Tài liệu & Biểu mẫu

Tờ trình xin kinh phí tổ chức Trung Thu 2023

Tờ trình xin kinh phí tổ chức Trung Thu 2023 gồm 5 mẫu, kèm theo hướng dẫn lập tờ trình xin kinh phí tổ chức Trung thu rất chi tiết. Đây chính là căn cứ để cấp trên xét duyệt, cấp kinh phí tổ chức Đêm hội Trăng Rằm 2023 cho các em.

Vui Tết Trung thu
Vui Tết Trung thu 2023

Mẫu tờ trình kinh phí tổ chức Trung thu 2023 cần ghi cụ thể kinh phí dự kiến để mua bánh trung thu, quà cho các cháu, trang trí đèn lồng, mâm cỗ Trung thu… Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm mẫu kịch bản, lời dẫn chương trình, bài phát biểu Trung thu để có thêm ý tưởng tổ chức Đêm hội Trăng Rằm cho các em.

Mục lục

Hướng dẫn lập tờ trình xin kinh phí tổ chức Trung Thu

Khi lập tờ trình kinh phí tổ chức Trung thu cần phải đảm bảo tiêu chí rõ ràng, người viết tờ trình cần phải liệt kê vè kinh phí khi tổ chức từ những thứ nhỏ nhất và chi tiết nhất, như tiền mua quà bánh cho các cháu, tiền nước uống cho lãnh đạo, tiền trang trí đèn lồng, tiền âm thanh, ánh sáng hoặc thuê trang phục biểu diễn văn nghệ…. luôn đảm bảo tiêu chí minh bạch trong chi tiêu.

Bạn đang xem: Tờ trình xin kinh phí tổ chức Trung Thu 2023

Tờ trình xin kinh phí tổ chức Trung Thu cần ghi rõ ngày tháng năm thực hiện tờ trình gửi lên cấp lãnh đạo. Trong mẫu tờ trình kinh phí tổ chức Trung thu cũng cần phải đề cập thời gian tổ chức lễ Trung Thu vào ngày và giờ nào, địa điểm tổ chức tại trường học hoặc cơ quan, số lượng người tham gia là học sinh trong trường và đặc biệt là phải nêu rõ tổng số tiền cần để thực hiện tổ chức lễ Trung Thu. Bản tờ trình là căn cứ để cấp trên phê duyệt kinh phí cho bộ phận phụ trách tổ chức.

Tờ trình xin kinh phí tổ chức Trung Thu – Mẫu 1

………..
……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
—————–
Số: …/TT-CĐ ….., ngày … tháng … năm 20…

TỜ TRÌNH
(V/v xin kinh phí tổ chức vui tết trung thu cho học sinh)

Thực hiện Công văn số …………. ngày …/…/… của của Sở GD&ĐT Tỉnh ………………….. về việc tổ chức tốt Tết Trung thu năm …,

Nhằm giáo dục nột văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho thiếu niên nhi đồng. Thu hút học sinh tham gia các hoạt động, góp phần tạo sân chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh, vui tươi, phấn khởi cho các em nhân dịp Tết Trung thu; động viên các em thi đua bước vào năm học mới, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ.

Chi đoàn – Liên đội nhà trường phối hợp tổ chức tết trung thu năm … cho các em học sinh. Do nguồn quỹ hoạt động của Chi đoàn và Liên đội rất hạn hẹp nên việc tổ chức gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Chi đoàn và Liên đội nhà trường kính mong BGH Trường …………… xem xét hỗ trợ một phần kinh phí để Chi đoàn và Liên đội nhà trường thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

I. Thời gian:

– Vào lúc … giờ … ngày … tháng … năm …, (Nhằm ngày 14 tháng 8 Âm lịch).

– Địa điểm: Trường ……………………………………………….

– Số lượng học sinh toàn trường.

Hình thức tổ chức: Tập trung học sinh toàn trường để tổ chức, lồng ghép các tiết mục văn nghệ với việc phát quà cho học sinh.

II. Dự trù kinh phí:

1. Tổng số học sinh: ……… x ……… đ = ………đồng

2. Trang hoàng: ……….đồng

3. Nước uống đại biểu: ……… đồng

4. Mua bong bóng: ……… đồng

5. Mua Lồng đèn: ……… đồng

6. Múa lân: ……… đồng

7. Âm thanh văn nghệ ……… đồng

Tổng cộng……………………………..

Vậy BCH Chi đoàn viết tờ trình này để trình cho BGH hỗ trợ một phần kinh phí để cho Chi Đoàn tổ chức tốt ngày hội Vui tết trung thu năm …, như đã trình bày ở trên.

Trong lúc chờ đợi sự chấp thuận của quý cấp tôi xin thành thật cảm ơn.

XÉT DUYỆT CỦA BGH

TM/ BCH CHI ĐOÀN

BÍ THƯ

Tờ trình xin kinh phí tổ chức Trung Thu – Mẫu 2

….……
……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

Số 20 /TTr-LTR
V/v Xin hỗ trợ kinh phí tổ chức đón tết Trung Thu cho học sinh

…ngày.. tháng …. năm ………

Kính gửi:

– UBND xã ………………………

– Các Trưởng thôn thuộc xã ………

Thực hiện hướng dẫn của Phòng GD&ĐT và Hội đồng Đội Huyện ………….về việc tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho thiếu niên và nhi đồng nhân dịp tết Trung thu năm 20…..;

Nhằm thực hiện tốt tinh thần của Bộ GD&ĐT về xây dựng “Trường học thân thiện và học sinh tích cực”. Nay trường……….tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho thiếu niên – Đội viên trong trường nhân dịp tết Trung thu năm 20……

Để động viên kịp thời các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, biết vươn lên trong cuộc sống và học tập. Đề nghị lãnh đạo chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ kinh phí ………. đồng để cùng với nhà trường, tổ chức trao các phần quà cho các em đội viên nhi đồng vào ngày 14/09/20…..

Vậy kính mong lãnh đạo UBND xã, các tổ chức đoàn thể tạo điều kiện giúp đỡ để nhà trường tổ chức tốt “Đêm hội trăng rằm” cho thiếu nhi nhân dịp tết Trung thu năm 20….

Nhà trường xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý lãnh đạo.

Nơi nhận:
– Như kg;
– PGD (b/c);
– Lưu VT.

Hiệu trưởng

Tờ trình xin kinh phí tổ chức Trung Thu – Mẫu 3

………..
……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
—————–
Số: …/TT-CĐ ….., ngày … tháng … năm 20…

TỜ TRÌNH
V/v Xin kinh phí phục vụ tết trung thu năm 2022

Kính gửi:

– Thường trực Đảng Uỷ

– Hội Đồng nhân dân.

– UBND xã ………………………………….

– Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã…………….

– Hội Phụ huynh Học sinh …………………

Thực hiện Hướng dẫn Số: ….HD/HĐĐ ngày … tháng … năm 20… của Hội đồng Đội Huyện………..về việc tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho thiếu nhi nhân dịp tết Trung thu năm 2021; Nhằm thực hiện tốt tinh thần chỉ thị 40 của Bộ GD&ĐT về xây dựng” Trường học thân thiện và học sinh tích cực.Vì vậy Liên đội …….…….tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho thiếu nhi trong toàn liên đội ………. nhân dịp tết Trung thu năm 2022.

I. DỰ TRÙ KINH PHÍ:

1/ Trang trí + Âm thanh : ……………….

2/ Thưởng các trò chơi: ………………

3/ Bánh kẹo cho…. em x …đ = ………

Tổng cộng: …………….

Kính thưa quý lãnh đạo. số kinh phí trên hiện tại quá lớn so với khả năng của Liên đội. (Vì hiện tại Liên đội chưa thu nguồn quỹ hằng năm).

Vì vậy Liên đội Trường …………lập tờ trình, trình TT Đảng Uỷ, HĐND, UBND, Đoàn TN xã Hải Thiện Hội phụ huynh. Xin UBND xã ……….hỗ trợ cho Liên đội ……. đồng để Liên đội có thể tổ chức tốt “ Đêm hội trăng rằm” cho các em thiếu nhi nhân dịp tết trung thu năm 2021.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: Từ…… phút đến …… phút ngày……

Địa điểm: …………………………………………

Vậy kính mong UBND xã, Đoàn TN, Hội phụ huynh xã …………. tạo điều kiện giúp đỡ kinh phí để Liên đội tổ chức tốt “ Đêm hội trăng rằm” cho thiếu nhi nhân dịp tết Trung thu năm 2022.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý cấp lãnh đạo.

TM. BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng

TM/ LIÊN ĐỘI

BÍ THƯ

TM Xã Đoàn HĐĐ Xã……….

Chủ Tịch

Tờ trình xin kinh phí tổ chức Trung Thu – Mẫu 2

….……
……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

Số 20 /TTr-LTR
V/v Xin hỗ trợ kinh phí tổ chức đón tết Trung Thu cho học sinh

…ngày.. tháng …. năm ………

Kính gửi:

– UBND xã ………………………

– Các Trưởng thôn thuộc xã ………

Thực hiện hướng dẫn của Phòng GD&ĐT và Hội đồng Đội Huyện ………….về việc tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho thiếu niên và nhi đồng nhân dịp tết Trung thu năm 20…..;

Nhằm thực hiện tốt tinh thần của Bộ GD&ĐT về xây dựng “Trường học thân thiện và học sinh tích cực”. Nay trường……….tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho thiếu niên – Đội viên trong trường nhân dịp tết Trung thu năm 20……

Để động viên kịp thời các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, biết vươn lên trong cuộc sống và học tập. Đề nghị lãnh đạo chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ kinh phí ………. đồng để cùng với nhà trường, tổ chức trao các phần quà cho các em đội viên nhi đồng vào ngày 14/09/20…..

Vậy kính mong lãnh đạo UBND xã, các tổ chức đoàn thể tạo điều kiện giúp đỡ để nhà trường tổ chức tốt “Đêm hội trăng rằm” cho thiếu nhi nhân dịp tết Trung thu năm 20….

Nhà trường xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý lãnh đạo.

Nơi nhận:
– Như kg;
– PGD (b/c);
– Lưu VT.

Hiệu trưởng

Tờ trình xin kinh phí tổ chức Trung Thu – Mẫu 3

………..
……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
—————–
Số: …/TT-CĐ ….., ngày … tháng … năm 20…

TỜ TRÌNH
V/v Xin kinh phí phục vụ tết trung thu năm 2022

Kính gửi:

– Thường trực Đảng Uỷ

– Hội Đồng nhân dân.

– UBND xã ………………………………….

– Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã…………….

– Hội Phụ huynh Học sinh …………………

Thực hiện Hướng dẫn Số: ….HD/HĐĐ ngày … tháng … năm 20… của Hội đồng Đội Huyện………..về việc tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho thiếu nhi nhân dịp tết Trung thu năm 2021; Nhằm thực hiện tốt tinh thần chỉ thị 40 của Bộ GD&ĐT về xây dựng” Trường học thân thiện và học sinh tích cực.Vì vậy Liên đội …….…….tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho thiếu nhi trong toàn liên đội ………. nhân dịp tết Trung thu năm 2022.

I. DỰ TRÙ KINH PHÍ:

1/ Trang trí + Âm thanh : ……………….

2/ Thưởng các trò chơi: ………………

3/ Bánh kẹo cho…. em x …đ = ………

Tổng cộng: …………….

Kính thưa quý lãnh đạo. số kinh phí trên hiện tại quá lớn so với khả năng của Liên đội. (Vì hiện tại Liên đội chưa thu nguồn quỹ hằng năm).

Vì vậy Liên đội Trường …………lập tờ trình, trình TT Đảng Uỷ, HĐND, UBND, Đoàn TN xã Hải Thiện Hội phụ huynh. Xin UBND xã ……….hỗ trợ cho Liên đội ……. đồng để Liên đội có thể tổ chức tốt “ Đêm hội trăng rằm” cho các em thiếu nhi nhân dịp tết trung thu năm 2021.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: Từ…… phút đến …… phút ngày……

Địa điểm: …………………………………………

Vậy kính mong UBND xã, Đoàn TN, Hội phụ huynh xã …………. tạo điều kiện giúp đỡ kinh phí để Liên đội tổ chức tốt “ Đêm hội trăng rằm” cho thiếu nhi nhân dịp tết Trung thu năm 2022.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý cấp lãnh đạo.

TM. BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng

TM/ LIÊN ĐỘI

BÍ THƯ

TM Xã Đoàn HĐĐ Xã……….

Chủ Tịch

Mẫu tờ trình xin kinh phí tổ chức Trung thu tại doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

Số…………..

Đơn xin hỗ trợ kinh phí tổ chức Tết Trung thu cho con em cán bộ, người lao động

Kính gửi:

– Giám đốc Công ty………………………….;

– Bộ phận hành chính, kế toán công ty;

– Các phòng, ban trong công ty.
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo công ty………………………. Mùa trăng năm 2023, Công ty tổ chức Vui Tết Trung thu dành cho con em cán bộ toàn thể công ty. Tết Trung thu không chỉ là lễ hội ý nghĩa dành cho các bé thiếu nhi, mà còn là dịp để gắn kết các cán bộ, nhân viên công ty. Do đó, tổ chức Tết Trung thu 2023 mang ý nghĩa đặc biệt. Kế hoạch và nội dung chương trình đã được ban lãnh đạo công ty thông qua.

Để tổ chức đêm Trung thu trọn vẹn, chuyên nghiệp, ban lãnh đạo công ty thống nhất thuê tổ chức chương trình Trung thu trọn gói. Sau khi tham khảo kỹ lưỡng báo giá từ các công ty dịch vụ, kinh phí tổ chức Trung thu đã vượt quá mức chi quỹ của công ty. Do đó, kính mong Giám đốc công ty, các phòng ban trong công ty đóng góp ủng hộ ngân sách cho ban tổ chức chương trình, từ đó tổ chức chương trình Vui Tết Trung thu hiệu quả, trọn vẹn nhất.

Dự kiến kinh phí tổ chức chương trình Vui Tết Trung thu như sau:

· Thuê MC:………………….. đồng.

· Dàn loa, TV, đèn phục vụ âm thanh ánh sáng:…………….. đồng.

· Trang trí không gian khán phòng:……………… đồng.

· Thuê làm mâm cỗ Trung thu:……………… đồng.

· Bánh kẹo, đồ ăn nhẹ cho các bé phá cỗ:…………….. đồng.

· Quà tặng cho các bé tham gia trò chơi:………………. đồng.

· Thuê chú hề, ảo thuật gia:…………….. đồng

Trên đây là chi tiết các khoản tiền tổ chức Vui Tết Trung thu. Kính mong Ban giám đốc và đại diện các phòng, ban, đoàn thể trong công ty có thể sớm duyệt qua phương án thu chi như trên. Đồng thời, sớm giải ngân để ban tổ chức có công tác chuẩn bị sớm đầy đủ, chi tiết hơn.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của ban lãnh đạo và các phòng, ban, đoàn thể trong công ty./.

………….., ngày… tháng… năm…

TM/ Công đoàn Công ty…………..

(Ký tên)

Tờ trình xin kinh phí tổ chức Trung thu ở khu dân cư, chung cư

KHU CHUNG CƯ……………….

Số:………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………….., ngày… tháng… năm…

Kính gửi:

– Chủ dự án khu chung cư………………..

– Các cư dân khu chung cư………………

Tờ trình xin kinh phí tổ chức Trung thu

Một mùa trăng nữa lại về, hòa chung không khí tưng bừng của lễ tết ý nghĩa dành cho thiếu nhi, đại diện Ban quản lý khu chung cư……………. mong muốn mang đến “Đêm hội trăng rằm” 2023 ý nghĩa nhất dành cho các bạn thiếu nhi. Để có thể tổ chức buổi lễ trung thu ý nghĩa, ấn tượng cần chuẩn bị dự trù kinh phí đầy đủ nhất.

Với mong muốn mang đến sân chơi vui vẻ, đầm ấm cho các bạn thiếu nhu trong khu chung cư, Ban quản lý kính mong chủ dự án, các bậc phụ huynh tại khu chung cư ủng hộ đóng góp quỹ tổ chức chương trình.

  1. Dự trù kinh phí:
  • Thuê ân thanh, sân khấu + đèn chiếu sáng + trang trí không gian + MC dẫn chương trình + backdrop (phông nền sân khấu):……………… đồng (trọn gói)
  • Mâm cỗ trung thu + Bánh kẹo phá cỗ:……………… đồng
  • Phần thưởng dành cho các trò chơi:………………. đồng
  • Quà cho các cháu thiếu nhi có thành tích học tập tốt của năm học trước:……………….. đồng
  • Tổng cộng:……………… đồng

Kính thưa chủ đầu tư, các cư dân trong khu dân cư, kinh phí dự trú trên đã vượt quá khả năng quỹ của Ban quản lý. Do đó, chúng tối kính mong chủ đầu tư, người dân trong khu chung cư có thể đóng góp tài trợ kinh phí cho ban quản lý tổ chức chương trình Trung thu cho các bé thiếu nhi đúng kế hoạch, mang đến không khí Trung thu vui tươi cho cả khu, góp phần xây dựng khu chung cư đáng sống nhất tại thành phố.

  1. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: Từ……….. đến…………….

Địa điểm:…………………………………………………………………………..……………..

Vậy kính mong chủ đầu tư sớm phê duyệt tờ trình và giải ngân sớm. Trên cơ sở đó, chúng tôi có thể triển khai công việc chuẩn bị tổ chức đúng kế hoạch.

Ban quản lý khu chung cư cam kết sử dụng kinh phí một cách hợp lý, hiệu quả và sẽ báo cáo kết quả tổ chức chương tình cho Chủ đầu tư dự án, toàn thể cư dân sau khi hoàn thành.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của chủ đầu tư dự án và toàn thể cư dân khu chung cư………………………/.

Trên đây là nội dung bài viết Tờ trình xin kinh phí tổ chức Trung Thu 2023 được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

5/5 - (4 bình chọn)

Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button