Học TậpLớp 7Tiếng Anh 7 Global Success KNTT

Tiếng Anh 7 Unit 10 Communication trang 109 – Global Success

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 7 Unit 10 Communication trang 109 – Global Success

Everyday English

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 10 Communication trang 109 – Global Success

Asking for explanations (Nhờ giải thích)

Tiếng Anh 7 Unit 10 Communication (ảnh 1)

1 (trang 109 Tiếng Anh 7): Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted questions. (Nghe và đọc đoạn hội thoại. Chú ý đến các câu hỏi được đánh dấu.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 Unit 10 Communication (ảnh 2)

Hướng dẫn dịch:

Lan: “Năng lượng mặt trời” nghĩa là gì?

Ông Tân: À, là năng lượng đến mặt trời.

Lan: Và “năng lượng gió” nghĩa là gì?

Ông Tân: Đó là một loại năng lượng khác, và nó đến từ gió.

2 (trang 109 Tiếng Anh 7): Work in pairs. Make similar conversations to ask for explanations of the phrases: hydro energy, energy from coal… (Làm việc theo cặp. Tạo ra các đoạn hội thoại tương tự để nhờ giải thích các cụm từ: năng lượng nước, năng lượng từ than đá…)

Tiếng Anh 7 Unit 10 Communication (ảnh 3)

Gợi ý:

A: What does “hydro energy” mean?

B: It means energy that comes from water.

A: How about “enery from coal”?

B: Well, it is the energy that we get from burning coal.

Hướng dẫn dịch:

A: “Năng lượng nước” nghĩa là gì?

B: Nó nghĩa là năng lượng sinh ra do nước.

A: Vậy còn “năng lượng sinh ra từ than”?

B: À, đó là năng lượng chúng ta có được từ việc đốt than.

Saving energy

3 (trang 109 Tiếng Anh 7): Work in pairs. Ask your partner the following questions and tick his or her answers in the boxes. (Làm việc theo cặp. Hỏi bạn cùng bàn những câu hỏi sau và đánh dấu câu trả lời trong hộp.)

Tiếng Anh 7 Unit 10 Communication (ảnh 4)

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có đi bộ đến trường không?

2. Bạn có dùng phương tiện giao thông công cộng không?

3. Bạn có dùng bóng đèn tiết kiệm năng lượng ở nhà không?

4. Bạn có dùng năng lượng mặt trời để làm ấm nước không?

5. Bạn có tắt đèn khi đi ngủ không?

6. Bạn có tắt TV khi không xem không?

4 (trang 109 Tiếng Anh 7): Work in groups. Tell the group how well your partner saves energy. (Làm việc theo nhóm. Nói với nhóm bạn cùng bàn của bạn tiết kiếm năng lượng tốt đến đâu.)

Example:

Mai saves a lot of energy. She often goes to school on foot and uses public transport. She always turns off the lights when going to bed.

Gợi ý:

Tiên doesn’t save a lot of energy. Her home doesn’t use low energy light bulbs. She always forgets to turn off the lights and TV when going to bed.

Hướng dẫn dịch:

Ví dụ: Mai tiết kiệm nhiều năng lượng. Bạn ấy thường đi bộ đến trường và sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Bạn ấy luôn tắt đèn khi đi ngủ.

Tiên không tiết kiệm nhiều năng lượng. Nhà cô ấy không dùng bóng đèn tiết kiệm năng lượng. Cô ấy hay quên tắt đèn và TV khi đi ngủ.

5 (trang 109 Tiếng Anh 7): Answer the questions in 3 on your own. Then tell the class how well you save energy. (Tự trả lời các câu hỏi ở bài 3. Sau đó nói cho cả lớp bạn tiết kiệm năng lượng tốt thế nào.)

Example: I don’t save much energy. I go to school on foot, but I don’t turn off the TV when not watching it.

Gợi ý:

I don’t save a great deal of energy. I use public transport and turn off TV when not watching it, but I don’t use solar energy to warm water.

Hướng dẫn dịch:

Ví dụ: Mình không tiết kiệm nhiều năng lượng lắm. Mình đi bộ đến trường nhưng không tắt TV khi không xem.

Mình không tiết kiệm nhiều năng lượng lắm. Mình dùng phương tiện giao thông công cộng và tắt TV khi không xem nhưng mình không dùng năng lượng mặt trời để làm ấm nước.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Global Success hay khác:

Getting Started (trang 104,105 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read…2. What are Lan and her father talking…

A closer look 1 (trang 106 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the types of energy in A with the…2. Write the phrases to label the pictures…

A closer look 2 (trang 107,108 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs… 2. Complete the sentences, using the…

Skills 1 (trang 110 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs. Discuss the following… 2. Mr Lam is giving a lecture on energy…

Skills 2 (trang 111 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs. Answer the questions… 2. Mr Lam is discussing with his students…

Looking back (trang 112 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the adjectives in A with the nouns… 2. Complete the sentences, using the…

Project (trang 113 Tiếng Anh lớp 7): 1. Below are some tips about how… 2. Work in groups. Discuss some tips about…

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 7 Global Success KNTT

5/5 - (1 bình chọn)


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button