Lưu trữ thẻ: Toán 6 Cánh diều Bài 5: Phép nhân các số nguyên

Bài 10 trang 83 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Bài 10 trang 83 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Sử dụng máy tính cầm tay Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 5: Phép nhân các số nguyên Bài 10 trang 83 […]

Bài 9 trang 83 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Công ty Ánh Dương có lợi nhuận ở mỗi tháng trong Quý I là – 30 triệu đồng. Trong Quý II, lợi nhuận […]

Bài 8 trang 83 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Chọn từ “âm”, “dương” thích hợp cho (?) Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 5: Phép nhân các số nguyên Bài 8 […]

Bài 7 trang 83 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Tính một cách hợp lí: Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 5: Phép nhân các số nguyên Bài 7 trang 83 Toán […]

Bài 6 trang 83 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Chọn kí hiệu ∈ ; ∉ thích hợp cho

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Xác định các dấu “ < “, “>” thích hợp cho (?): Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 5: Phép nhân các […]

Bài 5 trang 83 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Tính giá trị của biểu thức trong mỗi trường hợp sau: Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 5: Phép nhân các số […]

Bài 4 trang 83 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Tính 8. 25. Từ đó suy ra kết quả của các phép tính sau: Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 5: Phép […]

Bài 3 trang 83 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Tính: Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 5: Phép nhân các số nguyên Bài 3 trang 83 Toán lớp 6 Tập 1: […]

Bài 2 trang 82 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Tìm số thích hợp ở (?): Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 5: Phép nhân các số nguyên Bài 2 trang 82 […]

Bài 1 trang 82 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Tính: Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 5: Phép nhân các số nguyên Bài 1 trang 82 Toán lớp 6 Tập 1: […]