Học TậpLớp 10Tiếng Anh 10 ilearn Smart World

Tiếng Anh 10 Unit 8 Lesson 1 trang 64, 65, 66 – ilearn Smart World

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 10 Unit 8 Lesson 1 trang 64, 65, 66 – ilearn Smart World

New Words

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 8 Lesson 1 trang 64, 65, 66 – ilearn Smart World

a (trang 64 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10) Match the words with the descriptions. Listen and repeat. (Nối từ với những mô tả. Nghe và nhắc lại.)

Tiếng Anh 10 Unit 8: Ecology and the Environment - ilearn Smart World (ảnh 1)

Lời giải:

1. e

2. d

3. g

4. c

5. b

6. a

7. f

Hướng dẫn dịch:

1. ban (cấm) – chính thức ngăn mọi người làm điều gì đó

2. reduce (cắt giảm) – làm thứ gì đấy ít hơn hay bé hơn

3. reuse (tái sử dụng) – sử dụng thứ gì đấy một lần nữa

4. recycle (tái chế) – biến rác (giấy, thủy tinh, nhựa,…) thành một sản phẩm mới

5. pollute (ô nhiễm) – làm môi trường bị bẩn

6. protect (bảo vệ) – giữ ai hoặc cái gì an toàn, hoặc ngăn cái gì nguy hiểm xảy ra

b (trang 64 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10) In pairs: How do people in your community help to look after the environment? What else should they do? (Theo cặp: Mọi người trong cộng đồng của bạn giúp chăm sóc môi trường như thế nào? Họ nên làm gì khác?)

Tiếng Anh 10 Unit 8: Ecology and the Environment - ilearn Smart World (ảnh 2)

Lời giải:

People often recycle trash.

Our town should reuse plastic bags.

People use clothing bags instead of plastic bags.

Our town should classify trash.

Hướng dẫn dịch:

Mọi người thường tái chế rác.

Thành phố của chúng tôi nên tái sử dụng túi ni-lông.

Mọi người sử dụng túi vải thay vì túi ni-lông.

Thành phố của chúng tôi nên phân loại rác.

b (trang 64 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10) Listen to Huy and Jane talking about what they can do to protect the environment. Do they want to try their ideas at their school, in their town, or both? (Nghe Huy và Jane nói về điều họ có thể làm để bảo vệ môi trường. Họ muốn thử ý tưởng của họ ở trường hay ở thành phố họ, hay cả hai?)

Lời giải:

At their school

Nội dung bài nghe:

Huy: Hi, Jane. Do you have any ideas for our presentation about protecting the environment?

Jane: Yeah. I think we should ban single-use plastic cups from the cafeteria. We’ll reduce plastic pollution if students use their own bottles.

Huy: Hmm. I think that will be difficult to do.

Jane: Why?

Huy: Well, what if you forget your bottle and you’re really thirsty? You can’t get a cup of water? That’s not fair.

Jane: Hmm… do you have any ideas?

Huy: We should recycle more. We already recycle paper, but we should recycle drink cans, too. If we recycle cans, we’ll get money. We can use it for the school garden.

Jane: That’s a great idea.

Huy: We could also stop using paper towels in the bathrooms.

Jane: Huh? Why?

Huy: It creates a lot of waste. We should use electric hand-dryers instead.

Jane: Hmm… that would reduce waste but use a lot of electricity. I’m not sure it’s a good idea.

Huy: True. How can we reduce our electricity use?

Jane: I see students leaving the lights on in the classrooms all the time. If we turn them off, it’ll reduce the amount of electricity that we use. This will save the school money, too.

Huy: Great idea! I think we’re ready for our presentation.

Hướng dẫn dịch:

Huy: Chào Jane. Bạn có ý kiến ​​gì cho bài thuyết trình của chúng ta về việc bảo vệ môi trường không?

Jane: Vâng. Tôi nghĩ chúng ta nên cấm ly nhựa dùng một lần trong quán cà phê. Chúng ta sẽ giảm thiểu ô nhiễm nhựa nếu học sinh sử dụng chai lọ của chính mình.

Huy: Hừm. Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ khó thực hiện.

Jane: Tại sao?

Huy: À, lỡ bạn quên chai và khát thật thì sao? Bạn không thể lấy một cốc nước? Điều đó không công bằng.

Jane: Hmm … bạn có ý kiến ​​gì không?

Huy: Chúng ta nên tái chế nhiều hơn. Chúng ta đã tái chế giấy, nhưng chúng ta cũng nên tái chế lon nước uống. Nếu chúng tôi tái chế lon, chúng ta sẽ nhận được tiền. Chúng ta có thể sử dụng nó cho vườn trường.

Jane: Đó là một ý tưởng tuyệt vời.

Huy: Chúng ta cũng có thể ngừng sử dụng khăn giấy trong nhà tắm.

Jane: Hả? Tại sao?

Huy: Nó tạo ra rất nhiều lãng phí. Thay vào đó chúng ta nên sử dụng máy sấy tay bằng điện.

Jane: Hmm … điều đó sẽ giảm lãng phí nhưng lại sử dụng nhiều điện. Tôi không chắc đó là một ý kiến ​​hay.

Huy: Đúng. Làm thế nào chúng ta có thể giảm việc sử dụng điện?

Jane: Tôi thấy học sinh để đèn trong phòng học mọi lúc. Nếu chúng ta tắt chúng, nó sẽ làm giảm lượng điện mà chúng ta sử dụng. Điều này cũng sẽ tiết kiệm tiền học.

Huy: Ý kiến ​​hay! Tôi nghĩ chúng ta đã sẵn sàng cho bài thuyết trình của mình.

Listening

b (trang 64 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10) Now, listen and match Huy and Jane to their ideas. Circle the tick () or cross (X) if the other person thinks it’s a good or bad idea. (Bây giờ, hãy lắng nghe và nối Huy và Jane với ý tưởng của họ. Khoanh tròn vào dấu () hoặc gạch chéo (X) nếu người kia cho rằng đó là ý kiến hay hoặc không tốt.)

Tiếng Anh 10 Unit 8: Ecology and the Environment - ilearn Smart World (ảnh 3)

Lời giải:

Huy:

– recycle more (tái chế nhiều hơn): V

– use eletric hand dryers (sử dụng máy sấy tay điện): X

Jane:

– ban single-use plastic (cấm nhựa sử dụng một lần): X

– turn lights off (tắt đèn): V

c (trang 64 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10) Read the Conversation Skill box and listen to Task b. audio again. Circle the phrases in the Conversation Skill box that you hear. (Đọc hộp Kỹ năng hội thoại và nghe bài b. một lần nữa. Khoanh tròn các cụm từ trong hộp Kỹ năng Hội thoại mà bạn nghe được.)

Tiếng Anh 10 Unit 8: Ecology and the Environment - ilearn Smart World (ảnh 4)

Lời giải:

I think that will be difficult to do.

That’s a great idea.

Hướng dẫn dịch:

Kỹ năng hội thoại

Trả lời những ý kiến

Để trả lời ý kiến, nói quan điểm của bạn:

Tôi nghĩ điều đó sẽ khó để thực hiện được.

Đó là một ý kiến hay.

Vâng, tôi đồng ý.

d (trang 64 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10) Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại.)

(Học sinh tự luyện tập.)

e (trang 64 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10) In pairs: Which idea do you think is the best? Why? (Làm việc theo cặp: Ý tưởng nào bạn cho là hay nhất? Tại sao?)

Lời giải:

I think the idea to turn lights off is the best because it’s the most feasible and easiest to do. It also helps to save energy.

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ ý tưởng tắt đèn là tốt nhất bởi vì nó khả thi nhất và dễ nhất để thực hiện. Nó cũng giúp tiết kiệm năng lượng.

Grammar

a (trang 65 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10) Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại.)

Tiếng Anh 10 Unit 8: Ecology and the Environment - ilearn Smart World (ảnh 5)

Hướng dẫn dịch:

Nếu chúng ta tái chế nhựa nhiều hơn thì sẽ có ít rác hơn.

b (trang 65 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10) Fill in the blanks. (Điền vào chỗ trống.)

1. The air will be (be) less polluted if we use (use) school buses or public transportation.

2. If students __________ (not stop) littering, our school __________ (be) full of trash.

3. Students __________ (not litter) if we __________ (make) them clean the school.

4. Our school __________ (be) cleaner if we __________ (ban) single-use plastic.

5. If we __________ (reuse) water bottles, there __________ (be) less trash.

6. If there __________ (be) more recycling bins, it __________ (be) easier to recycle.

Lời giải:

1. will be – use

2. don’t stop – will be

3. won’t litter – make

4. will be – ban

5. reuse – will be

6. are – will be

Hướng dẫn dịch:

1. Không khí sẽ bớt ô nhiễm hơn nếu chúng ta sử dụng sử dụng xe buýt trường học hoặc phương tiện giao thông công cộng.

2. Nếu học sinh không dừng lại việc xả rác, trường của chúng ta sẽ bị đầy rác.

3. Học sinh sẽ không xả rác nếu chúng ta bắt các em dọn dẹp trường học.

4. Trường học của chúng ta sẽ được sạch hơn nếu chúng ta cấm đồ nhựa dùng một lần.

5. Nếu chúng ta tái sử dụng chai nước, thì sẽ ít rác hơn.

6. Nếu có nhiều thùng rác tái chế hơn, thì dễ tái chế hơn.

c (trang 65 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10) Write two conditional sentences for each situation. (Viết những câu điều kiện loại 2 cho mỗi tình huống.)

1. The school isn’t clean. It’s because of plastic trash from the cafeteria.

If-clause first: If we ban plastic from the cafeteria, the school will be cleaner.

If-clause last: The school will be cleaner if we ban plastic from the cafeteria.

2. We have lots of trash. We don’t have a recycling program.

If-clause first: __________________________________________________.

If-clause last: __________________________________________________.

3. Many students don’t turn off the lights when they go out. We use lots of electricity.

If-clause first: __________________________________________________.

If-clause last: __________________________________________________.

4. There’s lots of paper trash. We don’t reuse paper.

If-clause first: __________________________________________________.

If-clause last: __________________________________________________.

Lời giải:

1. If we ban plastic from the cafeteria, the school will be cleaner.

The school will be cleaner if we ban plastic from the cafeteria.

2. If we start/have a recycling program, we will reduce trash.

We will reduce trash if we start/have a recycling program.

3. If students turn off the lights when they go out, we will save/use less electricity.

We will save/use less electricity if students turn off the lights when they go out.

4. If we reuse more paper, there will be less trash.

There will be less trash if we reuse more paper.

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu chúng ta cấm đồ nhựa trong nhà ăn, trường học sẽ sạch hơn.

Trường học sẽ sạch hơn nếu chúng ta cấm đồ nhựa trong nhà ăn.

2. Nếu chúng ta bắt đầu / có chương trình tái chế, chúng ta sẽ giảm bớt rác.

Chúng ta sẽ giảm lượng rác nếu chúng tôi bắt đầu / có chương trình tái chế.

3. Nếu học sinh tắt đèn khi ra ngoài, chúng ta sẽ tiết kiệm / sử dụng ít điện hơn.

Chúng ta sẽ tiết kiệm / sử dụng ít điện hơn nếu học sinh tắt đèn khi ra ngoài.

4. Nếu chúng ta tái sử dụng nhiều giấy hơn, sẽ có ít rác hơn.

Sẽ có ít rác hơn nếu chúng ta tái sử dụng nhiều giấy hơn.

d (trang 65 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10) In pairs: Make conditional sentences from the prompts in the table. (Làm việc theo cặp: Đặt câu với những gợi ý trong bảng.)

Tiếng Anh 10 Unit 8: Ecology and the Environment - ilearn Smart World (ảnh 6)

Lời giải:

If we walk to school, we will help to reduce pollution.

If we ban motorcycles in the city center, there will be less traffic in the city.

If we recycle more paper, we will save trees in forests.

Hướng dẫn dịch:

Nếu chúng ta sử dụng ít điện hơn, chúng ta sẽ tiết kiệm tiền.

Nếu chúng ta đi bộ đến trường, chúng ta sẽ giúp giảm thiểu ô nhiễm.

Nếu chúng ta cấm xe máy vào trung tâm thành phố, sẽ ít giao thông hơn trong thành phố.

Nếu chúng ta tái chế nhiều giấy hơn, chúng ta sẽ cứu được cây cối trong rừng.

Pronunciation

a (trang 66 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10) Intonation for conditional sentences falls at the end of the clauses. (Ngữ điệu đối với câu điều kiện rơi vào phần cuối của mệnh đề.)

Tiếng Anh 10 Unit 8: Ecology and the Environment - ilearn Smart World (ảnh 7)

Hướng dẫn dịch:

Nếu chúng ta tái chế nhiều hơn, trường học sẽ sạch sẽ hơn.

Sẽ không còn nhiều rác nữa nếu chúng ta cấm nhựa sử dụng một lần.

b (trang 66 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10) Listen to the sentence and notice how the intonation falls. (Nghe câu sau và chú ý cách ngữ âm đi xuống.)

Tiếng Anh 10 Unit 8: Ecology and the Environment - ilearn Smart World (ảnh 8)

Hướng dẫn dịch:

Nếu chúng ta sử dụng máy sấy tay điện, chúng ta sẽ tiết kiệm khăn giấy.

c (trang 66 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10) Listen and cross out the sentence with the wrong intonation. (Nghe và gạch ngang câu với ngữ điệu sai.)

Tiếng Anh 10 Unit 8: Ecology and the Environment - ilearn Smart World (ảnh 9)

Lời giải:

If we stop using plastic bags, we will reduce plastic pollution.

Hướng dẫn dịch:

Nếu tất cả chúng ta sử dụng phương tiện công cộng, không khí sẽ trong lành hơn.

Nếu chúng ta ngừng sử dụng túi ni-lông, chúng ta sẽ giảm ô nhiễm nhựa.

d (trang 66 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10) Read the sentences with the correct intonation to a partner. (Đọc những câu sau với ngữ điệu đúng với bạn cùng bàn.)

(Học sinh tự luyện tập.)

Practice

a (trang 66 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10) Ask and answer using the pictures and prompts. (Hỏi và trả lời sử dụng ảnh và gợi ý.)

Tiếng Anh 10 Unit 8: Ecology and the Environment - ilearn Smart World (ảnh 10)

Lời giải:

1. What will happen if we don’t ban plastic cups?  

– If we don’t ban plastic cups, our school won’t be cleaner.  

2. What will happen if we plant trees?  

– If we plant trees, there will be cleaner air.

3. What will happen if we turn off lights?

– If we turn off lights, we will reduce electricity use.

4. What will happen if we don’t reuse bottles?

– If we don’t reuse bottles, we will have more trash.

5. What will happen if we use our school bus?

– If we use our school bus, there will be cleaner air.

6. What will happen if we reuse paper?

– If we reuse paper, there will be less trash.

7. What will happen if we ban plastic bags?

– If we ban plastic bags, there will be less plastic pollution.

8. What will happen if we have more recycle bins?

– If we have more recycle bins, it will be easier to recycle.

Hướng dẫn dịch:

1. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không cấm ly nhựa?

– Nếu chúng ta không cấm ly nhựa thì trường chúng ta sẽ không sạch sẽ hơn.

2. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta trồng cây?

– Nếu chúng ta trồng cây sẽ có không khí trong sạch hơn.

3. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tắt đèn?

– Nếu chúng ta tắt đèn, chúng ta sẽ giảm sử dụng điện.

4. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không tái sử dụng chai?

– Nếu chúng ta không tái sử dụng chai lọ, chúng ta sẽ có nhiều rác hơn.

5. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta sử dụng xe buýt của trường?

– Nếu chúng ta sử dụng xe buýt của trường, không khí sẽ sạch hơn.

6. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta sử dụng lại giấy?

– Nếu chúng ta tái sử dụng giấy, sẽ có ít rác hơn.

7. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cấm túi ni lông?

– Nếu chúng ta cấm túi ni lông thì sẽ ít ô nhiễm nhựa hơn.

8. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có nhiều thùng rác hơn?

– Nếu chúng ta có nhiều thùng rác thì việc tái chế sẽ dễ dàng hơn.

b (trang 66 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10) Practice with your own ideas. (Luyện tập với ý kiến riêng của bạn.)

Lời giải:

If we turn off lights, we will save energy.

Hướng dẫn dịch:

Nếu chúng ta tắt đèn, chúng ta sẽ tiết kiệm năng lượng.

Speaking

LET’S MAKE OUR SCHOOL BETTER

a (trang 66 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10) You are planning a presentation about protecting the environment in your school. In pairs: Add two more ideas for what you can do. Write why your ideas are good. (Bạn đang lên kế hoạch cho một bài thuyết trình về bảo vệ môi trường trong trường học của bạn. Theo cặp: Thêm hai ý tưởng nữa cho những gì bạn có thể làm. Viết lý do tại sao ý tưởng của bạn là tốt.)

Tiếng Anh 10 Unit 8: Ecology and the Environment - ilearn Smart World (ảnh 11)

Lời giải:

What we can do

Why it’s a good idea

put recycling bins around school

reduce trash

turn off lights when getting out of rooms

save energy

plant trees

cleaner air

1.

– Do you have any ideas for our presentation? 

– We should put recycling bins around our school. 

– Why? 

– If we put recycling bins around our school, we’ll reduce trash. 

2.

– Do you have any ideas for our presentation? 

– We should turn off lights when getting out of rooms.

– Why?

– If we do that, we will save energy.

3.

– Do you have any ideas for our presentation? 

– We should plant trees.

– Why?

– If we do that, there will be cleaner air.

Hướng dẫn dịch:

Chúng ta có thể làm gì

Tại sao nó là một ý tưởng hay

đặt thùng rác tái chế quanh trường

giảm bớt rác thải

tắt đèn khi ra khỏi phòng

tiết kiệm năng lượng

trồng cây

không khí sạch hơn

1.

– Bạn có ý tưởng gì cho bài thuyết trình của chúng tôi không?

– Chúng ta nên đặt các thùng rác tái chế xung quanh trường học của chúng ta.

– Tại sao?

– Nếu chúng ta đặt các thùng rác tái chế xung quanh trường học của chúng ta, chúng ta sẽ giảm bớt rác thải.

2.

– Bạn có ý tưởng gì cho bài thuyết trình của chúng tôi không?

– Chúng ta nên tắt đèn khi ra khỏi phòng.

– Tại sao?

– Nếu làm được điều đó, chúng ta sẽ tiết kiệm được năng lượng.

3.

– Bạn có ý tưởng gì cho bài thuyết trình của chúng tôi không?

– Chúng ta nên trồng cây.

– Tại sao?

– Nếu chúng ta làm như vậy, sẽ có không khí sạch hơn.

b (trang 66 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10) Join another pair. Present your ideas to them. As a group, decide which idea is the best. Why do you think so? (Tham gia với một cặp khác. Trình bày ý tưởng của bạn với họ. Với tư cách là một nhóm, hãy quyết định ý tưởng nào là tốt nhất. Tại sao bạn nghĩ vậy?)

Tiếng Anh 10 Unit 8: Ecology and the Environment - ilearn Smart World (ảnh 12)

Lời giải:

Our first idea is to put more recycling bins around the school. If we put recycling bins around our school, we’ll reduce trash. The second idea is to plant more trees. If we do that, there will be cleaner air.

Hướng dẫn dịch:

Ý tưởng đầu tiên của chúng tôi là đặt nhiều thùng rác tái chế xung quanh trường. Nếu chúng ta đặt các thùng rác tái chế xung quanh trường học của chúng ta, chúng ta sẽ giảm bớt rác. Ý tưởng thứ hai là trồng nhiều cây hơn. Nếu chúng ta làm như vậy, sẽ có không khí sạch hơn.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 sách ilearn Smart World hay khác:

Lesson 2 (trang 67, 68, 69)

Lesson 3 (trang 70, 71)

Review 3 (trang 72, 73)

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 10 ilearn Smart World

5/5 - (1 bình chọn)


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button