Tài liệu & Biểu mẫu

Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên 2023

Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên 2023 là biểu mẫu được các đảng viên cán bộ lập ra nhằm cam kết về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cũng như thực hiện các chức trách, nhiệm vụ được giao và vấn đề tổ chức kỷ luật của cá nhân Đảng viên.

Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên thường được sử dụng vào cuối mỗi năm để giúp tổ chức có cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm. Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm của Đảng viên được sử dụng rộng rãi trong thực tiễn và có vai trò quan trọng. Vậy dưới đây là 11 bản cam kết tu dưỡng rèn luyện và phấn đấu của Đảng viên và cách viết chi tiết nhất mời các bạn cùng theo dõi.

Mục lục

Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu cập nhật mới nhất

ĐẢNG BỘ ………………………….
CHI BỘ……………………………..
*

Bạn đang xem: Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên 2023

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày … tháng … năm 2023

BẢN CAM KẾT
TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2023

– Họ và tên:…………………………………………………………………………………………….

– Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………

– Chức vụ, vị trí công tác đảm nhiệm:………………………………………………………..

Tôi cam kết nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với các nội dung chủ yếu sau đây:

I. NỘI DUNG CAM KẾT

1. Về tư tưởng chính trị

(Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”)

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

(Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống)

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

(Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tích cực học tập, nâng cao trình độ và năng lực công tác, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao)

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

4. Về tổ chức kỷ luật

(Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú)

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên năm 20….

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

II. NỘI DUNG NÊU GƯƠNG

( Đảng viên tự lựa chọn một số nội dung cụ thể tiêu biểu, nổi trội của mình để nêu gương cho người khác học tập)

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm. Tôi cam kết thực hiện và báo cáo kết quả trước chi bộ khi có yêu cầu./.

* Lưu ý:Ở Mục I. NỘI DUNG CAM KẾT

– Nội dung chữ in nghiêng trong ngoặc () ở các mục 1,2,3,4 là để tham khảo, đảng viên căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc điểm của đơn vị để bổ sung phù hợp.

– Bản cam kết được lập thành 02 bản, chi ủy giữ 01 bản và cá nhân giữ 01 bản)

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ
(Ký tên)

NGƯỜI CAM KẾT
(Ký tên)

PHẦN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

I. Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm 2023

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

II. Đánh giá kết quả năm 2023

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ
(Ký tên)

ĐẢNG VIÊN
Ký tên)

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2023

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT…………………

CHI BỘ 2

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………….., ngày ….tháng……. năm 20…..

BẢN ĐĂNG KÝ
TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 20…..

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”

Họ và tên: ……………………………. Sinh ngày: …………………

Đơn vị công tác: Trường THPT ………………………………..……

Chức vụ đảng: ……………………………………………………….

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: không

Sinh hoạt tại Chi bộ 2, đảng bộ trường THPT…………………

– Căn cứ Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/20…..của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 20…..- 20…..;

– Căn cứ Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/20…..của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Qua kiểm điểm, tự phê bình năm 20…..và học tập, quán triệt chuyên đề năm 20….. “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; liên hệ với phạm vi công tác, nhiệm vụ được giao đối với cán bộ, công chức, viên chức (là đảng viên) gắn với thực hiện các nghị quyết, nhiệm vụ của địa phương (cơ quan, đơn vị) đề ra, tôi đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong năm 20….. với các nội dung chủ yếu sau đây:

I. NỘI DUNG HỌC TẬP

Tích cực nghiên cứu, học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề năm 20….. “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Vận dụng hiệu quả vào việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, xây dựng tốt mối quan hệ với Nhân dân, nâng cao trách nhiệm trong triển khai thực thi nhiệm vụ.

II. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ LÀM THEO

(Căn cứ vào vị trí công tác, nhiệm vụ được giao của cá nhân để lựa chọn nội dung cụ thể đăng ký làm theo Bác nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong rèn luyện, nâng cao chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống; ý thức tự phê bình và phê bình; ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng đoàn kết nội bộ, có trách nhiệm, hiệu quả trong công tác của cán bộ, đảng viên).

1. Nội dung, công việc cụ thể:

– Nội dung thực hiện 1: Thực hiện nghiêm cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ. Kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, hoạt động thù địch.

+ Giải pháp: tham gia học tập nghị quyết các cấp; thực hiện tốt các quy định của Đảng và nhà nước đối với đảng viên, viên chức; thực hiện tốt nội quy, quy định của cơ quan, tổ chuyên môn.

+ Thời gian thực hiện: thường xuyên.

– Nội dung thực hiện 2: Luôn tu dưỡng đạo đức cách mạng là lòng yêu nước, thương yêu con người, sống có nghĩa, có tình; cần cù lao động; ngay thẳng, thật thà; đoàn kết gắn bó tình làng nghĩa xóm.

+ Giải pháp: thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, nói đi đôi với làm.

+ Thời gian thực hiện: thường xuyên.

– Nội dung thực hiện 3: luôn thực hiện theo nội dung Bác dạy Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Đó là làm việc có kế hoạch, sáng tạo, có năng suất cao; là tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ, tiết kiệm tiền của nhân dân, cả nước, của bản thân mình; là không tham địa vị. Không tham tiền tài. Không tham sung sướng. Không ham tâng bốc mình; là phải tìm học hỏi cầu tiến bộ, không kiêu ngạo; là hoàn toàn vì lợi ích chung, không vì tư lợi; hết sức công bằng, không chút thiên tư, thiên vị, công tâm, luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân, của dân tộc lên trên hết, trước hết.

+ Giải pháp: xây dựng kế hoạch từng tuần, tháng; dạy học đúng phân phối chương trình; chấm trả bài đúng thời gian quy định; không tư lợi cho bản thân; không thiên vị đối với học sinh, công bằng trong đánh giá học sinh.

+ Thời gian thực hiện: thường xuyên

2. Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng:

Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.

IV. KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM

1. Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong năm 20…..

……………………………………………………………………………..

2. Biện pháp, thời gian thực hiện

Bản đăng ký là nội dung kế hoạch hành động của cá nhân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong năm 20…..; báo cáo Chi bộ cơ quan theo dõi, giám sát, góp ý và phục vụ kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY CHI BỘ

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2023

ĐẢNG BỘ HUYỆN ……..

CHI BỘ THPT ……….

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày…. thángnăm 20….

BẢN CAM KẾT TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2023

Họ và tên: …………………………………………………….

Sinh ngày: …………………………………………………….

Đơn vị công tác: ……………………………………

Chức vụ đảng: ………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: …………………

Sinh hoạt tại chi bộ: ………………………………

I. CAM KẾT TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng,Quy định của Tỉnh ủy về học tập và làm theo Bác, tôi cam kết thực hiện trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu như sau:

1. Về tư tưởng chính trị

– Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, ”tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

– Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước; cam kết không suy thoái; nghiêm túc thực hành công khai, dân chủ trong công tác cán bộ, tài chính, thi đua – khen thưởng, kỷ luật;…

– Tuyệt đối trung thành, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; có tư tưởng tiến công; tích cực học tập, nghiên cứu, tìm hiểu những vấn đề mới để cập nhật kiến thức và củng cố tư tưởng chính trị. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức Đảng, nói và làm theo nghị quyết; không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

– Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống .

– Tích cực rèn luyện, giữ gìn đạo đức, lối sống trong sạch, giản dị; có ý thức nêu gương, gắn bó với đồng chí, đồng nghiệp trong cơ quan, công việc và nhân dân địa phương.

– Tiếp tục rèn luyện phong cách làm việc cụ thể, khoa học; phong cách lãnh đạo dân chủ, quyết đoán, sâu sát.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao .

– Đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm để phân công cho các đồng chí trong Tỉnh ủy; đồng thời điều hành công việc theo chương trình, sát trọng tâm.

– Tập trung chỉ đạo Văn phòng và các ban tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị nội dung cho các hội nghị; kiên quyết không trình hội nghị các nội dung chuẩn bị chưa đạt.

– Chỉ đạo Văn phòng và các ban đảng tìm giải pháp căn cơ để đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng và ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục có giải pháp giảm giấy tờ, hội họp.

– Chủ động hơn trong nắm tình hình và chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, kiểm tra – giám sát. Tăng cường đi cơ sở, gắn nắm tình hình và kết quả triển khai các trọng tâm công tác, các chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

– Khắc phục tính nôn nóng và tăng cường trao đổi, thuyết phục để tạo sự đồng thuận trong triển khai công việc. Tăng cường mối quan hệ công tác với các cơ quan Trung ương.

4. Về tổ chức kỷ luật

– Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú).

5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm 2023

– Tôi đã có ý thức khắc phục khuyết điểm với nội dung Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận năm 20… (chỉ đạo phối hợp giữa các cơ quan tham mưu còn một số việc bất cập; chất lượng chuẩn bị nội dung một số hội nghị chưa cao; cải cách hành chính trong Đảng còn chậm; chỉ đạo một số việc còn bề nổi, hiệu quả chưa rõ).

– Cam kết có giải pháp khắc phục tốt các hạn chế, khuyết điểm năm ..… trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được giao.

6. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội … của Đảng

( Căn cứ Chỉ thị số ………., ngày ………. của Bộ Chính trị về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ …. của Đảng” và đặc điểm của cơ quan, đơn vị phụ trách để xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân cho phù hợp).

II. KẾ HOẠCH TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU

Để cụ thể hóa các nội dung đã cam kết nêu trên, tôi xin đề ra kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu như sau:

1. Quý I/năm 2023:……

2. Quý II/năm 2023:……

3. Quý III/năm 2023:……

4. Quý IV/năm 2023:……

Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY CHI BỘ

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bản cam kết rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên 2023

ĐẢNG BỘ HUYỆN ……..

CHI BỘ THPT ……….

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày…. thángnăm 20….

BẢN CAM KẾT
TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2023—–

Họ và tên: ………………………………….Sinh ngày: ………………..

Đơn vị công tác: Trường THPT ……………………….……………..….

Chức vụ Đảng:…………………………………………………………..

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Phó hiệu trưởng

Sinh hoạt tại chi bộ: Trường THPT ………………………………………

Sau khi học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ; Nghị quyết Trung ương về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” , các Quy định về trách nhiệm nêu gương của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Quan kiểm điểm, tự phê bình năm 20…. và học tập Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”, liên hệ công tác, nhiệm vụ được giao đối với cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm của người đảng viên gắn với thực hiện các nghị quyết, nhiệm vụ của cơ quan đề ra, tôi cam kết gương mẫu học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Về tư tưởng chính trị.

– Thực hiện tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp, chấp hành chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, phục tùng sự phân công và điều động công tác của Đảng.

– Luôn tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng vào đường lối của Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành.

-Bản thân luôn ràn luyện, tu dưỡng, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

2.1. Rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm

– Luôn rèn luyện, tu dưỡng theo nội dung Chuyên đề 2023 đã đề ra.

Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên.

Có lối sống giản dị, mẫu mực, mô phạm của một người giáo viên.

– Luôn chấp hành Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

– Thực hiện tốt quy định về phát ngôn của Chi bộ và Nhà trường.

2.2. Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống (9 biểu hiện)

Bản thân luôn rèn luyện không vi phạm vào 9 biểu hiện lớn, luôn liên hệ 27 biểu hiện để tu dưỡng, phấn đấu và rèn luyện để không vi phạm.

3. Về hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm năm 20…. và đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện Chuyên đề 2023.

3.1. Hạn chế khuyết điểm năm 20….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

3.2. Giải pháp khắc phục .

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

3.3. Nội dung đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện Chuyên đề năm 2023.

3.3.1. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về đoàn kết, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

3.3.2. Giải pháp thực hiện cụ thể về đoàn kết, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

– Thường xuyên thực hiện phê bình và tự phê bình trong Chi bộ, trong Ban giám hiệu để đoàn kết, thống nhất thực hiện nội dung đề ra.

– Với vai trò Phó bí thư, Phó hiệu trưởng, bản thân thường xuyên theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các đoàn thể chính trị trong trường thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy chế là việc của đoàn thể, xây dựng kế hoạch thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

– Thực hiện tốt quy tắc tập trung dân chủ, quy tắc phát ngôn, những điều đảng viên không được làm…

Cam kết này là nội dung, kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong năm 2023; báo cáo Chi bộ cơ quan theo dõi, giám sát. Góp ý và phục vụ kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

BÍ THƯ

NGƯỜI CAM KẾT

Cách viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của Đảng viên

Để viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của Đảng viên đúng chuẩn các bạn cần lưu ý một số vấn đề dưới đây.

I. Phần thông tin cá nhân:

Điền đầy đủ chính xác tên, ngày tháng năm sinh, đơn vị công tác, chức vụ Đảng, nơi sinh hoạt.

II. Phần cam kết trách nhiệm nêu gương

Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, Quy định của Tỉnh ủy về học tập và làm theo Bác, tôi cam kết thực hiện trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu như sau 1:

1. Về tư tưởng chính trị

– Kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Ðảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

– Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Ðảng, Nhà nước và của nhân dân.

Ví dụ: Tuyệt đối trung thành, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; có tư tưởng tiến công; tích cực học tập, nghiên cứu, tìm hiểu những vấn đề mới để cập nhật kiến thức và củng cố tư tưởng chính trị. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức Đảng, nói và làm theo nghị quyết; không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

– Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

– Giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; có lối sống giản dị, hòa đồng;

– Chấp hành Quy định về những điều Đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống…

Ví dụ:

– Tích cực rèn luyện, giữ gìn đạo đức, lối sống trong sạch, giản dị; có ý thức nêu gương, gắn bó với đồng chí, đồng nghiệp trong cơ quan, công việc và nhân dân địa phương.

– Tiếp tục rèn luyện phong cách làm việc cụ thể, khoa học; phong cách lãnh đạo dân chủ, quyết đoán, sâu sát.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

– Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc;

– Không ngừng học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao;

– Đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu suất, nói đi đôi với làm để công việc được giao hoàn thành tốt…

Ví dụ:

– Đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm để phân công cho các đồng chí trong Tỉnh ủy; đồng thời điều hành công việc theo chương trình, sát trọng tâm.

– Tập trung chỉ đạo Văn phòng và các ban tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị nội dung cho các hội nghị; kiên quyết không trình hội nghị các nội dung chuẩn bị chưa đạt.

– Chỉ đạo Văn phòng và các ban đảng tìm giải pháp căn cơ để đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng và ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục có giải pháp giảm giấy tờ, hội họp.

– Chủ động hơn trong nắm tình hình và chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, kiểm tra – giám sát. Tăng cường đi cơ sở, gắn nắm tình hình và kết quả triển khai các trọng tâm công tác, các chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

– Khắc phục tính nôn nóng và tăng cường trao đổi, thuyết phục để tạo sự đồng thuận trong triển khai công việc. Tăng cường mối quan hệ công tác với các cơ quan Trung ương.

4. Về tổ chức kỷ luật:

– Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú;

– Thực hiện kê khai tài sản trung thực, nghiêm túc;

– Không vướng vào các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, tự giác và gương mẫu thực hiện quy định…

Ví dụ: Chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, các quy định, quy chế và sự phân công của tổ chức.

5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm

Mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê, đấu tranh với các biểu hiện chia rẽ, cục bộ, bè phái, với các biểu hiện diễn biến “tự chuyển hóa” và suy thoái đạo đức, chính trị,…

Sẵn lòng lắng nghe các ý kiến đóng góp phê bình của quần chúng nhân dân, của đồng nghiệp và cấp trên .

Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

6. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

(Việc chấp hành chương trình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần ……….., Đảng bộ huyện lần …………, Đảng bộ xã lần ……………).

Ví dụ

– Phấn đấu thực hiện tốt chỉ thị số 01 – CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về “ Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng” và nghiêm chỉnh thực hiện các nôi dung theo Nghị quyết TW4 Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, Đảng viên.

– Tuyên truyền cho nhân dân và gia đình thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện, Đảng bộ xã…

– Thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm,…

…………..

Tải file tài liệu để xem thêm Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2023

Trên đây là nội dung bài viết Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên 2023 được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Rate this post

Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button