Tiếng Anh 7 Semester 2 Project trang 114, 115 – ilearn Smart World

Địa lí 10 Bài 1 (Kết nối tri thức): Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp | Giải Địa lí 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 7 Semester 2 Project trang 114, 115 – ilearn Smart World

Presentation

a (trang 114 SGK tiếng Anh 7) Listen to Joe and Susan giving a presentation about energy in Oaktown. Listen and fill in the blanks. (Hãy nghe Joe và Susan thuyết trình về năng lượng ở Oaktown. Nghe và điền vào chỗ trống.)

Tiếng Anh 7 Semester 2 Project trang 114, 115 - ilearn Smart World (ảnh 2)

Lời giải:

1. As you can see here

2. The chart also shows

3. dangerous

4. best choice

Nội dung bài nghe:

Joe: Good afternoon. I’m Joe. And this is Susan. Today we’ll talk about our energy plan for Oaktown.

Susan: As you can see here, our city gets seventy percent of its energy from coal. Coal power plants are expensive to run and cause pollution.

Joe: The chart also shows that we get thirty percent

of our energy from nuclear power. Nuclear power plants are clean to run, but they can be dangerous.

Susan: Oaktown is often cloudy, so we don’t think solar power is a good idea.

Joe: Oaktown is very windy in winter, but not in summer. We don’t think wind power is a good idea.

Susan: We think the best choice is hydropower, because Oaktown is near a strong river.

Joe: Hydropower is clean and renewable. We think we should spend the money on hydropower.

Joe / Susan: Thank you for listening.

Hướng dẫn dịch:

Joe: Chào buổi chiều. Tôi là Joe. Và đây là Susan. Hôm nay chúng ta sẽ nói về kế hoạch năng lượng của chúng ta cho Oaktown.

Susan: Như bạn có thể thấy ở đây, thành phố của chúng tôi sử dụng 70% năng lượng từ than đá. Các nhà máy điện than chạy tốn kém và gây ô nhiễm.

Joe: Biểu đồ cũng cho thấy rằng chúng tôi nhận được ba mươi phần trăm

năng lượng của chúng ta từ năng lượng hạt nhân. Các nhà máy điện hạt nhân là sạch để chạy, nhưng chúng có thể nguy hiểm.

Susan: Oaktown thường có nhiều mây, vì vậy chúng tôi không nghĩ rằng năng lượng mặt trời là một ý tưởng hay.

Joe: Oaktown rất nhiều gió vào mùa đông, nhưng không phải vào mùa hè. Chúng tôi không nghĩ rằng năng lượng gió là một ý tưởng hay.

Susan: Chúng tôi nghĩ lựa chọn tốt nhất là thủy điện, vì Oaktown gần một con sông chảy mạnh.

Joe: Thủy điện sạch và có thể tái tạo. Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta nên chi tiền cho thủy điện.

Joe / Susan: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

b (trang 114 SGK tiếng Anh 7) With your partner, practice pointing to and talking about the chart in the poster (Cùng với bạn của bạn, thực hành chỉ và nói về biểu đồ trong áp phích)

Tiếng Anh 7 Semester 2 Project trang 114, 115 - ilearn Smart World (ảnh 3)

Planning

(trang 114 SGK tiếng Anh 7) There is a lot of pollution in your city. It gets 90% of its energy from non-renewable energy sources. You want the city to use more renewable energy sources. With your partner, note the problems, two sources of renewable energy, and why they’re best for your city. (Có rất nhiều ô nhiễm trong thành phố của bạn. Nó sử dụng 90% năng lượng từ các nguồn năng lượng không thể tái tạo. Bạn muốn thành phố sử dụng nhiều nguồn năng lượng tái tạo hơn. Cùng với đối tác của bạn, hãy lưu ý các vấn đề, hai nguồn năng lượng tái tạo và lý do tại sao chúng tốt nhất cho thành phố của bạn.)

Tiếng Anh 7 Semester 2 Project trang 114, 115 - ilearn Smart World (ảnh 4)

Preparation

a (trang 115 SGK tiếng Anh 7) You are going to deliver a presentation with a friend about your city’s energy problems and how to fix them. Turn to page 117 and use the Presentation Model to help you write your own script and cue cards. (Bạn sẽ thuyết trình với một người bạn về các vấn đề năng lượng của thành phố và cách khắc phục chúng. Lật sang trang 117 và sử dụng Mô hình trình bày để giúp bạn viết kịch bản và thẻ gợi ý của riêng mình.)

Tiếng Anh 7 Semester 2 Project trang 114, 115 - ilearn Smart World (ảnh 5)

Hướng dẫn dịch:

Bài thuyết trình của bạn nên bao gồm:

– thành phố của bạn lấy năng lượng từ đâu

– những vấn đề gây ra bởi việc sử dụng những nguồn năng lượng đó

– thông tin về vị trí thành phố của bạn và thời tiết

– kế hoạch năng lượng mới của bạn và lý do tại sao

b (trang 115 SGK tiếng Anh 7) Prepare a similar poster about energy in your city. (Chuẩn bị một áp phích tương tự về năng lượng ở thành phố của bạn.)

Tiếng Anh 7 Semester 2 Project trang 114, 115 - ilearn Smart World (ảnh 6)

Hướng dẫn dịch:

Áp phích của bạn nên bao gồm:

– tên thành phố của bạn

– một biểu đồ với thông tin chi tiết về các nguồn năng lượng của thành phố của bạn

– thông tin về vị trí và thời tiết của thành phố của bạn

– kế hoạch năng lượng mới của bạn và lý do tại sao

Practice

a (trang 115 SGK tiếng Anh 7) Practice your presentation with your partner. Remember to use your chart. (Thực hành bài thuyết trình của bạn với bạn của bạn. Hãy nhớ sử dụng biểu đồ của bạn.)

b (trang 115 SGK tiếng Anh 7) Look at the Feedback form. Discuss how you could improve your presentation and practice again. (Nhìn vào Feedback. Thảo luận về cách bạn có thể cải thiện bài thuyết trình và thực hành lại.)

Presentation and Feedback

a (trang 115 SGK tiếng Anh 7) Now, join two other pairs. Take turns delivering your presentations. (Bây giờ, hãy tham gia hai cặp khác. Thay phiên nhau cung cấp các bài thuyết trình của bạn.)

b (trang 115 SGK tiếng Anh 7) Listeners: Give feedback using the form below. Say one thing you liked and one thing the presenters can ỉmpove next time (Người nghe: Đưa ra phản hồi bằng cách sử dụng biểu mẫu bên dưới. Nói một điều bạn thích và một điều mà người trình bày có thể xóa vào lần sau)

Tiếng Anh 7 Semester 2 Project trang 114, 115 - ilearn Smart World (ảnh 7)

c (trang 115 SGK tiếng Anh 7) Who has the best plan? Discuss with your group (Ai có kế hoạch tốt nhất? Thảo luận với nhóm của bạn)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách ilearn Smart World hay khác:

Lesson 1 (trang 76, 77, 78)

Lesson 2 (trang 79, 80, 81)

Lesson 3 (trang 82, 83)

Review (trang 110, 111)

Semester 2 Final Review (trang 112, 113)

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 7 ilearn Smart World

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *