Tài liệu & Biểu mẫu

Báo cáo sơ kết học kỳ I trường THPT năm 2023 – 2024

Báo cáo sơ kết học kỳ I trường THPT năm 2023 – 2024 gồm 4 mẫu được lập vào cuối học kỳ 1, nhằm báo cáo những thuận lợi, khó khăn, những ưu điểm, nhược điểm, thành tích đạt được trong học kì 1.

Nhờ đó, thầy cô sẽ có cái nhìn khách quan hơn, đưa ra những nhiệm vụ, mục tiêu phấn đấu trong học kì 2 để nâng cao chất lượng giáo dục. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm Biên bản họp sơ kết học kì 1, kịch bản sơ kết học kì 1. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của THCS Bình Chánh:

Mục lục

Báo cáo sơ kết học kì 1 trường THPT – Mẫu 1

SỞ GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

Bạn đang xem: Báo cáo sơ kết học kỳ I trường THPT năm 2023 – 2024

….., ngày …..tháng ….. năm……

BÁO CÁO
Sơ kết Học kì 1, năm học 2023 – 2024

Căn cứ Công văn …………….. của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện …….về việc báo cáo sơ kết học kỳ I, năm học ……, trường THCS …… báo cáo sơ kết học kỳ I năm học…….. như sau:

I. SỐ LIỆU CBQL, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, HỌC SINH

1. Số lớp, số học sinh đến cuối học kì I

Tổng số

Trong tổng số chia ra

Lớp

HS

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

L

HS

L

HS

L

HS

L

HS

Sô Kế hoạch giao đầu năm

18

613

4

117

5

168

4

158

5

170

TS đến thời điểm báo cáo

18

613

4

116

5

170

4

157

5

170

– Số HS nữ (TS)

289

48

86

80

75

– Số HS dân tộc

– Nữ

– Số HS khuyết tật

03

01

02

– Nữ khuyết tật

02

01

01

TS học sinh chuyển đến

01

01

– HS ngoài huyện, tỉnh đến

01

01

– Trong đó chuyển đến do phòng chống dịch Covid – 19

0

– Học sinh trong huyện đến

0

– HS huy động ra lớp

01

01

Tổng số HS chuyển đi

02

– HS đi ngài huyện, tỉnh

02

01

01

– HS đi trong huyện

01

-Số học sinh chết

0

TS HS bỏ học

0

Nữ bỏ học

0

HS dân tộc thiểu số bỏ học

Tổ chức dạy học trực tuyến, học linh hoạt trong HK

18

613

4

116

5

170

4

157

5

170

2. Số lượng, chất lượng đội ngũ CBQL, GV, NV toàn trường

a) Tổng số CBGVNV: 54/31 nữ.

CB QL

GV

giảng

dạy

Nhân viên

HT

PHT

TS

NV

Tổng số nhân viên chia ra

VT

TV

TB

KT

YT

Tạp vụ

BV

Số lượng

01

01

46

06

01

01

01

01

02

Nữ

28

03

01

01

01

Biên chế

1

1

46

02

01

01

Trình độ chuyên môn

-Trung cấp: SL/nữ

0

03

1/1

1/1

1

Cao đẳng: SL/nữ

15/6

Cử nhân: SL/nữ

31/22

1/1

1/1

Trình độ chính trị

– Lí luận chính trị phổ thông: SL/nữ

1

46/28

6/3

1/1

1/1

1/0

1/1

2/0

-TC chính trị: SL/nữ

1/0

– Trình độ quản lí GD: SL/nữ

1/0

1/0

3/2

III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống pháp luật, phòng chống tội phạm…

1.1. Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị định, Thông tư, Kế hoạch và công văn ngành và của các cấp.

Nhà trường đã quán triệt có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế của ngành và nội quy cơ quan, đơn vị. Từ đó, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị đã nâng dần ý thức, tinh thần trách nhiệm, có những động thái, việc làm tích cực, hiệu quả.

1.2. Thực hiện đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”.

– Tiếp tục triển khai, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo” của ngành. Luôn nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, mỗi cá nhân trong đơn vị là một tấm gương sáng về học tập và nâng cao trình độ kiến thức, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; đi đầu trong việc trau dồi đạo đức cách mạng.

– Tập trung vào nội dung giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt nội quy nhà trường, luật giao thông, phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

– Thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt các ngày chủ điểm, lồng ghép các bộ môn văn hóa. Kết hợp mô hình trường – xã, từ đó nâng cao ý thức tự giác, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tinh thần vươn lên trong học tập của học sinh.

1.3.Việc thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính:

Nhà trường đã tích cực vận động CB, GV, NV thực hiện tốt Chỉ thị 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trong học kì I không có CB, GV, NV nào vi phạm.

2. Công tác chuyên môn

a) Thực hiện chương trình giảng dạy

– Thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo Công văn số………………. của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid năm học…..; phân phối chương trình 35 tuần/ năm học theo quy định

* Đối với 6: Đối với lớp 6, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT: Thực hiện dạy học theo chương trình, bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình các môn học, hoạt động giáo dục và hướng dẫn thực hiện trong điều kiện phòng, chống Covid-19 theo Phụ lục I của Công văn. Trong đó, đối với những nội dung phù hợp và thuận lợi cho học sinh khai thác, sử dụng hiệu quả sách giáo khoa và học liệu dạy học trực tuyến, nhà trường đã tổ chức dạy học đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình; đối với những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm, nhà trường lựa chọn, sử dụng học liệu dạy học trực tuyến để dạy học hoặc hướng dẫn học sinh tự thực hiện ở nhà phù hợp với điều kiện thực tế.

* Đối với 7,8,9: thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT: Thực hiện dạy học theo mức độ cần đạt nội dung dạy học các môn học của chương trình theo hướng dẫn điều chỉnh Phụ lục II.

– Căn cứ vào tình hình thực tế nhà trường thực hiện dạy môn tự chọn là môn Tin học cho học sinh từ khối 7 đến khối 9. Đối với 6 không thực hiện dạy học môn tự chọn

– Tổ chức dạy Tiếng Anh hệ 10 năm cho tất cả học sinh khối lớp 6, 7, lớp 8, riêng khối 9: 2 lớp

b) Kết quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và tổ chức dạy học trực tuyến trong tình hình phòng chống dịch Covid – 19

– Nhà trường thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và tổ chức dạy học trực tuyến trong tình hình phòng chống dịch Covid – 19

– Tổ chức dạy học trên nền tảng Google meet và Microsoft Team từ tuần 1

– Tổ chức dạy học linh hoạt qua hình thức gửi bài cho một số học sinh không có điều kiện thiết bị học trực tuyến

– Nhà trường đăng tải link các kênh truyền trên Website nhà trường về Lịch phát sóng trên truyền hình bài dạy các khối lớp 6, 7, 8, 9 qua các kênh truyền hình như: VTV7, kỹ thuật số VTC8, VTC11, truyền hình Hà Nội HTV1 và HTV2, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh khác thông báo cho các học sinh nhà có ti vi thông minh theo dõi học tập, một số trang như học 24h, OLM cho học sinh vào học. Giáo viên bộ môn tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc học tập của các em.

– Thực hiện tốt hình thức trao đổi công tác, trao đổi chuyên môn qua website. Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, kiểm tra, quản lý giáo dục.

– Tích cực sử dụng phần mềm SMAS trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, phần mềm V.EMIX trong việc quản lí trường học, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học.

– Công tác thông tin, báo cáo và việc chấp hành phân công của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện kịp thời đầy đủ.

c) Chất lượng lượng giáo dục đạo đức và văn hóa học sinh

* Đối với lớp 6

Về học tập:

STT

Lớp

Tổng số HS (*)

Học tập

Tốt

Khá

Đạt

Chưa đạt

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

1

Khối 6

116

27

23.3

49

42.2

31

26.7

9

7.76

1.1

6A

29

15

51.72

11

37.93

3

10.34

0

0

1.2

6B

29

3

10.34

12

41.38

13

44.83

1

3.45

1.3

6C

30

5

16.67

11

36.67

9

30

5

16.67

1.4

6D

28

4

14.29

15

53.57

6

21.43

3

10.71

Về rèn luyện:

STT

Lớp

Tổng số HS (*)

Rèn luyện

Tốt

Khá

Đạt

Chưa đạt

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

1

Khối 6

116

107

92.2

9

7.76

0

0

0

0

1.1

6A

29

29

100

0

0

0

0

0

0

1.2

6B

29

28

96.55

1

3.45

0

0

0

0

1.3

6C

30

25

83.33

5

16.67

0

0

0

0

1.4

6D

28

25

89.29

3

10.71

0

0

0

0

* Đối với lớp 7,8,9

Về học lực:

STT

Lớp

Tổng số HS (*)

Học lực

Giỏi

Khá

TB

Yếu

TB trở lên

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Toàn trường

497

198

39.8

173

34.8

88

17.7

38

7.65

459

92.4

1

Khối 7

170

61

35.9

60

35.3

29

17.1

20

11.8

150

88.2

2

Khối 8

157

61

38.9

57

36.3

28

17.8

11

7.01

146

93

3

Khối 9

170

76

44.7

56

32.9

31

18.2

7

4.12

163

95.9

Về hạnh kiểm:

STT

Lớp

Tổng số HS (*)

Hạnh Kiểm

Tốt

Khá

TB

Yếu

TB trở lên

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Toàn trường

497

448

90.1

49

9.9

0

0

0

0

497

100

1

Khối 7

170

152

89.4

18

10.6

0

0

0

0

170

100

2

Khối 8

157

147

93.6

10

6.37

0

0

0

0

157

100

3

Khối 9

170

149

87.7

21

12.4

0

0

0

0

170

100

……

Báo cáo sơ kết học kì 1 trường THPT – Mẫu 2

SỞ GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT SỐ ……….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC ………….
CÔNG TÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT – HƯỚNG NGHIỆP – NGHỀ PHỔ THÔNG – NGOẠI KHÓA – HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP – KHUYẾN HỌC – Y TẾ – THƯ VIỆN

I. THUẬN LỢI:

 • Sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Sở Giáo dục & đào tạo …………., huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện …….
 • Đội ngũ Cán bộ, giáo viên, nhân viên năng động nhiệt tình có kinh nghiệm trong công tác giáo dục.
 • Cơ sở vật chất ổn định, đủ phòng học, để dạy học chính khóa, dạy thêm, bồi dưỡng học sinh giỏi và tổ chức các hoạt động ngoại khóa.

II. KHÓ KHĂN:

 • Thiếu một số phòng chức năng như phòng bộ môn Toán, phòng bộ môn TD, Quốc Phòng. Một số phòng học chưa trang bị màn hình LED hoặc máy chiếu.
 • Phòng thí nghiệm thực hành chưa bổ sung kịp thời các thiết bị hư hỏng, hóa chất, phòng thực hành Tin học hệ thống máy tính xuống cấp, thường bị trục trặc kết nối trong các kỳ thi qua mạng.
 • CSVC của các dãy phòng học A, B, C, dãy hành chính, Thư viện xuống cấp trầm trọng sau hơn 20 năm xây dựng và sử dụng.
 • Thời tiết diễn biến phức tạp trong thời gian học gây ảnh hưởng đến tình hình dạy và học, trang thiết bị, tài sản nhà trường hư hỏng.

III. NHỮNG KẾT QUẢ VÀ HẠN CHẾ TRONG HKI

1. CÔNG TÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT

Ưu: Thực hiện kế hoạch mua các trang thiết bị đồ dùng dạy học và văn phòng phẩm phục vụ năm học mới. Nhận 50 bộ bàn ghế quy cách mới trang bị cho 12A1, 12A2 và thiết bị của phòng học tương tác từ Sở Giáo dục & đào tạo.

Lắp đặt 14 màn hình LED cho các phòng học thuộc dãy A và B, 03 máy điều hòa cho các phòng làm việc BGH, lắp đặt hệ thống quạt cho phòng họp Hội đồng.

Kết hợp với Hội PHHS xây dựng dãy nhà để xe cho học sinh sau dãy A và dãy E.

Kiểm kê tài sản cuối năm học và bàn giao tài sản trong phòng học, phòng tương tác, Phòng TNTH cho các lớp vào đầu năm học mới.

Xây dựng mới nhà vệ sinh học sinh nam và sửa chữa nhà vệ sinh nữ giáo viên và học sinh nữ, chỉnh trang cảnh quang môi trường trong nhà trường vào đầu năm học mới.

Xây dựng hệ thống thoát nước trước phòng họp hội đồng. Sửa chữa bàn ghế, trang thiết bị điện bị hư hỏng trong các phòng học kịp thời phục vụ cho năm học mới.

Trong đợt lũ lụt cuối năm……. nhà trường đã bảo vệ an toàn tài sản và tính mạng giáo viên và học sinh. Nhanh chóng quét dọn vệ sinh, sửa chữa kịp thời CSVC, trang thiết bị dụng cụ dạy học, phòng học trong nhà trường ổn định dạy và học ngay sau khi lũ vừa rút.

Hoàn thành tốt giai đoạn 1 kế hoạch xây dựng phòng truyền thống của nhà trường.

Hạn chế: Chưa bổ sung kịp thời một số dụng cụ thí nghiệm thực hành trong phòng Vật lý, hóa, sinh. Chưa nâng cấp hệ thống máy tính trong phòng thực hành Tin, Chưa có phòng để xây dựng phòng học bộ môn Toán.

2. CÔNG TÁC Y TẾ HỌC ĐƯỜNG

Ưu: Thực hiện tốt công tác BHYT cho cán bộ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường. Cấp phát thẻ BHYT đúng thời gian quy định của ngành y tế.

Phát động học sinh trong nhà trường tham gia BHYT và BHTT trên 95%, cấp phát thẻ BHYT cho GV và HS đúng theo quy định của ngành y tế.

Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh trong nhà trường, giải quyết các vụ đau ốm bất thường diễn ra trong giờ học.

Điều hành phân công lao động phạt đúng vị trí theo yêu cầu, kiểm tra nhắc nhở học sinh trong quá trình lao động.

Thực hiện 02 báo cáo chuyên đề về Sức khỏe, sinh sản vị thành niên và phòng chống Ma túy, HIV/AIDS. Đồng thời thông tin kịp thời về tình hình bệnh dịch xảy ra trên địa bàn cho học sinh và giáo viên trong toàn trường.

Phối hợp với Đoàn TN, Giám thị tổ chức kiểm tra định kỳ vệ sinh, an toàn thực phẩm trong nhà trường. Nhắc nhở kịp thời việc xử lý rác thải, dọn vệ sinh khu vực được phân công. Đoàn viên công đoàn tham gia tích cực đợt hiến máu nhân đạo.

Hạn chế: Chưa thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở các khu vực vệ sinh trong nhà trường, chưa kiểm tra chất lượng nước uống phục vụ cho học sinh.

3. CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Ưu điểm: BGH nhà trường đã phân công lao động theo chu kỳ cho các khối lớp vào đầu năm học và cuối học kì I, thực hiện lao động phạt dành cho những lớp có vị thứ thi đua thấp trong mỗi tuần, lao động trực nhật của các lớp trực trường hàng tuần.

Phân công khu vực giữ gìn vệ sinh môi trường của mỗi lớp học làm cho nhà trường luôn xanh sạch đẹp.

Các lớp học đã trang trí phòng học vào đầu năm học theo quy định của nhà trường. Thực hiện nghiêm túc sự điều động và phân công của nhà trường về vệ sinh, thu dọn rác và làm sạch môi trường của khu vực được phân công.

GVCN phân công cụ thể, nhiệt tình có mặt thường xuyên hướng dẫn học sinh lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thu dọn, xử lý kịp thời môi trường sau những đợt lũ lụt, không làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học trong nhà trường.

Hạn chế: Một số GVCN chưa theo dõi điều hành học sinh thực hiện công việc, chưa nghiệm thu công việc được giao với người phụ trách. Lớp thực hiện lao động nhưng GVCN còn đang có giờ lên lớp nên hiệu quả công việc còn thấp.

Đôi khi việc xử lý đốt rác thải chưa kịp thời, các thùng chứa rác đổ chưa kịp thời gây ra sự ô nhiễm môi trường, rác đổ chưa đúng nơi quy định gây khó khăn cho người sản xuất.

4. CÔNG TÁC BẢO VỆ VÀ TẠP VỤ

Ưu điểm: Đảm bảo nhiệm vụ đã được phân công theo hợp đồng, đóng mở cửa, cổng trường đúng thời gian quy định, bảo vệ an toàn tài sản của nhà trường.

Thực hiện đúng giờ giấc trực nhật, trực bảo vệ nhà trường trong dịp lễ, tết. Trực đánh trống đúng thời gian quy định, thường xuyên kiểm tra phòng học, phòng làm việc sau giờ lao động, học tập.

Thực hiện tốt công tác vệ sinh sân trường, phòng làm việc, phòng TNTH đã tạo cảnh quang môi trường xanh, sạch, đẹp.

Phục vụ nước uống kịp thời, an toàn cho giáo viên và học sinh toàn trường.

Trong các đợt lũ lụt cuối năm 2016 bảo vệ và tạp vụ đã phục vụ đắc lực thường xuyên liên tục trong nhiệm vụ được phân công bảo vệ an toàn CSVC của nhà trường.

Hạn chế: Vệ sinh một số khu vực trong sân trường chưa kịp thời, các thùng chứa rác xử lí còn chậm, gây ô nhiễm môi trường. Nước phục vụ cho các nhà vệ sinh còn chậm, bơm nước không theo dõi thường xuyên và kịp thời để nước tràn ra ngoài.

5. CÔNG TÁC GIÁO VỤ

Ưu điểm Đã hoàn thành tốt chương trình SMART quản lí thông tin giáo viên và học sinh qua mạng thông tin.

Thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo của Sở, huyện gửi các báo cáo kịp thời của trường về Sở và các cấp quản lí.

Hoàn thành tốt việc quản lí hồ sơ học sinh, học bạ, sổ điểm, chương trình làm điểm, đánh giá kết quả các mặt giáo dục của HKI đúng thời gian quy định, không để sai sót xảy ra.

Thực hiện các báo cáo cho Sở, huyện đầu năm, giữa và cuối học kỳ về công tác quản lý kịp thời, chính xác và trung thực.

Trả bằng tốt nghiệp, hồ sơ học bạ đúng đối tượng, chính xác và kịp thời. Đảm bảo bí mật và an toàn đề thi trong công tác thi HKI.

Hạn chế: Chưa kiểm tra thường xuyên hồ sơ, học bạ của học sinh ở lớp đầu cấp.

6. CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP

Ưu điểm: BGH đã lên thời khóa biểu và phân công giáo viên dạy hướng nghiệp cho các khối lớp đúng theo kế hoạch năm học.

Tổ chức buổi tư vấn nghề nghiệp, tuyển sinh vào Đại học cao đẳng cho học sinh khối 12, do Hội cựu học sinh THPT ……….. kết hợp với Nhà trường.

Trong HKI đã thực hiện được 5 chủ đề hướng nghiệp cho học sinh toàn trường. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên phần lớn học sinh tập trung học tập nghiêm túc, tìm hiểu các nghề nghiệp trong tương lai, định hướng việc chọn nghề cho mình sau này.

Học sinh khối 12 học tập nghiêm túc ít vắng trễ.

Hạn chế: Số học sinh khối 10, 11 còn vắng, trễ còn nhiều như: 10A7, 10A8, 10A9, 11A7, 11A8, 11A9, 11A10.

7. CÔNG TÁC DẠY NGHỀ PHỔ THÔNG KHỐI 11

Ưu điểm: Hầu hết học sinh khối 11 đều tham gia học nghề PT do TT Nghề …….. giảng dạy, tập trung ở các nghề may, nấu ăn, điện tử, điện kĩ thuật. Học sinh tham gia học tập đều, nghiêm túc, đảm bảo sĩ số, kết hợp giữa lí thuyết và thực hành.

GV giảng dạy nhiệt tình, kinh nghiệm, tổ chức quản lý học sinh tốt, thường xuyên báo cáo với BGH nhà trường về tình hình học tập, rèn luyện của học sinh.

Điểm trung bình của HKI đạt kết quả tốt:

Tổng số Giỏi Khá TB Chưa thi HKI
394 114 32,24% 221 62,96% 59 3,7% 3 0.85%

Hạn chế: Một số lớp sĩ số học tập chưa đảm bảo, còn vắng trễ nhiều như 11A7, 11A8, 11A9. Trong học tập còn lơ là, tự động nghỉ học không lý do hoặc đi học thường xuyên trễ, không tập trung, quay cop trong kiểm tra, thi HKI còn nhiều.

8. CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

Ưu điểm: Trong HKI đã thực hiện được 5 chủ đề cho mỗi khối lớp. GVCN lên lớp có chuẩn bị giáo án, phân chia các hoạt động phù hợp theo chủ đề, sưu tầm trò chơi dân gian lồng ghép sau mỗi hoạt động, tạo ra không khí sôi nổi trong tiết ngoại khóa.

Ban cán sự và tập thể lớp có sự chuẩn bị chu đáo cho tiết học ngoại khóa.

Giáo viên chủ nhiệm tổ chức hoạt động phong phú, sĩ số lớp tham gia đảm bảo, tác phong nghiêm túc, buổi ngoại khóa có kết quả thiết thực cho mỗi chủ đề.

Hạn chế: Một số lớp vắng trễ còn nhiều như 11A5, 11A6, 11A7, 11A8, 10A8, 10A10. Công tác chuẩn bị ở một số lớp chưa được chu đáo, hoạt động chưa sôi nổi, gây nên nhàm chán trong giờ hoạt động ngoại khóa.

GVCN quản lý lớp chưa sâu sát để mất trật tự ảnh hưởng đến các lớp học bên cạnh.

9. CÔNG TÁC NGOẠI KHÓA

Ưu điểm: Ngoài việc thực hiện chương trình ngoài giờ lên lớp các đoàn thể và tổ chuyên môn trong nhà trường còn tổ chức các buổi ngoại khóa tập trung theo các chủ đề:

 • Tìm hiểu luật an toàn giao thông và báo cáo tình hình an ninh trật tự của huyện Tuy Phước do Công an huyện kết hợp Đoàn TNCS thực hiện.
 • Hội thi tìm hiểu “ Sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên, phòng chống HIV/AIDS” do UBND huyện Tuy Phước tổ chức đạt giải nhì toàn huyện.
 • Hội thi tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật cho học sinh khối 12 do Tổ Ngữ văn và Sử, Địa, GDCD thực hiện.
 • Hội thi tìm hiểu “ Sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên” cho học sinh khối 10, do tổ Hóa – sinh, Thể dục, Quốc phòng và Tin thực hiện.
 • Hội thi tìm hiểu “ Phòng chống HIV, ma túy và các chất kích thích trong tuổi trẻ” cho học sinh khối 11, do tổ Toán, Vật lí – CN thực hiện.
 • Tổ chức giải bóng chuyền học sinh trong toàn trường nhân ngày 20/11, do Hội LHTN phối hợp với tổ Thể dục, Quốc phòng, Tin thực hiện.
 • Giao lưu bóng chuyền truyền thống của Giáo viên giữa các trường THPT trên địa bàn Tuy Phước – Vân Canh.
 • Tổ chức kỷ niệm ngày nhà thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam 20/10 trang trọng.
 • Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 ấm tình đồng nghiệp trong hội đồng sư phạm nhà trường.
 • Tham gia giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao của giáo viên và học sinh do Sở GDDT Bình Định tổ chức.

Ưu điểm: Có sự phân công nhiệm vụ cụ thể từ các Tổ chuyên môn, chuẩn bị khá kỹ về nội dung ngoại khoá, giáo viên tham gia nhiệt tình. Học sinh tìm hiểu kiến thức chu đáo và biết vận dụng những kiến thức vào trong thực tế.

Hạn chế: Tập trung học sinh toàn khối nên sự quản lí chưa chặt chẽ, mất trật tự, nhiều học sinh tham chưa nắm bắt được kiến thức bổ ích cho cuộc sống, một số học sinh còn tự động bỏ về.

10. CÔNG TÁC THƯ VIỆN

Ưu điểm:

Sắp xếp sách tham khảo, sách giáo khoa theo quy định chung, quản lí thư mục đầu sách qua mạng điện tử. Đăng ký mua sách báo mới kịp thời theo quy định của nhà trường.

Mở cửa thư viện phục vụ bạn đọc đúng thời gian quy định. Tiếp tục làm thẻ bạn đọc cho học sinh khối 10. Giới thiệu sách mới, hay của thư viện cho bạn đọc. Không ngừng tăng số lượng bạn đọc đến mượn sách tham khảo phục vụ cho học tập, phục vụ cho các kì thi học sinh giỏi tăng lên so với năm học trước:

Khối 10: 150 lượt. Khối 11: 140 lượt. Khối 12: 120 lượt.

Hạn chế:

Số lượng học sinh đến mượn sách tham khảo chưa tương xứng với số lượng học sinh trong toàn trường.

Chưa phát triển sách mới, chưa cập nhật thông tin sách báo phục vụ bạn đọc kịp thời. Giới thiệu sách mới phục vụ cho bạn đọc chưa thường xuyên và liên tục.

Các tạp chí báo mới của Thư viện đặt hàng theo ngày và tháng chưa phục vụ kịp thời cho bạn đọc.

11. CÔNG TÁC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN-TNTH

Ưu điểm:

Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh bằng phần mềm, tiến hành các giải pháp quản lí chuyên môn, hướng nghiệp, nghề phổ thông, cơ sở vật chất các trang thiết bị dạy học bằng CNTT.

Số tiết giảng dạy dùng đa phương tiện, thiết bị dạy học và thí nghiệm thực hành tăng lên và có hiệu quả hơn so với HKI năm học trước.

Tiết ĐDDH Tiết TNTH Tiết GAĐT Tiết tương tác Tiết lồng ghép
2484 323 864 98 1609

Tổ chức bồi dưỡng CNTT cho giáo viên môn Ngữ văn, Sử, Địa, GDCD nhằm tạo điều kiện giáo viên có thể chia sẻ những kiến thức CNTT với nhau. Giáo viên và học sinh sử dụng Internet để giảng dạy và học tập có hiệu quả.

Nâng cấp website của nhà trường, từng bước xây dựng ngân hàng đề, thư viện bài giảng trên website của nhà trường nhằm phục vụ cho giáo viên và học sinh trong nhà trường, đây cũng là kênh thông tin phối hợp giáo dục học sinh giữa phụ huynh và nhà trường.

Tăng cường việc ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học. Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học, tất cả các giáo viên trong nhà trường đều thực hiện đầy đủ các tiết dạy học có sử dụng CNTT làm tăng tính tích cực của học sinh như xây dựng các bài giảng điện tử, các bài giảng đa phương tiện, bài giảng tương tác,… sử dụng máy tính, máy chiếu, thiết bị dạy học tương tác trong hoạt động giảng dạy.

Nhà trường đã phổ biến, chỉ đạo và triển khai Cuộc thi quốc gia về thiết kế bài giảng e-Learning. Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học cấp tỉnh, cấp Quốc gia qua mạng trường học kết nối. GVBM trao đổi sinh hoạt chuyên môn, tìm kiếm nguồn tài nguyên thông qua mạng trường học kết nối.

Nhược điểm:

Việc sinh hoạt chuyên môn qua trường học kết nối không thường xuyên, nhiều GV chưa quan tâm đến việc tìm kiếm thông tin hoặc chưa trao đổi bài viết chuyên môn của mình.

Một số bài TNTH Vật lý khối 11 và khối 12 chưa thực hiện do dụng cụ thí nghiệm hư hỏng chưa sửa chữa hoặc mua sắm chưa kịp thời

Nhiều Thầy cô giáo còn dạy chay, chưa phát huy tác dụng của các thiết bị dạy học hoặc sử dụng triệt để các ĐDDH để giảng dạy trên lớp.

BGH chưa tổ chức được Hội thi ĐDDH cấp trường.

12. CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC KHUYẾN TÀI

Ưu điểm

Trong HKI Hội khuyến học nhà trường kết hợp Hội khuyến học huyện ……. và Hội Khuyến học Tỉnh đã trao học bổng khuyến học, khuyến tài cho học sinh đạt học sinh tiên tiến, HS giỏi, học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp Quốc gia, học sinh dự thi KHKT, học sinh nghèo vượt khó trong học tập.

Vận động các Tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp đến trường trao quà và cấp học bổng ủng hộ cho học sinh gặp khó khăn hoạn nạn trong đợt lũ lụt, thiên tai trong năm ….. với tổng số tiền của các Hội từ thiện, Hội Khuyến học, Hội cựu học sinh, Hội Đồng hương ……….. Tại ………., Hội Nhân ái và các trường Đại học ……….., Đại học ………, Cao đẳng ………..với tổng số tiền đến 70 triệu đồng, 100 suất quà gạo, mì tôm, sách vở, bút, thước và các dụng cụ học tập.

Nhược: công tác Hội chưa huy động hết sự đóng góp giúp đỡ các nhà hảo tâm.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG HKII

1. Cơ sở vật chất

Hướng đến việc xây dựng trường chuẩn Quốc gia năm 2019 nhà trường sẽ đầu tư vào một số công trình trọng điểm sau:

Lắp đặt trang thiết bị màn hình LED cho các phòng học còn lại, nhận bàn ghế giáo viên và học sinh theo quy cách mới do sự điều phối của Sở Giáo dục và đào tạo cung cấp. Mua sắm trang thiết bị cho các phòng học bộ môn, phòng TNTH, phòng học các lớp, phòng làm việc BGH nhằm phục vụ công tác dạy và học trong nhà trường. Nâng cấp và sửa chữa hệ thống máy tính trong phòng Thực hành Tin học. Hoàn thành giai đoạn 2 phòng truyền thống nhà trường. Sửa chữa và nâng cấp công trình phòng học dãy A, B và các dãy phòng làm việc, xây dựng tường rào phía đông do lũ lụt sụp đổ. Sửa chữa nâng cấp nhà vệ sinh học sinh nam, tu sửa công trình thoát nước trong sân trường.

2. Y tế học đường, vệ sinh môi trường:

Tiếp tục ổn định duy trì, giữ gìn môi trường vệ sinh trong nhà trường xanh, sạch, đẹp, trồng thêm số cây xanh phù hợp.

Tư vấn phòng chống các bệnh dịch xảy ra trên địa bàn, chăm sóc và điều trị ban đầu cho học sinh ốm đau bất thường trong giờ học. Thực hiện chi trả tiền bảo hiểm cho Giáo viên và học sinh khi đau ốm.

Cung cấp hệ thống nước uống đảm bảo vệ sinh cho học sinh toàn trường.

3. Hoạt động hướng nghiệp, ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa:

Hoàn thành giảng dạy các chủ đề hướng nghiệp còn lại trong HKII trước tháng 05 năm 2019.

Kết hợp với các trường Đại học và Cao đẳng tư vấn hướng nghiệp, chọn nghề, chọn trường, chọn khối thi và làm hồ sơ dự thi THPT Quốc gia cho học sinh khối 12. Tích hợp một số nội dung HĐGDHN vào HĐGDNGLL vào môn học chính khóa như vật lý, công nghệ, giáo dục công dân ở các khối lớp.

Đảm bảo 100% HS các khối lớp tham gia học tập đầy đủ nghiêm túc chương trình GDHN. Đa dạng và nâng cao hiệu quả các hình thức tư vấn, hướng nghiệp. Làm tốt công tác tư vấn, phân luồng, hướng nghiệp cho HS (tư vấn tâm lý, tư vấn nghề nghiệp, tư vấn tuyển sinh), giúp các em HS trong nhà trường bước đầu tìm hiểu về thế giới nghề nghiệp, thị trường lao động và đánh giá năng lực bản thân lựa chọn các ngành nghề sẽ học sau này trường Cao đẳng, Đại học hoặc theo học các trường nghề phù hợp với năng lực của bản thân.

Thực hiện kế hoạch ngoại khóa của tổ Anh văn hoàn thành trong tháng 02/2019.

Phối hợp với Đoàn TNCS, Tổ TDQP tổ chức hoạt động văn nghệ thể thao nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/03/2019

Tham gia tốt các hoạt động văn nghệ, thể thao, Hội khỏe Phù Đổng do Huyện Đoàn, Sở Giáo dục & đào tạo tổ chức.

4. Dạy nghề Phổ thông:

Tăng cường đầu tư, xây dựng các mô hình thí nghiệm thực hành, để đảm bảo tốt các yêu cầu về dạy học sinh thực hành theo chương trình giáo dục. Có 100% học sinh lớp 11 tham gia học và dự thi tốt nghiệp nghề phổ thông đạt kết quả cao. Triển khai các hoạt động giáo dục nghề phổ thông, cuộc thi tìm hiểu về ngành, nghề trong tương lai cho HS khối 11.

Liên hệ Trung tâm dạy nghề, hướng nghiệp Tuy Phước nhận bằng tốt nghiệp nghề cho học sinh khối 12.

Tiếp tục ổn định sĩ số, chất lượng học tập dạy nghề cho học sinh khối 11.

5. Hoạt động giáo dục lao động:

Duy trì hoạt động giáo dục lao động cho học sinh với các loại hình lao động hợp lý: tổ chức cho học sinh tham gia lao động tại trường, tại gia đình, lao động công ích ; chú ý hoạt động lao động xây dựng cảnh quan sư phạm, xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp và an toàn.

Làm tốt công tác tu tạo khung cảnh sư phạm, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, vệ sinh khuôn viên nhà trường thường xuyên sạch đẹp. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.

Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh; việc quản lí các hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

6. Công nghệ thông tin

Tăng cường điều kiện đảm bảo và sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lí, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên sử dụng thường xuyên và hiệu quả công nghệ thông tin trong trường học.

Xây dựng các biện pháp phù hợp để khuyến khích giáo viên tích cực ứng dụng CNTT trong giảng dạy, đưa ra số lượng tối thiểu bài giảng có ứng dụng CNTT trong giảng dạy mỗi giáo viên phải thực hiện được trong học kì II.

Hoàn thành tốt các tiết dạy có ĐDDH, tiết TNTH quy định trong chương trình, số tiết học trải nghiệm. Tham gia sinh hoạt chuyên môn, quản lí tích cực trên mạng trường học kết nối. Thường xuyên trao đổi hoạt động đăng tải các bài viết, tài liệu và tài nguyên lên trang website của nhà trường.

7. Công tác thư viện: Tiếp tục trang bị thêm một số đầu sách tham khảo mới phục vụ cho công tác dạy và học. Hoàn thành quản lí thư mục đầu sách qua mạng điện tử, phát triển thêm số lượng bạn đọc đến mượn sách thư viện. Tiếp tục duy trì và phát triển đầu sách theo yêu cầu thư viện chuẩn quốc gia.

Tăng cường hoạt động gửi bài tư liệu học tập thường xuyên lên trang thông tin điện tử của nhà trường.

Duy trì hoạt động theo định kì hàng tháng các câu lạc bộ học tập trong nhà trường.

Báo cáo sơ kết học kì 1 trường THPT – Mẫu 3

PHÒNG GD&ĐT ………….

TRƯỜNG ……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số :…../BC/Tr…………..

…..ngày …..tháng ….năm……..

BÁO CÁO
Sơ kết học kỳ I, phương hướng nhiệm vụ học kỳ II năm học 20…….. -20……..

Thực hiện Chỉ thị 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/20…….. của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu của năm học 20…….. -20…….. của ngành Giáo dục; Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 03/8/20…….. của UBND tỉnh về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 20…….. -20……..; văn bản 1269/BC-SGDĐT ngày 24/8/20…….. của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh và các văn bản hướng dẫn triển khai các lĩnh vực công tác, nhiệm vụ chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục Phổ thông;

Thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 20…….. -20…….., bước vào năm học tuy có nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu, với sự nỗ lực của cả thầy và trò, sự giúp đỡ của Ban đại diện Cha mẹ học sinh và các tổ chức ban ngành, đoàn thể, cùng với truyền thống tốt đẹp của nhà trường, chúng ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ học kỳ I, năm học 20…….. -20………

A. ĐÁNH GIÁ SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 20…….. -20……..

I. Tình hình chung của đơn vị

1. Số lớp – Số học sinh:

Tổng số…… lớp. Tổng số học sinh đầu năm học…… em; Trong đó: Khối 12: …… lớp – ……học sinh; Khối 11: ……lớp – ……học sinh; Khối 10: …… lớp – …… học sinh.

Kết thúc học kỳ I có 02 học sinh chuyển trường; 04 học sinh bỏ học.

2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:

– Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên: Hiện tại có 89 người, trong đó CBQL…… người, giáo viên trực tiếp giảng dạy …… người, nhân viên hành chính …… người; (có ……giáo viên, …… nhân viên và……bảo vệ hợp đồng).

– Nữ …… người, chiếm tỉ lệ ……%. Đảng viên …… chiếm tỉ lệ ……%. Trình độ Thạc sĩ ……người, chiếm tỉ lệ ……% (đang có…… giáo viên học Thạc sĩ).

– Có …… đồng chí đi biệt phái, tiếp nhận……đồng chí đến biệt phái; thuyên chuyển 1 đồng chí Phó Hiệu trưởng, bổ nhiệm mới …… Phó Hiệu trưởng.

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I

1. Công tác quản lý

– Đẩy mạnh và tăng cường công tác quản lý của Ban giám hiệu, thực hiện linh hoạt kế hoạch nhà trường, không ngừng nâng cao hiệu quả, hiệu lực của quản lý. Phát huy vai trò quản lý của tổ chuyên môn trong việc theo dõi, quản lý, đánh giá giáo viên.

– Xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị, đảm bảo đầy đủ các chế độ, chính sách, quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt quy chế công khai, dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, động viên, khen thưởng kịp thời, quan tâm đến đời sống, tình cảm, hoàn cảnh của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

– Tổ chức tốt các Hội nghị đầu năm học, xây dựng các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, ban hành các quy định, phân công nhiệm vụ, đánh giá hoạt động CB, GV, NV, các hoạt động nề nếp, lao động, bảo vệ CSVC, công tác Đoàn; thành lập các tổ, nhóm chuyên môn, tổ văn phòng, bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó đúng quy định; thành lập các ban tư vấn trong nhà trường, ban PCBL, ban PCCC&CNCH, Hội đồng TĐKT, ban chăm sóc Sức khỏe học sinh, phân công cán bộ phụ trách pháp chế, tổ làm công tác tiếp công dân. Tổ chức đăng ký thi đua năm học 20…….. -20………

– Rà soát đội ngũ, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, sở trường đồng thời đảm bảo mặt bằng lao động trong đơn vị. Triển khai ký lại hợp đồng lao động với 1 nhân viên hành chính và 2 bảo vệ trường.

– Triển khai cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin của giáo viên, học sinh vào phần mềm quản lý nhà trường, học bạ, sổ điểm. Khuyến khích phụ huynh học sinh sử dụng, khai thác sổ liên lạc điện tử. Triển khai thu thập cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục và đào tạo.

– Đón đoàn kiểm tra triển khai nhiệm vụ đầu năm của Sở Giáo dục và Đào tạo, được đánh giá là thực hiện cơ bản tốt các nhiệm vụ. Thực hiện tốt việc xử lý sau thanh tra, kiểm tra.

– Tổ chức tốt việc góp ý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục Đại học; Dự thảo về vị trí việc làm đơn vị sự nghiệp công lập; Dự thảo Điều lệ Đại hội Điền kinh – Thể thao toàn tỉnh; Dự án Luật giáo dục sửa đổi; Dự thảo quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quy trình lựa chọn giáo viên mầm non và phổ thông nòng cốt cấp huyện và cấp tỉnh..

– Quản lý công chức, viên chức theo đúng quy định. Thực hiện tốt việc kê khai tài sản thu nhập cá nhân năm 20……..; việc kê khai bổ sung thông tin viên chức năm 20………

2. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

– Triển khai việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” thành hoạt động thường xuyên trong nhà trường. Tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 20…….. và đăng ký nội dung học tập.

– Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước: Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XII), Nghị quyết số 06-NQ/HU, Nghị quyết 07-NQ/HU, Nghị quyết 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018, Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018; Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018, Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018, Thông tư 18/2018TT-BGDĐT ngày 22/8/2018, Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018, Công văn số 5424/UBND-KGVX ngày 10/9/2018.

– Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 05/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025; triển khai thực hiện đề án phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020; thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025”; thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020”.

– Tổ chức tốt đợt học chính trị đầu năm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, tất cả đã tham gia học tập nghiêm túc, có bài thu hoạch đầy đủ. Tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 20……..; tuyên truyền tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm 20…….., nhiệm vụ trong thời gian tới; tuyên truyền kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 20…….., nhiệm vụ trong thời gian tới; tuyên truyền tình hình hoạt động của Khu kinh tế Vũng Áng 9 tháng đầu năm 20…….., nhiệm vụ trong thời gian tới tới.

– Tổ chức tốt tuần lễ sinh hoạt đầu năm cho học sinh toàn trường, tất cả học sinh được học tập truyền thống nhà trường, điều lệ trường THPT, nội quy nhà trường; Phối hợp với công an tỉnh, công an huyện Lộc Hà, tổ chức học tập luật ATGT, phòng chống ma túy và các TNXH, phòng ngừa vi phạm pháp luật về VK-VLN-CCHT và pháo; tiến hành ký cam kết không vi phạm ATGT, không tàng trữ, buôn bán, sử dụng các chất ma túy, không vi phạm các TNXH, không tàng trữ, buôn bán, sử dụng VK-VLN-CCHT và pháo; không tham gia các trò chơi điện tử dưới bất kỳ hình thức nào, ký cam kết xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

– Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ trong năm: 71 năm ngày thương binh, liệt sỹ; 88 năm ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh; các ngày 15/10 và 20/10; “Ngày toàn dân PCCC – 04/10”; các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai năm 20……..; ngày Pháp luật Việt Nam 09/11; ngày nhà giáo Việt nam 20/11; tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; “Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”; Tháng hành động gia phòng chống HIV/AIDS; 72 năm ngày Toàn quốc kháng chiến, 74 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam; ngày truyền thống học sinh, sinh viên 09/01; tuyên truyền kỷ niệm 240 năm ngày sinh và 160 năm ngày mất của Uy viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ; tuyên truyền các quy định về Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản liên quan đến công tác tuyển quân năm 20………

– Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của học sinh về việc tuân thủ các quy định về phòng, tránh tai nạn thương tích, đuối nước trong sinh hoạt, vui chơi, tham gia các hoạt động tập thể; phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh; các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân 20………

– Thực hiện tốt công tác tư vấn tâm lý, hỗ trợ học sinh trong nhà trường. Theo dõi nhắc nhở, động viên kịp thời, tìm hiểu để giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn yên tâm học tập. Củng cố niềm tin, giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống, xây dựng tình thân ái với bạn, yêu kính thầy cô nhằm giúp học sinh không bỏ học. Xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm nội quy, quy định của nhà trường.

– Hàng quý nhà trường đã ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, coi đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần giáo dục đạo đức trong nhà trường. Tăng cường hoạt động của tủ sách pháp luật.

– Tổ chức tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện: nhân ngày 27/7 đã thắp nến tri ân tại nghĩa trang xã Phù Lưu; đóng góp Quỹ phòng chống thiên tai năm 20……..: 13.246.000 đồng, quỹ vì người nghèo năm 20……..: 15.294.000 đồng; chương trình giao lưu văn nghệ “Thắp sáng ước mơ” và “Trái tim không tật nguyền” và ủng hộ được 7.137.000 đồng; tặng quà Tết vì người nghèo 70 suất với số tiền 32.200.000 đồng; nhân dịp 22/12 ủng hộ Hội cựu chiến binh Trường sơn 500.000 đồng, tặng quà cho các cựu chiến binh, quân nhân xuất ngũ.

– Tham gia tốt đợt lao động chung tay xây dựng Nông thôn mới tại hai xã Hồng Lộc và Tân Lộc, số lượng tham gia trên 800 ngày công, đã trồng được trên 20.000 bầu cây chuỗi ngọc và đổ được trên 300m bê tông mở rộng lề đường, cải tạo xóa bỏ trên 30 vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, phát quang làm sạch các tuyến đường.

– Phong trào phấn đấu vào Đảng được giáo viên rất quan tâm, đã tổ chức kết nạp Đảng cho 6 đồng chí; giới thiệu 5 giáo viên và 29 học sinh tham gia lớp đối tượng Đảng.

3. Các hoạt động chuyên môn

– Ngay đầu năm học đã tổ chức khảo sát, sắp xếp, kiện toàn các lớp học theo nguyện vọng các môn đăng ký thi THPT quốc gia; tổ chức dạy học Tiếng Anh lớp 10 theo năng lực.

– Các tổ, nhóm chuyên môn trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng và thái độ xây dựng kế hoạch, phân phối chương trình giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học; xây dựng các chủ đề dạy học bộ môn và một số chủ đề liên môn, chương trình dạy thêm, học thêm, chương trình tự chọn; tiến hành rà soát thiết bị, thí nghiệm, sách tham khảo, để có kế hoạch bổ sung, sắp xếp các phòng thí nghiệm thực hành; các kế hoạch đều được lãnh đạo nhà trường kiểm tra, phê duyệt.

– Triển khai nghiêm túc kế hoạch dạy học. Các tổ, nhóm tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chuyên môn, tập trung nghiên cứu bài học, xây dựng các chuyên đề. Triển khai tốt sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối, học kỳ I có 31 chủ đề đã tổ chức thảo luận, đã nộp 30 sản phẩm.

– Thực hiện tốt việc đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; tăng cường sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn để nâng cao chất lượng dạy học. Nhiều giáo viên đã soạn giảng theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Phát huy vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, dạy học thực hành, dạy học theo dự án, tích cực ứng dụng CNTT trong giảng dạy, gần như các tiết thao giảng, hội giảng đều có ứng dụng CNTT. Đa dạng hoá các hình thức học tập, như: tổ chức các hoạt động ngoại khoá, trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức các cuộc thi,… ; xây dựng tủ sách lớp học, phát huy phòng đọc tại thư viện nhà trường, tổ chức câu lạc bộ khoa học,…

– Triển khai kế hoạch dạy thêm, bồi dưỡng học sinh giỏi theo đúng kế hoạch được phê duyệt của Sở; quản lý chặt chẽ sỉ số học sinh, chất lượng dạy học; họp bộ phận dạy HSG, dạy thêm, thống nhất kế hoạch, nội dung, chương trình, quản lý nề nếp; tổ chức gặp mặt các đội tuyển HSG động viên các em tham gia tốt các kỳ thi; tổ chức trao thưởng cho học sinh và giáo viên có học sinh đạt giải. Tổ chức thi, chọn, thành lập các đội tuyển HSG khối 10 và 11, triển khai bồi dưỡng. Triển khai phân tích Bộ đề thi tham khảo, đề thi minh họa, phân tích để xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy học lớp 12 và ôn thi THPT quốc gia năm 20…….. đạt hiệu quả cao nhất; triển khai việc tăng cường xây dựng và sử dụng kho học liệu số toàn ngành, ngân hàng câu hỏi dùng chung và đóng góp vào Hệ tri thức số hóa quốc gia. Triển khai sử dụng tài liệu hướng dẫn ôn tập kỳ thi THPT quốc gia năm 20…….. và bộ sách giáo dục đạo đức, thể chất, kỹ năng sống cho giáo viên và học sinh.

– Triển khai các cuộc thi: KHKT cấp trường và tham gia thi cấp tỉnh, sáng tạo video clip “Có Tôi, đôi bạn luôn hạnh phúc” trên mạng xã hội năm 20…….., “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu” năm 20…….., “Tìm hiểu về Biên giới và Bộ đội Biên phòng”, “Thư gửi người thân” về chủ đề ATGT; phát động các cuộc thi Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 20…….., triển lãm tranh thiếu nhi Việt Nam cấp tỉnh, thành phố, viết – vẽ tuổi học trò lần thứ XII, Cuộc thi sáng chế năm 20…….., “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”, “Giao thông học đường”; Giới thiệu học sinh tham gia kỳ thi Olympic Toán Hà Nội mở rộng năm 20………

– Triển khai kế hoạch thao giảng, kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề giáo viên, toàn trường 100% giáo viên đăng ký thao giảng, có 13 giáo viên kiểm tra toàn diện (tốt 7, khá 6). Phong trào dự giờ thăm lớp được giáo viên tích cực hưởng ứng. Tổ chức thành công Hội giảng cốt cán đầu năm, Hội giảng chào mừng 20/10, 20/11, có 43 đồng chí tham gia. Nhà trường đã khen thưởng 18 giáo viên có các tiết dạy đổi mới và hiệu quả.

– Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn chuyên môn do Sở tổ chức và triển khai tập huấn ở đơn vị nghiêm túc; tổ chức tập huấn phần mềm bài giảng điện tử E.learning cho giáo viên toàn trường. Tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn liên trường bộ môn Toán cho giáo viên các trường THPT trong huyện Lộc Hà.

– Xây dựng kế hoạch dạy học thực hành thí nghiệm, kế hoạch dạy học Ngoại ngữ phù hợp với thực tiễn. Triển khai thực hiện nghiêm túc dạy học thực hành, thí nghiệm; dạy học Tiếng Anh theo năng lực ở khối 10. Việc sử dụng thiết bị dạy học, đồ dùng tự làm, thí nghiệm thực hành, phòng máy thường xuyên; chất lượng giờ dạy ngày càng nâng lên.

– Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động GD KNS và HĐNG chính khóa. Trong học kỳ I đã tổ chức các hoạt động: Cuộc thi KHKT cấp trường, tham gia thi cấp tỉnh; Hội khỏe Phù đổng cấp trường, tham gia thi đấu cụm; Ngoại khóa song ngữ Văn học dân gian; Trải nghiệm “Làm quen với nghề vườn”; Diễn đàn thành niên “Xây dựng tình bạn đẹp và nói không với bạo lực học đường”; Hội thi Văn nghệ chào mừng 20/11, Hội thi ATGT cấp trường và tham gia thi cấp huyện, Chương trình “Thắp sáng ước mơ Tuổi trẻ trường THPT ………….”, Giải bóng đá nữ, Giải bóng đá nam, chăm sóc khu di tích Đền Đĩnh Lữ xã Tân Lộc, Tham quan khu di tích UY viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ và khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du, duy trì hoạt động Câu lạc bộ “Tiếp lửa đam mê”, chăm sóc bồn hoa cây cảnh trong nhà trường; Lớp 10A11đã phối hợp với Ban đại diện CMHS lớp tổ chức trải nghiệm, dã ngoại về địa chỉ đỏ Ngã ba Đồng Lộc.

– Tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, ngay từ đầu năm tập trung học sinh lớp 10, hướng dẫn làm đơn nhập học, đăng ký học chương trình Tiếng Anh mới; căn cứ vào kết quả thi tuyển sinh và nguyện vọng sắp xếp các lớp khối 10 theo năng lực, khối 11 và 12 vẫn duy trì mỗi khối 2 lớp học chương trình hệ 10 năm, còn lại cũng tổ chức dạy học theo năng lực thực tế. Tăng cường sinh hoạt chuyên môn, thảo luận đổi mới dạy học Ngoại ngữ theo hướng phù hợp năng lực học sinh; các giáo viên cơ bản đã thực hiện tốt, đã phần nào động viên được học sinh hứng thú học tập.

– Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục nghề phổ thông cho 100% học sinh lớp 11. Phối hợp với trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng, Trung cấp Nghề Hà Tĩnh tổ chức Tư vấn, phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh lớp 10 đăng ký học TCN ngay khi đang học THPT, hiện có 230 em đăng ký theo học. Phối hợp tốt với các trường THCS và các địa phương làm công tác phổ cập giáo dục. Tổ chức các hoạt động phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh, đặc biệt là học sinh khối 12, phối hợp với các đơn vị được Sở cấp phép tổ chức các buổi hội thảo du học cho học sinh.

– Triển khai khá tốt kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, đúc rút sáng kiến kinh nghiệm. Năm học 20…….. -20…….., trường có 1 đề tài đạt cấp tỉnh, 15 đề tài được công nhận cấp ngành, có 4 SKKN được bảo lưu; công tác tự học, tự bồi dưỡng được giáo viên quan tâm, hiện nay nhà trường có 1 đồng chí đang học Cao học, 7 đồng chí học Trung cấp lý luận chính trị, hành chính, 2 đồng chí bồi dưỡng và cấp chứng chỉ công tác tư vấn tâm lý trong nhà trường.

– Duy trì và thực hiện nghiêm túc nề nếp thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ; lồng ghép giữa các buổi tập là các bài dân vũ tập thể. Thành lập câu lạc bộ Bóng chuyền nữ giáo viên, câu lạc bộ Võ cổ truyền và triển khai sinh hoạt nghiêm túc.

– Định kỳ tổ chức tốt việc kiểm tra hồ sơ giáo viên, hồ sơ tổ nhóm, sổ đầu bài, lịch báo giảng, sổ điểm điện tử.

– Kết quả, chất lượng các cuộc thi:

+ Thi học sinh giỏi tỉnh khối 12: có 14 em đạt giải, trong đó có 3 giải Nhì, 6 giải Ba, 5 giải Khuyến khích; đội đạt giải cao nhất là Tiếng Anh của cô Thắm 2 nhì, 1 ba, Sử của Cô Duyên và Cô Nhung 2 ba, 1 khuyến khích.

+ Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật: Có 34 ý tưởng tham gia cấp trường, 1 sản phẩm được vào vòng chung khảo cấp tỉnh.

+ Cuộc thi “Có Tôi, đôi bạn luôn hạnh phúc”: Có 109 video dự thi.

+ Cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu” năm 20……..: Có 27 bài dự thi.

+ Cuộc thi “Tìm hiểu về Biên giới và Bộ đội Biên phòng”: Có 1340 bài dự thi.

+ Cuộc thi “Thư gửi người thân” về chủ đề ATGT: có 1200 bài dự thi.

4. Xây dựng CSVC, lao động, an ninh, an toàn

– Triển khai tốt công tác kiểm tra, bảo dưỡng, tu sửa, mua sắm cơ sở vật chất trong nhà trường: Đã tu sửa toàn bộ máy chiếu tại các lớp học và lắp thêm 2 máy mới với số tiền …………….. đồng; triển khai tu sửa, lợp mái, sơn, lát nền nhà học B2 với số tiền …………….. đồng; làm kho tại cầu thang văn phòng bằng nhôm kính, số tiền 10.340.000 đồng; tu sửa hệ thống điện, thay thế một số quạt trần số tiền …………….. đồng; tu sửa bàn ghế, nền nhà, cửa sổ phòng học, máy bơm, loa, hệ thống điện, chảo, đầu ti vi,… trong nhà trường, số tiền…………….. đồng; tu sửa máy tính, máy in với số tiền 2.650.000 đồng; Tiêu hủy hóa chất năm 20…….. số tiền …………….. ồng; mua sắm giường, chăn ga, gối, nệm trang bị tại các phòng lãnh đạo số tiền …………….. đồng; thanh toán tiền phong, màn chào cờ, lắp đặt ri đô phòng thầy Diễn …………….. đồng; mua thiết bị, hóa chất …………….. đồng; mua mới máy Photocopy số tiền …………….. đồng; sửa chữa đèn Led cổng trường với số tiền …………….. đồng.

– Đang triển khai tu sửa và hoàn thiện thư viện, xây dựng thư viện đạt xuất sắc, dự toán trên 200.000.000 đồng.

– Làm tốt công tác xã hội hóa để bổ sung cơ sở vật chất, trồng thêm cây xanh trong nhà trường: Các lớp 10A6, 10A7, 10A9, 10A10, 11A1, 11A5, 11A6, 11A8, 11A10, 12A4, 12A11 đã huy động được tài trợ trang bị thêm thiết bị tại các phòng học; Hội dượng nhà trường và các lớp 12A1, 11A7, 11A9 đã trồng thêm cây xanh trong nhà trường.

– Thực hiện bàn giao cơ sở vật chất cho các lớp, định kỳ kiểm tra, đánh giá việc bảo vệ tài sản, CSVC. Tổ chức tổng kiểm kê tài sản cuối năm 20………

– Công tác an ninh, an toàn nhà trường được đảm bảo, không có tình trạng mất an ninh trong nhà trường; tài sản được bảo vệ nghiêm ngặt. Rà soát danh sách học sinh sử dụng các loại xe: xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện; quản lý tốt việc không để học sinh đi xe máy đến trường.

– Duy trì nề nếp lao động thường xuyên; các lớp tham gia lao động vệ sinh theo kế hoạch phân công khá tốt, một số giáo viên chủ nhiệm rất có trách nhiệm, có phương pháp tổ chức, tham gia đầy đủ với học sinh.

5. Công tác quản lý và sử dụng tài chính

– Thực hiện tốt quy trình, hồ sơ xét miễn giảm học kỳ I và trợ cấp cho học sinh. Triển khai thu các khoản đúng thời gian quy định.

– Thanh toán đầy đủ các chế độ, thực hiện tốt việc nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên nghề cho CB, GV, NV. Thực hiện chi trả chế độ theo các quy định của Chính phủ cho học sinh đầy đủ, kịp thời.

– Triển khai thu BHYT học sinh, lập danh sách học sinh có thẻ BHYT; kết quả 100% học sinh trong nhà trường đều có thẻ BHYT.

– Thực hiện kiểm tra tài chính 8 tháng đầu năm 20…….. của nhà trường và các tổ chức trong nhà trường, qua kiểm tra kết luận công tác quản lý tài chính trong nhà trường khá tốt, hồ sơ đầy đủ, các thủ tục thu chi nghiêm túc, đúng quy định; chi các khoản đúng chế độ; không có biểu hiện tham ô, lợi dụng, lãng phí

– Duyệt biên chế, quỹ tiền lương năm 20……..; xét nâng lương trước thời hạn 9 tháng cho 06 đồng chí.

6. Công tác đoàn thể và các hoạt động khác

– Công đoàn đã phối hợp tốt với nhà trường trong việc thăm hỏi, động viên, hiếu hỉ; triển khai hệ thống nước uống cho học sinh; tham gia giải bóng chuyền cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục năm 20……..; tổ chức tốt “Đêm hội Trăng rằm” cho các cháu là con của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; động viên giáo viên tham gia Hội giảng chào mừng ngày 20/10; tổ chức tọa đàm nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; tổ chức tốt các hoạt động gặp mặt dâu, rể, tri ân thầy cô giáo nhân ngày 20/11; tổ chức giải bóng chuyền nữ giáo viên, giải cờ tướng nam giáo viên; tuyên truyền, vận động đóng góp xây dựng Quỹ thắm tình đồng nghiệp năm 20…….. với số tiền là 1.720.000 đồng; gặp mặt trao quà cho các cựu chiến binh, quân nhân xuất ngũ; rà soát, giới thiệu 11 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn đề nghị Công đoàn ngành hỗ trợ Tết Canh Tý năm 20………

– Đoàn trường đã tổ chức tốt tập huấn cho cán bộ đoàn, quản ca các lớp; thực hiện tốt công tác tuyên truyền chào mừng các ngày lễ, các đại hội đầu năm; Tổ chức tốt các Đại hội đầu năm; thành lập đội thanh niên xung kích có 15 em, đội xung kích đảm bảo an ninh trật tự, văn hóa giao thông có 36 người; phát động phong trào bông hoa điểm 10; tổ chức tốt các buổi sinh hoạt dưới cờ, diễn đàn thanh niên: “Kỷ niệm ngày 15/10 và 20/10”, Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông; “Nguyễn Công Trứ sừng sững dáng thông reo”, “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường”; mua tăm tre ủng hộ Hội người mù Lộc Hà, bán hơn 1.300 gói; tổ chức trồng lại các bồn hoa, chăm sóc bồn hoa cây cảnh; Hội thi văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam; Thi hát tập thể những bài hát ca khúc cách mạng; tổ chức giải bóng đá nam, bóng đá nữ toàn trường; tổ chức bồi dưỡng và kết nạp đoàn; thu gom phế liệu thu được 8.600.000 đồng; chăm sóc khu di tích đền Đĩnh Lữ; hàng tháng ra quân làm vệ sinh môi trường xung quanh khu vực trường; tổ chức ra mắt và kiện toàn các Câu lạc bộ; phát động đoàn viên thanh niên tham gia tốt các cuộc thi; phát động phong trào thu gom sách tặng các em trường Tiểu học Thụ Lộc với 50 cuốn; tổ chức cho đoàn viên thanh niên ký cam kết kỳ thi chất lượng, nghiêm túc; tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ trường THPT ………….” thu được trên 73.000.000 đồng để cấp học bổng và trao quà Tết vì người nghèo cho học sinh.

– Chi đoàn giáo viên đã triển khai tốt hoạt động câu lạc bộ Khoa học, Câu lạc bộ bóng chuyền nữ; tổ chức tốt phong trào văn nghệ và thể dục, thể thao.

– Hội khuyến học đã làm tốt công tác phối hợp, xã hội hóa để kêu gọi và trao quà và học bổng cho học sinh 5 áo đồng phục và số tiền đã hỗ trợ cho học sinh trên 100.000.000 đồng. Nhà trường được UBND huyện Lộc Hà tặng Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 281 của Thủ tướng Chính Phủ”.

– Thư viện đã sắp xếp, trang trí lại thư viện, xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện, thành lập tổ cộng tác viên thư viện, triển khai cho giáo viên và học sinh mượn sách, tài liệu tham khảo, phong trào đọc sách tại thư viện; rà soát, đánh giá và xây dựng kế hoạch xây dựng thư viện đạt xuất sắc trong năm học 20…….. -20……..; triển khai cho giáo viên và học sinh đăng ký mua tài liệu ôn thi THPT Quốc gia, giáo dục đạo, giáo dục kỹ năng sống.

– Thiết bị thí nghiệm thực hiện tốt công tác mượn trả thiết bị; chuẩn bị tốt đồ dùng phục vụ giờ dạy giáo viên; nhận đồ dùng, thiết bị mua mới và vào sổ tài sản.

– Văn thư đã triển khai các hồ sơ đầu năm tới giáo viên và học sinh, lập học bạ lớp 10, sổ đăng bộ điện tử khối 10, sắp xếp học bạ các lớp, sắp xếp các hồ sơ lưu trữ; triển khai thu và kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi THPT Quốc gia lớp 12.

– Y tế trường học phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng huyện tổ chức khám sức khỏe đầu năm cho học sinh; tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường về các dịch bệnh và cách phòng chống; công tác phòng, chống ma túy, phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn học đường, phòng, chống dịch bệnh mùa Đông Xuân; tuyên truyền vệ sinh, nước sạch; thường xuyên kiểm tra vệ sinh phòng học, các công trình vệ sinh, hệ thống nước uống của học sinh, giáo viên.

– Ban đại diện cha mẹ học sinh đã thực hiện tốt nhiệm vụ, các ban đại diện nhiều lớp đã cùng với học sinh tổ chức tốt hoạt động, phối hợp tốt với nhà trường trong công tác giáo dục học sinh; đặc biệt là tri ân thầy cô giáo nhân Ngày nhà giáo Việt nam 20/11. Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt định kỳ, mỗi tháng 1 lần; các cuộc họp Cha mẹ học sinh toàn trường đầu năm, giữa kỳ và cuối học kỳ I.

III. Một số hạn chế:

1. Tinh thần học tập, quán triệt, nghiên cứu các văn bản của đội ngũ giáo viên, nhân viên chưa tốt; việc cập nhật các văn bản mới chưa đầy đủ. Vẫn còn một số giáo viên thực hiện các nội dung báo cáo còn chậm, số liệu không chính xác; nhận thức chưa đúng, tư tưởng sai lệch. Phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhưng một số đồng chí ý thức không tốt, trong tư tưởng, phát ngôn, ý thức tham gia còn chưa tích cực. Việc chấp hành văn hóa hội họp chưa nghiêm. Việc thực hiện quy định của viên chức một số cán bộ, giáo viên, nhân viên thiếu nghiêm túc.

2. Công tác xây dựng các kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ chưa kịp thời theo tiến độ thời gian; việc thực hiện kế hoạch còn chậm, nhất là ở một số tổ bộ môn vai trò của tổ trưởng, tổ phó, nhóm trưởng phát huy chưa tốt. Biên bản nhóm ghi chêp thiếu cẩn thận, không đầy đủ, chưa đi tổ chức được nhiều buổi sinh hoạt theo hướng nghiên cứu bài học. Các tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ giáo viên, kiểm tra giáo viên không đúng kế hoạch.

3. Việc soạn giảng theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của người học; việc dự giờ theo hướng quan sát hoạt động học của học sinh chưa được tốt; đánh giá giờ dạy của giáo viên khi đi dự giờ chưa phù hợp, 100% giờ dự đều xếp loại khá, giỏi, nhận xét chung chung chưa đi sâu vào đổi mới phương pháp, bộ môn, chủ yếu đang quan tâm ghi chép nội dung và bài dạy của giáo viên, chưa chú ý đến hoạt động học của học sinh. Vẫn còn nhiều giờ dạy chưa thể hiện được đổi mới, sáng tạo trong dạy học.

4. Hiện tượng giáo viên nghỉ dạy vẫn còn nhiều, nhiều tiết không bố trí dạy thay được, lớp học phải tự quản. Hiện tượng bỏ giờ, chậm tiết vẫn còn. Hiện tượng sai sót trong sổ đầu bài, nhận xét không đúng yêu cầu, vào điểm, lên lịch báo giảng chậm, sai sót vẫn còn xảy ra.

5. Việc thực hiện nề nếp ở một số lớp chưa tốt, nhất là lớp 10. Vai trò của giáo viên chủ nhiệm chưa được phát huy, chưa quan tâm đúng mức đến lớp, chưa phổ biến đầy đủ các quy định và hướng dẫn học sinh thực hiện. Công tác phối hợp của giáo viên với các tổ chức trong nhà trường chưa tốt, vẫn còn giáo viên ít quan tâm đến hoạt động chung của nhà trường, của các đoàn thể trong nhà trường.

6. Một bộ phận học sinh ý thức học tập kém, có một số học sinh lười học, phong trào tự học trong toàn trường chưa cao, kết quả học tập còn thấp, vẫn còn 10 học sinh học lực yếu, số học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến giảm nhiều năm trước; nề nếp học thêm chưa nghiêm túc, chất lượng chưa đảm bảo. Các cuộc thi chưa được đầu tư đúng mức, chất lượng còn thấp, kết quả không cao; sự tham gia của giáo viên thiếu nhiệt tình, sự nhạy bén chưa tốt, chưa phát huy được ý tưởng, thế mạnh của học sinh, đặc biệt là thi học sinh giỏi tỉnh khối 12 thấp nhất trong những năm gần đây, có nhiều môn mất trắng, số môn đậu 100% rất ít; cuộc thi KHKT chưa được đầu tư đúng mức, toàn trường không có sản phẩm nào đạt giải cấp tỉnh.

7. Một số học sinh có biểu hiện vi phạm nội quy nhà trường, vi phạm đạo đức như: Nghỉ học tuỳ tiện không lý do, trốn học, bỏ giờ; sử dụng điện thoại di động trong giờ học; vi phạm luật ATGT; đi xe máy đến trường, gửi xe ngoài quán, đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm; xích mích đánh nhau, làm hư hại tài sản nhà trường; hút thuốc lá, vi phạm quy chế thi, có một số học sinh ý thức rèn luyện chưa cao. Đặc biệt, hiện tượng xích mích gây gỗ đánh nhau của học sinh vẫn còn, nhà trường xử lý kỷ luật cảnh cáo 2 em, khiển trách 1 em; chờ xử lý kỷ luật 2 em; có 1 em vi phạm ATGT bị Công an xử phạt, vẫn còn 9 học sinh hạnh kiểm yếu.

8. Đổi mới phương pháp dạy học, vận dụng các hình thức dạy học, một số giáo viên còn lúng túng, chưa hiệu quả, chưa gây hứng thú học tập cho học sinh. Việc thực hiện dạy học hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học chưa thật sự mạnh mẽ, chưa thoát ly được các phương pháp, hình thức cũ. Các tổ nhóm còn lúng túng khi chỉ đạo thực hiện, có giáo viên dạy để học sinh chưa hài lòng; hồ sơ sổ sách chưa được đầy đủ, nghiêm túc; Chất lượng các giờ thao giảng vẫn còn chưa cao. Việc dự giờ đồng nghiệp vẫn còn một số đồng chí chưa thật tự giác.

9. Việc thực hiện dạy học thực hành; sắp xếp tại các phòng thí nghiệm thực hành chưa đạt yêu cầu. Sử dụng thiết bị dạy học chưa đồng đều ở các giáo viên trong cùng một bộ môn, một khối lớp; có một số đồng chí chưa thực hiện đúng quy trình mượn trả. Phong trào làm đồ dùng dạy học chưa được quan tâm.

10. Công tác bảo quản cơ sở vật chất, một số lớp, một số tổ chức, đoàn thể vẫn chưa thật tốt, sau các buổi học quên đóng cửa sổ, cửa chính, ra giờ thể dục, chào cờ không tắt quạt, tắt đèn. Lao động thường xuyên một số giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa thật sự quan tâm; một số lớp vẫn còn quên lịch, nhầm lịch, làm không đảm bảo; vệ sinh lớp học nhiều lớp vẫn chưa sạch.

11. Việc đóng đậu nhiều học sinh chưa thực hiện kịp thời, đúng quy định; tuyên truyền trong việc tham gia bảo hiểm tự nguyện chưa tốt.

12. Phát huy văn hóa đọc trong giáo viên và học sinh chưa nhiều; giáo viên chưa có thói quen lên phòng đọc thư viện để mượn và đọc, nghiên cứu tài liệu; sử dụng giá báo tại văn phòng chưa tích cực, thậm chí không đọc.

IV. Kết quả thi đua

1. Về học sinh

– Xếp loại học lực:

Khối Tổng số Học Lực
Giỏi Khá TB Yếu Kém
SL % SL % SL % SL % SL %
Khối 10
Khối 11
Khối 12
TS

– Xếp loại hạnh kiểm:

Khối Tổng số Hạnh Kiểm
Tốt Khá TB Yếu Kém
SL % SL % SL % SL % SL %
Khối 10
Khối 11
Khối 12
TS

– Học sinh giỏi: … em, Học sinh tiên tiến: /….. em.

– Tập thể: Xuất sắc 11 lớp: 10A1, 10A4, 10A11, 11A6, 11A7, 11A9, 11A11, 12A2, 12A3, 12A4, 12A5; Tốt 20 lớp: 10A2, 10A3, 10A5, 10A7, 10A8, 10A10, 10A12, 11A1, 11A3, 11A4, 11A5, 11A8, 11A10, 12A1, 12A6, 12A7, 12A8, 12A9, 12A10, 12A11; Khá 2 lớp: 10A9, 11A2; TB 1 lớp: 10A6.

2. Về giáo viên: Phụ lục kèm theo.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HỌC KÌ II

Phát huy kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế trong học kỳ I, toàn trường tập trung cao độ, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Để thực hiện được điều đó cần tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thi 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, thực hiện tốt phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

2. Tăng cường hơn nữa nề nếp kỷ cương nhà trường, xử lý nghiêm các học sinh vi phạm điều lệ trường phổ thông, nội quy nhà trường. Nâng cao một bước về vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh để tạo môi trường giáo dục thân thiện. Quản lý tốt học sinh trên lớp, tuyệt đối không để học sinh bỏ học vô lý do. Tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, mỗi giáo viên đều có trách nhiệm giúp đỡ học sinh trong học tập và rèn luyện.

3. Phát huy tinh thần tự giác của mỗi cá nhân, mỗi giáo viên phải tự điều chỉnh các hoạt động của mình, tích cực hơn trong mọi công tác, nhiệt tình trong mọi hoạt động, hoàn thành các nhiệm vụ được giao một cách thực chất, có hiệu quả.

4. Tập trung tổ chức tốt các buổi sinh hoạt đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; thực hiện việc soạn giảng, tổ chức các hoạt động dạy học, dự giờ theo định hướng đổi mới. Giáo viên tăng cường việc sử dụng các thiết bị dạy học vào giảng dạy, phát huy tối đa các trang thiết bị cho việc nâng cao chất lượng hiệu quả giờ dạy. Phát động phong trào khắc phục, làm đồ dùng dạy học.

5. Các tổ, nhóm chuyên môn tăng cường sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, giáo viên tích cực trong việc sinh hoạt trường học kết nối, nâng cao chất lượng dạy học. Tích cực viết bài, cung cấp dữ liệu cho nguồn học mở cửa nhà trường.

6. Tập trung cao độ, thực hiện tốt ôn tập và bồi dưỡng đội tuyển thi học sinh giỏi tỉnh khối 10, 11 đạt kết quả cao nhất, phấn đấu xếp tốp 5 toàn tỉnh, không có đội tuyển mất trắng, nhiều đội tuyển đậu 100%, toàn trường phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra (70% học sinh đạt giải). Tập trung dạy ôn cho học sinh khối 12, đáp ứng kỳ thi THPT quốc gia năm nay.

7. Đầu tư xây dựng, nâng cấp cảnh quan môi trường và một số hạng mục thiết yếu khác phục vụ cho việc dạy và học. Tổ chức tốt Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác. Đảm bảo cảnh quan môi trường luôn xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện.

8. Tăng cường hơn nữa việc phối hợp với phụ huynh học sinh trong việc giáo dục con em; làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục; tích cực rà soát, tham mưu để có các nguồn hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, chuẩn bị tốt để xây dựng các kế hoạch huy động tài trợ cho năm học mới 20…….. – 2020.

9. Công đoàn, Đoàn trường, Hội khuyến học, Hội chữ thập đỏ, Ban đại diện cha mẹ học sinh và các tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch đã đề ra một cách có hiệu quả. Tất cả mọi hoạt động nhằm mục tiêu thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và học tập của học sinh.

Một số nhiệm vụ trước mắt:

– Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019) và Mừng Xuân Canh Tý năm 20……..; tiếp tục tuyên truyền, quán triệt trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện tốt pháp luật, quy định của địa phương, nội quy nhà trường, không vi phạm ATGT, đốt pháo, rượu chè, cờ bạc, các TNXH.

– Tổ chức tốt tập luyện các đội tuyển tham gia tốt Đại hội thể thao cụm và Đại hội Thể thao cấp tỉnh. Tham gia các hoạt động thể thao cấp huyện.

– Tổ chức tốt hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 20…….. -20……… Thi chọn đội tuyển chính thức khối 10, 11.

– Tổ chức tốt các Cuộc thi theo kế hoạch đã đề ra, nâng cao chất lượng cuộc thi. Tăng cường công tác truyền thông về nhà trường.

– Triển khai công tác thu BHYT đợt 2 năm 20………

– Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới”; đặc biệt đỡ đầu xã Phù Lưu trong việc về đích Nông thôn mới năm 20………

Sang học kỳ II với đầy những khó khăn và thử thách phía trước, nhưng với niềm tin và sức mạnh của tập thể, phát huy truyền thống tinh thần đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, chúng ta tin tưởng rằng tập thể cán bộ, giáo viên nhân viên nhà trường quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 20…….. -20………/.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

– Giáo viên, nhân viên;

– Các Phó Hiệu trưởng;

– Các tổ trưởng;

– CTCĐ, BTĐT;

– Lưu HT, VT;

– Website của trường.

Báo cáo sơ kết học kì 1 trường THPT – Mẫu 4

SỞ GD&ĐT……
TRƯỜNG THPT…….
Số: 07/ BC-THPTTVB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….….., ngày 05 tháng 01 năm

BÁO CÁO
Sơ kết học kỳ I năm học …….

Căn cứ hướng dẫn số……. của sở Giáo dục và Đào tạo ……., về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch giáo dục và sơ kết học kỳ I năm học …….

Trường THPT …….báo cáo Sơ kết học kỳ I năm học ……., cụ thể như sau:

1. Quy mô phát triển học sinh:

– Tổng số học sinh: đầu năm 698 hs, đến hết học kỳ I: 686 hs

– Số học sinh chuyển đi học nghề và bỏ học: 12 học sinh, trong đó số học sinh bỏ học là 02 tỉ lệ 1.09%. (HK I năm trước 16 hs, tỉ lệ: 1,30 %). So với năm trước giảm 0,21%

– Đánh giá chung: Số học sinh bỏ học còn nhiều, do chất lượng tuyển đầu vào thấp, bỏ học chủ yếu là học sinh lớp 10, đa phần các em học yếu, không theo kịp chương trình THPT.

2. Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực người học; số chủ đề dạy học liên môn đã xây dựng và thực hiện; các nội dung dạy học lồng ghép, nội dung giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, trong các môn học, hoạt động giáo dục.

– Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực người học.

Trong học kỳ I, trường đã chỉ đạo thực hiện chương trình phân ban cho các khối, chủ yếu ban cơ bản. Trên cơ sở việc điều chỉnh nội dung dạy học theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 và chỉ đạo của sở GD&ĐT về dạy học phân hóa, trường đã chỉ đạo cho tổ, nhóm bộ môn họp thống nhất điều chỉnh chương trình dạy học phân hóa cho các đối tượng học sinh sao cho phù hợp hơn. Nhìn chung các đồng chí giáo viên đều dạy đúng chương trình, đủ các môn, đáp ứng dạy học phân hóa theo định hướng hát triển năng lực người học; đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng cho học sinh tham gia kiểm tra theo đề của trường, của Sở. Một số giáo viên đã thực hiện các bài hoc tích hợp đã đưa KTLM, nội môn vào bài dạy làm tinh giản chương trình dành thời gian dạy kiến thức khác. Đối với khối 12, trường xây dựng kế hoạch dạy trước chương trình các môn không thi THPTQG, bố trí lịch dạy vào các buổi chiều, hiện chương trình các môn: Tin học, Công nghệ, GDQP-AN, Thể dục, GDHN, HĐNGLL đã hoàn thành chương trình học kỳ II.

– Số chủ đề dạy học liên môn đã xây dựng và thực hiện.

Trong học kỳ I, trường đã xây dựng được 03 chủ đề dạy học liên môn ở bộ môn: Ngữ văn, Vật lý và Sinh học và đã thực hiện dạy thí điểm trên các lớp có học sinh khá giỏi, tạo được sự hứng thú của các em trong quá trình học tập.

– Kết quả lồng ghép các nội dung giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống trong các môn học, hoạt động giáo dục.

Thực hiện giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Thông qua các buổi chào cờ, sinh hoạt tập thể trường chỉ đạo Đoàn thanh niên và GVCN tuyên truyền giáo dục về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với hình thức nói chuyện chuyên đề, kể chuyện về tấm gương Bác; Thông qua giảng dạy các bộ môn: GDCD, Lịch sử, Địa lý, Sinh học, Ngữ Văn, Vật lý, Hóa học trường chỉ đạo dạy học lồng ghép tích hợp các nội dung: Giáo dục pháp luật, giáo dục phòng chống tham nhũng, giáo dục ATGT, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới biển đảo, kỹ năng sống, giá trị sống, kỹ năng mềm, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường, ứng sử biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai….

….

>>

Trên đây là nội dung bài viết Báo cáo sơ kết học kỳ I trường THPT năm 2023 – 2024 được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Rate this post

Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button