Học TậpLớp 10Tiếng Anh 10 Friends Global Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh 10 Unit 8F Reading trang 100 – Friends Global Chân trời sáng tạo

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 10 Unit 8F Reading trang 100 – Chân trời sáng tạo

1 (trang 100 SGK Tiếng Anh 10): Work in pairs. Look at the pictures. What do you think these inventions were for? (Làm việc theo cặp. Nhìn vào những bức tranh. Bạn nghĩ những phát minh này để làm gì?)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 8F Reading trang 100 – Friends Global Chân trời sáng tạo

Đáp án:

I think the invention in photo A was for making the vehicle go in a particular direction.

I think the invention in photo B was for playing music

I think the invention in photo C was for writing

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ rằng phát minh trong bức ảnh A là để làm cho phương tiện đi theo một hướng cụ thể.

Tôi nghĩ rằng phát minh trong bức ảnh B là để chơi nhạc

Tôi nghĩ rằng phát minh trong bức ảnh C là để viết

2 (trang 100 SGK Tiếng Anh 10): Read the texts. Check your answers in exercise 1. Were any of your guesses correct? (Đọc văn bản. Kiểm tra câu trả lời của bạn trong bài tập 1. Có dự đoán nào của bạn đúng không?)

Bài nghe:

Inventions the world forgot

1 The Telharmonium

The Telharmonium was the world’s first electronic musical instrument. It was designed by Thaddeus Cahill in 1897. Music from the instrument was broadcast to people’s homes using a telephone. Before the invention of the radio, people loved these first home concerts. After Cahill’s death in 1934, his brother kept one of the three models, but in 1962 it was destroyed. No recordings of the music were kept, so the Telharmonium and its unique sound have disappeared forever.

2 The Writing Ball

Invented in 1865 by Rasmus Malling-Hansen from Denmark, the Writing Ball was a machine for typing onto paper. Its use of electricity made the movement faster. However, you could not see the paper as you were typing. Nevertheless, the Writing Ball was very successful. Since each model was made by hand, it was soon replaced by other cheaper machines produced in factories. A new keyboard with a different key arrangement appeared. The once-popular Writing Ball was forgotten.

3 The Antikythera Mechanism

In 1901, parts of an ancient machine were discovered on a ship near the Greek island of Antikythera. It had been made about 1,900 years earlier, in 2 BCE. For many years after its discovery, nobody understood exactly what the machine was for. In the 1970s, scientists found that this ancient computer had been designed to predict the movements of the sun, the moon and the planets. It did this using more than thirty hand-made metal wheels of different sizes. The remains of the Antikythera mechanism are now kept at the National Archaeological Museum in Athens, together with a number of reconstructions to demonstrate how it may have worked.

Hướng dẫn dịch:

Những phát minh thế giới đã lãng quên

1 Telharmonium

Telharmonium là nhạc cụ điện tử đầu tiên trên thế giới. Nó được thiết kế bởi Thaddeus Cahill vào năm 1897. Âm nhạc từ cây đàn được phát đến nhà của mọi người bằng điện thoại. Trước khi phát minh ra đài, mọi người yêu thích những buổi hòa nhạc đầu tiên tại nhà này. Sau cái chết của Cahill vào năm 1934, anh trai của ông vẫn giữ một trong ba mô hình, nhưng vào năm 1962, nó đã bị phá hủy. Không có bản ghi âm nhạc nào được lưu giữ, vì vậy Telharmonium và âm thanh độc đáo của nó đã biến mất vĩnh viễn.

2 Quả bóng Viết

Được phát minh vào năm 1865 bởi Rasmus Malling-Hansen đến từ Đan Mạch, Quả bóng viết là một cỗ máy để đánh máy lên giấy. Việc sử dụng điện của nó làm cho chuyển động nhanh hơn. Tuy nhiên, bạn không thể nhìn thấy giấy khi bạn đang đánh máy. Tuy nhiên, quả bóng viết đã rất thành công. Vì mỗi mô hình đều được làm bằng tay nên nó đã sớm bị thay thế bởi các loại máy khác rẻ hơn được sản xuất trong các nhà máy. Một bàn phím mới với cách sắp xếp phím khác đã xuất hiện. Bóng Viết đình đám một thời đã bị lãng quên.

3 Cơ chế Antikythera

Năm 1901, các bộ phận của một cỗ máy cổ đại được phát hiện trên một con tàu gần đảo Antikythera của Hy Lạp. Nó đã được thực hiện khoảng 1.900 năm trước đó, vào năm 2 TCN. Trong nhiều năm sau khi được phát hiện, không ai hiểu chính xác chiếc máy này dùng để làm gì. Vào những năm 1970, các nhà khoa học phát hiện ra rằng chiếc máy tính cổ đại này được thiết kế để dự đoán chuyển động của mặt trời, mặt trăng và các hành tinh. Nó đã làm được điều này bằng cách sử dụng hơn ba mươi bánh xe kim loại làm bằng tay với các kích cỡ khác nhau. Phần còn lại của cơ chế Antikythera hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Khảo cổ học Quốc gia ở Athens, cùng với một số bản tái tạo để chứng minh nó có thể đã hoạt động như thế nào.

3 (trang 100 SGK Tiếng Anh 10): In pairs, decide which of the inventions is the most impressive and/or interesting, in your opinion. Give reasons. (Theo cặp, hãy quyết định phát minh nào là ấn tượng và / hoặc thú vị nhất, theo ý kiến của bạn. Đưa ra lý do.)

Đáp án:

The Antikythera Mechanism is the most impressive to me because scientists said this might predict the movements of the sun, the moon and the planets. What an amazing invention!

Hướng dẫn dịch:

Cơ chế Antikythera là ấn tượng nhất đối với tôi vì các nhà khoa học cho biết điều này có thể dự đoán chuyển động của mặt trời, mặt trăng và các hành tinh. Thật là một phát minh tuyệt vời!

4 (trang 100 SGK Tiếng Anh 10): Number the pictures (A—C) in the order in which they were invented. (Đánh số các hình ảnh (A-C) theo thứ tự mà chúng được phát minh ra.)

Đáp án:

C-B-A

5 (trang 100 SGK Tiếng Anh 10): Match the texts (1-3) with questions A—E below. Some questions match with more than one text. (Nối các đoạn văn (1-3) với các câu hỏi A-E bên dưới. Một số câu hỏi phù hợp với nhiều hơn một văn bản.)

Which invention (s)  (Những phát minh nào)

A was / were lost and then found again?  (bị mất và được tìm thấy sau đó)

B was / were popular for a time but then disappeared (phổ biến một thời gian nhưng sau đó biến mất)

C used electricity? (sử dụng điện)

D was / were designed by an unknown inventor? (được thiết kế bởi nhà phát minh không tên)

E was / were first designed in the 19th century? (được thiết kế lần đầu vào thế kỉ 19)

Đáp án:

1- B, E

2- C, E

3-D

6 (trang 100 SGK Tiếng Anh 10): Decide if the sentences below are true (T), false (F) or ‘does not say’ (DNS). (Quyết định xem các câu dưới đây là đúng (T), sai (F) hay ‘không nói’ (DNS).)

1 The Telharmonium was invented before the radio. (Telharmonium được phát minh trước khi có radio.)

2 Thaddeus Cahill destroyed the final model of his invention before he died. (Thaddeus Cahill đã phá hủy mô hình phát minh cuối cùng của mình trước khi chết.)

3 The Writing Ball was the first machine that used electricity for typing. (Quả bóng Viết là chiếc máy đầu tiên sử dụng điện để đánh máy.)

4 Other typing machines were cheaper to make because they were not made by hand. (Các máy đánh máy khác rẻ hơn để sản xuất vì chúng không được làm bằng tay.)

5 The Antikythera Mechanism was at the bottom of the sea for nearly 2,000 years. (Cơ chế Antikythera đã ở dưới đáy biển gần 2.000 năm.)

6 For about 70 years after it was found, the purpose of the mechanism was not known. (Trong khoảng 70 năm sau khi nó được tìm thấy, mục đích của cơ chế này vẫn chưa được biết đến.)

Đáp án:

1 T

2 F

3 DNS

4 T

5 F

6 F

7 (trang 100 SGK Tiếng Anh 10): Find nouns in the text related to these verbs. (Tìm các danh từ trong văn bản có liên quan đến các động từ này.)

Noun endings

Text 1

a invent

b record  

Text 2

c move

d arrange

Text 3

e discover 

f reconstruct 

Đáp án:

Text 1

a invention (sự phát minh)

b recording  (bản ghi âm)

Text 2

c movement (sự chuyển động)

d arrangement (sự sắp xếp)

Text 3

e discovery (sự khám phá)

f reconstruction (tái cấu trúc)

8 (trang 100 SGK Tiếng Anh 10): Work in groups. Decide which three inventions and discoveries from history are the most important. Use the ideas below or think of your own. Give reasons. (Làm việc nhóm. Quyết định xem ba phát minh và khám phá nào từ lịch sử là quan trọng nhất. Sử dụng những ý tưởng dưới đây hoặc nghĩ của riêng bạn. Đưa ra lý do.)

Aeroplanes (máy bay) antibiotics (kháng sinh) books (sách) cars (ô tô) computers (máy tính) electricity (điện) fire (lửa) printing (in ấn) television (ti vi) wheels (bánh xe)

Đáp án:

I think the three most important inventions and discoveries are antibiotics, books, and electricity. If we didn’t have antibiotics, a lot of people would die. If books were not invented, humans would be illiterate and could not develop. If people didn’t have electricity, life would be much more .

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ ba phát minh và khám phá quan trọng nhất là thuốc kháng sinh, sách và điện. Nếu chúng ta không có thuốc kháng sinh, rất nhiều người sẽ chết. Nếu sách không được phát minh, loài người sẽ mù chữ và không thể phát triển. Nếu mọi người không có điện, cuộc sống sẽ khó khăn hơn nhiều.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Unit 8A Vocabulary (trang 94 – 95 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in pairs. Look at the photos of gadgets (A—C)… 2. Check the meaning of the words below. Then listen and repeat…

Unit 8B Grammar (trang 96 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in pairs. How many different things do people use mobile phones for?… 2. Read the text. What happened in 1973, 1986, 1992 and 1997?…

Unit 8C Listening (trang 97 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in pairs. Describe the photos. Where are the people?… 2. Read the Listening Strategy. What are the intentions of the speakers in sentences 1-6?…

Unit 8D Grammar (trang 98 Tiếng Anh lớp 10): 1. Look at the photo. What things do you think… 2. Read the text and check your ideas from exercise 1…

Unit 8E Word skills (trang 99 Tiếng Anh lớp 10): 1. Would you like to travel to another planet?… 2. Read the text. Do you think it is a good idea to colonise the moon and/or Mars?…

Unit 8G Speaking (trang 102 Tiếng Anh lớp 10): 1. Describe the photo. Answer the questions… 2. Read the task above. Then listen to a student doing the task…

Unit 8H Writing (trang 103 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in pairs. Put the following words/ phrases in order of importance… 2. Read the task and the letter. What problem(s) does the writer have?…

Unit 8I Culture (trang 104 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in groups. Look at the photo above and the title of the text… 2. Read the text. Find out the answers to the questions in exercise 1…

Unit 8 Review (trang 105 Tiếng Anh lớp 10): 1. Read the texts. Circle the correct option (a—d)… 2. Listen to the text. Are the sentences true or false?…

Unit 8 Grammar Builder (trang 122 Tiếng Anh lớp 10): 1. Write the past participle of these verbs… 2. Complete the sentences with the correct form of the verb be…

Unit 8 Vocabulary Builder (trang 128 Tiếng Anh lớp 10): 1. Match six of the gadgets below with pictures A—C… 2. Read the sentences below. Which gadget is each person talking about?…

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 10 Friends Global Chân trời sáng tạo

Rate this post


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button