Tài liệu & Biểu mẫu

Quy chế làm việc của Ban chỉ huy Liên đội

Quy chế làm việc của Ban chỉ huy Liên đội hay còn gọi là (quy chế hoạt động BCH Liên đội) là văn bản do Nhà trường lập ra nhằm ban ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các mối quan hệ của Ban chỉ huy Liên đội.

Quy chế hoạt động BCH Liên đội định hướng ra các công việc phải làm, không được làm, thực hiện đúng theo quy định của Nhà trường đề ra. Vậy sau đây là nội dung mẫu quy chế hoạt động BCH Liên đội mời các bạn cùng theo dõi. Ngoài ra các bạn xem thêm kịch bản Đại hội Liên đội, Nghị quyết Đại hội Liên đội.

Mục lục

Quy chế làm việc của Ban chỉ huy Liên đội

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN CHỈ HUY NHIỆM KỲ 20…..- 20…..

Bạn đang xem: Quy chế làm việc của Ban chỉ huy Liên đội

——————-

– Căn cứ Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh;

– Căn cứ vào Nghị quyết đại hội Liên đội nhiệm kỳ 20….. – 20……

– Để không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của BCH liên đội. Được sự đồng ý của HĐĐ Huyện ………………………… , Chi bộ trường THCS ………………………… nay BCH Liên đội nhiệm kỳ 20….. – 20….. xây dựng Quy chế làm việc với nội dung sau:

Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA BCH LIÊN ĐỘI

Điều 1: Chức năng

– Ban chỉ huy liên đội (sau đây gọi tắt là BCH liên đội) là cơ quan do Đại hội liên đội bầu ra theo nhiệm kỳ năm học.

– Ban chỉ huy liên đội có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo trường, Tổng Phụ Trách Đội, Ban chấp hành Chi đoàn về công tác Đội và phong trào thiếu nhi của nhà trường; chỉ đạo, hướng dẫn Ban chỉ huy các chi đội tổ chức thực hiện các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi trong nhà trường; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong và ngoài nhà trường trong công tác xây dựng Đội và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục đội viên.

Điều 2: Nhiệm vụ

– Gương mẫu trong học tập và sinh hoạt Đội; phấn đấu, rèn luyện, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ và phấn đấu trở thành đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; giúp đỡ đội viên trong liên đội phát triển mọi khả năng trong học tập, hoạt động, vui chơi…

– Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác; các biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch và chương trình công tác đề ra; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và nội dung, phương hướng hoạt động cho các chi đội; hướng dẫn đội viên đoàn kết, giúp đỡ nhau thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.

– Tổng kết, phổ biến, áp dụng những mô hình tiên tiến về công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Báo cáo tình hình công tác Đội, phong trào thiếu nhi và hoạt động của Ban chỉ huy liên đội với Ban giám hiệu, Ban chấp hành chi đoàn và Hội đồng Đội huyện.

– Phối hợp, tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng xã hội thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi; chăm lo các hoạt động của tổ chức Đội và phong trào thiếu nhi; bảo vệ quyền lợi của thiếu nhi, ngăn ngừa và kháng nghị những hành vi xâm hại quyền và lợi ích của trẻ em.

Điều 3: Quyền hạn

– Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi; đề ra các nội quy, quy định để đội viên thực hiện tốt các nhiệm vụ.

– Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Ban chỉ huy các chi đội; kiểm tra việc thực hiện các nội quy, quy định của đội viên.

– Phát động các phong trào thi đua, vận động đội viên tích cực tham gia, hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua do HĐĐ các cấp phát động.

– Tổ chức đại hội liên đội theo điều lệ Đội và các buổi sinh hoạt, hội nghị giao ban hàng tháng.

– Đề nghị các cấp, các ngành và tổ chức Đoàn khen thưởng các tập thể, cá nhân đội viên, cán bộ phụ trách có thành tích trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi theo quy chế thi đua, khen thưởng của Đội.

Điều 4: Tổ chức:

– Lãnh đạo trực tiếp là Tổng Phụ Trách Đội

– Ban chỉ huy liên đội gồm 11 thành viên. Thường trực Ban chỉ huy liên đội gồm có:

* 1 Liên đội trưởng

* 2 Liên đội phó chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc thường xuyên của Đội.

* 8 Uỷ viên Ban chỉ huy liên đội học tập, sinh hoạt tại các Chi đội.

– Ban chỉ huy liên đội thành lập các đội: Đội Cờ đỏ; Đội tự quản; Đội tuyên truyền măng non; Đội xung kích chữ thập đỏ; Đội nghi thức, nghi lễ phục vụ công tác tổ chức, tuyên truyền và hoạt động của Đội và tham mưu với Chi bộ, BGH thành lập các câu lạc bộ học tập.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI

Điều 5: Giáo viên Tổng phụ trách đội

– Giáo viên Tổng phụ trách đội (gọi tắt là TPT) là người đại diện cao nhất của Ban chỉ huy liên đội, đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của đội viên trong liên đội; Tổng phụ trách có nhiệm vụ:

– Tham mưu cho cấp uỷ, Ban giám hiệu nhà trường và chịu trách nhiệm trước cấp uỷ, Ban giám hiệu nhà trường về công tác tổ chức và hoạt động của Đội; tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình công tác của Ban chỉ huy liên đội đề ra.

– Quyết định triệu tập và chủ trì các cuộc họp thường kỳ hoặc đột xuất của Ban chỉ huy liên đội để triển khai nhiệm vụ hoặc bàn kế hoạch, biện pháp hoạt động; quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến công tác Đội và phong trào thiếu nhi của liên đội.

– Phân công nhiệm vụ cụ thể cho Liên đội trưởng, Liên đội phó và các uỷ viên Ban chỉ huy liên đội; chỉ đạo các mối quan hệ trong hoạt động của liên đội.

– Phối kết hợp và tranh thủ sự ủng hộ của các ban ngành đoàn thể trong và ngoài nhà trường để làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi.

Điều 6: Liên đội trưởng và Liên đội phó

– Liên đội trưởng và Liên đội phó là người hỗ trợ, giúp việc cho Tổng phụ trách trong các hoạt động của Đội; Liên đội trưởng và Liên đội phó có các nhiệm vụ sau đây:

– Giải quyết các công việc hằng ngày của liên đội theo nhiệm vụ được phân công trực tiếp phụ trách; theo dõi một số mặt công tác của Ban chỉ huy liên đội.

– Tham mưu cho Tổng phụ trách các vấn đề có liên quan đến hoạt động của Đội và phong trào thiếu nhi.

– Gương mẫu thực hiện và vận động các đội viên trong liên đội thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do nhà trường, liên đội phát động.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Tổng phụ trách phân công.

Điều 7: Các Uỷ viên

– Có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp và cùng tập thể Ban chỉ huy liên đội bàn bạc, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của Đội và việc triển khai thực hiện các nội dung chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi đã đề ra.

– Phụ trách một số mặt công tác của Đội và có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá phong trào hoạt động và chịu trách nhiệm trước Ban chỉ huy liên đội về kết quả hoạt động thuộc lĩnh vực, đơn vị mình phụ trách, sinh hoạt; định kỳ báo cáo kết quả hoạt động về thường trực Ban chỉ huy liên đội.

– Được cung cấp tài liệu, thông tin về công tác Đội và phong trào thiếu nhi và các vấn đề liên quan theo quy định.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Tổng phụ trách và Liên đội trưởng phân công.

Chương III

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 8: Nguyên tắc hoạt động

– Ban chỉ huy liên đội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chịu sự lãnh đạo của cấp uỷ, Ban giám hiệu nhà trường, sự chỉ đạo của Hội đồng đội cấp trên.

– Mỗi thành viên Ban chỉ huy liên đội chịu trách nhiệm trước Ban chỉ huy liên đội về nhiệm vụ được phân công.

Điều 9: Chế độ làm việc

– Ban chỉ huy liên đội họp định kỳ một tháng một lần, họp đột xuất khi cần do Thường trực Ban chỉ huy liên đội quyết định.

– Thường trực Ban chỉ huy liên đội họp định kỳ hai tháng một lần, do giáo viên Tổng phụ trách chủ trì.

– Thường trực Ban chỉ huy liên đội bố trí làm việc hoặc kiểm tra định kỳ đối với các chi đội.

– Căn cứ vào chương trình công tác của Hội đồng đội cấp trên, kế hoạch năm học của nhà trường và tình hình thực tế, Ban chỉ huy liên đội xây dựng chương trình, kế hoạch công tác Đội và phong trào thiếu nhi và tổ chức chỉ đạo thực hiện.

Chương IV

CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 10: Quan hệ công tác với Ban Chấp hành huyện Đoàn, hội đồng Đội huyện.

– Ban chỉ huy liên đội chịu sự đạo của BCH huyện Đoàn và Hội đồng đội huyện về nội dung chương trình công tác, chế độ khen thưởng.

– Ban chỉ huy liên đội chấp hành chế độ kiểm tra và định kỳ báo cáo kết quả hoạt động về BCH huyện Đoàn và Hội đồng Đội huyện.

Điều 11: Quan hệ công tác với Cấp uỷ, lãnh đạo nhà trường.

– Ban chỉ huy liên đội chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Chi uỷ, Hiệu trưởng nhà trường, đồng thời tham mưu cho Cấp ủy và lãnh đạo nhà trường về các hoạt động của Đội và phong trào thiếu nhi; đưa kế hoạch, chương trình công tác Đội thành một phần trong kế hoạch năm học của nhà trường; định kỳ báo cáo kết quả hoạt động về cấp uỷ và Ban giám hiệu nhà trường.

– Tham mưu cho Cấp ủy và lãnh đạo nhà trường về bố trí, sắp xếp lựa chọn những giáo viên đủ tiêu chuẩn vừa làm giáo viên chủ nhiệm vừa có thể đảm bảo nhiệm vụ phụ trách chi đội.

– Đề xuất với lãnh đạo nhà trường về mức đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cần thiết cho hoạt động Đội theo kế hoạch đã được duyệt.

Điều 12: Quan hệ với Hội đồng sư phạm nhà trường và các lực lượng giáo dục khác.

– Là một thành viên trong Hội đồng sư phạm nhà trường, Ban chỉ huy liên đội có mối quan hệ chặt chẽ với Hội đồng sư phạm nhà trường trong việc chăm sóc, bảo vệ, giáo dục đội viên hướng tới mục tiêu hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho đội viên.

– Ban chỉ huy liên đội có quan hệ công tác với các ban ngành, đoàn thể khác như: Đoàn thanh niên, Ban đại diện cha mẹ học sinh và các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức các hoạt động Đội, xây dựng chính sách, huy động các nguồn lực phục vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi, tạo điều kiện cho đội viên có điều kiện phát triển toàn diện.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13: Quy chế này đã được Đại Hội liên đội thông qua ngày 25 tháng 9 năm 20……

Điều 14: Mỗi thành viên Ban chỉ huy liên đội phải thực hiện nghiêm túc các quy định trong quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề chưa hợp lý cần bổ sung, điều chỉnh phải có trách nhiệm đóng góp ý kiến với Thường trực ban chỉ huy liên đội để nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Điều 15: Thường trực Ban chỉ huy liên đội có trách nhiệm quản lý, duy trì việc thực hiện Quy chế này.

……….

Tải file để xem thêm nội dung chi tiết 

Trên đây là nội dung bài viết Quy chế làm việc của Ban chỉ huy Liên đội được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

5/5 - (2 bình chọn)

Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button