Tài liệu & Biểu mẫu

Biên bản họp sơ kết học kì 1 của tổ chuyên môn mới nhất

Biên bản họp sơ kết học kì 1 năm 2023 – 2024 của Tổ chuyên môn gồm 4 mẫu được lập vào cuối học kỳ 1, nhằm ghi chép lại toàn bộ nội dung chính trong cuộc họp sơ kết học kì 1 của Tổ chuyên môn.

Nhờ đó, thầy cô sẽ nắm được toàn bộ nội dung chính như thời gian, thành phần tham dự, đánh giá các hoạt động những gì đã làm được, chưa làm được, cùng những đề xuất cho học kì 2. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm kịch bản sơ kết học kì 1. Mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của THCS Bình Chánh:

Mục lục

Biên bản sơ kết học kì 1 của tổ chuyên môn – Mẫu 1

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bạn đang xem: Biên bản họp sơ kết học kì 1 của tổ chuyên môn mới nhất

BIÊN BẢN HỌP CUỐI HỌC KỲ I TỔ:
NĂM HỌC……

Thời gian: …..giờ 30 phút…., ngày…….. tháng….năm……

Địa điểm: Phòng hội đồng Trường TH…….

Thành phần: ………………………4/4 đ/c……………

Chủ trì: ………………đ/c: ………………

Thư kí: …………………đ/c:……………………………

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Đánh giá hoạt động của tổ khối trong HKI năm học……

1. Tư tưởng – chính trị.

 • Các thành viên trong tổ có lập trường, tư tưởng vững vàng; chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy chế của ngành, của trường.
 • Tích cực hưởng ứng việc tổ chức kỉ niệm các ngày lễ lớn.
 • Tham gia tuyên truyền cho các phong trào thi đua của ngành, của địa phương.
 • Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động lớn do ngành phát động.
 • Tham gia tích cực các hoạt động văn nghệ, thể thao do ngành tổ chức.
 • Các thành viên trong tổ có tinh thần học hỏi và tự học hỏi cao.

2. Chuyên môn.

 • Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn của ngành; soạn giảng nghiêm túc, đúng chương trình thời khóa biểu. Giáo án soạn phù hợp với đối tượng học sinh, theo Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và có chương trình lồng ghép cho các môn học theo yêu cầu chung của Bộ giáo dục – Đào tạo.
 • Làm tốt công tác dự giờ, thăm lớp, thao giảng, hội giảng chuyên đề, góp ý xây dựng phương pháp cho đồng nghiệp.
 • Thường xuyên sử dụng có hiệu quả bộ đồ dùng, thiết bị dạy học do Bộ giáo dục – Đào tạo cấp. Thực hiện dạy bằng giáo án điện tử: ……. tiết.
 • Tổ chức tốt việc rèn luyện, bồi dưỡng cho HS tham gia dự thi Violympic Tiếng Anh, giải Toán trên Internet; kết quả nhiều học sinh đạt giải cấp thành phố;
 • Coi thi và chấm thi nghiêm túc, làm báo cáo kịp thời, chính xác.

3. Giáo Viên: Kết quả đạt được trong học kỳ I

STT

Họ và Tên GV

KT

HS

Dự giờ

C. đề

Thao Hội

giảng

Đồ dùng

GA

ĐT

TT

Toàn diện

BD

TX

GV dạy

giỏi

Hội thao- VN

Trường

TP

4. Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm học…..

100% giáo viên trong tổ đều học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

a. Đối với học sinh:

 • Tổng số học sinh đầu năm: …. ; Nữ: .…. ; DT:…. ; Nữ DT: …..
 • Tổng số học sinh cuối học kỳ I: ….; Nữ: .….; DT: …….; Giảm:…. , Tăng: ….
 • Duy trì số lượng: Đạt tỷ lệ:……..%.
 • Chất lượng

Môn

Điểm kiểm tra định kì CHKI

Hoàn thành/nữ

Chưa hoàn thành/nữ

10/nữ

9/nữ

8/nữ

7/nữ

6/nữ

5/nữ

Dưới 5/nữ

Tổng hợp:

 • Năng lực: Đạt: ……… em / …… nữ; Chưa đạt: ..em /….. nữ
 • Phẩm chất: Đạt: ….… em / ….… nữ; Chưa đạt: .……/….. nữ

b. Khen thưởng:

1. HTXSCTGDHKI: ….… em/ …18….nữ

2. HTTCTGDHKI: ….… em / …14… nữ

Tổng hợp:

 • Năng lực: Đạt: ……… em / …… nữ; Chưa đạt: ..em /….. nữ
 • Phẩm chất: Đạt: ….… em / ….… nữ; Chưa đạt: .……/….. nữ

b. Khen thưởng:

 • HTXSCTGDHKI: ….… em/ …….nữ
 • HTTCTGDHKI: ….… em / …… nữ
 • Lớp đạt VSCĐ: …./…..lớp tỉ lệ ….%; Lớp tiên tiến XS: ..…./…….; Lớp tiên tiến: ……/…….
 • Thi Olympic Tiếng Anh cấp trường …. em

5. Các hoạt động khác:

 • Thực hiện tốt quy định về ngày công, giờ công.
 • Thực hiện nghiêm túc quy định của nhà trường.
 • Tham gia tích cực và có hiệu quả các hoạt động, phong trào văn nghệ, thể thao do ngành tổ chức.
 • Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, …..% các lớp hoàn thành các khoản thu.
 • Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục và phổ cập giáo dục.
 • Tích cực tham gia quyên góp ủng hộ.
 • Tích cực tham gia lao động vệ sinh lớp học, sân trường

II. Kết quả bình xét thi đua trong HKI năm

Dựa vào thang điểm được thông qua, kết quả xếp loại thi đua của các thành viên trong tổ như sau:

TT

Tên

Điểm

HKI

Điểm

Thưởng

XL C. môn

XL Công đoàn

* Tồn tại: Học sinh Thi Olympic Tiếng Anh cấp trường chưa đạt yêu cầu

Ý kiến các thành viên: Nhất trí với nội dung cuộc họp

Cuộc họp kết thúc lúc …10 giờ…… cùng ngày, các thành viên trong tổ nhất trí 100…..%.

….., ngày … tháng . năm..

Thư kí Chủ tọa

Biên bản sơ kết học kì 1 của tổ chuyên môn – Mẫu 2

SỞ GD&ĐT………

TRƯỜNG ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o——

……., ngày …. tháng … năm 20…

BIÊN BẢN HỌP TỔ – SƠ KẾT HK 1 NĂM HỌC 20…–20…

Tổ ………….

I. THỜI GIAN – THÀNH PHẦN

– Thời gian: lúc …g ngày …………. Tại: ……………

– Chủ toạ: …………………, Đại diện BGH: ………

– Hiện diện: …………………………..Vắng: ………

II. NỘI DUNG: Sơ kết hoạt động tổ chuyên môn

1. Nhân sự :

Tổng số: ……… Nam: 0 Nữ: ………..

Trong đó: có ………………. BGH

Biên chế: ………. Tập sự: ……… Hợp đồng sở:……. Hợp đồng trường:…….

Chia nhóm chuyên môn:

Số TT Tên nhóm Số lượng thành viên Nhóm trưởng Ghi chú
1
2
3
4

2. Sơ kết xếp loại thi đua HK1.

Kết quả: Tổng số: …….. Trong đó: Loại XS (A*): …… Loại Tốt(A): ……….

Loại Hoàn thành (B):………Không hoàn thành(C) : ………

TT Giáo viên Tự xếp loại ĐỀ NGHỊ CỦA TỔ Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

3. Giáo viên dạy giỏi – CSTĐ:

(số GV dạy giỏi / số GV đăng ký)

STT Họ và Tên Giáo Viên đã đăng ký KẾT QUẢ thực hiện đến 12/20…
1
2
3
4
5
6
7
8

4.-Thanh tra Sở: Số lượng:…………Đã TT………….Chưa TT:…………..

1. …………………. Loại:……………………………

2…………………….Loại:……………………………

– Kiểm tra toàn diện:

STT Họ và Tên Giáo Viên đăng ký theo kế hoạch Thực hiện đến 12/20…
1
2
3
4

5. Thực hiện qui chế chuyên môn: (Đánh dấu x nếu thực hiện đạt yêu cầu)

TT Giáo viên Thực hiện chương trình đúng tiến độ Vào điểm đúng hạn Ghi sổ đầu bài đầy đủ Hồ sơ sổ sách đầy đủ Dự giờ đồng nghiệp(ghi số tiết) Các tồn tại cần khắc phục
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

6. Bồi dưỡng học sinh giỏi:

a) Giáo viên dạy bồi dưỡng :

K.……………………………………………

K……………………………………………

K……………………………………………

Số lượng HS tham gia bồi dưỡng

TT Khối Số HS tham gia Lịch học Số tiết/ tuần
1
2
3

7. Phụ đạo học sinh yếu:

TT Giáo viên dạy phụ đạo Khối lớp Số lượng HS Số tiết Kết quả
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8. Ngoại khóa – Chuyên đề

– Ngoại khoá: (tên ngoại khoá)………………………..

– Chuyên đề:

TT Tên chuyên đề Khối- Lớp Số lượng Giáo viên tham gia Số lượng HS tham gia
1
2

9. Công tác khác:

9.1. Đăng ký dạy thêm theo Thông tư 17

TT Tên GV Đăng ký dạy thêm trong trường Đăng ký dạy thêm ngoài trường Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

9.2. Lập kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 20-20….

Số lượng GV đã lập kế hoạch:……………………..

Số lượng GV chưa lập KH:……………. Họ tên, lý do:……

………………………………………………

9.3. Về bồi dưỡng chuyên môn:

Tên chuyên đề Bồi dưỡng CM do SGD hoặc nhà trường tổ chức hướng dẫn:

……………………………………………

……………………………………………

Tên chuyên đề do tổ, nhóm chuyên môn triển khai bồi dưỡng:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

9.4. Các văn bản đã nộp cho nhà trường:

Thời điểm nộp Tên văn bản Ghi chú
8.2013 Dự kiến phân công giảng dạy HK1
9.2013 Kế hoạch Tổ chuyên môn
9.2013 Phân phối chương trình (chính khoá và tiết tăng HK1)
9.2013 Đăng ký thi đua năm học
Lịch dạy HSG, Phụ đạo HS yếu
Lịch thực hành – thí nghiệm
Phân công dạy thay
BC phát hành đề cương
KH chuyên đề – ngoại khoá
BC sơ kết hk1 nộp SGD (theo mẫu SGD)
BC, Bản cam kết về dạy thêm học thêm
Dự kiến phân công giảng dạy HK2
Phân phối chương trình (chính khoá và tiết tăng HK2)
Biên bản họp tổ chuyên môn HK1
BC chuyên đề- ngoại khóa

9.5. Việc cần rút kinh nghiệm:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

9.6. Ý kiến , đề xuất với nhà Trường, Ban Giám Hiệu, Hiệu Trưởng, các bộ phận khác trong trường:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

10. Kế hoạch công tác HK2

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

11. Đánh giá chung:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản sơ kết học kì 1 của tổ chuyên môn – Mẫu 3

SỞ GD&ĐT………

TRƯỜNG ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o——

……., ngày …. tháng … năm 20…

BIÊN BẢN BÁO CÁO SƠ KẾT HK1 – NĂM HỌC

Tổ…..:……………………..

I/ Số lượng

1- Tổng số giáo viên: …………….. , nữ :……………., hợp đồng: ……………….

2- Số giáo viên trực tiếp giảng dạy: …………………., số giáo viên đang đi học: …………….

3- Các công việc kiêm nhiệm khác:

4- Số tiết trung bình của tổ:…………………….

II/ Công tác chuyên môn

Đánh giá những mặt làm được và chưa làm được, nêu nguyên nhân, các giải pháp

1- Việc thực hiện kế hoạch, chương trình dạy học (lưu ý dạy tự chọn – nêu những khó khăn – đề xuất hướng giải quyết)

2– Việc thực hiện nề nếp chuyên môn

2.1 Soạn giáo án, đánh giá việc xây dựng ngân hàng đề kiểm tra, nguồn tư liệu ƯDCNTT, GAĐT … dùng chung của tổ, những giải pháp cho năm học tới

2.2 Số tiết nghỉ dạy, dạy thay, dạy bù của tổ

+ Số tiết nghỉ dạy: …………… + Số tiết dạy thay: ……………

+ Số tiết không dạy thay được: …………… + Số tiết dạy bù: …………………….

Lý do những tiết không dạy thay được:

2.3 Thực hiện việc chấm, trả bài, cập nhật điểm số vào cổng QLTTGD&ĐT và vào sổ cái

2.4. Các hoạt động để nâng cao nghiệp vụ sư phạm

2.4.1 Đổi mới phương pháp dạy học

– Số tiết thao giảng: …………, trong đó xếp loại Tốt: ……………, Khá: ……………, Trung bình: ……………

– Số tiết dạy có ứng dụng CNTT: ……………, số tiết dạy có sử dụng TBDH: ……………

– Số tiết dạy tại phòng thực hành: ……………, số tiết dự giờ: ……………, bình quân/GV: ……………

– Các chuyên đề, ứng dụng phần mềm trong đổi mới PPDH mà tổ đã sử dụng hiệu quả

2.4.2 Tự học, tự bồi dưỡng

2.4.3 Hoạt động ngoại khoá và những công tác khác mà tổ đã tổ chức và tham gia

2.4.4. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi (nêu thành tích đạt được, những thuận lợi và khó khăn – đề xuất giải pháp)

3- Công tác thanh tra, kiểm tra

– Số giáo viên đã thanh tra toàn diện: ……………. Kiểm tra từng mặt: ……………

– Xếp loại: Tốt: ……………, Khá: ……………, Trung bình: ……………

4- Công tác chủ nhiệm:

– Số giáo viên chủ nhiệm lớp xếp loại: Tốt: …………… Khá: …………… Trung bình: ……………

– Nhận xét về công tác chủ nhiệm:

5- Việc quản lý cơ sở vật chất, TBDH của tổ

III/ Xếp loại giáo viên (theo HD mới)

– Số giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: ……………

– Số giáo viên hoàn thành nhiệm vụ: ……………

– Số giáo viên chưa hoàn thành nhiệm vụ: ……………

– Số GV đăng ký CSTĐ: …………………

IV/ Đề xuất, kiến nghị của tổ CM, của cá nhân… (đối với trường, Sở , Công đoàn, v.v..)

Thư ký

, ngày ……… tháng ……… năm 20 ………

Tổ trưởng

(Lưu ý: Quý vị TTCM gửi lại tại học vụ ngay sau khi sơ kết tổ)

XẾP LOẠI GIÁO VIÊN

TT HỌ VÀ TÊN XẾP LOẠITHI ĐUA XẾP LOẠI A,B,C,D LÝ DO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Trên đây là nội dung bài viết Biên bản họp sơ kết học kì 1 của tổ chuyên môn mới nhất được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Rate this post

Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button