Lưu trữ thẻ: Toán 6 Cánh diều Bài 2. So sánh các phân số. Hỗn số dương

Toán lớp 6 Cánh diều Bài 6. Phép cộng, phép trừ số thập phân

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. THCS Bình Chánh biên soạn và sưu tầm với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 6. Phép cộng, phép trừ số thập […]

Bài 5 trang 33 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Bài 5 trang 33 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Chọn số thích hợp cho Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 2. So sánh các phân số. Hỗn số dương Bài 5 […]

Bài 4 trang 33 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Bài 4 trang 33 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 2. So sánh các phân số. Hỗn số dương Bài 4 trang 33 Toán lớp 6 […]

Bài 3 trang 33 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Bài 3 trang 33 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Bạn Hà thể hiện thời gian trong ngày của mình như hình vẽ bên. Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 2. So […]

Bài 2 trang 33 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Bài 2 trang 33 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Viết các phân số sau theo thứ tự tăng dần: Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 2. So sánh các phân số. […]

Bài 1 trang 33 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Bài 1 trang 33 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. So sánh: Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 2. So sánh các phân số. Hỗn số dương Bài 1 trang 33 Toán […]

Luyện tập 2 trang 33 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Luyện tập 2 trang 33 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Viết mỗi phân số sau thành hỗn số: Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 2. So sánh các phân số. Hỗn số […]

Hoạt động 3 trang 32 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Hoạt động 3 trang 32 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 2. So sánh các phân số. Hỗn số dương Hoạt động 3 trang 32 Toán lớp […]

Luyện tập 1 trang 32 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Luyện tập 1 trang 32 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. So sánh: Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 2. So sánh các phân số. Hỗn số dương Luyện tập 1 trang 32 […]

Hoạt động 2 trang 31 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Hoạt động 2 trang 31 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. So sánh: Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 2. So sánh các phân số. Hỗn số dương Hoạt động 2 trang 31 […]