Học Tập

C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3

Mời các em theo dõi nội dung bài học C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3 do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Mục lục

C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3

C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3 được THCS Bình Chánh biên soạn là phương trình phản ứng từ c6h5ona ra phenol ra phenol. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh biết viết và cân bằng phản ứng một cách chính xác nhất. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng C6H5ONa ra C6H5OH 

C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3

2. Điều kiện phản C6H5ONa ra C6H5OH

Nhiệt độ: nhiệt độ Áp suất: cao Xúc tác: NaOH đặc

Bạn đang xem: C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3

3. Hiện tượng nhận biết

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm C6H5OH (Phenol) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), NaHCO3 (natri hidrocacbonat) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia C6H5ONa (Natri Phenolat) (trạng thái: dung dịch) (màu sắc: không màu), H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), CO2 (Cacbon dioxit) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), biến mất.

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1: Khi cho phenol tác dụng với dung dịch brom dư thì thu được một dẫn xuất của phenol là 2,4,6-tribromphenol, trong môi trường này 2,4,6-tribromphenol là chất:

A. lỏng, nhẹ hơn phenol

B. lỏng, nặng hơn phenol

C. rắn

D. rắn, rồi tan trong phenol dư

Xem đáp ánĐáp án C

Câu 2: Benzen không phản ứng với dung dịch brom nhưng phenol làm mất màu nâu đỏ của dung dịch brom nhanh chóng vì lí do nào sau đây?

A. Phenol có tính axit

B. Tính axit của phenol yếu hơn cả axit cacbonic

C. Phenol là dung môi hữu cơ phân cực hơn benzen

D. Do ảnh hưởng của nhóm -OH, cả vị trí ortho và para trong phenol trở nên giàu điện tích âm, tạo điều kiện cho tác nhân Br− nhanh chóng tấn công

Xem đáp ánĐáp án D

Câu 3. CTPT C7H8O có số đồng phân hình học là hợp chất thơm là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Xem đáp ánĐáp án D

Câu 4. Cho các chất: Phenol, Striren, Ancol benzylic. Thuốc thử duy nhất có thể phân biệt được ba chất lỏng đựng trong ba lọ mất nhãn là:

A. Na

B. Dung dịch Brom

C. Dung dịch NaOH

D. Quỳ tím

Xem đáp ánĐáp án B

Để phân biệt phenol, stiren, ancol benzylic ta dùng dung dịch Br2​:

+ Xuất hiện kết tủa trắng → Phenol.

C​6H5​OH + 3Br2​ → C6​H2​(OH)Br3​ ↓ + 3HBr

+ Dung dịch Br2​ nhạt màu → Stiren.

C6​H5​CH=CH2​ + Br2​ → C6​H5​CHBr-CH2​Br

Không hiện tượng → Ancol benzylic.

Câu 5. Hợp chất Y là dẫn xuất chứa oxi của benzen, khối lượng phân tử của Y bằng 94 đvC. Cho biết CTCT của Y

A. Ancol benzylic

B. Phenol

C. p-Crezol

D. Natriphenolat

Xem đáp ánĐáp án B

Câu 6. Cho các phát biểu sau về phenol:

(a) C6H5OH vừa tác dụng được với dung dịch NaOH vừa tác dụng được với Na.

(b) C6H5OH tan được trong dung dịch KOH.

(c) Nhiệt độ nóng chảy của C6H5OH lớn hơn nhiệt độ nóng chảy của ancol etylic.

(d) C6H5OH phản ứng được với dung dịch KHCO3 tạo CO2.

(e) C6H5OH là một ancol thơm.

Trong các trường hợp trên, các phát biểu đúng là

A. (a); (b); (c)

B. (a); (c); (e)

C. (a); (b); (c); (d)

D. (a); (b); (d); (e)

Xem đáp ánĐáp án A

(a) C6H5OH vừa tác dụng được với dung dịch NaOH vừa tác dụng được với Na.

(b) C6H5OH tan được trong dung dịch KOH.

(c) Nhiệt độ nóng chảy của C6H5OH lớn hơn nhiệt độ nóng chảy của ancol etylic.

Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn a gam C2H5OH thu được 0,1 mol CO2. Đốt cháy hoàn toàn b gam CH3COOH thu được 0,1 mol CO2. Cho a gam C2H5OH tác dụng với b gam CH3COOH có xúc tác là H2SO4 đặc và đun nóng (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%) thì thu được số gam ete là

A. 8,8 gam .

B. 17,6 gam

C. 4,4 gam.

D. 13,2 gam.

Xem đáp ánĐáp án C

Ta có

nC2H5OH = 1/2 nCO2 = 0,05 mol; nCH3COOH = 0,05 mol

Phương trình phản ứng hóa học

CH3COOH + C2H5OH ⇌ CH3COOC2H5 + H2O

meste = 0,05.88 = 4,4 (gam)

Câu 8. Đun nóng a gam ancol no, đơn chức, mạch hở A với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được b gam chất hữu cơ B. Tỉ khối hơi của B so với A bằng 0,7. Hiệu suất của phản ứng đạt 100%. A có công thức phân tử là:

A. C2H5OH

B. C3H7OH

C. C5H11OH

D. C4H9OH

Xem đáp ánĐáp án B

Ta có theo đề bài tỉ khối hơi của B so với A bằng 0,7

dB/ dA = 0,7 => X là anken

Gọi X: CnH2n+2O => Y: CnH2n

Ta có: 14n/(14n+18) = 0,7 => n = 3

Công thức phân tử: C3H7OH

Câu 9. Phản ứng tạo kết tủa trắng của phenol với dung dịch Br2 chứng tỏ rằng

A. Phenol có nguyên tử hiđro linh động.

B. Phenol có tính axit vì có nhóm -COOH

C. ảnh hưởng của nhóm –OH đến gốc –C6H5 trong phân tử phenol

D. ảnh hưởng của gốc –C6H5 đến nhóm –OH trong phân tử phenol

Xem đáp ánĐáp án C

Benzen không có phản ứng thế với dung dịch brom vào nhân thơm ở điều kiện thường.

Mà phenol phản ứng với dung dịch Br2 → ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc -C6H5 trong phân tử phenol

Câu 10. Phenol có khả năng dễ tham gia phản ứng thế với dung dịch Br2

A. trong phân tử có chứa nhóm OH hút điện tử.

B. có vòng benzen hút điện tử.

C. có nguyên tử H linh động trong nhóm OH.

D. có nhóm OH đẩy điện tử vào vòng benzen làm H trong vòng dễ bị thế.

Xem đáp ánĐáp án D

Phenol có khả năng dễ tham gia phản ứng thế với dung dịch Br2 vì có nhóm OH đẩy điện tử vào vòng benzen làm H trong vòng dễ bị thế.

Câu 11. X và Y là 2 hợp chất hữu cơ thơm có công thức là C7H8O, đều không làm mất màu dung dịch brom. X chỉ tác dụng với Na, không tác dụng với dung dịch NaOH, Y không tác dụng với Na và NaOH. Vậy X và Y lần lượt là

A. p-CH3C6H4OH và C6H5CH2OH

B. p-CH3C6H4OH và C6H5OCH3

C. m-CH3C6H4OH và o-CH3C6H4OH

D. C6H5CH2OH và C6H5OCH3

Xem đáp ánĐáp án D

X chỉ tác dụng với Na, không tác dụng với dung dịch NaOH => X không phải là phenol => X là ancol C6H5CH2OH

Y không tác dụng với Na và NaOH => Y là ete C6H5OCH3

Câu 12. Có các nhận định sau:

(1) Phenol làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ.

(2) Ancol etylic tác dụng được với NaOH.

(3) Axetandehit có công thức là CH3CHO.

(4) Từ 1 phản ứng có thể chuyển ancol etylic thành axit axetic.

(5) Từ CO có thể điều chế được axit axetic.

Số nhận định không đúng là

A. 5

B. 3

C. 2

D. 4

Xem đáp ánĐáp án C

(1) Phenol làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ. => Sai. Không làm đổi màu quì.

(2) Ancol etylic tác dụng được với NaOH. => Sai.

Câu 13. Hãy chọn câu phát biểu đúng về phenol:

1) phenol là hợp chất có vòng benzen và có một nhóm –OH.

2) phenol là hợp chất chứa một hay nhiều nhóm hiđroxyl (-OH) liên kết trực tiếp với vòng benzen.

3) phenol có tính axit nhưng nó là axit yếu hơn axit cacbonic.

4) phenol tan trong nước lạnh vô hạn.

5) phenol tan trong dung dịch NaOH tạo thành natriphenolat.

A. 1, 2, 3, 5.

B. 1, 2, 5.

C. 2, 3, 5.

D. 2, 3, 4.

Xem đáp ánĐáp án C

Câu 14. Phenol có khả năng dễ tham gia phản ứng thế với dung dịch Br2

A. trong phân tử có chứa nhóm OH hút điện tử.

B .có vòng benzen hút điện tử.

C .có nguyên tử H linh động trong nhóm OH.

D. có nhóm OH đẩy điện tử vào vòng benzen làm H trong vòng dễ bị thế.

Xem đáp ánĐáp án D

Phenol có khả năng dễ tham gia phản ứng thế với dung dịch Br2 vì có nhóm OH đẩy điện tử vào vòng benzen làm H trong vòng dễ bị thế.

………………………………

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan 

THCS Bình Chánh đã gửi tới bạn phương trình hóa học C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3, khi phân hủy CH4 tạo ra C2H2, có thể thấy đây là phản ứng điều chế axetilen từ metan các bạn sẽ rất hay gặp trong các dạng bài tập điều chế và chuỗi phản ứng hóa học. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho các bạn.

Ngoài ra, THCS Bình Chánh.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn học tập tốt.

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Học Tập

5/5 - (4 bình chọn)

Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button