Lưu trữ thẻ: Toán 6 Kết nối tri thức Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên

Bài 3.18 trang 66 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Bài 3.18 trang 66 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Thay mỗi dấu “*” bằng một chữ số thích hợp để có: Giải Toán 6 Bài 14: Phép cộng và phép trừ số […]

Bài 3.17 trang 66 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Tính giá trị của biểu thức (-156) – x, khi: Giải Toán 6 Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên Bài […]

Bài 3.16 trang 66 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán 6 Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên Bài 3.16 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Tính một […]

Bài 3.15 trang 66 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán 6 Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên Bài 3.15 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Tính nhẩm: […]

Bài 3.14 trang 66 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Bài 3.14 trang 66 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán 6 Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên Bài 3.14 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Mỗi hình […]

Bài 3.13 trang 66 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Bài 3.13 trang 66 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán 6 Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên Bài 3.13 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Hai ca […]

Bài 3.12 trang 66 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Thực hiện các phép trừ sau: Giải Toán 6 Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên Bài 3.12 trang 66 Toán […]

Bài 3.11 trang 66 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Bài 3.11 trang 66 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Biểu diễn – 4 và số đối của nó trên cùng một trục số. Giải Toán 6 Bài 14: Phép cộng và phép […]

Bài 3.10 trang 66 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán 6 Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên Bài 3.10 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Tính tổng […]

Bài 3.9 trang 66 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Tính tổng hai số cùng dấu: Giải Toán 6 Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên Bài 3.9 trang 66 Toán […]