Tiếng Anh 10 Unit 7H Writing trang 91 – Friends Global Chân trời sáng tạo

Địa lí 10 Bài 1 (Kết nối tri thức): Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp | Giải Địa lí 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 10 Unit 7H Writing trang 91 – Chân trời sáng tạo

1 (trang 91 SGK Tiếng Anh 10): Look at the photos. Where would you prefer to go on holiday? Why? (Nhìn vào những bức ảnh. Bạn muốn đi đâu vào kỳ nghỉ? Tại sao?)

Đáp án:

I prefer to visit Paris because I have never travelled abroad before, and I also want to learn more about this beautiful city (Tôi thích đến thăm Paris hơn vì tôi chưa từng đi du lịch nước ngoài trước đây, và tôi cũng muốn tìm hiểu thêm về thành phố xinh đẹp này)

2 (trang 91 SGK Tiếng Anh 10): Read the blog posts. Who has already done four things and has another two planned? Who has done one thing and has another one planned? (Đọc các bài đăng trên blog. Ai đã làm bốn điều và có hai kế hoạch khác? Ai đã làm một việc và có một kế hoạch khác?)

8.15 p.m. @Harry445

Hi, everyone! We arrived safely in Paris on Saturday evening. It was very windy and rainy, so the flight was a bit bumpy. Emma screamed when the plane landed! Hilarious, lol! The weather is much better now. Still cloudy, but it’s stopped raining.

We’ve already been up the Eiffel Tower. We took the lift up, but walked back down the stairs. We’ve also walked down the Champs Elysees. The shops there are really expensive, so I didn’t buy anything! Yesterday we went on a boat trip on the river Seine and then visited the Louvre art gallery. We saw the Mona Lisa, which was a bit disappointing. It’s tiny! Tomorrow we are going to visit Disneyland. It isn’t far from here. Can’t wait! Then on Friday we’re going shopping (but not on the Champs Elysees!) —I want to buy some souvenirs. Will post another entry tomorrow when we’re back from Disneyland.

9.04 p.m. Emily99

Sorry I haven’t posted since Friday! Arrived in Tri An (Dong Nai Province) two days ago with Joanna after a tiring journey by coach from Ho Chi Minh City. There were roadworks on the motorway and an accident, so the journey took five hours instead of two. We’re staying in a small inn. It’s near a lake. The weather is sunny and dry and I can see a small wood from my window. We’ve already been kayaking on the lake. The kayaking was fun and fantastic, but a bit scary! Tomorrow we’re going biking. We’re going to hire bikes from a shop near the inn. Really looking forward to it! Watch out for more blog entries in the next few days!

Đáp án:

Harry has already done four things and has another two planned. Emily has done one thing and has another one planned (Harry đã làm bốn việc và có hai kế hoạch khác. Emily đã làm một việc và có một kế hoạch khác)

Hướng dẫn dịch:

8h15 @ Harry445

Chào mọi người! Chúng tôi đã đến Paris an toàn vào tối thứ Bảy. Trời rất gió và mưa nên chuyến bay hơi gập ghềnh. Emma hét lên khi máy bay hạ cánh! Vui nhộn, lol! Thời tiết bây giờ tốt hơn nhiều. Vẫn nhiều mây, nhưng trời đã tạnh mưa.

Chúng tôi đã lên tháp Eiffel. Chúng tôi đi thang máy lên, nhưng lại đi xuống cầu thang. Chúng tôi cũng đã đi bộ xuống Champs Elysees. Các cửa hàng ở đó thực sự đắt tiền, vì vậy tôi đã không mua bất cứ thứ gì! Hôm qua chúng tôi đã đi du ngoạn bằng thuyền trên sông Seine và sau đó ghé thăm phòng trưng bày nghệ thuật Louvre. Chúng tôi đã nhìn thấy Mona Lisa, điều này hơi thất vọng. Nó nhỏ xíu! Ngày mai chúng ta sẽ đến thăm Disneyland. Nó không xa đây. Không thể chờ đợi! Sau đó, vào thứ Sáu, chúng tôi sẽ đi mua sắm (nhưng không phải ở Champs Elysees!) —Tôi muốn mua một số đồ lưu niệm. Sẽ đăng một mục khác vào ngày mai khi chúng tôi trở về từ Disneyland.

9,04 giờ tối Emily99

Xin lỗi tôi đã không đăng kể từ thứ sáu! Đến Trị An (Đồng Nai) cách đây hai ngày cùng Joanna sau một hành trình mệt mỏi do xe khách từ TP. Đường cao tốc có những công việc sửa chữa và một vụ tai nạn, vì vậy cuộc hành trình mất năm giờ thay vì hai giờ. Chúng tôi đang ở trong một nhà trọ nhỏ. Nó gần một cái hồ. Thời tiết nắng và khô ráo và tôi có thể nhìn thấy một mảnh gỗ nhỏ từ cửa sổ của mình. Chúng tôi đã chèo thuyền kayak trên hồ. Chèo thuyền kayak rất vui và tuyệt vời, nhưng hơi đáng sợ! Ngày mai chúng ta sẽ đi xe đạp. Chúng tôi sẽ thuê xe đạp từ một cửa hàng gần nhà trọ. Thực sự mong chờ nó! Theo dõi các mục blog khác trong vài ngày tới!

3 (trang 91 SGK Tiếng Anh 10): Read the task below. Do both blog posts include all four points? (Đọc nhiệm vụ bên dưới. Cả hai bài đăng trên blog có bao gồm tất cả bốn điểm không?)

You are on holiday with your family. Write a blog post. Include information about: (Bạn đang đi nghỉ với gia đình của bạn. Viết một bài đăng trên blog. Bao gồm thông tin về)

• the journey to your holiday destination and where you are staying. (hành trình đến điểm đến kỳ nghỉ của bạn và nơi bạn đang ở.)

• the weather. (thời tiết.)

• some holiday activities you have done. (một số hoạt động kỳ nghỉ mà bạn đã thực hiện.)

• something you plan to do in the next few days. (điều gì đó bạn dự định làm trong vài ngày tới.)

Đáp án:

Yes, they do. Both blog posts include all four points (Cả hai bài đăng trên blog đều bao gồm tất cả bốn điểm)

4 (trang 91 SGK Tiếng Anh 10): Read the Writing Strategy. Find sentences where the writers have omitted the subject. (Đọc Chiến lược Viết. Tìm những câu mà người viết đã lược bỏ chủ ngữ.)

Writing Strategy (Viết chiến lược)Với hiện tại liên tục, chúng ta cũng có thể bỏ qua các phụ trợ đang và đang tồn tại.

In informal style (e.g. in emails, blogs and postcards) we can omit sentence subjects / and we. (Trong phong cách thân mật (ví dụ: trong email, blog và bưu thiếp), chúng ta có thể bỏ qua chủ ngữ câu / và we.)

Must go now! Wish you were here!

With the present continuous, we can also omit the auxiliaries am and are. (Với hiện tại tiếp diễn, chúng ta cũng có thể bỏ qua các trợ từ am và are)

Having a great time in Italy!

However, only do this once or twice in a text. Do not omit every instance of / and we. (Tuy nhiên, chỉ làm điều này một hoặc hai lần trong một văn bản. Đừng bỏ qua mọi trường hợp of/ và we.

Đáp án:

The sentences where the writers have omitted the subject (những câu mà người viết đã lược bỏ chủ ngữ):

Will post another entry tomorrow when we’re back from Disneyland.

Can’t wait!

Arrived in Tri An (Dong Nai Province) two days ago with Joanna after a tiring journey by coach from Ho Chi Minh City.

Really looking forward to it!

Watch out for more blog entries in the next few days!

5 (trang 91 SGK Tiếng Anh 10): Rewrite the sentences, omitting the subject. (Viết lại các câu, lược bỏ chủ ngữ.)

1 We have finally arrived! (Cuối cùng chúng tôi đã đến!)

2 I am looking forward to seeing you again. (Tôi rất mong được gặp lại bạn.)

3 I went up the Empire State Building yesterday. (Hôm qua tôi đã đi lên Tòa nhà Empire State.)

4 We visited Ben Thanh Market on Friday. (Chúng tôi đến thăm chợ Bến Thành vào thứ sáu.)

5 We are flying back tomorrow. (Chúng tôi sẽ bay trở lại vào ngày mai.)

Đáp án:

1 Finally arrived!

2 Looking forward to seeing you again.

3 Going up the Empire State Building yesterday.

4 Visiting Ben Thanh Market on Friday.

5 Flying back tomorrow.

6 (trang 91 SGK Tiếng Anh 10): Complete the holiday activities below. They are all in the blog posts in exercise 2. (Hoàn thành các hoạt động kỳ nghỉ dưới đây. Tất cả chúng đều có trong các bài đăng trên blog trong bài tập 2.)

Holiday activities (các hoạt động trong kì nghỉ)

1 go s____ /k____

2 take a b____ t____ 

3 go up a t  ____

4 visit an a____ 

5 hire a b____ 

6 buy s____

Đáp án:

1 go shopping /kayaking (đi mua sắm / chèo thuyền kayak)

2 take a boat trip (đi thuyền)

3 go up a tower (đi lên tháp)

4 visit an art gallery (thăm một phòng trưng bày nghệ thuật)

5 hire a bike (thuê một chiếc xe đạp)

6 buy souvenirs (mua quà lưu niệm)

7 (trang 91 SGK Tiếng Anh 10): Read the task in exercise 3 again. Make notes for each of the four points. (Đọc lại nhiệm vụ ở bài tập 3. Ghi chú cho mỗi điểm trong số bốn điểm.)

Đáp án:

– booking a flight

– staying in Ho Chi Minh city

– sunny and hot weather

– visiting the cathedral and Ben Thanh market

– planning to take a boat trip on Saigon river

Hướng dẫn dịch:

– đặt chuyến bay

– lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh

– thời tiết nắng và nóng

– tham quan nhà thờ lớn và chợ Bến Thành

– dự định đi thuyền trên sông Sài Gòn

8 (trang 91 SGK Tiếng Anh 10): Write your blog post (120-150 words). (Viết bài đăng trên blog của bạn (120-150 từ))

Đáp án:

Hi, everyone! My plane landed safely in Ho Chi Minh city on Wednesday morning. It was sunny and the sky was clear, so the flight was smooth. The weather is quite hot now. Still sunny.

I’ve already visited the cathedral. It is a charming and impressive building, so I took lots of photos here. Then I took a taxi to Ben Thanh Market. There are many shops with various products, but I just walked around and I didn’t buy anything because I was planning to come back here on the last day. Tomorrow I am going to take a boat trip on the Saigon river. It’s quite near here. I’m looking forward to it! Then on Friday we’re going shopping at Ben Thanh market —I want to buy some souvenirs for my friends and family. Will post another entry in the next few days.

Hướng dẫn dịch:

Chào mọi người! Máy bay của tôi đã hạ cánh an toàn tại thành phố Hồ Chí Minh vào sáng thứ Tư. Trời nắng đẹp, trời quang mây tạnh nên chuyến bay suôn sẻ. Thời tiết lúc này khá nóng. Vẫn nắng.

Tôi đã đến thăm nhà thờ lớn. Đó là một tòa nhà quyến rũ và ấn tượng, vì vậy tôi đã chụp rất nhiều ảnh ở đây. Sau đó tôi bắt taxi đến chợ Bến Thành. Có rất nhiều cửa hàng với nhiều sản phẩm khác nhau, nhưng tôi chỉ dạo quanh và không mua gì cả vì tôi định quay lại đây vào ngày cuối cùng. Ngày mai tôi sẽ đi du ngoạn trên sông Sài Gòn. Nó khá gần đây. Tôi đang mong chờ nó! Sau đó, vào thứ Sáu, chúng tôi sẽ đi mua sắm ở chợ Bến Thành – Tôi muốn mua một vài món quà lưu niệm cho bạn bè và gia đình của tôi. Sẽ đăng một mục khác trong vài ngày tới.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Unit 7A Vocabulary (trang 82 – 83 Tiếng Anh lớp 10): 1.Work in pairs. Look at the photos of tourist attractions (A—G)… 2. Match seven of the words below with photos A—G from exercise 1…

Unit 7B Grammar (trang 84 Tiếng Anh lớp 10): 1. Read the postcard. Can you identify the country?… 2. Read the Learn this! box. Can you find any examples of rules a—d in the postcard…

Unit 7C Listening (trang 85 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in pairs. Describe the photo. Where are the people?… 2. Read and listen to the dialogue. When, where and how did Lydia…

Unit 7D Grammar (trang 86 Tiếng Anh lớp 10): 1. Read the text opposite… 2. Read the text again and study the highlighted examples of reported speech…

Unit 7E Word skills (trang 87 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in pairs. Describe the photo. Where are the family?… 2. Read the text. Who first realised that the family were getting on the wrong flight?…

Unit 7F Reading (trang 88 – 89 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in pairs. Describe the photos. Then say which holiday looks… 2. Look through the texts quickly. Match two of the three texts (A—C) with…

Unit 7G Speaking (trang 90 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in pairs. Describe the photo. Where are the people?… 2. Check the meaning of the tourist attractions below…

Unit 7I Culture (trang 92 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in pairs. Look at the photo of the beach… 2. Read the text and check your answers to exercise 1…

Unit 7 Review (trang 93 Tiếng Anh lớp 10): 1. Read the texts. Circle the correct option (a—d)… 2. Listen to the conversation twice. Decide if the statements are true or false…

Unit 7 Grammar Builder (trang 120 Tiếng Anh lớp 10): 1. Write the words in the correct order to make sentences… 2. Write the past participles of these regular and irregular verbs…

Unit 7 Vocabulary Builder (trang 127 Tiếng Anh lớp 10): 1. Put the words below in the correct groups, A, B or C…2. Complete the sentences with words from exercise 1…

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 10 Friends Global Chân trời sáng tạo

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *