Đáp án trắc nghiệm Mô đun 6 THPT

Đáp án trắc nghiệm Mô đun 6 THPT

Đáp án trắc nghiệm Mô đun 6 THPT mang tới 15 câu hỏi trắc nghiệm, có đáp án kèm theo, giúp thầy cô nhanh chóng trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trong chương trình tổng thể Module 6: Xây dựng văn hóa nhà trường THPTS.

Với bộ câu hỏi trắc nghiệm Module 6, còn giúp thầy cô có thêm kinh nghiệm, để nhanh chóng hoàn thiện bài Bài thu hoạch cuối khóa Mô đun 6 THPT. Chi tiết mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của THCS Bình Chánh để đạt kết quả cao trong khóa tập huấn Mô đun 6 của mình:

Đáp án 15 câu hỏi trắc nghiệm Module 6 THPT

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Vai trò của văn hóa nhà trường THPT được thể hiện ở những điểm nào sau đây?

 • Tạo động lực làm việc cho người dạy, người học; hỗ trợ điều phối và kiểm soát; hạn chế tiêu cực và xung đột; nâng cao uy tín, thương hiệu nhà trường.
 • Tạo động lực làm việc cho người dạy, người học; hỗ trợ điều phối và kiểm soát; hạn chế tiêu cực và xung đột; hạn chế vai trò của giáo viên.
 • Tạo động lực làm việc cho người dạy, người học, hạn chế tiêu cực và xung đột; nâng cao uy tín, thương hiệu nhà trường; tăng cường vai trò của phụ huynh học sinh. I
 • Tăng cường quyền lực của hiệu trưởng; hỗ trợ điều phối và kiểm soát: hạn chế tiêu cực và xung đột; nâng cao uy tin, thương hiệu nhà trường.

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Xây dựng văn hóa nhà trường là trách nhiệm của

 • các thành viên trong nhà trường.
 • hiệu trưởng.
 • tập thể giáo viên.
 • tập thể học sinh.

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa là

 • Yếu tố tác động đến xây dựng văn hóa nhà trường
 • Yếu tố quyết định đến xây dựng văn hóa nhà trường
 • Nội dung xây dựng văn hóa nhà trường.
 • Một trong những biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường.

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Trong nội bộ trưởng THPT, văn hóa nhà trường có vai trò

 • Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; tạo động lực làm việc cho người dạy và động cơ cho người học: giúp điều chỉnh hành vi; giúp giải quyết mâu thuẫn và xung đột.
 • Phát triển thương hiệu cho nhà trường; tạo động lực làm việc cho người dạy và động cơ cho người học.
 • Giúp nhà trường thích ứng với môi trưởng và bối cảnh.
 • Giúp giải quyết mâu thuẫn và xung đột; thích ứng với môi trường và bối cảnh.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Xây dựng và quảng bá giá trị cốt lõi và hình thành hệ thống chuẩn mực của nhà trường là

 • Nội dung xây dựng văn hóa nhà trường.
 • Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học.
 • Nội dung nâng cao hiệu quả quản lý nhà trường.
 • Biện pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá.

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất

Những yếu tố nào sau đây không phải là thành tố của văn hóa nhà trường

 • Cảnh quan của địa phương
 • Logo của nhà trường.
 • Nghi thức, nghi lễ nhà trường.
 • Tầm nhìn nhà trường.

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Giá trị cốt lõi của văn hóa nhà trường là:

 • Hệ thống các quan niệm về tầm nhìn, sứ mạng cơ bản mang tính bền vững của một nhà trường. Những giá trị này là nền tảng, chuẩn mực cho toàn bộ hành vi ứng xử ở nhà trường.
 • Hệ thống các cách thức ứng xử của giáo viên và học sinh trong nhà trường. Những cách thức này là nền tảng, chuẩn mực và có tính lâu dài, bền vững.
 • Hệ thống các cách thức ứng xử, cảnh quan môi trường của nhà trường. Những cách thức ứng xử và cảnh quan này có tính lâu dài, bền vững.
 • Hệ thống các quan niệm, nguyên tắc cơ bản mang tính bền vững của một nhà trường. Những nguyên tắc này là nền tảng, chuẩn mực cho toàn bộ hành vi ứng xử ở nhà trường.

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Trong các nội dung sau đây, nội dung nào đúng?

 • Xây dựng giá trị cốt lõi của nhà trường THPT là nhiệm vụ của cán bộ quản lý nhà trường.
 • Xây dựng giá trị gốt lõi là công việc của toàn thể cộng đồng nhà trường.
 • Các giá trị cốt lõi của nhà trường THPT được ban hành từ chỉ thị của phong Giáo dục & Đào tạo hoặc lãnh đạo các ban ngành liên quan.
 • Giá trị cốt lõi của nhà trường THPT được xây dựng dựa theo yêu cầu của phụ huynh.

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

“Dựa trên kết quả phân tích những khi trị cốt lõi hiện có, nhà trường thu thập ý kiến của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường, cùng thảo luận và lựa chọn các giá trị quan trọng nhất mà nhà trường tương lai cần có” là nội dung của công việc nào?

 • Xác định các giá trị cốt lõi mà nhà trường đang có
 • Thiết lập các giá trị phù hợp trong bối cảnh mới
 • Quyết định các giá trị cốt lỗi nhà trường sẽ theo đuổi
 • Thể chế hóa các giá trị cốt lõi thành các kế hoạch hành động

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

Cần làm gì để xây dựng niềm tin cho giáo viên và học sinh vào giá trị cốt lõi của nhà trường THPT?

 • Nâng cao nhận thức về giá trị cốt lõi; tạo động lực, hình thành thói quen thực hiện giá trị cốt lõi cho giáo viên, học sinh; thể chế hóa giá trị cốt lõi vào kế hoạch hành động của nhà trường.
 • Quảng bá các giá trị cốt lõi doanh nghiệp địa phương trên các phương diện truyền hình và truyền thanh; xây dựng mối liên kết giữa nhà trường và các cơ sở giáo dục khác tại địa phương, các
 • Nâng cao nhận thức về giá trị cốt lõi; xây dựng và quảng bà tầm nhìn, sứ mệnh của nhà trường đến các giáo viên và học vinh, truyền thông đến các thế hệ cựu sinh viên của nhà trường.
 • Đăng tài tuyên bố về giá trị cốt lõi trên website của nhà trường và các phương tiện truyền thông ngoài xã hội.

Câu 11. Chọn đáp án đúng nhất

Đâu là yêu cầu của việc quảng bá giá trị cốt lõi?

 • Chỉ sử dụng các kênh truyền thông chính thức của nhà trường
 • Sử dụng các thành viên trong trưởng vào đội ngũ truyền thông, hạn chế sự tham gia của thành viên bên ngoài.
 • Sử dụng các thành viên ngoài trưởng vào đội ngũ truyền thông, hạn chế sự tham gia của học sinh để tập trung cho việc học
 • Đa dạng hóa hình thức quảng bá, truyền thông.

Câu 12. Chọn đáp án đúng nhất

Nguyên tắc cơ bản khi xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trong trường THPT là:

 • Ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp lứa tuổi, cấp học và đặc trưng văn hóa mỗi vùng miền.
 • Ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với chất lượng học tập của học sinh trong nhà trường.
 • Ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường.
 • Ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với chất lượng đội ngũ giáo viên.

Câu 13. Chọn đáp án đúng nhất

Mục đích chính của hoạt động giám sát, đánh giá việc xây dựng văn hóa nhà trưởng ở trường THPT là:

 • Để đảm bảo việc xây dựng VHNT đúng kế hoạch, mục tiêu, tiến độ, hiệu quả.
 • Để thực hiện đúng quy trình các bước xây dựng VHNT.
 • Để sử dụng đúng các nguồn lực khi xây dựng VHNT.
 • Để kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng VHNT,

Câu 14. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào sau đây không dùng khi nói về xây dựng văn hóa nhà trường

 • Có thể tích hợp, lồng ghép nội dung VHNT vào hoạt động dạy học chính khoa và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.
 • Kế hoạch xây dựng môi trường văn hóa nhà trường được thiết kế song hành cùng với chương trình giáo dục nhà trường.
 • Học sinh là lực lượng nòng cốt để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa nhà trường lãnh mạnh, thân thiện.
 • Xây dựng môi trường văn hóa nhà trường lành mạnh, thân thiện được xác định là một trong những nội dung trọng yếu để tạo nên giá trị và thương hiệu của nhà trưởng.

Câu 15. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch chuyên môn

 • Để đảm bảo việc xây dựng VHNT đúng kế hoạch, mục tiêu, tiền đó, hiệu quả.
 • Để thực hiện đúng quy trình các bước xây dựng VHNT.
 • Để sử dụng đúng các nguồn lực khi xây dựng VHNT.
 • Để kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng VHNT.

Trên đây là nội dung bài viết Đáp án trắc nghiệm Mô đun 6 THPT được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *