Học TậpLớp 10Tiếng Anh 10 Friends Global Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh 10 Unit 5H Writing trang 67 – Friends Global Chân trời sáng tạo

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 10 Unit 5H Writing trang 67 – Chân trời sáng tạo

1 (trang 67 SGK Tiếng Anh 10): Read the formal email. Match elements a—g with parts 1-7 of the email. (Đọc email chính thức. Ghép các phần a — g với phần 1-7 của email.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 5H Writing trang 67 – Friends Global Chân trời sáng tạo

a the email address the email is going to ______(email này sẽ gửi đến)

b the date ______ (ngày tháng)

c the writer’s contact address ______(địa chỉ liên hệ của người viết)

d the writer’s name / signature ______ (tên/chữ ký người viết)

e the person the letter is going to ______ (tên người nhận thư)

f the subject line ______ (dòng tiêu đề)

g the writer’s contact telephone number ______ (số điện thoại người viết)

Đáp án:

a-2; b-1; c-6; d-5; e-4; f-3; g-7

2 (trang 67 SGK Tiếng Anh 10): Complete the paragraph plan by matching paragraphs A—E of the email with descriptions 1-5 below. (Hoàn thành kế hoạch đoạn văn bằng cách kết hợp các đoạn A-E của email với mô tả 1-5 bên dưới.)

1 Paragraph D : when you are available

2 Paragraph ______: what you would like to happen next.

3 Paragraph ______: why you are interested in the role.

4 Paragraph ______: why you are the right person for the role.

5 Paragraph ______: what the role is and how you found out about it

Đáp án:

2 E

3 B

4 C

5 A

Hướng dẫn dịch:

1 Đoạn D: khi bạn rảnh

2 Đoạn E: điều bạn muốn xảy ra tiếp theo.

3 Đoạn B: tại sao bạn quan tâm đến vai diễn.

4 Đoạn C: tại sao bạn là người phù hợp cho vai diễn.

5 Đoạn A: vai trò là gì và bạn phát hiện ra nó như thế nào

3 (trang 67 SGK Tiếng Anh 10): In which paragraph does Grace mention … (Trong đoạn nào Grace đề cập đến …)

1 her reasons for applying for the role? (lý do của cô ấy để áp dụng cho vai trò này?

2 her experience? (kinh nghiệm của cô ấy?)

3 her personal qualities? (phẩm chất cá nhân của cô ấy?)

Dear Mr Bellis,

A I noticed your advertisement in the school canteen for a starting-line steward at the school charity run, and I am writing to apply for the role.

B I was planning to take part in the charity run, but I find it much more rewarding if I volunteer as part of the event. I am keen to help as a steward because I am very sociable and organised.

C I have experience of volunteering. Last year, I helped at the village fair. I was in charge of the paints and materials. I believe I possess all the necessary personal qualities for the role. I am positive, energetic and reliable.

D I am available for the charity run meeting after school next Monday. Moreover, my parents can take me to the event.

E I look forward to hearing from you soon.

Yours sincerely

Đáp án:

1 paragraph B

2 paragraph C

3 paragraph C

Hướng dẫn dịch:

Ông Bellis thân mến,

A Tôi thấy quảng cáo của bạn trong căng tin trường học cho một người quản lý xuất phát trong cuộc chạy từ thiện của trường, và tôi đang viết thư để đăng ký cho vai trò này.

B Tôi đã định tham gia cuộc chạy từ thiện, nhưng tôi thấy sẽ bổ ích hơn nhiều nếu tôi tình nguyện tham gia sự kiện. Tôi rất muốn được giúp đỡ với tư cách là người quản lý vì tôi rất hòa đồng và có tổ chức.

C Tôi có kinh nghiệm về hoạt động tình nguyện. Năm ngoái, tôi đã giúp ở hội chợ làng. Tôi phụ trách sơn và vật liệu. Tôi tin rằng mình sở hữu tất cả những phẩm chất cá nhân cần thiết cho vai diễn. Tôi tích cực, tràn đầy năng lượng và đáng tin cậy.

D Tôi sẵn sàng tham gia cuộc họp chạy từ thiện sau giờ học vào Thứ Hai tới. Hơn nữa, bố mẹ có thể đưa con đi sự kiện.

E Rất mong nhận được hồi âm sớm ạ.

Trân trọng

4 (trang 67 SGK Tiếng Anh 10): Read the Writing Strategy. Answer the questions. (Đọc Chiến lược Viết. Trả lời các câu hỏi)

1 What is the subject line in Grace’s letter? (Dòng chủ đề trong bức thư của Grace là gì?)

2 Does Grace include any one-sentence paragraphs? (Grace có bao gồm bất kỳ đoạn văn một câu nào không?)

3 How does Grace express these things in a more formal way? (Làm thế nào để Grace diễn đạt những điều này một cách trang trọng hơn?)

a I really want to … (paragraph B)

b I think I’ve got … (paragraph C)

c I can come to … (paragraph D)

d Best wishes from

Đáp án:

1 Application for the role of starting-line steward

2 Yes, she does

3 a I am keen to

b I believe I possess

c I am available for

d Yours sincerely

5 (trang 67 SGK Tiếng Anh 10): Read the volunteer advert below and plan an application email. Follow the paragraph plan you completed in exercise 2. Then write your email (120-150 words). (Đọc quảng cáo tình nguyện dưới đây và lên kế hoạch cho một email ứng tuyển. Thực hiện theo kế hoạch đoạn văn bạn đã hoàn thành trong bài tập 2. Sau đó viết email của bạn (120-150 từ).)

Volunteers needed

The school music group are looking for volunteers to support our school concert. We need help with organising the event, carrying musical instruments and decorating the hall.

When?: Saturday 14th April

What time?: 2PM to 6 PM

Where?: Lourd School Hall

If you’re interested, please apply to Claire Veneer [email protected]

Đáp án:

Dear Claire Veneer,

I noticed your advertisement in the school canteen for volunteers to support our school concert, and I am writing to apply for the role.

I was going to participate in a book fair, but I find it much more interesting if I volunteer as part of the event. I am keen to help as a volunteer because I am very hard-working and organised.

I have experience of volunteering. I have joined more than ten fairs or concerts as a volunteer. I was in charge of the decoration. I believe I possess all the necessary personal qualities for the role. I am sociable, energetic and reliable.

I am available for the concert after school this Saturday.

I look forward to hearing from you soon.

Yours sincerely

Hướng dẫn dịch:

Claire Veneer thân mến,

Tôi thấy quảng cáo của bạn trong căng tin của trường cho các tình nguyện viên đến hỗ trợ buổi hòa nhạc của trường, và tôi đang viết thư để đăng ký tham gia vai diễn này.

Tôi định tham gia một hội chợ sách, nhưng tôi thấy sẽ thú vị hơn nhiều nếu tôi làm tình nguyện viên của sự kiện này. Tôi muốn giúp đỡ với tư cách là một tình nguyện viên vì tôi rất chăm chỉ và có tổ chức.

Tôi có kinh nghiệm về tình nguyện. Tôi đã tham gia hơn mười hội chợ hoặc buổi hòa nhạc với tư cách là một tình nguyện viên. Tôi phụ trách phần trang trí. Tôi tin rằng mình sở hữu tất cả những phẩm chất cá nhân cần thiết cho vai diễn. Tôi là người hòa đồng, năng động và đáng tin cậy.

Tôi có mặt cho buổi hòa nhạc sau giờ học vào thứ Bảy tuần này.

Tôi mong sớm nhận được hồi âm từ bạn.

Trân trọng 

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Unit 5A Vocabulary (trang 58 – 59 Tiếng Anh lớp 10): 1. Look at the photos (A—D). Which job looks the most interesting… 2. Match four of the words below with photos A—D…

Unit 5B Grammar (trang 60 Tiếng Anh lớp 10): 1. Look at the photo. How do you think the girl is feeling?… 2. Read the Learn this! box. Then find all the examples of will…

Unit 5C Listening (trang 61 Tiếng Anh lớp 10): 1. Match five of the jobs below with photos A—E… 2. Answer the questions. Use the jobs and work activities from lesson 5A to help you…

Unit 5D Grammar (trang 62 Tiếng Anh lớp 10): 1. Read the article. What job is Harris applying for?… 2. Underline these relative pronouns in the article in exercise 1…

Unit 5E Word skills (trang 63 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in pairs. Think of two advantages of going to university and… 2. Read the two texts. Which one is more positive about going to university…

Unit 5F Reading (trang 64 – 65 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in pairs. What are the people doing in the photos?… 2. Look quickly at texts A and B opposite. Match each text with a photo from…

Unit 5G Speaking (trang 66 Tiếng Anh lớp 10): 1. Match job adverts 1-3 with photos A—C… 2. Check the meaning of the words below. Then discuss questions 1-2 in pairs…

Unit 5I Culture (trang 68 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in pairs. Look at the photo. Are there Body Shop stores in your country?… 2. Read the text and fill in the gaps with the words below…

Unit 5 Review (trang 69 Tiếng Anh lớp 10): 1. Read the text and match the interview questions A—E with paragraphs 1-4… 2. Listen to three people talking about jobs. Match sentences A—D with speakers 1-3…

Unit 5 Grammar Builder (trang 116 Tiếng Anh lớp 10): 1. Complete the sentences with… 2. Write offers or promises in reply to sentences 1-6…

Unit 5 Vocabulary Builder (trang 126 Tiếng Anh lớp 10): 1. Match the adjectives with the descriptions of the people…2. How many adjectives do you know with the opposite meanings…

Unit 5 Extra Speaking Tasks (trang 129 Tiếng Anh lớp 10): Work in pairs. Take turns to do the task below. Spend about a minute preparing your answer…

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 10 Friends Global Chân trời sáng tạo

5/5 - (1 bình chọn)


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button