Tài liệu & Biểu mẫu

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân giáo viên THCS

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân giáo viên THCS là tài liệu hữu ích, giúp thầy cô dễ dàng lập bản kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên theo đúng chuẩn, đúng quy định để nộp lên cấp trên.

Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên trường THCS cần nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung của kế hoạch. Việc bồi dưỡng thường xuyên cá nhân giáo viên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên. Vậy sau đây là mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân giáo viên THCS mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân giáo viên THCS

TRƯỜNG THCS ……

Bạn đang xem: Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân giáo viên THCS

TỔ: TOÁN – TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên của Giáo viên

Năm học 20…..-20…..

PHẦN I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

– Họ và tên Giáo viên: …………………………………………………………………

– Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………………………..

– Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………………….

– Tổ chuyên môn: Toán – Tin

– Năm vào ngành Giáo dục: ……………………………………………………………

– Nhiệm vụ được giao trong năm học: Dạy Toán…………….và chủ nhiệm …………

PHẦN II. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:

A. Những căn cứ xây dựng kế hoạch:

Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 8/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Công văn hướng dẫn số ……/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm 2015;

Căn cứ Kế hoạch số ……/KH-GDĐT-TC ngày 7 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố …………………………… về Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên năm học 20……….. – 20…..

Căn cứ Kế hoạch số ……./KH-GDĐT ngày 7 tháng 8 năm 20….. của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 2 về việc Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông năm học 20….. – 20…..;

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-NTĐ ngày 9 tháng 09 năm 20 của trường THCS Nguyễn Thị Định về BDTX cán bộ quản lý và giáo viên.

Căn cứ vào kế hoạch BDTX của tổ Toán – Tin

B. Đặc điểm tình hình:

1. Thuận lợi:

– Được sự chỉ đạo và tạo điều kiện của BGH về việc thực hiện công tác BDTX

– Được sự giúp đỡ của tổ chuyên môn trong quá trình học BDTX

– Giáo viên có tinh thần tự học, sáng tạo

2. Khó khăn:

-Giáo viên vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình nghiên cứu, tìm tài liệu học tập ở nội dung 2.

C. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG:

I. Khối kiến thức bắt buộc: 02 nội dung cơ bản.

1. Nội dung 1: 40 tiết/năm học

– Học tập và làm theo tư tưởng phong cách ……………………………. (8 tiết)

– Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 20…..-20…… (8 tiết)

– Tình hình KT-XH quận 26 tháng đầu năm 20….. và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 20…… (8 tiết)

– Module GVTHCS01: Hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018. (8 tiết)

* Hình thức bồi dưỡng:

– Bồi dưỡng tập trung (học chính trị hè) (20 tiết)

– Học tập trung tại trường (20 tiết)

2. Nội dung 2: 40 tiết/năm học

– Module GVTHCS04: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THCS (20 tiết)

– Làm bài vận dụng module GVTHCS04 (20 tiết)

II. Khối kiến thức tự chọn: 60 tiết/năm học

– Module GVTHCS03: Kiểm tra, đánh giá học sinh THCS theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực (20 tiết)

– Làm bài vận dụng module GVTHCS03 (20 tiết)

III. Hình thức bồi dưỡng:

1. Bồi dưỡng thông qua các lớp tập trung.

2. Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu.

3. Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn cụm trường; sinh hoạt cấp, tổ, nhóm chuyên môn.

4. Bồi dưỡng thông qua dự giờ thăm lớp; tổ chức báo cáo chuyên đề, trao đổi thảo luận, thực hành, minh họa, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp.

5. Bồi dưỡng từ xa: Thực hiện bồi dưỡng từ xa, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng internet cho giáo viên, cán bộ quản lý

6. Bồi dưỡng bán tập trung: Kết hợp loại hình tổ chức bồi dưỡng tập trung và từ xa đảm bảo hiệu quả và yêu cầu BDTX giáo viên, cán bộ quản lý.

IV. Tài liệu cho Bồi dưỡng thường xuyên:

(Ghi các nguồn tài liệu được cung cấp bao gồm các tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo các Dự án, các văn bản…)

V. Kế hoạch cụ thể:

1. Nội dung 1: 40 tiết/năm học

Thời gian

Nội dung bồi dưỡng

Hình thức thực hiện

Số tiết

Tháng
8/20…..

– Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 20…..-20…… (8 tiết)

– Tình hình KT-XH quận 26 tháng đầu năm 20….. và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 20…… (8 tiết)

– Nội dung bồi dưỡng cho Giáo viên: Mô đun GVTHCS01: Hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018. (8 tiết)

– Thảo luận cấp tổ

– Cá nhân làm bài thu hoạch

Học tập trung tại trường THCS Nguyễn Thị Định, giáo viên tự học, nghiên cứu tài liệu

40

2. Nội dung 2: 40 tiết/năm học

Thời gian

Tên và nội dung mô đun

Hình thức bồi dưỡng

Số tiết

Thời gian tự học

(tiết)

Thời gian học tập trung (tiết )

Tháng 10/20…..

-Module GVTHCS04: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THCS.

Tham dự tập huấn, nghiên cứu tài liệu

10

10

Tháng

11/20…..

– Làm bài vận dụng:

Module GVTHCS04: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THCS.

Nghiên cứu tài liệu, vận dụng vào thực tế công tác, giảng dạy

10

10

3. Nội dung 3: 40 tiết/năm học

Thời gian

Tên và nội dung mô đun

Hình thức bồi dưỡng

Số tiết

Thời gian tự học

(tiết)

Thời gian học tập trung (tiết )

Tháng

1-2/20…..

Module GVTHCS03: Kiểm tra, đánh giá học sinh THCS theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực.

Tham dự tập huấn, nghiên cứu tài liệu

10

10

Tháng 3/20…..

– Làm bài vận dụng:

Module GVTHCS03: Kiểm tra, đánh giá học sinh THCS theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực.

Nghiên cứu tài liệu, vận dụng vào thực tế công tác, giảng dạy

10

10

Đăng ký xếp loại: Xếp loại: Đạt yêu cầu

BGH DUYỆT

.., ngày …….. tháng…. năm 20…..

GIÁO VIÊN

Trên đây là nội dung bài viết Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân giáo viên THCS được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

5/5 - (7 bình chọn)

Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button