Lưu trữ thẻ: Toán lớp 6 Kết nối tri thức: Luyện tập chung trang 75

Toán 6 Kết nối tri thức Bài 20: Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. THCS Bình Chánh biên soạn và sưu tầm với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 20: Chu vi và diện tích của […]

Toán 6 Kết nối tri thức Bài tập cuối Chương 3 trang 76

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. THCS Bình Chánh biên soạn và sưu tầm với giải bài tập Toán lớp 6 Bài tập cuối Chương 3 trang 76 Kết […]

Sử dụng các phép tính với số nguyên để giải bài toán sau

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán lớp 6 Luyện tập chung trang 75 Bài 3.49 trang 75 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức […]

Bài 3.48 trang 75 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Tìm các ước của 15 và các ước của – 25 ….

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Bài 3.48 trang 75 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Tìm các ước của 15 và […]

Tính một cách hợp lí: 17.[29 – (-111)] + 29.(-17) trang 75 Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán lớp 6 Luyện tập chung trang 75 Bài 3.47 trang 75 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức […]

Tính giá trị của biểu thức: A = 5ab – 3(a + b)

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán lớp 6 Luyện tập chung trang 75 Bài 3.46 trang 75 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức […]

Tính giá trị của biểu thức: (-12). (7 – 72) – 25. (55 – 43)

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán lớp 6 Luyện tập chung trang 75 Bài 3.45 trang 75 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức […]

P = (-1).(-2).(-3).(-4).(-5) Xác định dấu của tích P

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán lớp 6 Luyện tập chung trang 75 Bài 3.44 trang 75 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức […]