Tài liệu & Biểu mẫu

Quyết định 4068/QĐ-BGDĐT

Ngày 28/11/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 4068/QĐ-BGDĐT năm 2023 phê duyệt “Phương án tổ chức Kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông từ năm 2025.

Theo Quyết định 4068/QĐ-BGDĐT thì nội dung Kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông từ năm 2025 sẽ bám sát nội dung của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Trong đó, nôn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi trắc nghiệm.

Thí sinh thi bắt buộc môn Ngữ văn, môn Toán và 02 môn thí sinh tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 gồm: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ.

Bạn đang xem: Quyết định 4068/QĐ-BGDĐT

Lộ trình triển khai thực hiện:

  • Phương án thi được thực hiện từ năm 2025.
  • Giai đoạn 2025 – 2030: Giữ ổn định phương thức thi trên giấy.
  • Giai đoạn sau 2030: Từng bước thí điểm thi trên máy tính với các môn thi trắc nghiệm ở các địa phương có đủ điều kiện (có thể kết hợp giữa thi trên giấy và thi trên máy tính).

Khi tất cả các địa phương trên toàn quốc có đủ điều kiện sẽ chuyển sang tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm.

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________

Số: 4068/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH 4068/QĐ-BGDĐT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC KỲ THI VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUGN HỌC PHỔ THÔNG TỪ NĂM 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 686/NQ-UBTVQH15 ngày 18 tháng 9 năm 2023 về Giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2023 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2023 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện Thông báo số 483/TB-VPCP ngày 24 tháng 11 năm 2023 về Kết luận Phiên họp năm 2023 của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực của Văn phòng Chính phủ;

Thực hiện Nghị quyết số 91-NQ/BCSĐ ngày 27 tháng 11 năm 2023 về Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 của Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Phương án tổ chức Kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025” (sau đây gọi chung là Phương án thi).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục trưởng Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng, Cục trưởng Cục Đào tạo – Bộ Công an; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học; Hiệu trưởng các trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Ban Tuyên giáo TƯ ;
– Ủy ban VHGD của Quốc hội;
– Bộ Quốc phòng;
– Bộ Công an;
– Các Thứ trưởng;
– Như Điều 3;
– Website Bộ GDĐT;
– Lưu: VT, Cục QLCL .

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Phạm Ngọc Thưởng

BGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
____________

PHƯƠNG ÁN

TỔ CHỨC KỲ THI VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỪ NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 4068/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Mục đích tổ chức thi:

Đánh giá đúng kết quả học tập của người học theo mục tiêu và chuẩn cần đạt theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018; lấy kết quả thi đề xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và làm một trong các cơ sở để đánh giá chất lượng dạy, học của các cơ sở GDPT và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục; cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.

2. Đối tượng dự thi:

Người học đã hoàn thành chương trình THPT, chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT trong năm tổ chức thi hoặc đã hoàn thành chương trình THPT, chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT và có nguyện vọng dự thi để được công nhận tốt nghiệp THPT. Người học đã có Bằng tốt nghiệp THPT hoặc đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp có nguyện vọng dự thi để lấy kết quả làm cơ sở xét tuyển sinh giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

3. Nội dung thi:

Bám sát nội dung của Chương trình GDPT 2018.

4. Hình thức thi:

Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm.

5. Môn thi:

Thí sinh thi bắt buộc môn Ngữ văn, môn Toán và 02 môn thí sinh tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 (Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ).

6. Thời gian tổ chức thi:

Kỳ thi tốt nghiệp THPT (gọi tắt là Kỳ thi) được tổ chức trên toàn quốc theo cách thức chung đề, chung đợt thi, cùng thời gian theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Phương thức xét công nhận tốt nghiệp:

Kết hợp giữa kết quả đánh giá quá trình và kết quả thi tốt nghiệp theo tỷ lệ phù hợp với lộ trình triển khai Chương trình GDPT 2018.

8. Phân cấp, phân quyền tổ chức thi:

– Bộ Giáo dục và Đào tạo: (1) Chỉ đạo chung, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch tổ chức Kỳ thi; (2) Chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức Kỳ thi; (3) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức Kỳ thi; (4) Phối hợp với Bộ Công an, các địa phương phòng, chống hiệu quả việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong Kỳ thi; (5) Hướng dẫn, tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát Kỳ thi.

– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: (1) Chỉ đạo tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về Kỳ thi tại địa phương; (2) Chủ động có phương án và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, vật lực, các điều kiện cần thiết khác để tổ chức Kỳ thi; (3) Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT tại địa phương theo Lịch thi chung và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Lộ trình triển khai thực hiện:

– Phương án thi được thực hiện từ năm 2025.

– Giai đoạn 2025 – 2030: Giữ ổn định phương thức thi trên giấy.

– Giai đoạn sau 2030: Từng bước thí điểm thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm ở các địa phương có đủ điều kiện (có thể kết hợp giữa thi trên giấy và thi trên máy tính). Khi tất cả các địa phương trên toàn quốc có đủ điều kiện sẽ chuyển sang tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm.

– Tiếp tục nghiên cứu theo lộ trình, tiêu chí để xây dựng thư viện/ngân hàng đề thi chung khi đủ điều kiện để thực hiện phân cấp cho các địa phương, các cơ sở giáo dục tổ chức kỳ thi đánh giá chất lượng đầu ra ở cấp trung học phổ thông thay cho phương thức một kỳ thi quốc gia, trong cùng một thời điểm như hiện nay. Trong quá trình triển khai thực hiện, tùy theo điều kiện thực tế có thể điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với bối cảnh kinh tế, xã hội của đất nước.

10. Kinh phí thực hiện:

Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí thực hiện Phương án thi theo nhiệm vụ được giao cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo phân cấp của Luật ngân sách nhà nước. Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật./.

Trên đây là nội dung bài viết Quyết định 4068/QĐ-BGDĐT được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Rate this post

Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button