Tài liệu & Biểu mẫu

Biên bản Đại hội Chi đội nhiệm kỳ 2023 – 2024 (7 mẫu)

Biên bản Đại hội Chi đội năm 2023 – 2024 là một trong những biểu mẫu không thể thiếu trong buổi Đại hội Chi đội.

Mẫu biên bản Đại hội Chi đội được thư ký đại hội trực tiếp soạn thảo nhằm ghi chép lại toàn bộ quá trình, nội dung của Đại hội, những ý kiến thảo luận, đóng góp cũng như kết quả bầu chi ủy đại hội diễn ra như thế nào, kết quả bầu cử ra sao, ..  Thông qua Đại hội đã tiến hành tổng kết các hoạt động Đội của Chi đội trong năm học cũ từ đó đề ra phương hướng và biện pháp cụ thể trong các hoạt động cũng như bình chọn các bạn có năng lực vào BCH Chi đội. Bên cạnh biên bản Đại hội các bạn xem thêm Kịch bản Đại hội Chi đội.

Bạn đang xem: Biên bản Đại hội Chi đội nhiệm kỳ 2023 – 2024 (7 mẫu)

Mục lục

Đại hội chi Đội là gì?

Đại hội chi Đội hay còn gọi là Đại hội Đội TNTP Hồ Chí Minh: là một sinh hoạt cơ bản của tổ chức Đội, có quyền hạn cao nhất quyết định nội dung công tác và chương trình hành động toàn năm học. Thông qua đại hội Đội nhằm phát huy vai trò tự quản của đội viên, củng cố, xây dựng, kiện toàn tổ chức Đội và giáo dục đội viên. Đại hội Đội là buổi phát động thi đua quan trọng mở đầu cho phong trào thi đua cả năm học.

Để một Đại hội chi đội được diễn ra thành công đồng thời nâng cao hiệu quả giáo dục, quá trình tổ chức đại hội cần phải tuân thủ các bước sau đây:

 • Bước 1: Chuẩn bị mọi thứ cho buổi diễn ra đại hội chi đội
 • Bước 2: Phổ biến, tuyên truyền cho đại hội
 • Bước 3: Lên kế hoạch triển khai các hoạt động sau đại hội

Ý nghĩa của biên bản Đại hội Chi đội

Biên bản Đại hội Chi đội là một tài liệu quan trọng trong quy trình tổ chức và quản lý hoạt động của chi đội. Có thể khẳng định như vậy là bởi vì biên bản đại hội chi đội ghi chép lại toàn bộ nội dung chính trọng tâm trong buổi Đại hội Chi đội như thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và nội dung các báo cáo của các đại biểu, ghi lại kết quả bầu cử Ban Chấp hành Chi đoàn và Ban Chấp hành Chi đoàn và Ban Chấp hành Đoàn thanh niên.

Ngoài ra, biên bản đại hội chi đội là cơ sở để kiểm tra, đánh giá và phản ánh chân thực hoạt động của chi đội trong năm học, là tài liệu để báo cáo, trình bày và chia sẻ kinh nghiệm với các cấp trên như liên đội, đội trường, phụ huynh và xã hội.

Biên bản Đại hội Chi đội – Mẫu 1

LIÊN ĐỘI ………..
CHI ĐỘI ………….……………… LỚP………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CHI ĐỘI NĂM HỌC 20… – 20….

I. Thời gian, địa điểm:

Lúc: …. giờ …. phút, ngày …. tháng …. năm 20….

Tại: Phòng ……………… lớp ………..……, trường………

II. Thành phần tham dự:

– Thầy (cô): ……………………………………………………. GVPT (GVCN)

– Cùng ……./…….. bạn đội viên của chi đội …………………………… Lớp: …..

Vắng: .………………………………………………………………………………

III. Nội dung Đại hội:

Phần 1: Nghi lễ:

 • Ổn định tổ chức, Chào cờ Đội, hát Quốc ca, Đội ca, hô và đáp khẩu hiệu Đội.
 • Tuyên bố lí do.
 • Giới thiệu đại biểu. (Thành phần tham dự như mục II).

Phần 2: Nội dung Đại hội

– Giới thiệu thành phần chủ toạ và thư ký Đại hội (1 chủ toạ và 2 thư ký):

+ Chủ tọa: ………………………………………………………………………..

+ Thư ký: 1…………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………….

– Chủ toạ thông qua chương trình Đại hội gồm có …. phần. Trình tự tiến hành như sau:

1. – Bạn:……………………………………..……………- chức vụ: ……………..…..…..

Thông qua dự thảo chương trình công tác Đội năm học 20… – 20…. của chi đội.

2. Phát biểu của thầy (cô):…………………………. GVPT (GVCN) và định hướng một số hoạt động trọng tâm như sau:

-……………………………………………………………….…………………

-……………………………………………………………….…………………

-……………………………………………………………….…………………

3. Đại hội thảo luận biện pháp thực hiện chương trình công tác Đội trong năm, cụ thể:

– Đại hội đã nhất trí cao với bản dự thảo chương trình hoạt động Đội năm học 20… – 20….. Đồng thời Đại hội bổ sung một số biện pháp và chỉ tiêu cụ thể sau:

-……………………………………………………………….…………………

-……………………………………………………………….…………………

-……………………………………………………………….…………………

4. Bầu cử:

– Chủ toạ nêu tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng được bầu vào Ban chỉ huy mới. Danh sách đề cử, ứng cử Ban chỉ huy nhiệm kỳ 20… – 20…..

– Bầu Ban chỉ huy chi đội nhiệm kỳ mới 20… – 20…. . Hình thức: Bầu tín nhiệm từng cá nhân tương ứng với từng chức vụ bằng cách giơ tay. Kết quả như sau:

STT Họ và tên Chức vụ Tổng số đồng ý/TS có mặt
1 CĐT
2 CĐP HT
3 CĐP HĐ
4 UV (thi đua)
5 UV (thư ký)

– Kết quả có 05 bạn được Đại hội bầu vào Ban chỉ huy chi đội nhiệm kỳ 20… – 20…..

– Ban chỉ huy mới ra mắt. GVPT chi đội giao nhiệm vụ. BCH phát biểu nhận nhiệm vụ

– Đại hội nhất trí chọn cử ……. đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu liên đội có tên sau:

+.……………………….……………. +……………….………………………

+……………………….……………… +……………….………………………

+……………………….………………

5. Thư ký trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội, Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết.

6. Chủ tọa đánh giá kết quả Đại hội, tuyên bố kết thúc và chào cờ bế mạc.

Đại hội kết thúc lúc ….…… giờ ….…… phút cùng ngày.

CHỦ TOẠ

THƯ KÝ

1. ………………………………………

2. ………………………………………

Bên bản Đại hội Chi đội lớp 6 – Mẫu 2

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG………………

CHI ĐỘI:…………………………….

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CHI ĐỘI – NĂM HỌC 20….- 20….

– Đại hội Chi đội lớp ……….. khai mạc lúc: 10 giờ 45’ ngày 11 tháng 09 năm 20…..

– Địa điểm : Tại phòng học lớp ……….. Trường THCS ……………….. .

*Thành phần đại biểu gồm:

1- …………………………… Giáo viên chủ nhiệm lớp

Đại biểu chính thức đại hội có:…. Đội viên ./Tổng số: … đv Vắng 0 .

*Đoàn chủ tịch đại hội gồm có:

1- ………………………………………………………………………..

2- ………………………………………………………………………..

3 ………………………………………………………………………..

*Thư ký đại hội gồm có:

1 ………………………………………………………………………..

2 ………………………………………………………………………..

3 ………………………………………………………………………..

*Diễn biến đại hội:

1. Bạn: ………… thay mặt đoàn chủ tịch đọc báo cáo tình hình chi đội đầu năm học và phương hướng năm học 20…. – 20….. (có văn bản kèm theo).

2. Đại hội đã thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề cụ thể như sau:

2.1. Đạo đức: 100 % đội viên có hạnh kiểm đạo đức từ khá tốt trở lên. 100 % đội viên biết kính trọng thầy cô giáo và người lớn tuổi. Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên và nhi đồng.

2.2. Học tập: 100% đội viên có đầy đủ sách sở học tập, lớp có xây dựng phong trào học tập, thi đua học tập. Cuối năm học cố gắng đạt 80 – 85% có học lực từ trung bình trở lên. 80 % đội viên thực hiện tốt 15’ truy bài đầu giờ.

2.3. Văn nghệ – Thể dục – Vệ sinh – Nề nếp & Công tác khác : 100% đội viên thực hiện tốt công tác vệ sinh lớp học luôn sạch sẽ gọn gàng, tham gia đầy đủ các hoạt động VHVN – TDTT trong nhà trường. Thực hiện các phong trào của liên đội đề ra.

2.4. Chỉ tiêu chung cuối năm: – Cuối năm chi đội phấn đấu có 80% đội viên có hạnh kiểm xếp loại từ khá trở lên. 80 % đội viên có học lực từ trung bình trở lên, trong đó có 01 học sinh đạt danh hiệu HS giỏi, 05 học sinh đạt danh hiệu HS tiên tiến. Lên lớp 95%.

– Đăng kí là chi đội vững mạnh xuất sắc.

3. Đăng ký danh hiệu thi đua: Cuối năm Chi đội đạt danh hiệu : Vững Mạnh xuất sắc.

*Phấn đấu: Học lực giỏi: 01 bạn, Học lực khá: 05 bạn. Trung bình: 26 Bạn

*Hạnh kiểm Tốt : 10 bạn. Hạnh kiểm Khá : 23 bạn.

*Đăng ký chỉ tiêu đạt Cháu Ngoan Bác Hồ cấp Liên Đội: 06 bạn.

Đăng ký chỉ tiêu đạt Cháu Ngoan Bác Hồ cấp Huyện: 01 bạn.

4. Đại hội đã bầu BCH Chi đội năm học 20….- 20…. gồm các bạn:

1. ………………… – Chi đội trưởng

2.………………… – Chi đội phó

3. ………………… – Uỷ viên

4.…………………. – Uỷ viên

5. ………………… – Uỷ viên

5. Bầu đại biểu đi dự đại hội Liên Đội:

– Đại hội đã thống nhất bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Liên Đội gồm các bạn có tên:

1. ………………… – Chi đội trưởng

2. ………………… – Chi đội phó

3. ………………… – Uỷ viên

6. Các ý kiến phát biểu tại đại hội Chi đội:

– Thầy Trần Mạnh Hùng giáo viên chủ nhiệm lớp biểu dương tinh thần và sự cố gắng của các bạn đội viên có mặt ngày hôm nay. Thầy luôn mong muốn các bạn đội viên biết đoàn kết, xây dựng tập thể lớp – chi đội vững mạnh, thường xuyên giúp đỡ nhau trong học tập đạt kết quả tốt nhất, hoàn thành nhiệm vụ của người học sinh, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi – Xứng đáng là Cháu ngoan Bác Hồ trong năm học 20…. – 20…. .

– Để thực hiện được những điều đó thầy luôn mong muốn các bạn đội viên về nhà phải tự giác học và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp, tới lớp chú ý nghe thầy cô giảng bài và ghi chép đầy đủ. Chủ động học tập, nắm vững kiến thức, giúp bạn cùng học tập và tiến bộ.

– Các bạn đội viên phải tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường , Liên đội và của tập thể lớp. Thực hiện tốt công tác vệ sinh trường lớp, đi học chuyên cần, đúng giờ, trang phục đầu tóc gọn gàng, sạch sẽ. Về nhà biết giúp đỡ bố mẹ, ông bà… và những người trong gia đình, biết yêu thương em nhỏ.

– Thầy còn mong muốn các bạn được tập thể chi đội bầu vào BCH Chi đội ……….. năm học 20…. – 20…. phải hết sức cố gắng gương mẫu thực hiện tốt việc học tập, các hoạt động tập thể, giúp đỡ các bạn khó khăn cùng xây dựng tập thể chi đội vững mạnh xuất sắc.

Đại hội Chi đội ……….. đã thống nhất thông qua nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ công tác Đội, phong trào thiếu niên năm học 20….- 20…. .

Đại hội Chi đội ……….. đã kết thúc tốt đẹp lúc 11 giờ 20 cùng ngày.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Viết biên bản Đại hội Chi đội – Mẫu 3

Liên đội THCS……….

Chi đội:……

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI
Năm học 20… – 20….

Đại hội khai mạc lúc: ……giờ…..; ngày………………..

Tại phòng học lớp…. – trường THCS …….

Thành phần đại biểu gồm:

Đại biểu mời gồm có:

1) Thầy: …………………………………………………………………………..

2) Cô: ……………………………………………………………………………..

3) ……………………………………………………………………………………

4) ……………………………………………………………………………………

Đại biểu chính thức dự đại hội có:……../tổng số ….. (vắng:…..có lý do:…..; không có lý do:….)

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Bạn …………………. điều khiển nghi lễ đại hội (Chào cờ, Quốc ca, Đội ca, Hô đáp khẩu hiệu Đội.)

2. Bạn …………………. tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu đoàn chủ tịch và thư ký đại hội.

* Đoàn chủ tịch đại hội có:

1………………………………………………….

2………………………………………………….

3………………………………………………….

* Thư ký Đại hội:

1………………………………………………….

2………………………………………………….

3. Bạn ………….. thay mặt đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội.

4. Bạn ……………………….. thay mặt đoàn chủ tịch thông qua bản phương hướng nhiệm vụ cho năm học ……………………….. (có báo cáo kèm theo).

5. Bạn ……………………….. giới thiệu các thành viên dự Đại hội thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết các chỉ tiêu phương hướng công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học ……………….

a. Bạn …………….. lên tham luận về việc “Học tập”.

b. Bạn …………….. lên tham luận về việc “Xây dựng Đội vững mạnh”.

c. Bạn …………….. lên tham luận về việc “Đội viên với phong trào rèn luyện thân thể và phòng tránh các tệ nạn xã hội”.

6. Bạn …………….. giới thiệu các vị khách, các Thầy Cô giáo lên phát biểu:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

7. Bạn …………….. điều hành biểu quyết đăng ký các danh hiệu thi đua (bằng hình thức giơ tay):

– Chỉ tiêu hạnh kiểm cuối năm:

+ Số đội viên có hạnh kiểm Tốt là …… bạn (đạt 100%)

+ Không có đội viên nào hạnh kiểm loại Khá và Trung bình.

– Chỉ tiêu xếp loại về học lực cuối năm:

+ Số đội viên đạt danh hiệu Học sinh giỏi là …. bạn (chiếm …%)

+ Số đội viên đạt danh hiệu Học sinh tiên tiến là …. bạn (chiếm …%)

+ Còn lại là đạt học lực Trung bình; không có bạn nào xếp loại Yếu hay Kém.

– Về số học sinh giỏi các cấp:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

– Các danh hiệu phấn đấu:

+ Lớp đạt danh hiệu “Chi Đội mạnh”.

– Số đội viên lên lớp là …. bạn, đạt 100%.

8. Bạn ……………………….. điều hành bầu Ban chỉ huy chi đội mới:

+ Đại hội đã thống nhất bầu các ban có tên sau vào Ban chỉ huy đội năm học ……………………….. (có biên bản bầu Ban Chỉ Huy chi đội kèm theo).

1………………………………………………….

2………………………………………………….

3………………………………………………….

4………………………………………………….

5………………………………………………….

Ban chỉ huy mới ra mắt, Chi đội trưởng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Bầu đại biểu đi dự đại hội liên đội:

9. Đại hội đã nhất trí bầu các đại biểu có tên sau đi dự Đại hội Liên đội:

1………………………………………………….

2………………………………………………….

3………………………………………………….

4………………………………………………….

5………………………………………………….

6) Bạn ………………………………………..

10. Bạn ……………………. thay mặt đoàn thư ký trình bày dự thảo nghị quyết đại hội chi đội.

11. Bạn ……………………. thay mặt đoàn chủ tịch điều hành biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết đại hội Chi đội.

12. Bạn ……………………. tổng kết Đại hội và làm lễ chào cờ bế mạc đại hội Chi đội.

Đại hội đã kết thúc vào lúc: ……… cùng ngày.

Phụ trách Chi đội T/M Đoàn chủ tịch Thư ký Đại hội

Biên bản Đại hội Chi đội – Mẫu 4

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG……………………..

CHI ĐỘI:……………………………..

………, ngày…. tháng…..năm 20….

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI
Năm học 20… – 20….

– Đại hội khai mạc lúc …… giờ …. ngày …. tháng …..năm 2020

– Tại:…………………………………………….

I. Thành phần đại biểu gồm:

1. Đại biểu mời gồm có:

1………………………………………………….

2………………………………………………….

3………………………………………………….

4………………………………………………….

2. Đại biểu chính thức dự Đại hội có: ……..

– Tổng số: ………………..

– (Vắng: ………..có lý do: ………không lý do: ………….)

II. Đoàn chủ tịch đại hội có:

1………………………………………………….

2………………………………………………….

3………………………………………………….

IV. Thư ký Đại hội có:

1………………………………………………….

2………………………………………………….

V. Diễn biến Đại hội:

1. Bạn: ……………………………………………………….. thay mặt cho Đoàn chủ tịch đọc báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 – 2020 (có văn bản kèm theo)

2. Bạn: ……………………………………………………….. thay mặt cho Đoàn chủ tịch đọc bản dự thảo phương hướng năm học 20… – 20…. (có văn bản kèm theo)

3. Thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết các chỉ tiêu trong báo cáo tổng kết và bản phương hướng cho năm học tới:

4. Đăng ký các danh hiệu thi đua:

– Cuối năm chi đội đạt danh hiệu:…………………………………………………

– Phấn đấu: Học lực giỏi: ……….. bạn, Học lực khá:……………. bạn.

Hạnh kiểm Tốt…………bạn. Hạnh kiểm Khá…………..bạn.

– Đăng ký chỉ tiêu đạt CNBH cấp Liên Đội:……………bạn

5. Ban Chi huy chi đội của năm học 2020 – 20… tuyên bố hết nhiệm kỳ

6. Bầu Ban Chỉ Huy chi đội mới:

+ Đại hội đã thống nhất bầu các bạn có tên sau vào Ban chỉ huy chi Đội năm học 20… – 20….

1………………………………………………….

2………………………………………………….

3………………………………………………….

7. Bầu đại biểu đi dự Đại hội Liên Đội

+ Đại hội thống nhất bầu các đại biểu có tên sau đây đi dự Đại hội Liên Đội:

1………………………………………………….

2………………………………………………….

3………………………………………………….

8. Các ý kiến phát biểu của Đại hội:

– Đại hội Chi đội …………..đã thống nhất thông qua nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ công tác Đội, phong trào thiếu nhi, năm học 20… – 20…..

– Đại hội đã kết thúc tốt đẹp lúc………giờ………cùng ngày.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

…………………………………

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

(Thư ký 1)

(Thư ký 2)

Biên bản Đại hội Chi đội – Mẫu 5

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG………………

CHI ĐỘI:…………………………….

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI
Năm học 20… – 20….

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 20201tại trường Tiểu học……………….. Khai mạc Đại hội Chi Đội…………….

I. Thành phần đại biểu gồm:

1. Đại biểu mời:

Cô: …………………………………. giáo viên, Phụ trách Chi đội

2. Đại biểu chính thức có:……/ ……. (Vắng mặt:…………………………..)

II. Nội dung Đại hội:

1. Bạn: ………………………………… điều khiển thực hiện Nghi lễ Đại hội: Chào cờ, hát Quốc ca, Đội ca, hô đáp khẩu hiệu Đội.

* Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đoàn chủ tịch, đoàn thư ký

Đoàn chủ tịch Đại hội có:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Thư ký Đại hội có:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

2. Cô (thầy):……………………………………………….…phát biểu khai mạc Đại hội.

3. Bạn: …………………………………… thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 – 20… và bản phương hướng hoạt động năm học 20… – 20….

4. Thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết các chỉ tiêu phương hướng công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 20… – 20….

– Ý kiến của bạn: ………………………………………….

– Ý kiến của bạn: ………………………………………….

5. Bạn ……………………………. điều hành biểu quyết đăng ký các danh hiệu thi đua (Giơ tay)

– 100% nhất trí

6. Phát biểu của đại biểu:

– Ý kiến phát biểu của …………………………………………………………………….

7. Bạn: …………………………………. điều hành bầu Ban chỉ huy Chi đội mới.

– Thông qua dự kiến số lượng, cơ cấu tiêu chuẩn BCH Chi đội năm học 20… – 20….

– Tiến hành giới thiệu, ứng cử, đề cử danh sách bầu cử, thông qua danh sách bầu cử (Biểu quyết bằng hình thức giơ tay)

– Bầu ban kiểm phiếu: Có danh sách kèm theo (Bằng hình thức giơ tay)

 1. ……………………………………………..Trưởng ban
 2. ……………………………………………..Phó ban
 3. ……………………………………………..Ủy viên

– Ban kiểm phiếu làm việc: Thông qua thể lệ bầu cử, đại hội tiến hành bầu cử, kiểm phiếu và công bố danh sách các bạn trúng cử vào BCH Chi đội năm học 20… – 20…. (Có biên bản bầu cử kèm theo)

 1. ……………………………………………../…….
 2. ……………………………………………../…….
 3. ……………………………………………../…….

– Mời BCH Chi đội mới ra mắt và Chi đội trưởng phát biểu nhận nhiệm vụ

8. Mời bạn: ………………………………….. lên thông qua Nghị quyết của Đại hội.

9. Lễ chào cờ bế mạc Đại hội.

Đại hội đã kết thúc tốt đẹp vào lúc …….. giờ…….phút cùng ngày

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

……………………………….

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

…………………………………..

Biên bản Đại hội Chi đội – Mẫu 6

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG………………

CHI ĐỘI:…………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CHI ĐỘI – NĂM HỌC 20…..-20…..

– Đại hội Chi đội lớp 9C khai mạc lúc:…….giờ……..ngày … tháng …. năm 20……

– Tại:………………………………………………………………………………………………………………..

*Thành phần đại biểu gồm:

1-……………………………………………………………………………………………………………………

2-……………………………………………………………………………………………………………………

3-……………………………………………………………………………………………………………………

Đại biểu chính thức đại hội có:………/Tổng số………..Vắng……..có lý do…, không…….

*Đoàn chủ tịch đại hội gồm có:

1-……………………………………………………………………………………………………………………

2-……………………………………………………………………………………………………………………

3-……………………………………………………………………………………………………………………

*Thư ký đại hội gồm có:

1-……………………………………………………………………………………………………………………

2-……………………………………………………………………………………………………………………

*Diễn biến đại hội:

I. *Bạn :……………………………………..thay mặt đoàn chủ tịch đọc báo cáo tổng kết công tác Đội, phong trào thiếu nhi và hoạt động NGLL NH: 20…..-20….. và phương hướng công tác Đội, phong trào thiếu nhi và hoạt động NGLL Năm học : 20…..-20…. . (có văn bản kềm theo)

II.* Đại hội đã thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề cụ thể như sau:

1. Về học tập:…………………………………………….. ……………………………………………………

………………………………………………………………… …………………………………………………….

2. Về hạnh kiểm:………………………………………. ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Về lao động: …………………………………………. ……………………………………………………..

………………………………………………………………… ……………………………………………………..

……………………………………………………………….. ……………………………………………………….

4. Về nề nếp:…………………………………………….. ………………………………………………………

………………………………………………………………… ………………………………………………………..

……………………………………………………………….. ………………………………………………………..

5. Về các phong trào VHVNTDTT………………….. ………………………………………………………

…………………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………………. …………………………………………………………

…………………………………………………………………. …………………………………………………………

6. Về chương trình rèn luyện đội viên: …………… ……………………………………………………….

………………………………………………………………….. …………………………………………………………

………………………………………………………………….. ………………………………………………………….

III.*Đăng ký danh hiệu thi đua: Cuối năm Chi đội đạt danh hiệu…………………………..

* Phấn đấu: Học lực giỏi:………..bạn, Học lực khá:…………bạn.

* Hạnh kiểm Tốt…………bạn. Hạnh kiểm Khá…………..bạn.

IV. *Đại hội đã bầu BCH Chi đội năm học 20…..-20…. gồm các bạn:

1……………………………………………………………………… – Chi đội trưởng

2……………………………………………………………………… – Chi đội phó

3……………………………………………………………………….- Uỷ viên thư ký

4.

V. *Bầu đại biểu đi dự đại hội Liên Đội:

-Đại hội đã thống nhất bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Liên Đội gồm các bạn có tên:

1……………………………………………………… ………………………………………………………………

2…………………………………………………….. ……………………………………………………………….

3………………………………………………….. ………………………………………………………………..

6*Các ý kiến phát biểu tại đại hội Chi đội:

…………………………………………………………….. …………………………………………………………

………………………………………………………. ………………………………………………………………..

Đại hội Chi đội …….. đã thống nhất thông qua nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ công tác Đội, phong trào thiếu nhi, hoạt động NGLL năm học 20…..-20…. .

Đại hội Chi đội …. đã kết thúc tốt đẹp lúc……giờ….cùng ngày.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên)
THƯ KÝ ĐẠI HỘI
(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản Đại hội Chi đội – Mẫu 7

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG………………

CHI ĐỘI:…………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI

Năm học 20….. – 20…..

Đại hội khai mạc lúc:…….giờ……..; ngày:……..tháng……… năm 20……

Tại phòng học lớp:…………trường THCS Thanh Thùy.

Thành phần đại biểu gồm:

Đại biểu mời gồm có:

1) ………………………………………………………………………….

2) ………………………………………………………………………….

3) ………………………………………………………………………….

4) ………………………………………………………………………….

Đại biểu chính thức dự đại hội có:………../tổng số 39

(vắng:………..có lý do:………….; không có lý do:…………..)

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Bạn………………………………………………..điều khiển nghi lế đại hội (Chào cờ, Quốc ca, Đội ca, Hô đáp khẩu hiệu Đội.)

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu đoàn chủ tịch và thư ký đại hội.

* Đoàn chủ tịch đại hội có:

1) Thầy giáo ……………………..– Phụ trách Chi Đội.

2) ………………………………………………………………………….

3) ………………………………………………………………………….

4)………………………………………………………………………….

5) ………………………………………………………………………….

6) ………………………………………………………………………….

7) ………………………………………………………………………….

* Thư ký Đại hội:

1)………………………………………………………………………….

2) ………………………………………………………………………….

3. Bạn……………………………………………..thay mặt đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội.

4. Bạn……………………………………………….thay mặt đoàn chủ tịch đọc báo cáo tổng kết công

tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 20….-20….. và bản phương hướng nhiệm vụ cho

năm học 20…..-20….. (có báo cáo kèm theo).

5. Thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết các chỉ tiêu phương hướng công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 20….. – 20……

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Bạn………………………………………………….điều hành biểu quyết đăng ký các danh hiệu thi đua (bằng hình thức giơ tay):

– Chỉ tiêu hạnh kiểm: …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Chỉ tiêu học lực: ……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Số học sinh giỏi các cấp: ………………………………………………………………………………………….

– Các danh hiệu phấn đấu: ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Đại biểu phát biểu.

– Ý kiến phát biểu của……………………………………………………………………………………….

– Ý kiến phát biểu của……………………………………………………………………………………….

– Ý kiến phát biểu của Thầy giáo ……………………..– Phụ trách Chi Đội.

8. Bạn……………………………………………….điều hành bầu Ban chỉ huy chi đội mới:

+ Đại hội đã thống nhất bầu các ban có tên sau vào Ban chỉ huy đội năm học 20….. -20….. (có biên bản bầu Ban Chỉ Huy chi đội kèm theo).

1)…………………………………………………… – Chi đội trưởng

2) ………………………………………………………………………….

3) …………………………………………………………………………..

4)…………………………………………………………………………..

5) ………………………………………………………………………….

6) ………………………………………………………………………….

Ban chỉ huy mới ra mắt, Chi đội trưởng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Bầu đại biểu đi dự đại hội liên đội:

9. Đại hội đã nhất trí bầu các đại biểu có tên sau đi dự Đại hội Liên đội:

1)………………………………………………………………………….

2) ………………………………………………………………………….

3) ………………………………………………………………………….

4)………………………………………………………………………….

5) ………………………………………………………………………….

6) ………………………………………………………………………….

10. Bạn………………………………………………..thay mặt đoàn thư ký trình bày dự thảo nghị

quyết đại hội chi đội.

11. Bạn………………………………………………..thay mặt đoàn chủ tịch điều hành biểu quyết

thông qua dự thảo nghị quyết đại hội chi đội.

12. Lễ chào cờ bế mạc đại hội chi đội.

Đại hội đã kết thúc vào lúc: ……… cùng ngày.

Phụ trách chi đội 

(ký tên)

T/M Đoàn chủ tịch

(ký tên)

Thư ký Đại hội

(ký tên)

Lưu ý khi viết biên bản Đại hội Chi đội

Lưu ý: Để nội dung biên bản Đại hội Chị đội được rõ ràng thì chủ trì Đại hội chi đội cùng với thư ký là những cá nhân chịu trách nhiệm cao nhất về toàn bộ các nội dung ghi chép tại đại hội.

Đồng thời sau khi kết thúc đại hội thì biên bản đại hội chi đội cần phải được đọc trước Đại hội cho tất cả các đại biểu nghe, nếu có điểm nào chưa chính xác hoặc thiếu sót thì phải chỉnh sửa, bổ sung ngay và để đảm bảo tính đúng đắn, pháp lý cho biên bản cũng như ràng buộc trách nhiệm về những nội dung được ghi lại trong biên bản.

Trên đây là nội dung bài viết Biên bản Đại hội Chi đội nhiệm kỳ 2023 – 2024 (7 mẫu) được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

5/5 - (11 bình chọn)

Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button