Tài liệu & Biểu mẫu

Mẫu C2-10/NS: Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách

Mẫu phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách mới nhất tại thời điểm này được thực hiện theo mẫu C2-10/NS Thông tư 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành.

Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách là biểu mẫu được lập ra nhằm để ghi chép về việc điều chỉnh số liệu ngân sách của doanh nghiệp. Nội dung trong mẫu phiếu bao gồm các thông tin cơ bản như: đơn vị điều chỉnh, lý do điều chỉnh…. Vậy sau đây là nội dung chi tiết mẫu C2-10/NS phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Mục lục

Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách

Không ghi vào khu vực này

Bạn đang xem: Mẫu C2-10/NS: Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH SỐ LIỆU NGÂN SÁCH

Mẫu số C210/NS
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: ……..……

Đơn vị đề nghị điều chỉnh:

…………………………………………………………………………………………….

Đề nghị Kho bạc nhà nước ……………………….. điều chỉnh số liệu chi ngân sách.

Lý do điều chỉnh:

…………………………………………………………………………………………………….

STT

Ngày hạch toán

Số chứng từ

Diễn giải

Năm NS

TKKT

Tạm ứng

Thực chi

NDKT

Mã cấp NS

ĐVQH NS

Mã ĐB HC

Mã chương

ngành KT

Mã CTMT, DA và HTCT

Mã nguồn NSNN

Mã dự phòng

S tin

Nợ

– Số liệu đã hạch toán

– Số liệu đề nghị điều chỉnh

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày … tháng … năm ..……

ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH
Ngày … tháng … năm ..……

KẾ TOÁN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐV
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Quy định về các khoản chi ngân sách nhà nước

Tại Điều 36,37 Luật Ngân sách nhà nước năm 2020 quy định về nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương , địa phương:

– Chi đầu tư phát triển:

+ Đầu tư cho các dự án, bao gồm cả các dự án có tính chất liên vùng, khu vực của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương theo các lĩnh vực được quy định tại khoản 3 Điều này;

+ Đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính của trung ương; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

+ Các khoản chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật.

– Chi dự trữ quốc gia.

– Chi thường xuyên của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương được phân cấp trong các lĩnh vực:

+ Quốc phòng; An ninh và trật tự, an toàn xã hội; Sự nghiệp giáo dục – đào tạo và dạy nghề; Sự nghiệp khoa học và công nghệ; Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình; Sự nghiệp văn hóa thông tin; Sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn; Sự nghiệp thể dục thể thao; Sự nghiệp bảo vệ môi trường; Các hoạt động kinh tế; Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị – xã hội; hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp theo quy định của pháp luật;Chi bảo đảm xã hội, bao gồm cả chi hỗ trợ thực hiện các chính sách xã hội theo quy định của pháp luật; Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

– Chi trả nợ lãi các khoản tiền do Chính phủ vay.

– Chi viện trợ.

– Chi cho vay theo quy định của pháp luật.

– Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính trung ương.

– Chi chuyển nguồn của ngân sách trung ương sang năm sau.

– Chi bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương Như sau:

– Chi đầu tư phát triển: Đầu tư cho các dự án do địa phương quản lý theo các lĩnh vực được quy định tại khoản 2 Điều này; Đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật; Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

– Chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị ở địa phương được phân cấp trong các lĩnh vực:

Sự nghiệp giáo dục – đào tạo và dạy nghề; Sự nghiệp khoa học và công nghệ, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phần giao địa phương quản lý; Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình; Sự nghiệp văn hóa thông tin; Sự nghiệp phát thanh, truyền hình; Sự nghiệp thể dục thể thao; Sự nghiệp bảo vệ môi trường; Các hoạt động kinh tế; Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị – xã hội; hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp theo quy định của pháp luật; Chi bảo đảm xã hội, bao gồm cả chi thực hiện các chính sách xã hội theo quy định của pháp luật; Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật. Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay.

– Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương.

– Chi chuyển nguồn sang năm sau của ngân sách địa phương.

– Chi bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới.

– Chi hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ quy định tại các điểm a, b và c khoản 9 Điều 9 của Luật này.

Trên đây là nội dung bài viết Mẫu C2-10/NS: Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

5/5 - (2 bình chọn)

Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button