/c)
– BTV tỉnh đoàn (b/c)
– BTV huyện Đoàn (b/c)
– Lưu VT

Ban chấp hành Đoàn trường

Bí Thư

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn – Mẫu 7

BCH ĐOÀN TỈNH NINH BÌNH

***

Số: -BC/TĐTN-TTN-TH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

……….., ngày tháng ….. năm ……….

BÁO CÁO
Tổng kết Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học
năm học 20…20….

Năm học 20… –20…. là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII; năm kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/20…), 75 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/20…); căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 20…, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 20… -20…., các cấp bộ Đoàn trong trường học đã tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai, thực hiện chương trình năm học đạt được kết quả cao trên mọi lĩnh vực, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH HỌC SINH, SINH VIÊN

Toàn tỉnh hiện có 35 Trường THPT, TTGDTX; 05 trường Cao đẳng, Đại học với tổng số 35.964 đoàn viên, thanh niên. Đa số đoàn viên, thanh niên khối trường học tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, có ước mơ, hoài bão, có khả năng tiếp cận và ứng dụng khoa học, công nghệ vào thực tiễn. Tư tưởng đoàn viên, thanh niên ổn định, không bị dao động trước khó khăn thử thách.

Tuy nhiên một bộ phận đoàn viên thanh niên còn hiện tượng ỷ lại, lười học tập, rèn luyện, thiếu tích cực trong các hoạt động tập thể. Một bộ phận sinh viên ra trường gặp nhiều khó khăn trong xin việc làm, do đó tạo tâm lý lo lắng, thiếu an tâm trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động.

II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Các cấp bộ Đoàn trường học đã tích cực tổ chức quán triệt, học tập, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn; chính sách pháp luật của Nhà nước sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đối tượng đoàn viên, thanh niên và từng đơn vị. Các cấp bộ Đoàn trường học đã tổ chức cho đoàn viên, thanh niên học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, các diễn đàn, các buổi tọa đàm…

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền và tổ chức cho học sinh, sinh viên, cán bộ và giáo viên, giảng viên trẻ đăng ký các nội dung cụ thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 20…”, Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, giai đoạn 20…. -20….”; Kết luận số 05 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về việc “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên”.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn khối trường học tích cực phát huy tính nêu gương, gương mẫu của cán bộ Đoàn trong trường học, nhất là giáo viên, giảng viên trẻ từ đó xây dựng hình ảnh người cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, gương mẫu, trung thực, trách nhiệm trong môi trường giáo dục đào tạo thông qua việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”. Nhiều tấm gương các thầy cô giáo trẻ đã trở thành động lực cho các bạn học sinh, sinh viên noi theo thông qua những hoạt động thiết thực. Một số trường đã chủ động tích cực tuyên truyền và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ.

2. Công tác giáo dục đạo đức lối sống

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong thanh niên trường học được các cấp bộ Đoàn đặc biệt quan tâm triển khai, thực hiện, Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn, Đoàn các trường tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Tuổi trẻ Ninh Bình học tập và làm theo lời Bác”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn “Về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”; cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” và Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 20…. – 2025” của ngành Giáo dục. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trường học tập trung đẩy mạnh triển khai công tác giáo dục đạo đức, lối sống gắn liền với các hoạt động giáo dục tập thể, các hoạt động giáo dục thói quen tốt trong học sinh, sinh viên; các hoạt động xây dựng văn hóa học đường, truyền thống tôn sư trọng đạo; tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên không vi phạm quy chế trường học, chấp hành luật giao thông đường bộ; tuyên truyền xây dựng tinh thần học tập tốt, ứng xử văn minh, sống đẹp trong thanh niên trường học thông qua cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, tổ chức ngày hội “Thanh niên sống đẹp”, tổ chức diễn đàn Xây dựng tình bạn đẹp – nói không với bạo lực học đường”, “Ngày hội đọc sách”,… trên mạng xã hội được đoàn viên, sinh viên niên hưởng ứng tích cực, góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp của cuộc sống, đồng thời lấn át những thông tin xấu, độc hại.

Các hoạt động học tập và làm theo các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đoàn viên sinh viên nhân kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên; 107 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng; 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra sôi nổi, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ toàn tỉnh với nhiều cách làm hay, sáng tạo, như: đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”; diễn đàn, tọa đàm chuyên sâu với chủ đề “Bác Hồ với thanh niên – Thanh niên với Bác Hồ”. Nội dung các chuyên đề gắn theo đối tượng được triển khai thông qua nhiều hình thức như: hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị báo cáo viên, các cuộc họp ban chấp hành đoàn trường mở rộng; các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là mạng xã hội; đưa vào nội dung sinh hoạt chi đoàn, chào cờ đầu tuần, tọa đàm, hội thảo. Bên cạnh đó, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn được cụ thể hóa trong Chương trình công tác năm học của các đơn vị, là nội dung quan trọng trong chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, là một trong những tiêu chí đánh giá phân tích chất lượng đoàn viên, sinh viên, góp phần tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, rèn luyện, tu dưỡng, học tập và làm theo lời Bác của đoàn viên, sinh viên. Học và làm theo lời Bác dần trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, liên tục của số đông sinh viên.

Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” tiếp tục được quan tâm tổ chức, đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức gắn với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, học sinh, sinh viên. Thông qua chương trình, đã khích lệ tinh thần, tiếp thêm động lực cho học sinh, sinh viên tiếp tục phấn đấu, vươn lên trong học tập, trong cuộc sống. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tuyên dương các tấm gương học sinh, sinh viên điển hình tiêu biểu trong học tập và rèn luyện qua đó góp phần tạo động lực cổ vũ cho học sinh, sinh viên tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống.

3. Công tác giáo dục truyền thống

Công tác giáo dục truyền thống được các cấp bộ Đoàn trường học triển khai thường xuyên và đồng bộ, thông qua các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng, của Đoàn, của Hội… Các hoạt động giáo dục truyền thống được các cấp bộ Đoàn quan tâm, chú trọng đổi mới các hình thức giáo dục, tổ chức thường xuyên như: tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hoá dân tộc “Tự hào Việt Nam”; về các chủ đề thể hiện tình yêu quê hương, đất nước… Các chương trình về nguồn, đến với địa danh lịch sử được nhiều đơn vị đoàn các trường tổ chức sáng tạo giúp đoàn viên, sinh viên bổ sung kiến thức, thêm hiểu và yêu quý truyền thống cách mạng của địa phương; biết ơn và noi theo các tấm gương anh hùng trẻ tuổi. Cụ thể như: tổ chức cho đoàn viên, học sinh, sinh viên tham quan các khu di tích lịch sử của địa phương, quốc gia qua các hoạt động “Hành trình về địa chỉ đỏ”, hoạt động “Đến với bảo tàng, đến với các địa danh lịch sử”; tổ chức chào cờ, hát Quốc ca, Đoàn ca trong các hoạt động, sinh hoạt của Đoàn nhằm khơi dậy được lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, quyết tâm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trong thế hệ trẻ. Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được các cấp bộ Đoàn trường học tiếp tục đẩy mạnh với nhiều hoạt động như: thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ các gia đình chính sách; lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, chăm sóc, tu sửa các nghĩa trang liệt sĩ; vệ sinh, chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích lịch sử, di tích cách mạng; giao lưu, trò chuyện cùng nhân chứng lịch sử… Tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi về tình hình biển đảo, tổ chức viết thư, gửi quà tặng cho các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ ở hải đảo, giao lưu nói chuyện truyền thống với các bác Cựu Chiến binh, các bác Cựu TNXP qua các thời kỳ; phối hợp với các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn tổ chức các buổi giao lưu VHVN, hành trình về nguồn, thi đấu TDTT. Các hoạt động đã tạo sự gắn kết giữa thanh niên quân đội và đoàn viên, thanh niên khối trường học trong địa bàn toàn tỉnh.

4. Công tác giáo dục pháp luật

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh, tập trung vào giới thiệu, phổ biến các văn bản luật liên quan trực tiếp đến học sinh, sinh viên, xây dựng ý thức công dân, chấp hành pháp luật; tổ chức cho học sinh, sinh viên góp ý các văn bản dự thảo pháp luật liên quan đến thanh thiếu nhi. Trong năm học 20… -20…., nhiều trường đã triển khai các hoạt động tư vấn pháp luật, cung cấp những kiến thức pháp luật cần thiết cho học sinh, sinh viên; tổ chức các hội thi tìm hiểu về pháp luật; tập trung tuyên truyền, giáo dục về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật phòng chống ma túy, Luật trẻ em; tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông, tổ chức cho học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm luật giao thông, tập huấn kỹ năng lái xe an toàn; tuyên truyền phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, duy trì hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa trường học với đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân ở vùng biên giới, biển đảo, tham gia “Hành trình vì biển đảo quê hương”.

5. Công tác nắm bắt tư tưởng và định hướng dư luận

Công tác nắm bắt diễn biến tình hình, tư tưởng và định hướng tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên ngày càng được quan tâm chú trọng. Các cấp bộ Đoàn trong trường học tăng công tác tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, tích cực xây dựng mạng lưới cộng tác viên, tổ thăm dò dư luận thường xuyên theo dõi và nắm bắt tâm tư nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của học sinh, sinh viên qua đó kịp thời xử lý thông tin, định hướng những thông tin đúng đắn cho học sinh, sinh viên.

III. TỔ CHỨC CÁC PHONG TRÀO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG

1. Phong trào “Thanh niên tình nguyện”

Các cấp bộ Đoàn trường học tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng với nhiều mô hình và cách làm sáng tạo nhằm tạo môi trường cho học sinh, sinh viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Hoạt động tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ được triển khai, thực hiện gắn liền với việc tham gia giữ gìn cảnh quan, môi trường học đường xây dựng nhà trường xanh, ký túc xá xanh, giảng đường xanh. Các hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” được duy trì đều đặn. Các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hoạt động hiến máu tình nguyện tiếp tục được các cấp bộ Đoàn duy trì và triển khai, thực hiện đạt hiệu quả cao.. ; tiếp tục triển khai các đội hình tình nguyện tham gia giữ gìn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình “Cổng trường an toàn”.

Đặc biệt, trong đầu năm học 20… -20…., Phong trào Thanh niên tình nguyện được tổ chức trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, phải hạn chế số lượng người tham gia, tuy nhiên vẫn đạt được những kết quả hết sức tích cực. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và lãnh đạo tại các địa phương, các cơ sở Đoàn trong khối trường học thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh với các nội dung trọng tâm như: triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ các địa điểm cách ly tập trung; phát khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn; thành lập các đội hình tình nguyện, phiên dịch viên để tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng chống dịch bệnh, khai báo y tế bắt buộc; đẩy mạnh triển khai tuyên truyền cho người dân về đường dây nóng của Bộ Y tế và số điện thoại nóng của Sở Y tế; tăng cường tuyên truyền qua các hình thức trực quan sinh động, qua mạng xã hội (Fanpage, Facebook, Zalo,…); thành lập các đội hình tình nguyện tại chỗ thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, các đội hình hỗ trợ lưu thông hàng hóa, hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng quốc gia vắc xin phòng Covid-19; tổ chức các hoạt động chăm lo cho học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, học sinh, sinh viên có gia đình tham gia các hoạt động tuyến đầu phòng chống Covid-19.

Các chiến dịch cao điểm được tiếp tục thực hiện với những nội dung phù hợp với từng đối tượng. Chương trình “Tiếp sức mùa thi” được các cấp bộ Đoàn quan tâm chỉ đạo, triển khai, thực hiện đạt hiệu quả cao được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận. Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”, “Mùa hè xanh”, Chiến dịch“Tình nguyện hoa phượng đỏ” đã có bước phát triển và lan tỏa thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh trường học tham gia. Các nội dung, hoạt động gắn liền với phong trào xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị và an sinh xã hội với các hoạt động đa dạng như: tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, thăm, tặng quà gia đình chính sách, xây dựng đường dân sinh, đường giao thông nông thôn, hỗ trợ thanh niên làm kinh tế…

Chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện” tiếp tục được Đoàn các trường chủ động tổ chức thông qua các hoạt động giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi vùng dân tộc, con em các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

2. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”

Trong năm học, các cấp bộ Đoàn trường học đã tích cực, chủ động tổ chức nhiều hoạt động thể hiện tính xung kích của học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ trong học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học như: đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề về sáng tạo vào trong chương trình sinh hoạt chi đoàn, diễn đàn, tọa đàm về sáng tạo trong các đối tượng, lĩnh vực; hành trình trải nghiệm sáng tạo thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc vận động “Mỗi thanh niên trường học một ý tưởng, sáng kiến”; khuyến khích cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động sáng tạo khác; tích cực chia sẻ thông tin ý tưởng, sáng kiến qua Cổng thông tin “Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam” thu hút đông đảo thanh niên trường học tham gia . Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động tạo môi trường để giáo viên, giảng viên trẻ thi đua dạy tốt. Hoạt động nghiên cứu khoa học trong giảng viên trẻ được nhiều cán bộ, giáo viên đầu tư, tham gia, đạt kết quả tốt. Qua quá trình phấn đấu trong nghiên cứu, giảng dạy và nỗ lực tham gia phong trào, nhiều giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu được hội đồng sư phạm tại đơn vị đánh giá cao, được tuyên dương, khen thưởng.

Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo được phát huy rõ nét trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nhiều sáng kiến, sáng tạo của đoàn viên, sinh viên trong phòng, chống dịch Covid-19 được Đoàn trường hỗ trợ triển khai vào thực tế như: xây dựng các “Điểm rửa tay” từ vật dụng tái chế; pha chế nước rửa tay diệt khuẩn, kính chắn giọt bắn, mặt nạ phòng dịch; máy rửa tay sát khuẩn tự động; tự may và phát khẩu trang miễn phí; tuyên truyền, vận động sinh viên và nhân dân khai báo y tế; hỗ trợ sinh viên khó khăn do dịch Covid-19 tìm việc online…

Các cơ sở Đoàn trường học đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học thông qua các cuộc thi Olympic môn học, chuyên ngành, thi tay nghề, hội nghị khoa học; duy trì tốt các đợt thi đua đăng ký tiết học tốt, tổ chức ôn tập theo nhóm… qua đó tạo ý thức tự giác trong học tập, nâng cao chất lượng học tập cho học sinh, sinh viên. Trong năm học có nhiều hội thi, hoạt động phát huy ý tưởng sáng tạo của học sinh, sinh viên được tổ chức, thu hút học sinh, sinh viên tham gia và được dư luận đánh giá cao như:“Hội thi tay nghề giỏi”, “Hội thảo sinh viên nghiên cứu khoa học”, Cuộc thi “ Sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng”, Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật”, “ Hội thi Tin học trẻ”. Các Câu lạc bộ học thuật tiếp tục có bước phát triển, đổi mới về hình thức, chất lượng được nâng cao, tạo môi trường thuận lợi để học sinh, sinh viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức, phục vụ tốt cho việc học tập, nghiên cứu khoa học.

3. Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”

Đoàn các trường đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trường học trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên website, mạng xã hội, bản tin; lồng ghép vào nội dung sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt dưới cờ. Chú trọng phát huy vai trò thông tin của học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ trong phát hiện và ngăn chặn các hoạt động truyền bá các thông tin không chính thống, thông tin phản động, phản cảm trên internet, trên các trang mạng xã hội, tại các trường học, khu vực xung quanh trường học.

Tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự về thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, khuyến khích thanh niên trong trường học tình nguyện đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi về tình hình biển đảo, tổ chức viết thư, gửi quà tặng cho các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ ở hải đảo, giao lưu nói chuyện truyền thống với các bác Cựu Chiến binh, các bác Cựu TNXP qua các thời kỳ; phối hợp với các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn tổ chức các buổi giao lưu VHVN, hành trình về nguồn, thi đấu TDTT. Các hoạt động đã tạo sự gắn kết giữa thanh niên quân đội và đoàn viên, thanh niên khối trường học trong địa bàn toàn tỉnh.

IV. TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN

1. Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”

Các cấp bộ Đoàn đã chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền tạo cơ chế chính sách, tạo cơ hội cho cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ có điều kiện được tập huấn, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức các diễn đàn, sân chơi giao lưu cho cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ để chia sẻ, trao đổi, học tập kinh nghiệm về kiến thức chuyên môn và phương pháp giảng dạy.

Bên cạnh đó các cấp bộ Đoàn thường xuyên phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp nhằm huy động các nguồn lực hỗ trợ, trao học bổng cho học sinh, sinh viên là con gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện qua đó động viên, khích lệ các em cố gắng vươn lên trong học tập . Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ phải bỏ học quay trở lại trường học.

Đoàn các trường thường xuyên tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho học sinh, sinh viên sử dụng ngoại ngữ nâng cao năng lực trình độ tiếng Anh như: phát triển các câu lạc bộ, các cuộc thi, ngày hội, sinh hoạt đội, nhóm; tổ chức các buổi trao đổi, các chương trình ngoại khóa thực hành tiếng Anh trong học sinh THPT; tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh khối Trung cấp học tập và rèn luyện thực hành tiếng Anh theo nghề nghiệp nhằm cung cấp cho thị trường lao động nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tổ chức tuyên dương, tôn vinh các tấm gương học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học qua các danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” trong sinh viên; “Học sinh 3 rèn luyện” trong học sinh hệ Trung cấp; ”Học sinh 3 tốt” trong học sinh các trường THPT, TTGDNN – GDTX.

2. Chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”

Các hoạt động tư vấn mùa thi, định hướng nghề nghiệp được các cấp bộ Đoàn trong tường học triển khai rộng rãi với nhiều phương thức đổi mới, sáng tạo thông qua Chương trình “Tư vấn mùa thi – hướng nghiệp” qua đó định hướng cho các em học sinh lựa chọn ngành, nghề học phù hợp với trình độ, năng lực và điều kiện gia đình. Bên cạnh đó Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức “Sàn giao dịch việc làm” qua đó tạo cơ hội cho sinh viên ra trường có cơ hội tìm kiếm việc làm ổn định; đồng thời phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tạo điều kiện, hỗ trợ cho học sinh, sinh viên vay vốn để phục vụ cho học tập.

Công tác hỗ trợ kết nối sinh viên có ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tìm kiếm các nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia, tư vấn phát triển ý tưởng vào thực tiễn, bảo vệ quyền lợi của tác giả ý tưởng tiếp tục được triển khai. Bên cạnh đó, Đoàn các trường Đại học, cao đẳng đã tích cực tham mưu cho lãnh đạo nhà trường kết nối với các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động giới thiệu việc làm, phối hợp triển khai chương trình tập sự tại các doanh nghiệp, cấp nhật cung cấp thông tin thị trường lao động, giới thiệu việc làm thêm cho học sinh, sinh viên sau khi ra trường; đặc biệt tạo điều kiện cho các gương “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” về kiến tập, thực tập, có việc làm sau tuyên dương, tốt nghiệp

3. Chương trình “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo Đoàn thanh niên khối trường học tăng cường tổ chức các hoạt động làm việc nhóm, làm việc tập thể; duy trì sinh hoạt các CLB sở thích; tư vấn cập nhật, định hướng các thông tin mới nhất về tâm sinh lý, giới tính, tình bạn, tình yêu và các kiến thức bổ trợ xã hội khác giúp cho đoàn viên thanh niên có điều kiện được trao đổi thảo luận nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội. Đồng thời tiếp tục duy trì và triển khai các mô hình như: “Trải nghiệm cuộc sống”, “Lớp học làm người có ích”, “Học kỳ công an”… sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên khối trường học bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và hiệu quả.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, thanh niên trường học được các cấp bộ Đoàn trường học tổ chức sôi nổi, thường xuyên bằng các hình thức như: tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan văn hóa, văn nghệ nhân dịp các ngày lễ của đất nước, của Đảng, của Đoàn, Hội trong năm học. Các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng tại các trường tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ của học sinh, sinh viên. Các câu lạc bộ văn học, thơ ca, các nhóm nhạc trẻ… đã xuất hiện nhiều ở các trường và được Đoàn trường hỗ trợ, tạo điều kiện và định hướng hoạt động qua đó góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ trong học sinh, sinh viên.

Hoạt động thể dục, thể thao tiếp tục được duy trì với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Đoàn các trường đã tích cực tổ chức Ngày hội thanh niên khỏe, Hội thao, giải chạy việt dã, bóng đá, bóng chuyền…. qua đó tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ giao lưu, rèn luyện sức khỏe, phát triển phong trào thể dục, thể thao.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ THANH NIÊN TRƯỜNG HỌC HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Các cấp bộ Đoàn trong trường học đã tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng về hội nhập quốc tế cho thanh niên trường học, đặc biệt các nội dung liên quan về Cộng đồng ASEAN, về các tổ chức, cơ chế đa phương khu vực và quốc tế mà Việt Nam tham gia, về tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam; thời cơ và thách thức trong nền công nghiệp 4.0…

VI. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN VƯNG MẠNH, ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Công tác đoàn viên

Trong năm học, đã có 4.706 đoàn viên mới được kết nạp. Các cấp bộ Đoàn đã tích cực, chủ động trong việc triển khai chương trình “Rèn luyện đoàn viên” giai đoạn 20…. -20…., có 14.427 đoàn viên đăng ký tham gia Chương trình, 13.984 đoàn viên hoàn thành Chương trình. Bên cạnh đó, nhiều Đoàn trường đã tích cực, chủ động thực hiện chủ trương “1+1”, mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 01 thanh niên tham gia Đoàn, Hội.

Nhiều cơ sở Đoàn đầu tư tổ chức lễ kết nạp đoàn viên ấn tượng tại di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào của thanh niên khi được trở thành người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Công tác quản lý hồ sơ đoàn viên được duy trì thực hiện, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đoàn viên được quan tâm thực hiện.

Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng tiếp tục được các cấp bộ Đoàn coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng, hàng đầu. Đoàn các cấp đã tích cực triển khai cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, chú trọng triển khai theo kế hoạch đã đề ra. Thực hiện tốt quy trình phát hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để đoàn viên rèn luyện, góp phần trong việc nâng cao chất lượng nguồn đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng. Kiên trì, chủ động tham mưu đối với các trường hợp đoàn viên tích cực, có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp Đảng. Phát huy vai trò của đội ngũ đảng viên trẻ trong việc theo dõi, giúp đỡ và thử thách đối với đoàn viên học sinh, sinh viên ưu tú. Đưa nội dung về công tác phát triển Đảng, tham gia xây dựng Đảng thành nội dung quan trọng trong đánh giá, phân loại tổ chức đoàn năm học.

Năm học 20… -20…., Đoàn trường học đã giới thiệu 810 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; 465 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

2. Công tác củng cố nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn

Việc sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm được Ban Thường vụ Đoàn trường hướng dẫn và chỉ đạo các Chi đoàn thực hiện nghiêm túc. Các cấp bộ Đoàn trong trường học chủ động tổ chức xây dựng các mô hình “Xây dựng Chi đoàn mạnh”, “Chi đoàn chủ động công tác”. Đoàn các trường chủ động trong việc hướng dẫn nội dung cho các chi đoàn tổ chức sinh hoạt. Công tác phối hợp, liên kết giữa các chi đoàn để tổ chức hoạt động, thu hút đoàn viên tham gia ngày càng được quan tâm thực hiện.

Chất lượng chi đoàn được quan tâm và nâng cao; quy trình đánh giá chất lượng chi đoàn được thực hiện nghiêm túc. Tỷ lệ chi đoàn vững mạnh, chi đoàn khá chiếm trên 85%.

3. Công tác cán bộ Đoàn

Công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cán bộ Đoàn trường học được quan tâm chú trọng, triển khai ngay từ đầu năm học với nội dung phong phú, đa dạng tập trung vào tập huấn theo chuyên đề, trang bị các kỹ năng theo các nội dung hoạt động trọng tâm của khối Đoàn trường học qua đó tạo môi trường cho cán bộ Đoàn trường học giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động Đoàn tại đơn vị. Đồng thời các cấp bộ Đoàn trường học tích cực, chủ động, kịp thời kiện toàn, bổ sung Ban Chấp hành khi khuyết, thiếu nhằm đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Các cấp bộ Đoàn trường học tích cực tham mưu cho cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách với cán bộ Đoàn, Hội trong trường học qua đó đội ngũ cán bộ Đoàn trong trường học được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt. Nhiều đồng chí cán bộ Đoàn trường học được cấp ủy, Ban Giám hiệu và cán bộ, giảng viên, giáo viên tín nhiệm, đánh giá cao về trình độ, năng lực.

4. Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn

Trong năm học, công tác kiểm tra, giám sát đã được các cấp bộ Đoàn nghiêm túc thực hiện. Ủy Ban Kiểm tra các cấp từng bước phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, thực hiện công tác kiểm tra theo đúng quy định. Nội dung kiểm tra tập trung theo chuyên đề, tập trung vào các chương trình đề ra trong năm học. Qua các đợt kiểm tra định kỳ và kiểm tra chuyên đề đã kịp thời uốn nắn những sai sót trong việc triển khai chương trình công tác năm học cũng như trong thực hiện các chủ trương, chỉ đạo trong khối trường học.

VII. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU NĂM HỌC

1. 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt và 80% thanh nien được tuyên truyền về Nghị quyết Đại hộ Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 04 bài học lý luận chính trị (đạt chỉ tiêu).

2. 100% Đoàn các trường có ít nhất 01 công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn của đơn vị (đạt chỉ tiêu).

3. 100% Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng tổ chức ít nhất 01 giải pháp phát huy Sinh viên 5 tốt sau tuyên dương; tổ chức ít nhất 01 hoạt động dành riêng cho khối giáo viên, giảng viên trẻ (đạt chỉ tiêu).

4. 100% Đoàn trường THPT, TTGDNN-GDTX tổ chức diễn đàn, tọa đàm “Xây dựng tình bạn đẹp – nói không với bạo lực học đường” (đạt chỉ tiêu).

5. Vận động đoàn viên, thanh niên trường học đề xuất 6.000 ý tưởng, sáng kiến (đạt chỉ tiêu).

6. 100% Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng tổ chức ít nhất 02 hoạt động thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp danh riêng cho học sinh, sinh viên (đạt chỉ tiêu).

7. 100% Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng tổ chức chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh” năm20….; 100% Đoàn cấp huyện có ít nhất 01 đội hình tình nguyện “Hoa phượng đỏ” năm20….(đạt chỉ tiêu).

8. 100% Đoàn các trường THPT, TTGDNN-GDTX tổ chức hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh (đạt chỉ tiêu).

9. Toàn tỉnh vận động ít nhất 1 tỷ đồng hỗ trợ học sinh, sinh viên (không đạt chỉ tiêu).

10. 100% Đoàn cấp trường tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn trường học, tập huấn công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp cho cán bộ Đoàn khu vực trường học (đạt chỉ tiêu).

11. Giới thiệu ít nhất 800 đoàn viên ưu tú cho Đảng; ít nhất 200 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam (vượt chỉ tiêu).

VIII. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường học, năm học 20… –20…. đã đạt được những kết quả khá rõ nét trên các mặt hoạt động, nội dung và hình thức ngày càng được nâng cao và đổi mới, đặc biệt công tác giáo dục truyền thống đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật trong học sinh, sinh viên được Ban Thường vụ Đoàn các trường quan tâm chú trọng. Vị thế, vai trò của tổ chức Đoàn khối trường học trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường ngày càng được nâng cao. Tính tích cực, chủ động sáng tạo, tinh thần xung kích tình nguyện của ĐVTN khối trường học được khẳng định trong các hoạt động qua đó tạo môi trường giáo dục rèn luyện, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia, góp phần quan trọng vào việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong nhà trường và thành tích chung của tuổi trẻ tỉnh nhà.

2. Tồn tại hạn chế

– Ở một số đơn vị, việc tổ chức học tập chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh và 4 bài học lý luận chính trị chưa sáng tạo, hình thức khô cứng nên chưa thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên trường học tham gia.

– Phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Khi tôi 18” phát triển chưa đồng đều trong các trường học. Một số cơ sở thiếu đầu tư trong triển khai phong trào. Các hoạt động hỗ trợ học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”, sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” còn hạn chế.

– Công tác phối hợp giữa Đoàn các trường với tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư để bàn giao, theo dõi, đánh giá đoàn viên, thanh niên khi về tham gia hoạt động trên địa bàn dân cư ở một số đơn vị chưa chặt chẽ.

– Chế độ thông tin báo cáo của một số đơn vị chưa đảm bảo về thời gian quy định, số liệu báo cáo chưa chính xác.

3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

– Ban Thường vụ Đoàn ở một số trường chưa tập trung nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức tổ chức các hoạt động phù hợp vơi đoàn viên, thanh niên tại đơn vị.

– Việc phát triển các Website, diễn đàn, blog để thu hút, tập hợp học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức còn hạn chế.

– Công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, liên tục do vậy chưa kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục.

– Kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động còn gặp nhiều khó khăn./.

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đoàn;
– Ban TNTH Trung ương Đoàn;
– Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo;
– Thường trực Tỉnh đoàn;
– Các huyện, thành Đoàn;
– Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng;
– Lưu VT, Ban TTN-TH.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

Trên đây là nội dung bài viết Báo cáo tổng kết công tác Đoàn mới nhất (Cách viết + 7 Mẫu) được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

5/5 - (5 bình chọn)

Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button