Tài liệu & Biểu mẫu

Mẫu đăng ký thi đua của tổ chuyên môn năm học 2023 – 2024

TOP 3 Bản đăng ký thi đua của Tổ chuyên môn năm 2023 – 2024 là tài liệu cực kì hữu ích, giúp giáo viên tham khảo, nắm bắt thông tin và hoàn thành bảng đăng ký thi đua tổ chuyên môn đúng chuẩn, chuyên nghiệp nhất.

Thông qua bản đăng ký thi đua Tổ chuyên môn quý thầy cô dễ dàng phấn đấu nhận ra những mục tiêu cần thực hiện trong cả năm học và lên kế hoạch triển khai chi tiết để hoàn thành mục tiêu đã đăng ký.  Vậy dưới đây là TOP 3 bản đăng ký thi đua Tổ chuyên môn dành cho các cấp học, các thầy cô giáo có thể tải về, thay đổi nội dung cho phù hợp với mục tiêu về phẩm chất chính trị, đạo đức và công tác chuyên môn của cá nhân mình. Bên cạnh đó các bạn xem thêm bản tự nhận xét đánh giá xếp loại của giáo viên.

Mục lục

Mẫu bản đăng ký thi đua của Tổ chuyên môn

TRƯỜNG ……………………

Bạn đang xem: Mẫu đăng ký thi đua của tổ chuyên môn năm học 2023 – 2024

TỔ CM:……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

…………., ngày…tháng….năm….

BẢN ĐĂNG KÝ
Danh hiệu thi đua năm học …….

Thực hiện chỉ đạo của Trường ……………………….. về việc đăng ký danh hiệu thi đua đầu năm học ………………, Tổ ……………………………….đăng ký như sau:

I/ DANH HIỆU THI ĐUA CÁ NHÂN

1. Thi đua: (Ghi theo thứ tự từ CSTĐ tỉnh đến CSTĐ cơ sở, lao động tiên tiến)

TT HỌ VÀ TÊN Chức vụ Danh hiệu đã đạt Danh hiệu đăng ký Tên đề tài
1 Ghi rõ tên đề tài từ CSTĐ CS trở lên
2
3
4
5
6
7
8
9
10

II/ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG: (Huân chương các loại, các hạng, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bằng khen của UBND tỉnh).

* Cá nhân: (chỉ chọn cá nhân tiêu biểu nhất, có ít nhất 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có đề tài cấp huyện trở lên)

TT CÁ NHÂN CHỨC VỤ, CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ
1

III/ BẢNG TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ:

– Tổng số cán bộ, giáo viên: …. trong đó: (Cán bộ quản lý: …; +Nhân viên: ….; + Giáo viên:…)

Danh hiệu Lao động tiên tiến CSTĐ cơ sở CSTĐ tỉnh CSTĐ T.Quốc
         
         
         
         
         

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản đăng ký thi đua tổ chuyên môn trường Tiểu học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

BẢN ĐĂNG KÍ THI ĐUA
NĂM HỌC: 20… – 20…

TỔ CHUYÊN MÔN: TỔ ………………..

TRƯỜNG TIỂU HỌC ………………………..

Kính gửi:

– Hội đồng Thi đua-khen thưởng phòng GD&ĐT quận ……………….

– Hội đồng Thi đua-khen thưởng trường Tiểu học ……………………….

Chúng tôi gồm … đồng chí là tổ viên thuộc tổ … trường Tiểu học …. Qua thảo luận và đã đi đến nhất trí, toàn tổ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm học 20…-20… và đăng kí các danh hiệu thi đua của cá nhân và của tổ như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TỔ:

1. Tổng số giáo viên của tổ: … Nữ: …

2. Trình độ nghiệp vụ chuyên môn:

– Đại học sư phạm: … GV. Nữ: …

– Cao đẳng sư phạm: … GV. Nữ: …

– Trung học sư phạm: … GV. Nữ: …

3. Đoàn viên TNCS HCM: … GV. Nữ: …

4. Số giáo viên người địa phương: … GV. Nữ: …

5. Số học sinh: … HS/ … lớp.

Trong đó: Khối lớp …: … HS, Nữ: … HS.

II. NHỮNG CHỈ TIÊU LỚN:

– Trường phấn đấu đạt: Trường …

– Tổ phấn đấu đạt: Tập thể …

III. NHỮNG CHỈ TIÊU CỤ THỂ:

1. Công tác tư tưởng chính trị:

a. Có nhận thức tư tưởng chính trị đúng đắn với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: … GV. Tỉ lệ: …%.

b. Chấp hành pháp luật, chính sách của nhà nước: … GV. Tỉ lệ: …%.

c. Chấp hành qui chế của ngành, quy định của nhà trường, kỉ luật lao động: … GV. Tỉ lệ: …%.

d. Có đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; có ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp, được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và cồng đồng: … GV. Tỉ lệ: …%.

đ. Trung thực trong công tác; doàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; phục vụ tốt nhân dân và học sinh: … GV. Tỉ lệ: …%.

2. Công tác chuyên môn:

a. Kiến thức: Nắm vững các kiến thức cơ bản; các kiến thức về tâm lí học sư phạm, tâm lí học lứa tuổi, giáo dục học; các kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh; các kiến thức về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ; các kiến thức địa phương về nhiệm vụ chính trị, kinh tế văn hoá, xã hội: … GV. Tỉ lệ: …%.

b. Kĩ năng:

– Lập được kế hoạch dạy học, biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới: … GV. Tỉ lệ: …%.

– Tổ chức và thực hiện được các hoạt động dạy học trên lớp phát huy tính năng động sáng tạo của học sinh: … GV. Tỉ lệ: …%.

– Tổ chức tốt công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động ngoài giờ lên lớp: … GV. Tỉ lệ: …%.

– Thực hiện tốt thông tin hai chiều trong quản lí chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng xử có văn hoá và mang tính giáo dục: … GV. Tỉ lệ: …%.

– Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy: … GV. Tỉ lệ: …%.

3. Công tác đoàn thể và các công tác khác do nhà trường phân công:

a. Tham gia đầy đủ các hoạt động Công đoàn, Đoàn TNCS HCM: … GV. Tỉ lệ: …%.

b. Thực hiện tốt các công tác kiêm nhiệm và các công tác khác do nhà trường phân công: … GV. Tỉ lệ: …%.

Cụ thể: Công tác kiêm nhiệm và các công tác khác (Tổ trưởng CM, tổ trưởng CĐ, Uỷ viên BCHCĐ, UV BTTND…) có … GV tham gia:

1……………………………………………………………………………………

2.……………………………………………………………………………………

3……………………………………………………………………………………

4. Các chỉ tiêu thi đua đăng kí trong năm học:

a. Học sinh:

– Duy trì sĩ số học sinh: …%.

– Đạo đức học sinh: Đạt: …%.

– Học sinh giỏi: …%; Học sinh tiên tiến: …%.Học sinh trung bình: …%.

– Học sinh lên lớp thẳng: …%.

– Cháu ngoan Bác Hồ: …%.

– Lớp vở sạch chữ đẹp: … lớp. Tỉ lệ: …%.

– Lớp tiên tiến: … lớp. Tỉ lệ: …%.

– Lớp học thân thiện: … lớp. Tỉ lệ: …%.

b. Giáo viên:

– CSTĐ cấp cơ sở: … GV.

– Lao động tiên tiến: … GV.

– Đoàn viên xuất sắc: … GV.

* Chi tiết đăng kí cá nhân:

TT Họ và tên giáo viên Chức vụ chính quyền Chức vụ Đảng/Đoàn Chức vụ Công đoàn Danh hiệu đăng kí Kí tên

Với tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu, vì sự nghiệp giáo dục nước nhà, toàn thể tổ viên chúng tôi hứa phấn đấu hoàn tành tốt những chỉ tiêu đã đăng kí.

TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN 

(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản đăng ký thi đua của khối

TRƯỜNG ……………………

TỔ CM:……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

…………., ngày…tháng….năm….

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA

NĂM HỌC 20…. – 20…..

Tên đơn vị: Tập thể khối…………………………………………………………..

Tóm tắt cơ cấu tổ chức:

1. Tổng số giáo viên trong khối: ……… Đồng chí;

2. Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên:

– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đạt chuẩn và trên chuẩn: …….%

– Trong đó: Đại học: …….%; Cao đẳng: .%…..

– Giáo viên giỏi các cấp: ……đồng chí (Tỉnh:…..Huyện: 0; Trường: 0)

Để hướng ứng phong trào thi đua do trường Tiểu học Sơn Đông phát động trong năm học 20….–20…… Xin đăng ký, phấn đấu thực hiện hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ được giao và phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua như sau:

I. NỘI DUNG THI ĐUA

STT

Công tác chuyên môn (Ghi cụ thể)

Kết quả (Tỷ lệ hoàn thành % kế hoạch)

01

Giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đầu tư nâng cao chất lượng giờ dạy, từ đó nâng cao chất lượng học sinh.

100%

02

Học sinh chăm ngoan, học giỏi, không để xẩy ra tình trạng học sinh vi phạm nội quy nhà trường.

100%

03

Mỗi giáo viên thao giảng ít nhất 3 lần / năm học, dự giờ ít nhất 22 tiết / năm học. Tham gia nghiêm túc các lần sinh hoạt chuyên môn. Hội giảng 01 lần / năm, tổng cộng 03 tiết. Mỗi khối làm 01 ĐDDH tham gia dự thi cấp Huyện.

100%

04

Xây dựng một chuyên đề chuyên môn.

100%

CÁC NỘI DUNG KHÁC

– Về đoàn kết: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết đã có được trong những năm học trước. Nêu cao tinh thần dân chủ tập trung, thể hiện nghiêm túc tác phong sư phạm.

– Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước: Tổ chức thực hiện và vận động các thành viên trong khối thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước

– Về học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học.

– Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng cơ quan văn hóa, bảo vệ môi trường: Thường xuyên phối hợp với tổ chức Công đoàn, tuyên truyền đội ngũ giáo viên thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cũng như các cuộc vận động khác do Ngành và các cấp phát động. Chăm lo xây dựng cơ quan văn hóa, gia đình hạnh phúc.

– Về tham gia công tác đảng, hội, đoàn thể: Tham gia nghiêm túc và đạt hiệu quả cao các phong trào hoạt động do đoàn thể tổ chức.

– Về tham gia các phong trào thi đua: Tham gia nghiêm túc và đạt hiệu quả cao các phong trào thi đua, đặc biệt là Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

II. PHẤN ĐẤU CÁC CHỈ TIÊU VÀ DANH HIỆU THI ĐUA

1. Các nội dung đăng ký:

– Học sinh:

Số TT Nội dung đăng ký Lớp / TSHS Ghi chú
01 Danh hiệu “Lớp toàn diện”
02 Hoàn thành chương trình lớp học
03 Khen thưởng nổi bật
04 Khen thưởng vượt bậc
05 Tham gia BHYT
06 Các loại quỹ

– Giáo viên:

Số TT

Họ và tên GV

Các danh hiệu đăng ký

Mức độ tham gia phong trào

CSTĐ

LĐTT

GVG

01

02

03

04

2. Tập thể:

……………………………………………………

……………………………………………………

Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm học 20….–20…. đề nghị lãnh đạo đơn vị, Hội đồng thi đua – Khen thưởng theo dõi, tạo điều kiện để tập thể khối 1 trường Tiểu học………. phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký.

XÁC NHẬN CỦA CÔNG ĐOÀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

KHỐI TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là nội dung bài viết Mẫu đăng ký thi đua của tổ chuyên môn năm học 2023 – 2024 được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

5/5 - (3 bình chọn)

Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button